Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 133 / 2020

PROTOKÓŁ NR 133/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że w celu wprowadzenia standardów ustawy z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ograniczających liczbę wychowanków dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie wystąpił o zgodę na podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia dwóch jednostek w lokalach stanowiących odrębną nieruchomość. Dodała, że w związku z powyższym zostaną złożone wnioski do wojewody wielkopolskiego o zgodę na:

 • zmianę obowiązującego pozwolenia na funkcjonowanie placówki 30-osobowej tj. zgodę na zmniejszenie liczby wychowanków do 14 osób,
 • utworzenie drugiej placówki 14-osobowej.

Podkreśliła, że zgodnie z przywołaną ustawą placówki powinny rozpocząć swoją działalność z dniem 1 stycznia 2021 r. Zaznaczyła, że konieczne jest podjęcie uchwały Rady w celu uzyskania zgody wojewody wielkopolskiego na funkcjonowanie dwóch 14-ososbowych placówek w Ośrodku w Kołaczkowie.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości wyjaśniła, że funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w budynku Ośrodka będzie możliwe po dokonaniu wydzielenia lokali stanowiących odrębne jednostki i ich wyodrębnienia wieczysto-księgowego. Zaznaczyła, że w celu spełnienia wymagania samodzielności lokali konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji budynku i na jej podstawie złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. Podkreśliła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wskazuje, iż jest to teren zabudowy usługowej wraz z zielenią urządzoną, a taki zapis uniemożliwiałby powołanie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wyjaśniła, że budynki, które zostały wybudowane przed 1995 r. (a do takich należy budynek Ośrodka) dla celu wyodrębnienia samodzielnych lokali nie podlegają przepisowi o konieczności przeznaczenia obiektu zgodnie z obowiązującym planem. Dodała, że po uzyskaniu zaświadczenia zostanie dokonany podział nieruchomości notarialnie, czyli wyodrębnienie prawne dwóch lokali, a w ewidencji gruntów i budynków zostanie ujęta mieszkalna funkcja budynku. Poinformowała, że zostanie wówczas spełniony warunek funkcjonowania w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci wynikający z art. 106 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny poinformował, że do końca października będzie trwała inwentaryzacja budowlana.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

 • wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • zaakceptował harmonogram prac związanych z dostosowaniem Ośrodka do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o. panu Piotrowi Duszyńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. nr 41/24.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że pełnomocnictwo jest udzielane wykonawcy w celu opracowania adaptacji projektu budowlanego budowy budynku bursy w Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 750/2020 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o. panu Piotrowi Duszyńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. nr 41/24.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Hardsoft Telekom z siedzibą w Poznaniu. Zaznaczyła, że cena oferty wynosiła 82.674,45 zł, a na realizację zadania zabezpieczono kwotę 87.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 751/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wystąpiło o zawarcie kolejnej umowy użyczenia dwóch pokoi gościnnych znajdujących się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, który został oddany jednostce w trwały zarząd. Dodała, że użyczenie nastąpi na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 752/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider wolontariatu”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że celem konkursu jest upowszechnienie idei wolontariatu i popularyzowanie pomocy drugiej osobie. Podkreśliła, że kandydat z największą liczbą głosów zostanie wyróżniony.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 753/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider wolontariatu”.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz wyłonienie haseł, które mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych i informacyjnych powiatu wrzesińskiego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 754/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.,
 • kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.,
 • ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.,
 • ochrony i promocji zdrowia w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego:

 • nr 755/2020 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.,
 • nr 756/2020 dot. obszaru kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.,
 • nr 757/2020 dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.,
 • nr 758/2020 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.,
 • nr 759/2020 dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

 

Pkt 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zmiany w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami zgłoszonymi przez dyrektorów placówek oświatowych i dotyczą:

 • dodania zarządzania i inżynierii produkcji oraz mechaniki i budowy maszyn do wykazu specjalności,
 • przekazania środków w wysokości 2.000,00 zł do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek do puli dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zmiana spowodowana jest ograniczoną możliwością realizacji szkoleń stacjonarnych (stan epidemii) i jednoczesnym wzrostem liczby nauczycieli zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych.

Dodała, że w związku z potrzebą organizowania szkoleń z kształcenia zdalnego środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na organizację szkoleń i seminariów przez organ prowadzących zostaną przesunięte do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów szkół/placówek. Podkreśliła, że projekt zostanie przekazany związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli do zaopiniowania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał, dlaczego środki przeznaczone na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli są przydzielone w tak różnych wysokościach dla poszczególnych jednostek oświatowych

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dysproporcje wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałą nr 634/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”.

W związku z podjęciem uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu dotyczącego aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni został upoważniony do realizacji projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 760/2020 zmieniającą uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałą nr 634/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”:

 • Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Dyrektorzy ww. jednostek zostali upoważnieni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu dotyczącego kształcenia fachowców w ramach rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”:

 • nr 761/2020 dot. udzielenia upoważnienia Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • nr 762/2020 dot. udzielenia upoważnienia Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • nr 763/2020 dot. udzielenia upoważnienia Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 4.3 i pkt 4.4 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że plany finansowe zostały dostosowane do zmian zatwierdzonych w uchwałach Rady zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętych na sesji Rady Powiatu.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 764/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 765/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zatwierdzenie planu finansowego biblioteki powiatowej na 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z zawartym porozumieniem Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września realizuje zadania biblioteki powiatowej. Zaznaczyła, że plan finansowy został określony w wysokości 80.000,00 zł i przewiduje wydanie publikacji pn. „Podania, opowieści, baśnie legendy powiatu wrzesińskiego” w kwocie 15.000,00 zł. Przypomniała, że w 2020 r. wysokość przekazanej dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej wynosiła 55.000,00 zł.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że publikacja finansowana w ramach dotacji udzielonej na realizację zadań biblioteki powiatowej powinna nawiązywać do 120-tej rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku z tym wydarzeniem w 2021 r. będzie upowszechniana aplikacja umożliwiająca wirtualną wizytę w Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, powstanie również cykl tematycznych artykułów.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.2.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził plan finansowy biblioteki powiatowej na 2021 r. w wysokości 70.000,00 zł.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji imprezy sportowej pn. „Września Run Track”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Akademia Sportowa Tomasza Szymkowiaka wystąpiła o wsparcie finansowe imprezy sportowej organizowanej dla 250 osób na stadionie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.18.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął decyzję o partycypowaniu w kosztach przedsięwzięcia w wysokości do 1.200,00 zł.

 

Wyrażenie zgody na udział w projekcie „Life IP: Life after Coal Pl Climate Neutral Eastern Wielkopolska 2040”.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa poinformowała, że województwo wielkopolskie jako beneficjent i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie działań na rzecz ochrony klimatu. Zaznaczyła, że powiat wrzesiński może zadeklarować udział w charakterze współbeneficjenta lub zaangażować się w sposób mniej zobowiązujący (finansowo i administracyjnie).

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.604.50.2020 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie listu intencyjnego dotyczącego ww. projektu zintegrowanego, który nie skutkuje dołączeniem do konsorcjum na kolejnym etapie składania wniosku.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorzek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                       
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 133 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-11-12 10:08
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.