Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 141 / 2020

PROTOKÓŁ NR 141/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 20 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że środki w wysokości 56.088,15 zł, które nie zostały wydatkowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostaną przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o ich przyznanie.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2020 – 2022.

Anna Kulczyńska poinformowała, że opracowanie i realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej należy do zadań własnych powiatu. Zaznaczyła, że program określa cele i działania w obszarze pieczy zastępczej w powiecie wrzesińskim, w tym między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2020 – 2022.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że w umowie zawartej ze Spółką Wodną Targowa Górka na udzielenie dotacji na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej szczegółowej została omyłkowo wpisana błędna nazwa zadania. Zaznaczyła, że spółka wykonała konserwację rowu, który wskazała we wniosku o udzielenie dotacji.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WBŚ.5.2020 w Referacie Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził aneks do umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez Spółkę Wodną Targowa Górka.

 

Pkt 3 Przedstawienie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych został opracowany w brzmieniu obowiązującym w bieżącym roku z uwzględnieniem adresów, numerów kontaktowych i godzin pracy aptek w poszczególne dni tygodnia. Zaznaczyła, że dostępność do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy jest możliwa w aptece całodobowej działającej we Wrześni. Dodała, że rozkład zostanie przekazany do akceptacji samorządom gminnym i Wielkopolskiej Izbie Aptekarskiej.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił uwag do przedstawionego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września.

Izabela Karpińska, zastępca naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych poinformowała, że burmistrz Wrześni wystąpił o opinię w zakresie propozycji zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 151/1, 150/14, 150/15, 150/12, 147/2, 148/6, 149/3 obręb Gutowo Małe do kategorii dróg gminnych. Zaznaczyła, że droga ta stanowi połączenie ulicy Władysława Łokietka z nowobudowaną obwodnicą miasta Września.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 790/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego: Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że sprzęt informatyczny zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” zostanie przekazany do pracowni doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego:

 • nr 791/2020 dot. Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • nr 792/2020 dot. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 5 Wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o zgodę organu prowadzącego na całkowite zawieszenie zajęć stacjonarnych w dniach od 20 do 23 października br. z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem u dwóch uczniów i jednego nauczyciela. Dodała, że nauczanie będzie się odbywało w trybie zdalnym.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE. 4323.7.15.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na całkowite zawieszenie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni zgodnie z wnioskiem dyrektora.

 

Pkt 6 Przedstawienie sprawy funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny we Kołaczkowie w sytuacji stwierdzenia zarażenia koronawirusem u wychowanka.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformował, że wychowanek zarażony koronawirusem został odizolowany od pozostałych dzieci i pracowników placówki. Zaznaczył, że w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym kwarantanną zostało objętych 5 osób, w tych troje wychowanków, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. Zaznaczył, że z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych wychowanków w najbliższym tygodniu dzieci nie będą uczęszczały na zajęcia lekcyjne i na praktyki. Podkreślił, że ciągłość pracy opiekuńczo-wychowawczej jest zachowana. Poinformował, że Ośrodek wystąpił o środki na przeciwdziałanie i zwalczane skutków COVID-19, dzięki którym pracownicy zatrudnieni na etat otrzymają środki w wysokości 1.000,00 zł brutto przez 6 miesięcy.  

Członkowie Zarządu wysłuchali jednego z pracowników jednostki, który zwracał uwagę na trudności funkcjonowania Ośrodka w czasie epidemii (kadra niewystarczająca do opieki nad dziećmi, niskie zarobki, niewystarczające środki ochrony osobistej, konieczność kontaktu z chorym dzieckiem).

Dionizy Jaśniewicz odpowiedział, że przy projektowaniu budżetu na 2021 r. zostaną dokonane regulacje płac w jednostce w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Dodał, że zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej należy zgłaszać dyrektorowi, a powiat deklaruje pomoc w tym zakresie.

Andrzej Szablikowski wyjaśnił, że pracownicy zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki lateksowe i płyny do dezynfekcji.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że dyrektor powinien przedstawić Zarządowi oczekiwania całej kadry pracowniczej jednostki dot. organizacji pracy z dziećmi w czasie pandemii, możliwości odbywania kwarantanny itp.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dodatek dla wychowawców prowadzących w wysokości 100 zł na każdego podlegającego im wychowanka Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny.

 

Pkt 7.1 i pkt 7.2 Przedstawienie wniosków w sprawie zmian w budżecie i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zwiększą się z powodu:

 • zakwalifikowania powiatu wrzesińskiego w naborze wniosków w ramach programu pn. „Deszczówka” w kwocie 46.611,00 zł,
 • otrzymania darowizny w kwocie 800,00 zł przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni.

Ponadto podkreśliła, że wydatki budżetowe zwiększą się o kwoty:

 • 147.611,00 zł na nowe zadanie pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”,
 • 7.745,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć indywidualnego nauczania w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • 1.130,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. Kwota ta stanowi uzupełnienie do pełnej wartości jednego udziału w związku z przekazaniem nowego ultrasonografu z przeznaczeniem do pracowni USG,
 • 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” (zakup laptopów do pracy zdalnej),
 • 6.939,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków na usamodzielnienie się wychowanka Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • 12.896,74 zł przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19 w Starostwie Powiatowym,
 • 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego realizacji zadań promocyjnych, kulturalnych, społecznych i informacyjnych (tablice informacyjne),
 • 117.819,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 25.819,00 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 92.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych – stary budynek” wykonanie projektu modernizacji obejmującej cały stary budynek dydaktyczny”.

Dodała, że kwotę 217.029,74 zł z zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” przenosi się do planu wydatków na 2021 r. w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwal Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 779/2020 z dnia 5 października 2020 r. udzielającej spółce T-Mobile S.A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach oznaczonych nr 319/77, 141/1, 76/24, obręb Bierzglinek.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.8.2020 w Wydziale Nieruchomości.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie przekazania upoważnienia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego do zaciągania zobowiązań:

 • nr 793/2020 dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
 • nr 794/2020 dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • nr 795/2020 dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,
 • nr 796/2020 dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • nr 797/2020 dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • nr 798/2020 dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 • nr 799/2020 dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Ww. upoważnienia dotyczą przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak                        
 4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 141 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-12-17 09:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.