Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 142 / 2020

PROTOKÓŁ NR 142/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie koncepcji budowy budynku bursy w Grzymysławicach, działka nr 41/24.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła wizualizację budynku i zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku bursy w Grzymysławicach. Poinformowała, że w projekcie przewiduje się montaż paneli słonecznych na dachu, ścianach i obok budynku jako samodzielna konstrukcja. Dodała, że prace projektowe będą ukończone w styczniu 2021 r.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionej koncepcji budowy budynku bursy w Grzymysławicach.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 195.600,00 zł brutto złożyła firma Efekt Wleklińscy sp.j. z siedzibą we Wrześni. Dodała, że na realizację zadania zabezpieczono kwotę 195.700 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 800/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni złożył ofertę w kwocie 55.006,62 zł, która mieści się w kwocie zaplanowanej na realizację zadania. Zaznaczyła, że cena oferty dotyczy kosztów obsługi kredytu. Dodała, że nie wpłynęła inna oferta w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 801/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.582.066,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r., który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, a korzystniejszą złożył Bank Spółdzielczy w Gliwicach. Zaznaczyła, że cena oferty tj. koszt obsługi kredytu wynosiła 216.257,18 zł, a na realizację zadania zabezpieczono kwotę 797.163,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 802/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.582.066,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r., który związany jest z realizacją zadań majątkowych.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwał w sprawach: wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021: Część 1 – obszar gminy Kołaczkowo i Część 2 – obszar gminy Miłosław.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa proponuje dokonanie wyboru wykonawcy Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK z siedzibą w Nekli do realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Miłosław i Kołaczkowo:

 • na część 1 – obszar gminy Kołaczkowo wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 197,83 zł brutto, a na jej realizację zamierzano przeznaczyć kwotę 148.500,00 zł brutto,
 • na część 2 – obszar gminy Miłosław wykonawca złożył ofertę w kwocie 732,99 zł brutto, a na jej realizację zabezpieczono kwotę 163.800,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021:

 • nr 803/2020 dot. części 1 – obszar gminy Kołaczkowo,
 • nr 804/2020 dot. części 2 – obszar gminy Miłosław.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Pyzdry.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że w ramach budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego na 2020 r. na terenie gminy Pyzdry zostało rozbudowane miejsce rekreacji w miejscowości Pyzdry o wartości 24.999,75 zł i wybudowany edukacyjny park rozrywki w miejscowości Pietrzyków o wartości 25.000,00 zł. Zaznaczyła, że inwestycje te zostały zrealizowane na działkach będących własnością gminy Pyzdry, dlatego zasadne jest przekazanie ww. środków trwałych na własność gminie z jednoczesnym zobowiązaniem do ich utrzymania przez okres 5 lat.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 805/2020 w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Pyzdry.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że komisja konkursowa dokonała oceny ofert, które wpłynęły w poszczególnych obszarach ogłoszonego konkursu i proponuje rozdysponować środki w wysokości:

 • 8.270,00 zł w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, środki zabezpieczone wynosiły 22.570,00 zł,
 • 8.486,00 zł w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji, środki zabezpieczone wynosiły 8.600,00 zł,
 • 3.000,00 zł w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, środki zabezpieczone wynosiły 4.260,00 zł,
 • 0,00 zł w obszarze ratownictwa i ochrony ludności, środki zabezpieczone wynosiły 2.500,00 zł, wpłynął 1 wniosek, który nie wpisywał się w katalog zadań konkursowych,
 • 7.500,00 zł w obszarze ochrony i promocji zdrowia, środki zabezpieczone wynosiły 7.500,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach głoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r.:

 • nr 806/2020 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • nr 807/2020 dot. obszaru kultury, sztuki i ochrony tradycji,
 • nr 808/2020 dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • nr 809/2020 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności
 • nr 810/2020 dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia.

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że 21.10.2020 r. upłynął termin na składnie wniosków o przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Bierzglinku, nie wpłynął żaden wniosek. Podkreśliła, że zasadne jest ogłoszenie przetargów ustnych na sprzedaż 23 działek gruntowych niezabudowanych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 811/2020 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Zarząd Powiatu, w terminie do dnia 31 października, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:

 • egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego,
  z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra.

Zaznaczyła, że dokument ten zawiera: dane statystyczne, informacje o liczbie uczniów i nauczycieli, remontach i zakupach w jednostkach oświatowych, bazie i kierunkach kształcenia oraz realizacji projektów unijnych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.38.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w roku szkolnym 2019/2020.

 

Pkt 4.1 i pkt 4.2 Wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:

 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) polegającej na budowie dodatkowych jezdni,
 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 polegającej na budowie dodatkowych jezdni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że inwestor uzupełnił wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ww. dróg gminnych, obwodnicy miejscowości Września. Zaznaczył, że zaprojektowane są zjazdy do nieruchomości przyległych do ww. odcinków dróg, drogi te będą pełniły funkcję dojazdu do nieruchomości rolniczych i terenów inwestycyjnych. Podkreślił, że realizacja inwestycji w przedmiotowym zakresie jest uzasadniona.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB. w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:

 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92
  z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) polegającej na budowie dodatkowych jezdni,
 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 polegającej na budowie dodatkowych jezdni.

 

Pkt 4.3 Wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej, która umożliwi dojazd od strony ul. Czerniejewskiej do terenów rekreacyjnych usytuowanych w obrębie zalewu „Lipówka” we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB. w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni.

 

Pkt 5 Rozpatrzenie wniosków w sprawach realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennic w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dwóch uczennic Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zgodnie z wnioskami.

Sprawy są prowadzone pod nr. NE.4352.18.2020 i NE.4352.19.2020 w Wydziale Edukacji.

 

Pkt 6.1 i pkt 6.2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że wpłynęły zawiadomienia wojewody wielkopolskiego o zwiększeniu o kwoty:

 • 100.000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych,
 • 32.803,00 zł na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Dodała, że gmina Pyzdry podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 71.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2904P w miejscowości  Pyzdry, ul. Niepodległości. Poinformowała, że z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wpłynęły środki w kwocie 7.680,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego. Podkreśliła, że o kwotę 200.000,00 zł zostaną podwyższone udziały w Spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” (zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania, bramek dezynfekcyjnych i podwyższenie udziałów).

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek do projektów uchwał Rady dotyczących budżetu wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu obrad XXIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 7.1 i pkt 7.2 Podjęcie uchwał:

 • zmieniającej uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zmieniającej uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z nieobecnością dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni spowodowaną chorobą w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości realizacji ww. projektów udziela się pełnomocnictwa pani Annie Lider, kierownikowi działu organizacyjno-administracyjnego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

 • nr 812/2020 zmieniającą uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • nr 813/2020 zmieniającą uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pkt 7.3 i pkt 7.4 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w uchwałach Rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną wprowadzone w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 814/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • nr 815/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 7.5 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że w III kwartale roku:

 • plan dochodów wynosił 105.070.796,80 zł i został zrealizowany w kwocie 80.564.563,76 zł, co stanowi 76,68% wykonania planu,
 • plan wydatków wynosił 112.659.403,59 zł i został zrealizowany w kwocie 75.031.090,14 zł, co stanowi 66,60% wykonania planu,
 • powstała nadwyżka na kwotę 5.533.473,62 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 816/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 7.6 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnienie jest wydawane do realizacji przedsięwzięć związanych z obsługą prawną, obsługą bezpieczeństwa higieny pracy i obsługą inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Zaznaczyła, że zadania te są wyszczególnione w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej, a płatności wykraczają poza roku budżetowy.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 817/2020 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 7.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że podwyższenie udziałów w Spółce z o o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni” jest związane z zabezpieczeniem pacjentów i personelu medycznego w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną. Zaznaczyła, że środki zostaną przeznaczone na:

 • zakup nowego ultrasonografu w kwocie 259.000,00 zł,
 • uzupełnienie pokrycia do pełnego udziału w wysokości 1.000,00 zł,
 • zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania w kwocie 50.676,00 zł,
 • zakup bramek dezynfekujących w kwocie 26.322,00 zł,
 • podwyższenie udziałów w kwocie 123.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 818/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Pkt 7.8 Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.

Jolanta Pielak przypomniała, że we wrześniu br. Zarząd Powiatu wypowiedział umowę najemcy lokalu nr 8 znajdującego się przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni ze skutkiem przypadającym na koniec października br. Zaznaczyła, że najemca nie był świadomy decyzji Zarządu o rozwiązaniu umowy najmu i wystąpił z wnioskiem o jej cofnięcie. Podkreśliła, że najemca wyraził wolę spłaty zaległości w opłatach za czynsz i koszty eksploatacyjne.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że należy przedstawić najemcy harmonogram spłaty należności. Dodał, że w przypadku braku wpływów na poczet zaległego czynszu, Zarząd podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy z najemcą.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 819/2020 w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała o możliwości ubiegania się o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego do szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej (tablice interaktywne, laptopy) w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” Zaznaczyła, że wysokość dofinansowania, o które może wnioskować powiat wrzesiński wynosi 14.000,00 zł, a wkład własny 20% wysokości dofinansowania. Dodała, że termin na złożenie wniosków upłynie 29.10.2020 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.39.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Aktywna Tablica”.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak                        
 4. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 142 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-12-17 10:15
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-17 10:15

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.