Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 143 / 2020

PROTOKÓŁ NR 143/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji usprawni przeprowadzenie przedmiotowego postępowania przetargowego. Dodała, że skład, tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej określi nadany jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 820/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022,
 • nr 821/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na wykonanie przebudowy dróg powiatowych. Zaznaczyła, że wykonawca Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z siedzibą w miejscowości Nekla zaoferował wykonanie:

 • przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark (część I) za cenę 133.874,00 zł brutto, a na realizację zamawiający przeznaczył 200.000,00 zł,
 • przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3666P w miejscowości Pałczyn (część II) za cenę 126.070,08 zł brutto, a na realizację zamawiający przeznaczył 200.000,00 zł,
 • przebudowy drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo (część III) za cenę 141.329,46 zł brutto, a na realizację zamawiający przeznaczył 200.000,00 zł,
 • przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin (część IV) za cenę 128.841,27 zł brutto, a na realizację zamawiający przeznaczył 200.000,00 zł.

Dodała, że na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2904P – ulicy Niepodległości w miejscowości Pyzdry najkorzystniejszą ofertę w kwocie 270.916,06 zł zaproponował wykonawca COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Palędzie. Zaznaczyła, że na realizację zadania zabezpieczono wstępnie kwotę 200.000,00 zł, która następnie została zwiększona, dlatego wyłonienie wykonawcy jest zasadne.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy
w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego:

 • nr 822/2020 dot. części I – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark,
 • nr 823/2020 dot. części II – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w miejscowości Pałczyn,
 • nr 824/2020 dot. części III – przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo,
 • nr 825/2020 dot. części IV – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępocin,
 • nr 826/2020 dot. części V – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w miejscowości Pyzdry, ulica Niepodległości.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że komisja przetargowa dokonała oceny ofert złożonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 i zaproponowała wybór następujących wykonawców:

 • Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z siedzibą w miejscowości Nekla na realizację części 3 – obszar gminy Nekla za cenę 43.934,12 zł brutto. Na wykonanie tej części zamówienia zabezpieczono w budżecie kwotę 91.800,00 zł brutto,
 • Firma Usługowo-Handlowa Karol Wrzaskowski z siedzibą w miejscowości Pyzdry na realizację części 4 – obszar gminy Pyzdry za cenę 66.251,30 zł. Na wykonanie tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 126.900,00 zł,
 • Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą w miejscowości Września na realizację części 5 – obszar gminy Września za cenę 145.487,02 zł brutto. Na wykonanie tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 324.000,00 zł brutto,
 • Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z siedzibą w miejscowości Września na realizację części 6 – obszar miasta Września za cenę 25.090,15 zł brutto. Na wykonanie tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021:

 • nr 827/2020 dot. części 3 – obszar gminy Nekla,
 • nr 828/2020 dot. części 4 – obszar gminy Pyzdry,
 • nr 829/2020 dot. części 5 – obszar gminy Września,
 • nr 830/2020 dot. części 6 – obszar miasta Września.

 

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że na realizację przedmiotowego zamówienia wpłynęła jedna oferta, która spełniła warunki udziału w postępowaniu. Zaznaczyła, że wykonawca Ogrodowa Aranżacja IWART Marcin Nowak z siedzibą w miejscowości Granowo złożył ofertę w kwocie 155.000,00 zł brutto, a na wykonanie zadania zabezpieczono w budżecie kwotę 165.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 831/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania stypendiów i nagród.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że na podstawie powiatowego programu rozwoju i wsparcia sportu w powiecie wrzesińskim przyznano stypendia dla sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 19.600,00 zł i nagrody dla trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 832/2020 w sprawie przyznania stypendiów i nagród.

 

Pkt 1.7 Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że do zawarcia umowy kredytu w kwocie 3.485.125,70 zł na wyprzedzające finansowanie zadania dotyczącego budowy i wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, które jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy wyznaczyć dwóch członków Zarządu. Wyznaczono starostę Dionizego Jaśniewicza i wicestarostę Waldemara Grzegorka.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 833/2020 w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

 

Pkt 1.8 i pkt 1.9 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

Beata Matuszewska poinformowała, że kredyt w kwocie 4.582.066,96 zł będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 r. i udzielenia zabezpieczenia w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodała, że spłata kredytu nastąpi w latach 2021 – 2027. Do podpisania umowy kredytu wyznaczono starostę Dionizego Jaśniewicza i wicestarostę Waldemara Grzegorka.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 834/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • nr 835/2020 w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak    
 4. Rafał Zięty

   Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska               

 

drukuj (Protokół nr 143 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-19 08:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.