Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 144 / 2020

PROTOKÓŁ NR 144/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 listopada 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że kryterium wyboru w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego stanowią: cena oferty 60%, czas dostawy wtórników 20%
i gwarancja jakości 20%. Dodał, że termin realizacji wyznaczono od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone pod nr. NI.272.39.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych
– wyposażenie warsztatowe
.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Inter Cars S.A. z siedzibą w miejscowości Warszawa. Zaznaczył, że cena oferty wynosiła 338.500,00 zł brutto, a zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 76.851,25 zł. Podkreślił, że w związku z oszczędnościami powstałymi na wcześniejszych postępowaniach przetargowych w ramach realizacji projektu pn. ,,Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” dokonanie wyboru wykonawcy jest zasadne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 836/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni zostały dostarczone elementy małej architektury: ławki zewnętrzne i kosze na śmieci o łącznej wartości 6.076,20 zł oraz została wykonana aranżacja zieleni o wartości 52.344,00 zł. Dodał, że przekazanie środków trwałych na rzecz jednostki nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 837/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w ramach wyposażania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zostały dostarczone: urządzenie do badań wytrzymałościowych wraz z akcesoriami o wartości 113.898,00 zł, wycinarka drutowa o wartości 115.620,00 zł oraz wyposażenie łazienek i kosze na śmieci o wartości 3.483,00 zł. Dodał, że ww. wyposażenie zostanie przekazane na podstawie protokołu przekazania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 838/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że projekt zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. został przekazany związkom zawodowym nauczycieli. Podkreśliła, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 839/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że wojewoda wielkopolski przyznał na realizację ww. zadania środki w wysokości 126.060,00 zł, dlatego zasadne jest ogłoszenie konkursu ofert. Zaznaczyła, że konkurs jest ogłoszony na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Miłosław i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Września.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 840/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosków w sprawach rezygnacji z realizacji zadania publicznego pn.:

 • „Otwarte zawody strzeleckie powiatu wrzesińskiego upamiętniające 102. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości”,
 • „Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Kto Ty Jesteś Człowieku”,
 • „Wieloaspektowe ujęcie zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych – warsztaty dla rodziców i nauczycieli”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że organizacje pozarządowe rezygnują z realizacji zadań publicznych z uwagi na sytuację epidemiczną i brak możliwości ich organizacji w zaplanowanych miejscach. Zaznaczyła, że dotacje przekazane organizacjom pozarządowym zostaną zwrócone powiatowi w przekazanych wysokościach.

Sprawy są prowadzone pod nr. NPZ.526.4.1.2020, NPZ.526.7.4.2020 i NPZ.526.5.3.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umów z organizacjami pozarządowymi o udzielenie dotacji celowych na realizację ww. zadań publicznych.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany terminu wykonania zadania publicznego pn. „Sprawna i zdrowa amazonka”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Wrzesiński Klub Amazonki” wystąpił o zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania publicznego polegającego na rehabilitacji jej członków. Zaznaczyła, że zajęcia rozpoczną się wcześniej niż planowano.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.15.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania zadania publicznego pn. „Sprawna i zdrowa amazonka”.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na wprowadzenie nadzoru w postaci monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Aneta Murawiecka, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wnioskowała o zgodę na zamontowanie monitoringu w dwóch miejscach w budynku szkoły w celu ochrony jej mienia. Zaznaczyła, że całkowity koszt montażu monitoringu zewnętrznego zostanie sfinansowany przez sponsora.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.27.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wprowadzenie nadzoru w postaci monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 4 Przedstawienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że przy drodze powiatowej nr 2935P Kokoszki – Podstolice został wybudowany zespół elektrowni wiatrowych. Zaznaczył, że na podstawie porozumienia z wykonawcą została przeprowadzona inwentaryzacja stanu technicznego drogi powiatowej przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu. Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała petycję mieszkańców w sprawie przebudowy drogi i wnioskowała o wyegzekwowanie wykonania rzetelnej naprawy zniszczonej nawierzchni na odcinku około 1,3 km usytuowanym między miejscowościami Gąsiorowo i Podstolice oraz naprawę uszkodzonego przepustu. Podkreślił, że wykonawca nie zobowiązał się do całkowitego odtworzenia uszkodzonej nawierzchni. Nadmienił, że droga na czas budowy elektrowni wiatrowej nie była wyłączona z użytkowania przez innych uczestników ruchu drogowego, poruszały się po niej ciężkie pojazdy i maszyny rolnicze. Podkreślił, że w opinii Wydziału należy wyegzekwować od wykonawcy wykonanie naprawy uszkodzonych krawędzi jezdni.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął stanowisko Wydziału Dróg Powiatowych w przedstawionej sprawie.

 

Pkt 5 Opracowanie projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2027.

Zarząd Powiatu podjął prace nad opracowaniem ww. projektów uchwał Rady.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak                        
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 144 / 2020)

 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-19 08:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.