Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 147 / 2020

PROTOKÓŁ NR 147/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nałożyła na powiat obowiązek prowadzenia strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku ich braku strzeżonego parkingu dla jednostek pływających usuniętych z obszarów wodnych. Zaznaczył, że opłaty za usunięcie i przechowywanie statków i obiektów pływających stanowi dochód własny powiatu, a ich wysokość jest ustalana w drodze uchwały Rady. Podkreślił, że nie wpłynęły odpowiedzi na zapytanie ofertowe przekazane podmiotom prowadzącym tego typu działalność. Poinformował, że opłaty w projekcie uchwały Rady zostały zaproponowane w maksymalnych wysokościach opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego odmówiła publikacji uchwały nr 164/XXIII/2020 Rady z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym na 2021 r. Zaznaczyła, że powodem odmowy publikacji jest omyłkowo podany błędny rok w numeracji uchwały, która utraci moc po wejściu uchwalonej uchwały w życie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Pkt 2 Wydanie opinii do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej ul. Gendka z ul. Strzykały we Wrześni”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz Wrześni planuje realizację inwestycji drogowej mającej na celu połączenie ruchu samochodowego między ulicami Koniecznego, Gendka i Strzykały we Wrześni. Zaznaczył, że projektowana droga będzie pełnić funkcję dojazdu do przyległych nieruchomości. Dodał, że realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością przejęcia części działki od prywatnych właścicieli.

Sprawa jest prowadzona pod nr. 673.7.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi łączącej ul. Gendka z ul. Strzykały we Wrześni”.

 

Pkt 3.1 i pkt 3.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w  gminie Kołaczkowo.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że Rada Gminy w Kołaczkowie zawiadomiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • w obrębie Sokolniki – część wschodnia – działka nr 391/1 jest przeznaczona pod cele rekreacyjne,
 • w obrębie Borzykowo – część działki nr 240 położonej przy drodze wojewódzkiej nr 441 jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, siedliskową.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6740.69.19.2020 i WB.6740.69.15.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił wniosków do przedstawionych zawiadomień.

 

Pkt 4 Przedstawienie sprawy wystąpienia o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na przewozy autobusowe w 2021 r.

Elwira Haręźlak poinformowała, że planuje się wystąpić o dofinansowanie przewozów autobusowych na 2021 r. na: linię nr 4 Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września, linię nr 5 Września – Pyzdry – Kaczanowo – Września oraz linię nr 8 Września – Biechowo – Miłosław. Wnioskowała o rozszerzenie przebiegu linii nr 8 o miejscowości Grzymysławice i Chwalibogowo. Zaznaczyła, że przystanek autobusowy w Grzymysławicach będzie wyznaczony do końca roku, a ujęcie tej miejscowości w rozkładzie jazdy linii nr 8 jest uzasadnione z uwagi na dojazdy uczniów szkół ponadpodstawowych na zajęcia praktyczne do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dodała, że rozszerzenie rozkładu jazdy tej linii  spowoduje wzrost deklarowanego wkładu własnego o kwotę 5.000,00 zł przy ubieganiu się o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na przewozy autobusowe na ww. linie autobusowe (w tym rozszerzony rozkład jazdy linii nr 8).

 

Pkt 5.1 i pkt 5.2 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029
 • projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 844/2020 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,
 • nr 845/2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 5.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji ww. zadania publicznego został ogłoszony. Dodała, że do oceny złożonych ofert powołuje się komisję konkursową, której dwóch członków jest wyłanianych przez ogłoszenie o naborze. Nadmieniła, że osoby te są wskazywane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 846/2020 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w ogłoszonym konkursie wpłynęło 10 propozycji, do ich zaopiniowania powołuje się komisję, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 847/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

Pkt 5.5 Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia dyrektorów jednostek pomocy społecznej do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Anna Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przypomniała, że celem projektu jest dofinansowanie działań związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii Covid-19. Zaznaczyła, że uzyskane środki zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla etatowych pracowników, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu niezbędnego do pracy w warunkach epidemii. Dodała, że środki zostały już przyznane powiatowi wrzesińskiemu, a w celu realizacji grantu w poszczególnych jednostkach pomocy społecznej konieczne jest upoważnienie dyrektorów/kierowników.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach upoważnienia do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”:

 • nr 848/2020 – upoważnienie pani Anny Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 • nr 849/2020 – upoważnienie pana Andrzeja Szablikowskiego, dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • nr 850/2020 – upoważnienie pana Jerzego Nowaczyka, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,
 • nr 851/2020 – upoważnienie pani Doroty Szykownej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie.

 

Pkt 5.6 i pkt 5.7 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę 105 laptopów do zdalnej nauki w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego powołuje się komisję przetargową. Dodał, że skład komisji, tryb pracy i obowiązki jej członków określi regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 852/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”,
 • nr 853/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Stefan Tomczak             
 4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 147 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-19 09:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.