Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 148 / 2020

PROTOKÓŁ NR 148/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 listopada 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca  UTAL Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kobylica. Zaznaczyła, że oferent zaproponował wykonanie zadania za cenę 443.792,00 zł, a na jego realizację zamawiający przeznaczył kwotę 520.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 854/2020 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 – 2022.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wkład pieniężny w kwocie 195.000,00 zł dotyczy pokrycia części kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji II piętra budynku A i B Szpitala Powiatowego we Wrześni na potrzeby oddziału pediatrycznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 855/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Pkt 2 Przedstawienie propozycji przystąpienia do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka (edycja 2020/2021).

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że jest to kontynuacja programu realizowanego w szkołach ponadpodstawowych. Zaznaczyła, że dyrektorowie szkół wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w programie. Dodała, że projekt jest bezpłatny.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.8031.10.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umów na realizację zadań publicznych pn. „Senior aktywny” i „Ruch to zdrowie”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku ze wzrostem liczby chorych na koronawirusa w powiecie wrzesińskim:

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy we Wrześni nie zrealizuje wyjazdu do operetki w ramach zadania pn. „Senior aktywny”,
 • Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiesił do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne dla słuchaczy i wystąpił o rozwiązanie umowy na realizację zadania pn. „Ruch to zdrowie”.

Sprawy są prowadzone pod nr. NPZ.526.9.3.2020 i NPZ.526.9.2.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umów na realizację zadań publicznych pn. „Senior aktywny” i „Ruch to zdrowie” za porozumieniem stron.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia uzdolnionych wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wsparcie w wysokości 250,00 zł/osobę dla pięciu uzdolnionych wychowanków Ośrodka zostanie przeznaczone zgodnie z ich potrzebami.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.3026.10.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przekazanie środków w wysokości po 250,00 zł/osobę dla pięciu wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Pro Arte Września adresu siedziby Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni wystąpiła o zgodę na użyczenie adresu jej siedziby na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej Stowarzyszenia Pro Arte. Zaznaczyła, że prezesem stowarzyszenia jest matka ucznia szkoły muzycznej, a funkcję sekretarza i skarbnika pełni pani Liliana Kucza, dyrektor placówki. Dodała, że jednostka nie dysponuje wolnymi pomieszczeniami. Zaznaczyła, że nie rekomenduje pozytywnego rozpatrzenia wniosku, gdyż jest to sprawa precedensowa.

Joanna Musiałkiewicz przypomniała, że w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ma swoją siedzibę Fundacja Dzieci Wrzesińskich.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że fundacja wnosi opłaty za użytkowanie pomieszczenia w szkole w wysokości określonej w uchwale Zarządu.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że powiat wrzesiński może użyczać organizacjom i stowarzyszeniom pomieszczenia na organizację spotkań w jednostkach organizacyjnych. Zaznaczył, że gmina Września dysponuje lokalem, który stanowi siedzibę dla wielu organizacji i należy zweryfikować, czy stowarzyszenie mogłoby wnioskować o użyczenie tego adresu na swoją siedzibę.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.10.200 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Pro Arte Września adresu siedziby Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. Zadeklarował możliwość udostępniania stowarzyszeniu pomieszczenia na organizację przedsięwzięć.

 

Pkt 4 Ustalenie godzin kursowania przeprawy promowej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna.

Bartłomiej Kaczamarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że w dniach 28 – 31 sierpnia br. zostały wykonane pomiary natężenia ruchu samochodowego na przeprawie promowej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna. Przypomniał, że przeprawa funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 18.00 i w dni wolne od pracy w godzinach od 6.00 do 14.00. Zaznaczył, że w godzinę przeprawą promową przemieszcza się maksymalnie dziesięć pojazdów. Zaproponował, by przeprawa promowa funkcjonowała w dni powszednie w obowiązujących godzinach, z przerwą od 9.00 do 10.00, a w dni wolne od pracy w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z wnioskiem armatora.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że obowiązujące godziny kursowania promu są właściwe z uwagi na natężenie ruchu, jednak należy je zweryfikować w sezonie letnim w związku z ruchem turystycznym. Zaznaczył, że stawkę godzinową za obsługę promu należy zwiększyć, gdyż armator pracuje dla powiatu wrzesińskiego od ponad 20 lat, a stawki obowiązujące w innych powiatach są wyższe. Zaproponował, by wystąpić ponownie do powiatu jarocińskiego o dofinansowanie funkcjonowania przeprawy promowej.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że można rozważyć kwestię przeprowadzania kursu dla armatora promu ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Zarząd Powiatu ustalił:

 • godziny funkcjonowania przeprawy promowej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna w godzinach od 6.00 do 18.00 w dni powszednie z przerwą od 9.00 do 10.00, a w dni wolne od pracy od 7.00 do 15.00,
 • stawkę godzinową za obsługę promu w wysokości 27,00 zł.

Ponadto członkowie Zarządu uznali zasadność ponownego wystąpienia do powiatu jarocińskiego o dofinansowanie funkcjonowania przeprawy promowej.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnej nauki zasadne jest przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Zaznaczyła, że w specyfikacji jest zamieszczony zapis o możliwości unieważnienia przetargu w przypadku, gdy dofinansowanie nie zostanie przyznane. Podkreśliła, że postepowanie przetargowe zostało podzielone na cztery części z uwagi na zapotrzebowanie zgłoszone przez szkoły oraz dostępność sprzętu komputerowego na rynku.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.47.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania odbudowy pomnika Bronisławy Śmidowicz-Matuszewskiej, inicjatorki Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wystąpiło o dotację w wysokości 2.900,00 zł na wykonanie odbudowy pomnika Bronisławy Śmidowicz-Matuszewskiej w związku z obchodami 120. Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich w przyszłym roku. Zaznaczyła, że przekazanie dotacji wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały Rady.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przekazania dotacji celowej gminie Września.

 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy krok z królową sportu”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie wystąpiło o rozwiązanie umowy dotacyjnej na organizację turnieju szachowego z uwagi na panującą sytuację epidemiczną i brak możliwości przeprowadzenia zadania w szkołach.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ. 526.6.7.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu wyraził jednomyślnie zgodę na rozwiązanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy krok z królową sportu”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak             
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 148 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-19 09:58
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 09:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.