Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 137 / 2020

PROTOKÓŁ NR 137/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 października 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgody na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego „Jakość i bezpieczeństwo żywności” polegającego na kształceniu w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w 5-letnim cyklu kształcenia w Technikum nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Damian Hoffmann, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wnioskował o wyrażenie zgody na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego pn.: „Jakość i bezpieczeństwo żywności” polegającego na kształceniu w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w 5-letnim technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Poinformował, że pisemna zgoda Zarządu Powiatu zostanie załączona do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dodał, że całkowity koszt niezbędny do spełnienia warunków realizacji i kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności wynosi 45.000.00 zł. Dopowiedział, że z tej kwoty 15.000,00 zł zostało przeznaczone już na zakup sprzętu potrzebnego do kształcenia w tym zawodzie. Poinformował, że pozostałą kwotę w wysokości 30.000,00 zł podano, jako propozycję do projektu budżetu na 2021 r., aby móc w pełni realizować projekt.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni oraz na finansowanie planowanych działań w związku z prowadzeniem eksperymentu pedagogicznego pn.: „Jakość i bezpieczeństwo żywności”.

 

Pkt 2.1 i 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego;

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła skład komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego. Poinformowała, że komisji nadaje się regulamin pracy. Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 • nr 778/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego;
 • nr 779/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni w postaci zestawu do histeroskopii operacyjnej z pompą histeroskopową i torem wizyjnym o wartości 118.938,68 zł oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 780/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021”.

Joanna Suplewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 z podziałem na części:

 • część 1 – obszar Gminy Kołaczkowo
 • część 2 – obszar Gminy Miłosław
 • część 3 – obszar Gminy Nekla
 • część 4 – obszar Gminy Pyzdry
 • część 5 – obszar Gminy Września
 • część 6 – obszar Miasta Września.

Dodała, że termin składania ofert upływa dnia 21 października 2020 r. o godz. 9:00. Dopowiedziała, że wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, kiedy wykaże się:

1) należytym wykonaniem jednej usługi o wartości co najmniej:

a) dla części 1 – 45.000,00 zł,

b) dla części 2 – 50.000,00 zł,

c) dla części 3 – 000,00 zł,

d) dla części 4 – 35.000,00 zł,

e) dla części 5 – 95.000,00 zł,

f) dla części 6 – 10.000,00 zł.

2) dyspozycyjnością sprzętu do wykonania przedmiotu zamówienia z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w ilościach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021”.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania zakupu strojów sportowych dla szkolnego zespołu lacrossistek Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żak” działającego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni w sprawie wsparcia sfinansowania zakupu strojów sportowych dla szkolnego zespołu lacrossistek. Poinformowała, że całkowity koszt kompletu stroju dla 14 zawodniczek wynosi 2.500,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu strojów sportowych dla szkolnego zespołu lacrossistek.

 

Pkt 5 Omówienie sytuacji Domu Pomocy Społecznej w związku z drastycznym wzrostem zakażeń SARS-COV-2.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w sprawie podjęcia działań na poziomie kraju w zakresie ujednolicenia wytycznych dotyczących zakazu odwiedzin, urlopowania czy samodzielnego opuszczania placówki przez mieszkańców, co zwiększyłoby ich bezpieczeństwo przed zakażeniem COVID-19. Zaproponowała, aby wysłać pismo do Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, z przedstawieniem bieżącej sytuacji Domów Pomocy Społecznej.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią wniosku i jednomyślnie wyraził zgodę na przedstawienie bieżącej sytuacji Domu Pomocy Społecznej Konwentowi Powiatów Województwa Wielkopolskiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr NPZ.8120.26.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

Pkt 6.1 i 6.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;

2) zmieniającej uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego związane z wydłużeniem terminu realizacji projektu dotyczącego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do końca 2021 r. Poinformowała, że zwiększa się wartość projektu o 3.000,00 zł, co stanowi kwotę kosztów utrzymania procesora. Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniające uchwały:

 • nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020;
 • nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Pkt 6.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że projekt uchwały określa warunki oraz tryb udzielania dotacji dla klubów sportowych działających na terenie powiatu wrzesińskiego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Załącznikiem do uchwały jest wzór wniosku o przyznanie dotacji. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim.

 

Pkt 6.4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła już uchwały w sprawie publicznego transportu zbiorowego na linii nr 4 relacji Pyzdry – Gorazdowo – Bieganowo – Września oraz linii nr 5 relacji Pyzdry – Kaczanowo - Września. Dodała, że złożono kolejny wniosek o uzyskanie dofinansowania dopłaty do linii nr 8 relacji Września – Biechowo – Miłosław. Dopowiedziała, że będzie to linia, która pozwoli młodzieży dotrzeć do Grzymysławic w zakresie wykonywania praktyk. Poinformowała, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, Rada Powiatu w drodze uchwały wyrazi zgodę na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Pkt 6.5 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Rada Powiatu, każdego roku, w drodze uchwały ustala obowiązujące na przyszły rok stawki opłat za holowanie i parkowanie pojazdów. Dodała, że załącznik nr 1 do projektu uchwały określa stawki opłat za holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym, natomiast załącznik nr 2 określa wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dopowiedziała, że przeprowadzono zapytanie ofertowe do holowników, którzy na terenie powiatu wrzesińskiego świadczą tego typu usługi. Poinformowała, że z trzema holownikami podpisano umowy. Dodała, że  zaproponowane przez nich stawki nie mogą być wyższe, niż kwoty wskazane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dopowiedziała, że w porównaniu do ubiegłego roku stawki są niższe. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2021 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Pkt 7 Przedstawienie rozliczenia kosztów w przypadku pojazdu marki Volkswagen Polo, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego.

Elwira Haręźlak przedstawiła bieżącą sytuację sprawy dotyczącej odholowania pojazdu marki Volkswagen Polo. Dodała, że właściciel pojazdu przez 3 miesiące nie zgłosił się po odbiór pojazdu. Dodatkowo nie ma możliwości ustalenia jego miejsca pobytu. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o demontaż pojazdu, co miało miejsce w marcu 2020 r. Poinformowała, że z tytułu przeprowadzenia powyższej procedury powiat posiada określone koszty i wpływy. Wpływ do budżetu powiatu z tytułu demontażu pojazdu wynosi 334,00 zł. Dodała, że przed demontażem pojazdu wykonano wycenę rzeczoznawcy za kwotę 220,00 zł, z której wynika, iż wartość naprawy pojazdu przewyższałaby jego wartość. Dopowiedziała, że od momentu uprawomocnienia postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku pojazdu na rzecz powiatu do momentu, kiedy pojazd został zdemontowany upłynęło 110 dni. Poinformowała, że za ten okres czasu należy holownikowi zapłacić 330,00 zł.

Zarząd Powiatu zapoznał się z rozliczeniem kosztów dotyczących pojazdu marki Volkswagen Polo, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 8.1 i pkt 8.2 Wydanie opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:

 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92
  z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka)
  polegającej na budowie dodatkowych jezdni,
 • rozbudowy drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) z drogą krajową nr 15 polegającej na budowie dodatkowych jezdni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił na mapie miejsca, w których planuje się rozbudowę drogi gminnej, obwodnicy m. Września, łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2162P (ul. Powidzka) oraz z drogą krajową nr 15 polegającej na budowie dodatkowych jezdni. Sprawy są prowadzone pod nr WB.673.5.2020 i WB.673.6.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zawnioskował, aby inwestor przedstawił szczegółowe uzasadnienie do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ww. dróg gminnych, obwodnicy miejscowości Września.

 

Pkt 9 Zaakceptowanie umowy o podwykonawstwo dotyczące zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych przedstawił projekt umowy o podwykonawstwo dotyczące zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”. Poinformował, że firma Investon z siedzibą w Obornikach, która jest wykonawcą zgłosiła jako podwykonawcę zakład wielobranżowy „Trans – Bruk” z siedzibą w Nekli. Dodał, że na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy ujęty w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Dopowiedział, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta podwykonawcy stanowią integralną część umowy. Poinformował, że termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalono do dnia 25 listopada 2020 r. Umowa określa kwotę kosztorysową wynagrodzenia całkowitego podwykonawcy, a także 61-miesięczny okres gwarancji.

Zarząd powiatu jednomyślnie zaakceptował umowę o podwykonawstwo dotyczące zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”.

 

Pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Zasutowie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania: „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że pełnomocnictwo jest udzielane przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Zasutowie do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania: „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 781/2020 w sprawie udzielenie przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą w Zasutowie pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania: „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

Grzegorz Stangreciak przedstawił koncepcje projektu zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w związku z realizacją ww. zadania.

 

Pkt 11. Informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o działaniach jednostek pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu wrzesińskiego, w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się zakażeń SARS-COV-2.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o działaniach jednostek pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu wrzesińskiego, w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się zakażeń SARS-COV-2.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty i Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorzek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 137 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-01-20 12:27
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 12:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.