Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 153 / 2020

PROTOKÓŁ NR 153/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie sprawy przekształcenia Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny poinformował, że przekształcenie jednostki w dwie 14-osobowe placówki, zgodnie z ustawowym wymogiem, nie jest możliwe do końca br. z uwagi na brak wykonania inwentaryzacji niezbędnej do wydzielenia lokali. Zaznaczył, że na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo budynek Ośrodka jest przeznaczony pod działalność usługową. Podkreślił, że w celu zapewnienia funkcjonowania dwóch jednostek opiekuńczo-wychowawczych w budynku Ośrodka wystąpiono do wójta gminy o zmianę przeznaczenia terenu, planowany termin uchwalenia tych zmian to marzec 2021 r.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że w związku z ww. trudnościami zostało przygotowane pismo w sprawie prolongaty terminu dostosowania Ośrodka w Kołaczkowie do standardów wprowadzających ograniczenie liczby wychowanków do 14 osób w jednej placówce. Zaproponowała termin: czerwiec 2021 r.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że po uchwaleniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo dla terenu istniejącego Ośrodka konieczne będzie m.in.: dokonanie odbioru budynku, przeprowadzenie oględzin przez wojewodę itp. Zauważyła, że w sytuacji panującej epidemii bezpieczniej będzie wnioskować o dłuższe niż zaproponowane przez dyrektora odroczenie terminu przekształcenia jednostki w dwie placówki.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o prolongatę terminu dostosowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do końca września 2021 r.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu przez gminę Września do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Rada Miejska we Wrześni planuje zmianę istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w związku z projektowaną budową boisk na potrzeby szkoły, w tym boiska zadaszonego halą pneumatyczną.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał o możliwość wytyczenia nowego przebiegu drogi usytuowanej między budynkiem szkoły a projektowanym boiskiem.

Jerzy Kaczorowski odpowiedział, że Zarząd Powiatu wnioskował o zmianę przeznaczenia działki nr 3800/51, na której jest projektowana budowa boiska w obowiązującym planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że kwestia wytyczenia nowego przebiegu drogi jest zadaniem gminy.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił wniosków do zawiadomienia o przystąpieniu przez gminę Września do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. Członkowie Zarządu wskazali na potrzebę zmiany dojazdu do nieruchomości usytuowanych w tym rejonie.

 

Pkt 2 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała - „Chocicza Mała II”.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usytuowanego w Chociczy Małej między Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach a projektowaną budową nowego obiektu przez firmę Vidal. Zaznaczył, że projekt planu przewiduje możliwość rozbudowy firmy przez inwestora, który uzyskał pozwolenie na budowę. Poinformował, że na ww. terenie przewiduje się budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budynków usługowych, budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, budynków garażowo-gospodarczych i infrastruktury towarzyszącej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.69.22.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała - „Chocicza Mała II”.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego pn. „Turniej mikołajkowy”.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” wystąpiło o zmianę w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania w związku ze zmianą formy uczestniczenia dzieci w turnieju i przekazania im upominków. Dodał, że w kosztorysie został uwzględniony koszt dojazdu do domów uczestników turnieju, który nie zmienił całkowitej wartości zadania.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.6.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zaakceptował zmianę kosztorysu realizacji zadania publicznego pn. „Turniej mikołajkowy”.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rezygnacji z zadania publicznego pn. „Orzechowskie opowieści”.

Mateusz Maserak poinformował, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie rezygnuje z realizacji zadania publicznego pn. „Orzechowskie opowieści”, na które uzyskało dotację z uwagi na brak możliwości jego zorganizowania w warunkach epidemii koronowirusa.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.526.14.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rezygnację z zadania publicznego pn. „Orzechowskie opowieści”.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnie wybranych zajęć edukacyjnych z uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w ubiegłym roku szkolnym z uwagi na szereg chorób i niepełnosprawność ruchową na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przydzielono uczennicy 12 godzin indywidualnych zajęć edukacyjnych. Dodała, że uczennica posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na cały okres pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej, z którego wynika że wybrane zajęcia powinny być realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób. Zaznaczyła, że od września br. podjęto próbę nauczania zdalnego z uczennicą, jednak z uwagi na problemy z odbiorem przekazywanych treści i brak kontaktu, dyrektor wnioskuje o realizację indywidualnie z uczennicą zająć z: języka angielskiego i niemieckiego, matematyki, historii w wymiarze 9 godzin.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.12.2020 w Wydziale Edukacji.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak             
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 153 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-01-26 14:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.