Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 155 / 2020

PROTOKÓŁ NR 155/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2021 rok.

Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie poinformowała, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy plan pracy jednostki na 2021 r. został przekazany do akceptacji wojewodzie wielkopolskiemu. Zaznaczyła, że nie wpłynęły uwagi. Poinformowała, że w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki organ prowadzący jest zobowiązany zatwierdzić plany pracy na dany rok.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 864/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2021 rok.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Marek Dyba, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej poinformował, że likwidacja dotyczy serwera z 2005 r., który nie jest już eksploatowany przez jednostkę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 865/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że sprawa dotyczy zaliczenia drogi zlokalizowanej na kilkunastu działkach w obrębach Gutowo Małe, Gutowo Wielkie i Września do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września. Dodała, że zgodnie z wnioskiem burmistrza Wrześni droga ta stanowi uzupełnienie sieci dróg i nie jest zaliczona do innych kategorii.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 866/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

Bożena Nowacka poinformowała, że komisja konkursowa oceniła jako najkorzystniejszą ofertę:

 • Fundacji „Taurus” z siedzibą w Poznaniu na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicy Różanej w Miłosławiu,
 • Fundacji Ochrony Praw Konsumentów S&P z siedzibą w Poznaniu na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ulicy Chopina we Wrześni.

Zaznaczyła, że środki przeznaczone na realizację wymienionego zadania publicznego wynoszą łącznie 126.060,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 867/2020 w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddzielnej grupy ćwiczeniowej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dla uczniów klasy I i II Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Marek Dyba poinformował, że sześcioro uczniów Zespołu Szkół Specjalnych uczęszcza na zajęcia praktyczne do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w zawodzie elektryk, ślusarz i operator obrabiarek skrawających. Zaznaczył, że z uwagi na liczne grypy ćwiczeniowe i konieczność koordynowania pracy tych uczniów przez nauczyciela zasadne jest, by utworzyć oddzielną grupę. Podkreślił, że koszt utworzenia oddzielnej grupy szacuje się w kwocie około 1.800,00 zł brutto/miesiąc. Dodał, że w związku ze wznowieniem z dniem 30 listopada praktycznej nauki zawodu w grupach z zachowaniem dystansu społecznego konieczne jest dokonanie podziału i zmniejszenie liczby uczniów we wszystkich grupach. Nadmienił, że część uczniów odbywa zajęcia praktyczne w szkole, a pozostała część uczniów kształci się w tym czasie w trybie zdalnym.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zwrócił uwagę na zasadność wydzielenia grupy uczniów, którzy wymagają dodatkowego wsparcia nauczyciela, by mogli osiągnąć oczekiwane rezultaty edukacyjne. Zauważył jednocześnie, że sytuacja finansowa nie sprzyja wydatkowaniu środków poza przyjętymi planami.

Bożena Nowacka zauważyła, że zajęcia ćwiczeniowe w szkole są dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych jedyną szansą na praktyczną naukę zawodu, gdyż pracodawcy niechętnie przyjmują ich na praktyki w zakładach pracy. Podkreśliła, że odbywanie tych zajęć w mniej licznej grupie ćwiczeniowej będzie dla nich zdecydowanie korzystniejsze. Przypomniała, że powiat wrzesiński finansuje grupy branżowe Zespołu Szkół Politechnicznych odbywające praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy z branży samochodowej.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na utworzenie oddzielnej grupy ćwiczeniowej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dla uczniów klasy I i II Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni od stycznia 2021 r.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego realizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że w planie finansowym dotacji przekazanej przez powiat wrzesiński w 2020 r. na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej omyłkowo wskazano błędną kwotę na zakup księgozbioru dla poszczególnych bibliotek. Zaznaczył, że plan wydatków przewidywał kwotę 3.800,00 zł dla każdej z pięciu bibliotek, co jest niezgodne z ogólną kwotą 17.500,00 zł zatwierdzoną w przyjętym planie finansowym. Podkreślił, że korekta, o której zatwierdzenie wnosi burmistrz Wrześni, wskazuje prawidłową kwotę 3.500,00 zł przeznaczoną na zakup nowości wydawniczych dla poszczególnych bibliotek.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.1.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził zmianę planu finansowego w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego realizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy na zadanie publiczne pn.: „Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z aktywnym Bierzglinkiem” i „III Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych – Wrzesińska Warcaba 2020”.

Mateusz Maserak poinformował, że Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Bierzglinek i Uczniowski Klub Sportowy Kołaczkowo wystąpiły o rozwiązanie umów dotacyjnych na realizację ww. zadań publicznych z uwagi na brak możliwości ich organizacji w warunkach epidemii koronawirusa.

Sprawy są prowadzone pod nr. NPZ.526.14.2.2020 i NPZ.526.5.1.2020 w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy na zadanie publiczne pn.: „Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z aktywnym Bierzglinkiem” i „III Integracyjny Turniej w Warcabach Klasycznych dla osób niepełnosprawnych – Wrzesińska Warcaba 2020”.

 

Pkt 3 Przedstawienie wyników konkursu „Lider Wolontariatu”.

Mateusz Maserak poinformował, że komisja konkursowa oceniła osiem wniosków złożonych w dwóch kategoriach wiekowych i wyłoniła laureatów. W kategorii młodzież najwyżej oceniono kandydaturę Miriam Kozłowskiej, uczennicy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, a wśród dorosłych zwyciężyła Agnieszka Frąckowiak, sołtys Bieganowa, prezes Stowarzyszenia „Wielkopolscy Bieganie”. Dodał, że za pośrednictwem Facebooka jest prowadzone również głosowanie internetowe.

 

Pkt 4 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała - „Chocicza Mała II”.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że projekt planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie terenu około 10 ha w Chociczy Małej pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowę usługową.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.67040.69.24.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chocicza Mała - „Chocicza Mała II”.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że istnieje konieczność zmniejszenia projektowanej bieżni, co ograniczy konieczność wycinki większości drzew znajdujących się na działce. Zaznaczył, że szacowana długość bieżni będzie wynosić 188 mb.

W dyskusji głos zabrali: Stefan Tomczak, Dionizy Jaśniewicz i Rafał Zięty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że należy dostosować granicę działki do celów związanych z realizacją inwestycji budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

 

Wnioski komisji Rady Powiatu Wrzesińskiego do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że komisje Rady wnioskowały o zwiększenie środków na stypendia motywacyjne dla uczniów i opracowanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na promocję powiatu.

Zarząd Powiatu:

 • zdecydował o zwieszeniu o kwotę 33.000,00 zł puli środków przeznaczonych w 2021 r. na stypendia motywacyjne dla uczniów,
 • nie wyraził zgody na przeznaczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Górne Grądy – Anielewo. Koszt przebudowy drogi szacuje się w kwocie około 9.000.000,00 zł, a koszt wykonania dokumentacji projektowej w kwocie około 150.000,00 zł. Nieuzasadnione jest wyasygnowanie środków w budżecie na 2021 r. na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi, której realizacja nie nastąpi w najbliższych latach z uwagi na sytuację finansową.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak             
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 155 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-01-27 14:38
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-27 14:37

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.