Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 156 / 2020

PROTOKÓŁ NR 156/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania:

 • dokonywania zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (73,72 zł);
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (25.031,00 zł);
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (6.910,00 zł)

zostają przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w łącznej kwocie 32.014,72 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 2 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu. Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2029;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 171.525,68 zł z tytułu:

1) podpisania aneksu do umowy z Województwem Wielkopolskim dotyczącego zwiększenia powierzonego grantu na realizację wsparcia w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.836,56 zł;

2) podpisania aneksu do porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego zwiększenia dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6.060,00 zł;

3) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego:

a) zmniejszony został plan dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 408,08 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) zwiększony został plan dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 1.459,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

c) zmniejszony został plan dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 3.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

4) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. o kwotę 154.000,00 zł w celu dofinansowania dla nauczycieli na zakup usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (dofinansowanie otrzymało 282 nauczycieli jednostek oświatowych powiatu na łączną kwotę 140.353,38 zł). Ze względu, iż nie było więcej złożonych wniosków i nie wszystkie środki finansowe zostały rozdysponowane, to kwota w wysokości 13.146,62 zł trafiła do jednostek z możliwością zakupu sprzętu w ramach realizacji tego projektu oraz 500,00 zł przekazano do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Magiczny Zakątek”;

5) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę:

a) 420,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za szkodę z tytułu kradzieży przewodów elektrycznych,

b) 560,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia dachu na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu w związku z wystąpieniem silnych porywów wiatru;

6) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 3.598,12 zł. Zmiany wynikają z wpływu świadczenia z ZUS na poniesione koszty pogrzebu zmarłej mieszkanki Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 171.525,68 zł, z tego dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 1.459,08 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

b) zmniejsza się plan o kwotę 3.408,08 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

c) zwiększa się plan o kwotę 3.598,12 zł na koszty pogrzebu zmarłej mieszkanki Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

d) zwiększa się plan o kwotę 3.765,61 zł na realizację zadań własnych powiatu,

e) zwiększą się plan o kwotę 8.836,56 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”;

2) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a). 6.060,00 zł na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

b) 4.498,97 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększą się plan o kwotę:

a) 420,00 zł na likwidację szkody powstałej w wyniku kradzieży przewodów elektrycznych z namiotu Starostwa Powiatowego we Wrześni,

b) 560,00 zł na likwidację szkody powstałej w wyniku uszkodzenia dachu na Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu w związku z wystąpieniem silnych porywów wiatru,

c) 500,00 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego we Wrześni „Magiczny Zakątek”;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 3.812,81 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

b) 20.158,96 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

5) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 2.291,00 zł na indywidualne nauczanie dziecka,

b) 23.087,69 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

6) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 19.145,52 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

7) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

8) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 29.786,87 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

9) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.998,99 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

10) Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.667,99 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

11) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.992,98 zł dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie;

12) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.869,42 zł.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno – opiekuńczego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 24.260,00 zł., z tego zwiększa się w 2020 r. o kwotę 6.060,00 zł, a w 2021 r. o kwotę 18.200,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni” zmienia się okres realizacji na lata 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe zmniejsza się do kwoty 2.463,69 zł. Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2020-2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.610,00 zł. Jednostka realizująca: Bursa Międzyszkolna we Wrześni.

Zmiany wymienione w punkcie 2) i 3) wynikają z wyłączenia ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Bursy Międzyszkolnej i związanej z tym cesji umowy z dostawcą usługi. Zatem po zmianie umowy bezpośrednim realizatorem przedsięwzięcia będzie Bursa Międzyszkolna we Wrześni. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poniesie z tego tytułu wydatki w kwocie 2.463,39 zł, natomiast Bursa Międzyszkolna we Wrześni poniesie wydatki w łącznej kwocie 8.610,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwal Rady w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0006.2020).

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak             
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 156 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-04 09:18

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.