Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 157 / 2020

PROTOKÓŁ NR 157/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

 • dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 (trzy specyfikacje)
 • dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że procedury przetargowe umożliwią wyłonienie dostawców wyposażenia pracowni i wyposażenia meblowego do modernizowanej jednostki. Zaznaczyła, że wykonawcy muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniach, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniach.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.40.2020, NI.272.42.2020, NI.272.45.2020 i NI.272.43.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia na:

 • dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 (trzy specyfikacje),
 • dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie sprawy rozliczenia inwestycji realizowanej przez firmę Medicsystemart.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powiat wrzesiński otrzymał sądowy nakaz zapłaty kwoty 62.889,68 zł i kosztów procesowych, gdyż pozwany (firma Medicsystemart) uznaje tylko część kar umownych naliczonych za niewykonanie inwestycji budowy bursy przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni.

Mikołaj Soberski, radca prawny wyjaśnił, że firma restrukturyzacyjna pozwanego kwestionuje kwotę kar umownych naliczoną z tytułu opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zaznaczył, że pozwany przesłał drogą mailową harmonogram z terminami, który nie był aktualny. Podkreślił, że przesłany harmonogram rzeczowo-finansowy nie został więc dostarczony zgodnie z warunkami umowy. Dodał, że restrukturyzator kwestionuje również koszty zabezpieczenia wykopu, którymi został obciążony wykonawca.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że podstawą naliczenia kar umownych z tytułu niedostarczenia w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego był fakt, iż przesłany dokument nie spełniał kryteriów określonych w umowie m.in. nie określał wartości robót. Dodała, że uwagi do ww. harmonogramu zgłaszali również inspektorzy nadzoru. Zaproponowała, by poddać sprawę ocenie sądu.

W przedmiotowej sprawie głos zabrali: Rafał Zięty, Stefan Tomczak i Robert Balicki.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie tematu związanego z naborem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że do 28 grudnia br. istnieje możliwość złożenia wniosków o środki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zaznaczyła, że proponuje się wystąpienie o dofinansowanie na:

 • modernizację budynku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (około 5.000.000,00 zł),
 • przebudowę drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomowo (około 6.000.000,00 zł),
 • remont przepustu przy drodze powiatowej w miejscowości Bardo (około 900.000,00 zł).

Waldemar Grzegorek wyjaśnił, że ww. drogi zostały zaproponowane do wystąpienia o dofinansowanie z uwagi na opracowane dokumentacje projektowe.

Rafał Zięty, członek Zarządu wnioskował o wystąpienie z wnioskiem o przebudowę ulicy Kościuszki we Wrześni. Zapytał o możliwość uzyskania w ramach ogłoszonego naboru środków na realizację projektu mającego na celu modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego. Podkreślił, że powiat powinien przeznaczyć uzyskane środki zewnętrzne na zmniejszenie własnych wydatków przy realizacji zaplanowanych inwestycji. Zaznaczył, że remont Zespołu Szkół Politechnicznych po zalaniu jest zadaniem, które musi być wykonane dla celów edukacyjnych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zauważyła, że warunki naboru nie wykluczają możliwości ubiegania się o środki na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Dodała, że uzyskanych środków nie powinno się przeznaczać na nowe przedsięwzięcia.

Dionizy Jaśniewicz podkreślił, że modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych jest zadaniem priorytetowym, gdyż szkoła nie będzie funkcjonowała bez wykonania remontu. Zaproponował, by w 2021 r. przygotować projekt przebudowy ulicy Kościuszki uwzględniający etapowanie robót.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosków o środki finansowe na:

 • modernizację budynku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • rozbudowę i modernizację Centrum Oświatowego: modernizację Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i budowę bursy w Grzymysławicach.

Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w sprawie przedmiotu wniosku dotyczącego realizacji inwestycji drogowej.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie uczestnictwa Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w projekcie „Reklama dzieciom”.

Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych wnioskowała o zgodę na aplikowanie szkoły o środki finansowe pochodzące ze świątecznego bloku reklamowego. Zaznaczyła, że środki są przekazywane w formie darowizny, a udział w projekcie nie wymaga zabezpieczania wkładu własnego. Zaznaczyła, że planuje się przeznaczyć uzyskane środki na budowę polisensorycznego placu zabaw przy szkole. Dodała, że wniosek będzie opiewał na kwotę około 40.000,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Specjalnych do projektu „Reklama dzieciom”.

 

Pkt 2.4 Przedstawienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości przypomniała, że Zarząd odwołał się od decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku, którą wojewoda wielkopolski utrzymał
w mocy. Zaznaczyła, że Zarząd złożył wówczas skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który stwierdził że powiat wrzesiński nie jest uprawniony do zaskarżania decyzji wydanej przez starostę wrzesińskiego. Poinformowała, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w sprawie skargi kasacyjnej stwierdził, iż organowi wydającemu decyzję w przedmiotowej sprawie nie przysługuje prawo do odwoływania się od jej treści.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.4.6.2019 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.5 Przedstawienie sprawy odszkodowania za działki przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Miłosław – Mikuszewo.

Jolanta Pielak poinformowała, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wystąpił o zrzeczenie się powiatu wrzesińskiego odszkodowania za działki oznaczone geodezyjnie nr 91/3, 176/1, obręb Mikuszewo w gminie Miłosław zajęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej. Podkreśliła, że powierzchnia części przejętych dróg powiatowych wynosi 1065m2, a ich wartość na podstawie wyceny rzeczoznawcy szacuje się w kwocie 150.039 zł Przypomniała, że powiat wystąpił z oświadczeniem o wydaniu ww. nieruchomości. Dodała, że wysokość odszkodowania w drodze decyzji nie została jeszcze ustalona.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.6.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zrzeczenie się odszkodowania za działki przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Miłosław – Mikuszewo.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu najmu lokalu nr 8 przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni.

Jolanta Pielak przypomniała, że Zarząd wycofał oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu przy ulicy 3 Maja 3 we Wrześni z uwagi na fakt, iż najemca wystąpił o rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Zaznaczyła, że wnioskujący został poinformowany o konieczności przedłożenia dokumentów potwierdzających sytuację finansowo-majątkową. Podkreśliła, że najemca złożył pismo, w którym zobowiązał się do uiszczania wpłat w wysokości do 350,00 zł, nie załączając jednak żadnych dodatkowych dokumentów. Nadmieniła, że najemca wpłacił również kwotę 590,00 zł na poczet zaległych należności. Poinformowała, że z uwagi na brak dokumentów potwierdzających sytuację finansową najemcy, wniosek należy zostawić bez rozpatrzenia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6845.2.4.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu postawił wniosek bez rozpatrzenia. Uzgodnił, że należy wezwać wnioskującego do uiszczania na bieżąco opłat z tytułu wynajmowania lokalu i dokonywania wpłat na poczet zaległych należności.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak przypomniała, że w I przetargach sprzedano 9 działek o łącznej wartości 1.090.836,57 zł. Dodała, że do sprzedaży pozostało 14 działek, ceny nieruchomości proponowane w projekcie uchwały nie uległy zmianie. Nadmieniła, że przetargi zostaną przeprowadzone w terminie od 27 do 28 stycznia 2021 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 868/2020 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2021 rok.

Jerzy Nowaczyk, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy poinformował, że plan pracy jednostki został zaakceptowany pozytywnie przez wojewodę wielkopolskiego. Zaznaczył, że w celu realizacji planu pracy konieczne jest jego zatwierdzenie przez organ prowadzący.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 869/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2021 rok.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 734/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński”.

Łukasz Jakubowska, koordynator ds. dostępności poinformował, że harmonogram prac związanych z wprowadzeniem planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami został dostosowany do bieżącej sytuacji epidemicznej. Zaznaczył, że część przedsięwzięć zostanie zrealizowanych w terminie późniejszym niż pierwotnie przyjętym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 870/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 734/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński”.

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że referaty zostały zlikwidowane, a zadania tych komórek organizacyjnych będą realizowane przez wydziały. Zaznaczyła, że powstał Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa oraz Wydział Kadr i Szkoleń. Dodała, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że regulamin organizacyjny jest dostosowywany do nowych potrzeb, realizowanych przedsięwzięć i funkcji powierzonych innym pracownikom.

Rafał Zięty wnioskował o przesunięcie głosowania nad regulaminem na kolejne posiedzenie Zarządu z uwagi na brak szczegółowych informacji np. dotyczących liczby osób w wydziałach. Zaznaczył, że proponowane zmiany organizacyjne: wydzielenie nowych wydziałów, powierzenie funkcji kierowniczych innym osobom wymagają szczegółowej analizy.

Stefan Tomczak, członek Zarządu poprał stanowisko przedmówcy.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie na kolejnym posiedzeniu.

 

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów stanowi odpis w wysokości 0,2% od wynagrodzenia. Zaznaczyła, że wpłynęło ponad 40 wniosków, proponuje się przyznać środki finansowe w wysokości od 110,00 zł do 1.710,00 zł, co stanowi około 30% kosztów leczenia. Dodała, że łączna wysokość przekazywanych środków wynosi 18.457,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 871/2020 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że środki te pochodzą z odpisu w wysokości 0,8% od wynagrodzenia. Zaznaczyła, że wnioskujący może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 70% kosztów czesnego, ale nie więcej niż 2.000,00 zł. Dodała, że wpłynęło 9 wniosków od nauczycieli szkół ponadpodstawowych i szkoły specjalnej, którym proponuje się przyznać środki w łącznej wysokości 14.504,00 zł. Nadmieniła, że 4 pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wnioskującym o dofinansowanie proponuje się przyznać środki w łącznej wysokości 4.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR. 0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 872/2020 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Pkt 5 Przedstawienie sprawy realizacji projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony, jednak dopiero 23 grudnia br. zostanie podjęta uchwała przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, co spowoduje zmianę statusu wniosku na skierowany do dofinansowania. Zaznaczyła, że w bieżącym roku nie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i środki nie będą przekazane powiatowi. Podkreśliła, że zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru warunkiem realizacji projektu jest wydatkowanie środków do końca roku. Poinformowała, że istnieje możliwość uzyskania refundacji po dokonaniu zakupu 105 laptopów z własnych środków. Nadmieniła, że niepewne jest, czy instytucja finansująca dopuści możliwość wydłużenia terminu poniesienia wydatków po 31 grudnia br. Poinformowała, że wartość projektu szacuje się w kwocie 524.868,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 446.138,00 zł.

Rafał Zięty poinformował, że przystąpienie do realizacji projektu i wyłonienie dostawcy bez pisemnego potwierdzenia o uzyskaniu środków finansowych jest nieuzasadnione.

Robert Balicki, członek Zarządu poparł stanowisko przedmówcy.

Beata Matuszewska zaznaczyła, że środki finansowe muszą wpłynąć na konto bankowe, by można dokonać wyboru dostawcy laptopów. Dodała, że w tej chwili trudno jest wskazać, czy można wyasygnować środki na dokonanie zakupu z własnych środków, by móc następnie ubiegać się o refundację.

Zarząd Powiatu nie podjął decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 6 Rozpatrzenie wniosków w sprawach przystąpienia Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Szkolny Klub Sportowy” 2021.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformował, że Zespół Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpiły o zgodę na przystąpienie w 2021 r. do projektu „Szkolny Klub Sportowy” i partycypowanie powiatu w kosztach jego realizacji (najtańsza z opcji w wysokości 350,00 zł/grupę). Zaznaczył, że projekt jest realizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. Przypomniał, że obowiązuje uchwała określająca zasady finansowania sportu w powiecie wrzesińskim. Dodał, że z uwagi na panującą sytuację epidemiczną trudno wskazać, kiedy zajęcia rozpoczną się w szkołach.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.22.2020 i NP.425.23.2020 w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

Rafał Zięty poinformował, że zasadne jest, by dofinansować ww. zadanie, gdyż nie mogłoby być ono sfinansowane ze środków przeznaczonych na wsparcie sportu w powiecie wrzesińskim.

Stefan Tomczak zauważył, że zajęcia te odbywają się i przynoszą korzyści młodzieży szczególnie w sytuacji, gdy szkoły nie funkcjonują.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na partycypowanie powiatu wrzesińskiego w realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” 2021.

 

Pkt 7.1 Przyjęcie ustnych autopoprawek do projektów uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) wpłynęły środki w wysokości 3.635,00 zł za koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej,

2) wpłynęły środki w wysokości 5.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

3) plan dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy został zmniejszony o kwotę 2.350,00 zł,

4) wpłynęły środki z rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów w wysokości 94.956,00 zł,

5) koryguje się plan w rozdziale 70005 poprzez zmniejszenie o kwotę 80.328,00 zł celem urealnienia wpływów,

6) w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej został zwiększony plan dochodów o kwotę 46.142,00 zł w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz o kwotę 8.400,00 zł w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia,

7) plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni został zwiększony o kwotę 1.162,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął ustne autopoprawki do projektów uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

Pkt 7.2 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) został zwiększony plan dochodów o kwotę 18.200,00 zł na realizację projektu „Za życiem”,

2) zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej tworzy się dział w klasyfikacji budżetowej dla wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego,

3) dokonuje się zmian umożliwiających zawarcie umów zlecenia z osobami fizycznymi wyznaczonymi do udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej,

4) autopoprawką dokonuje się również zwiększenia środków na stypendia motywacyjne o kwotę 33.000,00 zł zmniejszając plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Autopoprawka znajduje się w zbiorze protokołów – sesje Rady Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0002.2020).

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXV sesji Rady Powiatu:

 

Pkt 8.1 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań:

 • dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,
 • dla dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni,
 • dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnienia dotyczą realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego i świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 we Wrześni. Dodała, że realizacja tych przedsięwzięć w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań:

1) nr 873/2020 dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,

2) nr 874/2020 dla dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni,

3) nr 875/2020 dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Pkt 8.2 i pkt 8.3 Podjęcie uchwał w sprawach:

 • planu finansowego dochodów wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że zmiany przyjęte w projektach uchwał Rady skutkują koniecznością dostosowania przyjętego planu dochodów i wydatków oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 876/2020 w sprawie planu finansowego dochodów wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) nr 877/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

drukuj (Protokół nr 157 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-04 09:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.