Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 158 / 2020

PROTOKÓŁ NR 158/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji przetargowej usprawni przebieg przedmiotowego postępowania przetargowego. Dodała, że zakres czynności członków komisji określi nadany regulamin prac.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 878/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu,

2) nr 879/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

 

Pkt 1.3 i pkt 1.4 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań na przebudowę dróg powiatowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu wyłonienia wykonawców przebudowy wybranych odcinków dróg powiatowych powołuje się komisje przetargowe i nadaje im regulaminy pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 880/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka,

2) nr 881/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark,

3) nr 882/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo,

4) nr 883/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P,

5) nr 884/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo,

6) odpowiednio od nr. 885/2020 do nr. 889/2020 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na ww. zadania drogowe.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, które umożliwią ponowne udostępnienie obiektu mieszkańcom powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że kryterium wyboru ofert stanowi cena oferty 60% i termin gwarancji na wykonane roboty 40%.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.46.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie tematu związanego z naborem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.

Anna Wolska-Wróblewska przypomniała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 18 grudnia br. zostały przygotowane wnioski o dofinansowanie:

1) modernizacji budynku i zakupu wyposażenia Zespołu Szkół Politechnicznych w kwocie 4.950.000,00 zł,

2) modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego: modernizacji Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i budowy bursy w Grzymysławicach w kwocie 2.178.405,62 zł.

Członkowie Zarządu Powiatu rozważali propozycje wystąpienia o dofinansowanie inwestycji drogowej. W przedmiotowej sprawie głos zabrali wszyscy członkowie Zarządu. Z uwagi na brak możliwości prawnych członkowie Zarządu nie poparli wniosku o dofinansowanie przebudowy ulicy Kościuszki we Wrześni.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta zaproponował wystąpienie o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomówko o łącznej długości 1608,76 mb w kwocie 6.089.402,77 zł.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że zasadne jest wystąpienie o dofinansowanie zaplanowanej w budżecie inwestycji drogowej, gdyż umożliwi to przeznaczenie zabezpieczonego wkładu własnego na inne cele inwestycyjne. Z uwagi na powyższe i sytuację finansową powiatu nie poparł propozycji wystąpienia o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Słomowo, gdyż jest to nowe zadanie inwestycyjne.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sokołowo – Słomówko o łącznej długości 1608,76 mb. Głos „przeciwko” oddał Rafał Zięty.  Członkowie Zarządu uzgodnili, że w 2021 r. należy rozważyć ponownie koncepcję przebudowy ulicy Kościuszki we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, w rejonie ulicy Wrzesińskiej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że jeden ze sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu na północ od istniejącego browaru w Miłosławiu, usytuowanego między terenami objętymi planem. Dodał, że planuje się przeznaczyć ten teren pod zabudowę produkcyjno-usługową zgodnie z przeznaczeniem sąsiadujących terenów. Podkreślił, że drugi plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów wzdłuż ulicy Wrzesińskiej w Miłosławiu o powierzchni około 38,5 ha, które stanowią własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że teren ten jest przeznaczony również pod zabudowę produkcyjno-usługową. Nadmienił, że sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego ww. terenów jest związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6740.69.25.2020 i WB.6740.69.26.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu nie zgłosił wniosków do przedstawionych spraw.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli proponuje się zwiększyć maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie do wysokości 75% wniesionej opłaty, jednorazowo w wysokości nieprzekraczającej 2.000,00 zł. Dodała, że specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2021 r. zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek. Podkreśliła, że środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych są w wysokości 158.638,00 zł, z tego:

1) 30.000,00 zł jest przeznaczone na dofinansowanie opłat,

2) 120.000,00 zł jest przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów, w tym 110.000,00 zł zostanie przekazane na konto szkół, a 10.000,00 zł pozostanie do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów,

3) 8.638,00 zł jest przeznaczone na organizację szkoleń i seminariów.

Dodała, że środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych zostały określone w wysokości 13.442,00 zł, z tego:

1) 5.000,00 zł jest przeznaczone na dofinansowanie opłat,

2) 8.442,00 zł jest przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez dyrektorów, w tym 6.442,00 zł zostanie przekazane na konto szkół, a 2.000,00 zł pozostanie do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów.

Stefan Tomczak zaproponował, by z uwagi na pandemię i ograniczenie możliwości organizacji szkoleń zmniejszyć pulę środków przeznaczanych na realizację planów doskonalenia zawodowego, a środki pozostające do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów zwiększyć do kwoty 30.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

Zarząd Powiatu zaakceptował plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z ww. zmianą.

 

Pkt 5.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że zmiany w regulaminie są konsekwencją dostosowywania struktury organizacyjnej do zmian kadrowych. Zaznaczyła, że z Wydziału Organizacyjnego został wyodrębniony dział informatyczny, który w połączeniu z referatem realizującym zadaniami z zakresu bezpieczeństwa stworzył Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa. Dodała, że Referat Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu będzie funkcjonował w ramach Wydziału Organizacyjnego, którego zwierzchnictwo zostało powierzone sekretarzowi powiatu. Podkreśliła, że zostały również zlikwidowane: Referat Gospodarczy wchodzący w skład Wydziału Nieruchomości i Referat Środowiska i Rolnictwa podlegający naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa. Dodała, że sprawy realizowane przez zlikwidowany Referat Spraw Społecznych i Zdrowia będą wykonywane przez pracowników Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że struktura organizacyjna została dostosowana do kompetencji osób pełniących stanowiska kierownicze w wydziałach i zakresu zadań realizowanych przez powiat. Dodał, że zmiany organizacyjne nie spowodują wzrostu zatrudnienia pracowników w Starostwie.

Rafał Zięty poprał wydzielenie Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa i wyłączenie referatów ze struktury organizacyjnej. Zaznaczył, że wydzielenie dwuosobowego Wydziału Kadr i Szkoleń jest nieuzasadnione. Ponadto zaznaczył, że w nazwie Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia nie znajduje się odniesienie do kultury i sportu, a zadania z tych dziedzin są również realizowane przez wydział. Zauważył, że nazwa wydziału mogłaby się ograniczyć do spraw społecznych, gdyż to one stanowią znaczną część jego zadań.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował nazwę Wydział Promocji i Spraw Społecznych.

Stefan Tomczak poinformował, że nazwa wydziału powinna nawiązywać do kultury i sportu.

Członkowie Zarządu zaakceptowali zmianę nazwy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia na Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu. Rafał Zięty oddał głos „przeciwko”, Dionizy Jaśniewicz „wstrzymał się” od głosu.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 890/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 5.2 – pkt 5.4 Podjęcie uchwały w sprawach:

 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok,
 • planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 • planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że  dokonuje się zmniejszenia o kwotę 33.623,00 zł planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i przenosi ją na zadanie majątkowe polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek– Zagórów. Dodała, że ww. zmiany muszą być ujęte również w planie finansowym dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 891/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r.,

2) nr 892/2020 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) nr 893/2020 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 158 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-04 09:45
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-04 09:44

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.