Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 159 / 2020

PROTOKÓŁ NR 159/2020

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że w związku z zakończeniem budowy budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 we Wrześni dokonuje się likwidacji części środków trwałych związanych z przejęciem gruntu pod budowę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 894/2020 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przekazywany środek trwały stanowi wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach: logo zamontowane w środku budynku, tablica szkoleniowa, tablice suchościeralne i flipcharty, stacja zrobotyzowana (komora robotów multistacja i komora robotów mig mag) o łącznej wartości 1.931.869,50 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0024.2020).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 895/2020 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia warsztatowego do szkoły w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że w celu realizacji projektu mającego na celu rozwój szkolnictwa zawodowego planuje się zakup sprzętu komputerowego, drukarek, projektorów, urządzeń multimedialnych, aparatury i sprzętu sterującego, oscyloskopów i analizatora widma do szkół ponadpodstawowych. Dodała, że w ramach kryterium wyboru wykonawców będzie oceniania cena oferty 60% i termin dostawy 40%.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.54.2020 i NI.272.53.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia na:

1) zakup i dostawę sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) dostawę wyposażenia warsztatowego do szkoły w ramach projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosków w sprawie kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Damian Hoffmann, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poinformował, że kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zastąpi kształcenie w zawodzie technik rolnik. Zaznaczył, że koncepcja wprowadzenia nowego kierunku kształcenia wynika z zapotrzebowania na kształcenie w takiej branży i zmian zachodzących w rolnictwie. Podkreślił, że nowy kierunek kształcenia przygotuje absolwentów do pracy w zmodernizowanym rolnictwie i do wykonywania zadań z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego z zastosowaniem technologii informatycznych. Zaznaczył, że uzyskanie tytułu zawodowego w tym kierunku umożliwi absolwentom przejęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z dopłat i funduszy unijnych, a także podjęcie pracy w zakładach produkujących maszyny rolnicze, serwisach naprawczych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych. Poinformował, że zajęcia praktyczne będą odbywać się w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Nadmienił, że praktyki zawodowe będą przeprowadzanew gospodarstwach rolnych i w przedsiębiorstwach obrotu maszyn rolniczych. Podkreślił, że w celu realizacji kształcenia w nowym zawodzie przewiduje się doposażenie pracowni w szkole i w wymienionych jednostkach o wyposażenie o łącznej wartości 365.000,00 zł w 5-letnim cyklu kształcenia (14.000,00 zł w 2021 r., 5.000,00 zł w 2022 r., 39.000,00 zł w 2023 r., 171.000,00 zł w 2024 r. i 136.000,00 zł w 2025 r.).

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.28.2020 w Wydziale Edukacji.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta zapytał o koncepcję przeprowadzania praktycznej nauki zawodu i zapewnienie możliwości dostępu do nowoczesnego sprzętu i maszyn rolniczych.

Damian Hoffmann odpowiedział, że szkoła współpracuje ze znanymi firmami z branży rolniczej, a nowoczesny sprzęt rolniczy będzie udostępniany uczniom w gospodarstwie w Bierzglinku, w którym odbywają się praktyki zawodowe od kilkunastu lat.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał o przewidywany nabór do klasy w nowym zawodzie i koszty uzyskiwania prawa jazdy przez uczniów, które stanowią znaczną część kosztów wprowadzenia kształcenia w tym zawodzie.

Damian Hoffmann poinformował, że nauka jazdy stanowi podstawę programową kształcenia w zawodzie, dlatego koszty nabywania przez uczniów uprawnienia do kierowania pojazdami rolniczymi są ponoszone przez organ prowadzący. Nadmienił, że opłaty związane z przeprowadzeniem egzaminu na prawo jazdy są ponoszone przez uczniów. Podkreślił, że badanie zainteresowania wśród potencjalnych uczniów jest utrudnione ze względu na epidemię koronawirusa. Zaznaczył, że decyzję o zmianie kształcenia z zawodu technik rolnik na technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki determinuje głównie rozwój technologiczny w rolnictwie. Dodał, że akcja promocji nowego kierunku kształcenia zostanie skierowana do całej młodzieży powiatu wrzesińskiego, nie tylko społeczności mieszkającej na wsi.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że szkoła mająca w swojej ofercie kształcenie z zakresu rolnictwa musi podążać za zmianami technologicznymi i zrozumiałe jest dokonywanie zmiany profilu tego kształcenia. Dodał, że wprowadzenie nowego kierunku kształcenia poszerzy ofertę naboru do szkoły, co zwiększy potencjalną grupę zainteresowanych uczniów.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zorganizowania zajęć rozwijających uzdolnienia z języka niemieckiego dla uczennicy realizującej indywidualny program nauki.

Damian Hoffmann wnioskował o zgodę na przyznanie dodatkowej godziny lekcyjnej tygodniowo zajęć z języka niemieckiego dla uczennicy, która przez 8 lat kształciła się w Niemczech. Zaznaczył, że uczennica osiągnęła sukcesy w rywalizacji z języka niemieckiego na szczeblu ponadregionalnym, a potrzeba objęcia jej dodatkowymi zajęciami została potwierdzona w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.24.2020. w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zorganizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia z języka niemieckiego dla uczennicy realizującej indywidualny program nauki.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia oddziału sportowego obejmującego szkolenie sportowe z zakresu lacrosse w Liceum Ogólnokształcącym.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że powiat od kilku lat finansuje zajęcia lacrosse dla uczennic szkoły współfinansując również wyjazdy na obozy. Zaznaczyła, że dodatkowe godziny zajęć lacrosse będą w znacznej części finansowe z dodatkowej subwencji oświatowej.

Viloetta Zdunowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego poinformowała, że od 2 lat funkcjonuje w szkole grupa uczennic uprawiająca lacrosse, są to uczniowie I i II klasy. Podkreśliła, że 20-osobowa grupa sportowa będzie integracyjną częścią klasy 1b. Zaznaczyła, że szkoła współpracuje ze związkiem sportowym, otrzymała wyposażenie niezbędne do utworzenia grupy, a baza sportowa szkoły umożliwia przeprowadzanie zajęć lacrosse.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.7.16.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na utworzenie oddziału sportowego obejmującego szkolenie sportowe z zakresu lacrosse w Liceum Ogólnokształcącym.

 

Pkt 4 Zaopiniowanie wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o opinię w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie dawnych ogródków działkowych w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Zaznaczył, że pod budowę dróg będą zajęte prywatne grunty. Podkreślił, że projektowane drogi gminne będą połączone trzema skrzyżowaniami z drogą powiatową.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.679.9.2020 w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni.

 

Pkt 5 Przedstawienie decyzji Starosty Wrzesińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (w obrębach: Żydowo – Zieliniec).

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości poinformowała, że na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej działki nr 135/1 w Zielińcu i 10/7 w Żydowie, gmina Kołaczkowo zostały przejęte pod rozbudowę drogi gminnej i z mocy prawa stały się własnością gminy. Zaznaczyła, że powiatowi wrzesińskiemu jako właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie, które może być powiększone o kwotę równą 5% wartości nieruchomości, jeśli powiat złoży oświadczenie o wydaniu nieruchomości w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.9.2020 w Wydziale Nieruchomości.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na złożenie oświadczenia o wydaniu nieruchomości pod rozbudowę drogi gminnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową (w obrębach: Żydowo – Zieliniec).

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwał w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok:

 • nr 896/2020 – upoważnienie pani Magdaleny Zając, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
 • nr 897/2020 – upoważnienie pana Macieja Mielczarka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 • nr 898/2020 – upoważnienie pani Violetty Zdunowskiej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego,
 • nr 899/2020 – upoważnienie pana Damiana Hoffmanna, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • nr 900/2020 – upoważnienie pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • nr 901/2020 – upoważnienie pana Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,
 • nr 902/2020 – upoważnienie pani Elżbiety Tomczak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • nr 903/2020 – upoważnienie pana Piotra Trawińskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • nr 904/2020 – upoważnienie pani Anny Marii Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • nr 905/2020 – upoważnienie pani Doroty Szykownej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie,
 • nr 906/2020 – upoważnienie pana Jerzego Nowaczyka, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,
 • nr 907/2020 – upoważnienie pana Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • nr 908/2020 – upoważnienie pani Barbary Zawal, dyrektora Bursy Międzyszkolnej,
 • nr 909/2020 – upoważnienie pani Olgi Krukowskiej, dyrektora Domu Pomocy Społecznej,
 • nr 910/2020 – upoważnienie pana Krystiana Błaszczyka, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • nr 911/2020 – upoważnienie pana Andrzeja Szablikowskiego, dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,
 • nr 912/2020 – upoważnienie pani Liliany Kuczy, dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2020).

 

Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań – dot. realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań – dot. realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

 • nr 913/2020 – upoważnienie pani Magdaleny Zając, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych,
 • nr 914/2020 – upoważnienie pana Macieja Mielczarka, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 • nr 915/2020 – upoważnienia pani Violetty Zdunowskiej, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego,
 • nr 916/2020 – upoważnienie pana Damiana Hoffmann, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • nr 917/2020 upoważnienie pana Bogdana Nowaka, dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • nr 918/2020 upoważnienie pana Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej,
 • nr 919/2020 upoważnienie pani Elżbiety Tomczak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • nr 920/2020 – upoważnienie pani Anny Marii Kulczyńskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • nr 921/2020 – upoważnienie pani Barbary Zawal, dyrektora Bursy Międzyszkolnej,
 • nr 922/2020 – upoważnienie pani Olgi Krukowskiej, dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 

Sprawa realizacji projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”.

Zgodnie z komunikatem z dnia 23 grudnia 2020 r. dotyczącym realizacji ww. projektu Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 dopuściła możliwość ponoszenia wydatków po 31 grudnia 2020 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 159 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-02-04 10:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.