Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2020

PROTOKÓŁ NR 14/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

z dnia 11 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący komisji Mikołaj Kubiaczyk otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył pan Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do proponowanego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Opracowanie projektów uchwał Rady w sprawach rozpatrzenia petycji dotyczących:

  1. budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo z zachowaniem istniejącego drzewostanu,
  2. budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo zgodnie z projektem,
  3. przebudowy ulicy Średzkiej w miejscowości Targowa Górka.

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3.1 Opracowanie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo z zachowaniem istniejącego drzewostanu.

Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia 2020 r.

Szczegóły w protokole nr 13/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r. członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jednomyślnie za bezprzedmiotową petycję Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo z zachowaniem istniejącego drzewostanu.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do zarządcy drogi o:

  1. wykonanie dodatkowych nasadzeń zastępczych przy budowanej ścieżce pieszo-rowerowej z Gutowa Małego do Grzybowa poza miejscami wskazanymi w decyzji burmistrza Wrześni. Proponowany gatunek drzew: lipa drobnolistna,
  2. wykonywanie systematycznej pielęgnacji i ochrony alei znajdującej się po przeciwnej stronie jezdni wraz z uzupełnianiem ubytków drzew.

Wniosek znajduje się w zbiorze wniosków i pism komisji (posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu) pod nr. sprawy SOR.0012.8.1.2020 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

Pkt 3.2 Opracowanie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo zgodnie z projektem.

Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 27 stycznia 2020 r.

Szczegóły w protokole nr 13/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r. członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jednomyślnie za zasadną petycję wielokrotną w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo zgodnie z projektem.

Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 3.3 Opracowanie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy odcinka ulicy Średzkiej w Targowej Górce.

Przewodniczący komisji odczytał stanowisko radcy prawnego w sprawie przedmiotu petycji złożonej przez sołtysa Targowej Górki, z którego wynika, że:

  1. przedmiotem petycji zgodnie z jej ustawową definicją może być jedynie działanie, a nie jego zaniechanie,
  2. w tym kontekście podejmowanie uchwały w sprawie niezrealizowania przebudowy jest niewłaściwe,
  3. sformułowane w piśmie zarzuty wobec organu władzy publicznej wykraczają poza ogólne żądanie poprawy krytykowanego stanu rzeczy.

Opinia prawna znajduje się pod nr. sprawy SOR.0005.12.2019 w zbiorze Wniosków i postulatów mieszkańców do rady powiatu w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Członkowie komisji podjęli dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że na wstępie petycji wnioskujący wystąpił o wykonanie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Średzkiej w Targowej Górce. Zauważył, że przedstawiony materiał filmowy z przejazdu drogą potwierdził zasadność wykonania remontu jej nawierzchni. Podkreślił, że wniosek o przebudowę stanowi zasadniczy przedmiot rozpatrywanej petycji. Dodał, że przedstawione w piśmie zarzuty to przejaw niezadowolenia z niepodjęcia oczekiwanych działań przez organy władzy publicznej. Zaznaczył, że rolą komisji nie jest ocenianie realizacji składanych mieszkańcom obietnic, jak również rozpatrywanie rzekomego wpływu radnego powiatowego na decyzję zarządcy drogi o przeznaczeniu środków finansowych. Przypomniał, że zaoszczędzone środki zostały słusznie przekazane na kontynuację prac drogowych realizowanych na innej drodze powiatowej w gminie Nekla.

Paweł Skrzypczak, członek komisji zaznaczył, że w jego ocenie żądanie przebudowy drogi jest wskazane w petycji wyłącznie na jej wstępie, a w dalszej części składający petycję wnosi o wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania tej inwestycji w 2018 r., co na podstawie przeprowadzonego wcześniej postępowania wyjaśniającego stanowi jej zasadniczą treść. Podkreślił, że w kontekście przedstawionej opinii prawnej treść petycji zyskuje inne brzmienie, jednak trudno pominąć całkowicie zarzuty mówiące najogólniej o niewłaściwej decyzji zarządcy drogi. Zauważył, że z uwagi na niezasadność tych zarzutów należy w uzasadnieniu do projektu uchwały wyraźnie podkreślić, w jakim zakresie komisja rozpatruje petycję.

Maciej Handkiewicz, członek komisji zaproponował, by z uwagi na wcześniejsze dyskusje i wątpliwości komisji w uzasadnieniu do projektu uchwały wyraźnie zaznaczyć, że petycja jest zasadna jedynie w zakresie przebudowy ulicy Średzkiej z uwagi na jej zły stan.

„Zły stan i potrzebę poprawy bezpieczeństwa” – doprecyzował Paweł Skrzypczak.

Mikołaj Kubiaczyk zauważył, że użyte w proponowanej treści słowo „w zakresie” sugeruje, że komisja odniosła się jedynie do jednej z kilku spraw rozpatrywanej petycji, a tymczasem zgodnie z przedstawioną opinią, jedyną jej tematyką jest żądanie przebudowy drogi. Zaznaczył, że zgodnie z tą opinią tytuł uchwały i rekomendacja komisji powinny w swej treści wskazywać wyraźnie, że przedmiotem rozpatrywanej petycji i zajętego stanowiska jest żądanie przebudowy ulicy Średzkiej. Zaznaczył, że pozostałe kwestie stanowią przejaw niezadowolenia niepodlegający rozpatrywaniu w trybie ustawy o petycjach. Podkreślił raz jeszcze, że przedmiotem petycji jest wyłącznie przebudowa drogi, a doszczegółowienie zakresu jej rozpatrywania rodzi pytanie: dlaczego komisja nie zajęła stanowiska w pozostałych sprawach.

Grzegorz Trocha, członek komisji zaznaczył, że opiniowanie realizacji czyichś obietnic nie jest rolą komisji w rozpatrywaniu danej sprawy. Dodał, że treść petycji również ze zgłoszonymi pytaniami odnosi się do kwestii przebudowy drogi.

Paweł Skrzypczak zauważył, że składający petycję złożył pismo i oczekuje odpowiedzi, dlatego komisja musi precyzyjnie wskazać, w jakim zakresie stosownie do swoich kompetencji zajęła stanowisko. Dodał, że proponowane powyżej brzmienie jest zgodne z opinią radcy, gdyż odnosi się jedynie do kwestii przebudowy drogi.

Wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie przedstawiła pani Kamilla Chmielarz-Suszka, radca prawny informując, że:

  1. doszczegółowienie rekomendacji jest integracyjnie związane z opinią prawną, dlatego że przedmiotem petycji jest wyłącznie działanie, czyli w rozpatrywanej sprawie jest to żądanie przebudowy,
  2. w dalszej części złożonego pisma składający petycję wnosi zażalenie w sprawie niewłaściwego wydatkowania środków przez organy władzy publicznej. Do ww. kwestii należy odnieść się w uzasadnieniu.

Zgodnie z § 91 ust. 2 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady z dnia 25 października 2018 r. członkowie komisji opracowali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie uznała rozpatrywaną petycję za zasadną w zakresie konieczności przebudowy ulicy Średzkiej w miejscowości Targowa Górka z uwagi na jej zły stan i potrzebę poprawy bezpieczeństwa.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała do zarządcy drogi o remont początkowego odcinka drogi powiatowej o długości około 400 mb w miejscowości Targowa Górka.

Wniosek znajduje się w zbiorze wniosków i pism komisji (posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu) pod nr. sprawy SOR.0012.8.2.2020 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie petycji w sprawie opracowania dokumentacji inkubatora przetwórczego w Pyzdrach.

Petycja pani Wiesławy Kowalskiej, radnej Rady Powiatu Wrzesińskiego wpłynęła 20 grudnia 2019 r. i dotyczy przesunięcia kwoty 50.000,00 zł z budżetu przeznaczonego na promocję na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i architektonicznej inkubatora przetwórczego w Pyzdrach”.

Przewodniczący komisji odczytał stanowisko Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie:

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa nie wpisuje się w katalog ustawowych zadań samorządu powiatowego. Priorytet realizacji mają zadania wynikające z przepisów prawa tj. głównie zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży oraz mające na celu dbałość o infrastrukturę drogową. Lokalni producenci nie są zainteresowani własnym przetwórstwem i sprzedażą detaliczną. Każdy rolnik może wnioskować o dotację z programu rozwoju obszarów wiejskich na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Do żadnego urzędu w powiecie wrzesińskim nie wpłynął dotąd wniosek w sprawie budowy inkubatora. Na terenie Polski tego typu przedsięwzięcia są realizowane przez organizacje pozarządowe przy udziale samorządów gminnych, które udostępniają obiekty lub oferują pomoc w zakupie wyposażenia. Brak jest uzasadnienia prawnego i merytorycznej celowości podejmowania działań w zakresie opracowania dokumentacji i wybudowania inkubatora przetwórstwa w Pyzdrach. Tzw. „mała mleczarnia” w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej może być wykorzystywana dla zaspokojenia potrzeb lokalnych producentów w celu przetwarzania i produkcji wyrobów mleczarskich.

Petycja i stanowisko Zarządu Powiatu znajdują się w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców do rady powiatu pod nr. SOR.0005.13.2019 w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu.

Henryka Waligóra, członek komisji zauważyła, że dyskusja na ten temat była już kilkakrotnie podejmowana na sesjach Rady, przedstawione uzasadnienie wyczerpująco opisuje tę kwestię.

Mikołaj Kubiaczyk podkreślił, że podstawowym zadaniem powiatu wrzesińskiego jest dbałość o edukację młodzieży i infrastrukturę drogową, które mimo corocznych nakładów budżetowych są wciąż niewystarczająco finansowane. Zaznaczył, że te zadania, w pierwszej kolejności powinny być finansowane z budżetu powiatu.

Grzegorz Trocha, członek komisji zauważył, że idea utworzenia inkubatora przetwórczego wydaje się być społecznie uzasadniona, jeśli będzie realizowana przez konkretne stowarzyszenie, instytucję lub w odpowiedzi na faktyczne zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców. Dodał, że rolą samorządu terytorialnego byłoby wówczas przygotowanie podstaw tego przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji inwestycji, zapewnienie terenu pod jej budowę. Nadmienił, że inkubator przetwórczy, w którym przechowuje się nadwyżki produktów rolnych wpisuje się w edukację młodzieży z zakresu ekologii. Podkreślił, że zastanawiające jest jedynie, czy stworzenie bazy choćby w postaci dokumentacji i infrastruktury spowoduje, że ta inwestycja będzie zrealizowana przez jakąś organizację, instytucję czy stowarzyszenie.

Maciej Handkiewicz zauważył, że zadaniem komisji jest rekomendowanie sposobu załatwienia petycji, a już wielokrotnie rozpatrywano pozytywnie petycje w sprawie przebudowy dróg powiatowych mimo że środki finansowe na ich realizację są niewystarczające. Zaznaczył, że radna zadeklarowała udział gminy Pyzdry polegający na przeznaczeniu działki pod tę inwestycję. Dodał, że warto byłoby pozyskać więcej informacji na temat lokalizacji i wartości deklarowanej działki oraz udziału samorządu gminnego w realizacji tego przedsięwzięcia. Podkreślił, że wniosek radnej o przesunięcie kwoty 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji inkubatora przetwórczego wydaje się uzasadniony z uwagi na wydatkowanie tych środków z konkretnym przeznaczeniem. Nadmienił, że takie działanie wpisuje się w katalog zadań promujących powiat wrzesiński i będzie miało większe znaczenie dla społeczności lokalnej niż wydatkowanie środków na bliżej niekreślony cel. Dodał, że trudno jest również kwestionować argumentację przedstawioną przez zarząd powiatu. Zaznaczył, że uznanie zasadności spraw będących przedmiotem petycji nie spowoduje przystąpienia do budowy inkubatora przetwórczego, ale może być przyczynkiem do szerszej dyskusji na ten temat.

Grzegorz Trocha dopowiedział, że komisja w rekomendacjach przy rozpatrywaniu petycji dotyczących inwestycji drogowych wskazuje, iż zostaną one przeprowadzone w miarę możliwości finansowych powiatu. Dodał, że zaopiniowanie tej petycji pozytywnie zależy od potwierdzenia, że społecznie będzie to uzasadniony wydatek.

Henryka Waligóra zauważyła, że Zarząd Powiatu wskazał w stanowisku źródła, z których rolnicy mogą pozyskać środki na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Paweł Skrzypczak wyraził wątpliwość w zakresie przedmiotu petycji, gdyż radna na wstępie wnioskuje o dokonanie konkretnego przesunięcia środków w budżecie powiatu. Zaznaczył, że zastanawiające jest, czy pismo wnoszące o zmianę w budżecie złożone w trybie niewłaściwym do składania tego typu wniosków powinno być rozpatrywane przez komisję. Dodał, że przed rozpatrywaniem zasadności budowy inkubatora przetwórczego należy określić zakres, w jakim komisja powinna tę sprawę opiniować. Zauważył, że uznanie jej w całości za zasadną oznaczać będzie, iż komisja rekomenduje również dokonanie określonych zmian budżetowych, a takie decyzje nie należą do jej kompetencji. Podkreślił, że dla szerszego zbadania tematu zasadne jest zebranie szczegółowych informacji o lokalizacji działki i społecznym zapotrzebowaniu na wykonanie tej inwestycji.

Mikołaj Kubiaczyk poparł wątpliwości przedmówcy w zakresie określenia przedmiotu petycji.

Maciej Handkiewicz poinformował, że rekomendowanie zasadności petycji nie będzie skutkowało przesunięciem środków, gdyż o tym zdecyduje Rada. Dodał, że zastanawiające jest, czy w ogóle możliwe jest przesunięcie wydatków bieżących na inne zadanie o charakterze inwestycyjnym.

Grzegorz Trocha zauważył, że przy rozpatrywaniu petycji będzie trzeba uwzględnić aspekt społecznego zapotrzebowania, a wiedzy o tym na ten moment komisja nie posiada.

Mikołaj Kubiaczyk zaznaczył, że w nawiązaniu do stanowiska Zarządu Powiatu powstaje pytanie, czy tzw. „mała mleczarnia” może być docelowo wykorzystywana również na potrzeby przetwarzania produktów rolnych.

Z uwagi na powyższe wątpliwości Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskowała o opinię radcy prawnego w sprawie określenia przedmiotu petycji i zakresu, w jakim komisja powinna ją rozpatrywać.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące.

Grzegorz Trocha poinformował, że pomiary natężenia ruchu pojazdów zostały przeprowadzone w Chwalibogowie w czasie ferii zimowych, kiedy ruch był znacznie mniej natężony. Dodał, że uzyskane wyniki będą niemiarodajne.

Mikołaj Kubiaczyk odpowiedział, że pomiary były przeprowadzone w październiku 2019 r., ale uzyskane wyniki odbiegają znacznie od poprzednich wartości. Dodał, że z tego powodu pomiary zostały przeprowadzone ponownie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodniczący komisji

Mikołaj Kubiaczyk

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

drukuj (Protokół nr 14 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.