Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 11 / 2020

PROTOKÓŁ NR 11/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 25 maja 2020 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeprowadzenie kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

 

Pkt 3 Kontrola dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu przedłożyła dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie czynności kontrolnych, która obejmowała:

1) ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.;

2) uchwałę nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”;

3) uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dotyczące:

 • ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych,
 • powołania komisji konkursowych opiniujących złożone oferty,
 • przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych;
 • wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w poszczególnych obszarach ogłoszonych konkursów.

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i ze zbiorczym wykazem dotacji udzielonych w 2019 r., poddała kontroli losowo wybrane oferty z obszarów:

 • kultura, sztuka i ochrona tradycji;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto członkowie komisji skontrolowali dotację udzieloną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu ofert tzw. „mały grant”.

Radna Wiesława Kowalska pytała o przyczyny odrzucenia ofert przez komisje konkursowe. Odwołując się do przykładu konkretnego stowarzyszenia pytała również o szczegółowe kwestie negatywnych rozstrzygnięć. Joanna Musiałkiewicz udzieliła wyjaśnień w zakresie posiadanej wiedzy. Radnej zwrócono uwagę, by w zadawanych pytaniach odnosiła się do przedmiotu kontroli.

W toku przeprowadzanej kontroli członkowie komisji poruszyli kwestie organizacji procesu wnioskowania i informowania o wynikach kolejnych konkursów ofert. Radna Wiesława Kowalska zaproponowała następujące wnioski:

 • publikowanie listy wniosków odrzuconych i niespełniających wymogów formalnych w otwartych konkursach ofert;
 • przeznaczenie niewykorzystanych środków z konkursów ofert na realizację kolejnych wniosków i/lub zabezpieczenie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych w konkursach zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w 2019 r. przebiegało w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., a dokumentacja przedłożona do kontroli nie budzi zastrzeżeń.

Zgodnie z § 82 ust. 1 Statutu Powiatu Wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 318/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. Komisja Rewizyjna w terminie 14 dni sporządzi protokół kontroli.

 

Pkt 4 Ustalenie zakresu i terminów kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 r.

Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w dniach 8, 15, 22 i 29 czerwca 2020 r. będzie przeprowadzała kontrolę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 r. w zakresie:

 • wykonania dochodów budżetowych;
 • wykonania wydatków budżetowych;
 • rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej;
 • procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych;
 • oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 • zobowiązań wymagalnych;
 • zmian w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie;
 • wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym;
 • wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
 • rzetelności sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2019 r.;
 • informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31.12.2019 r.

 

Zgodnie z § 79 ust. 1-3 Statutu Powiatu Wrzesińskiego, przewodniczący komisji wyznaczył zespoły kontrolne, odpowiednio w składzie:

 • Henryka Waligóra – kierownik zespołu, Jarosław Czyż (w zakresie wymienionym w pkt. 1, 2 i 3);
 • Krzysztof Strużyński – kierownik zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak (w zakresie wymienionym w pkt. 4, 6 i 7).

Kierownicy zespołów kontrolnych otrzymali pisemne upoważnienia, określające zakres kontroli i osoby wydelegowane do jej przeprowadzenia.

Ponadto Komisja Rewizyjna uzgodniła, że w pełnym składzie podejmie czynności kontrolne w zakresie wymienionym w pkt. 5, 8, 9, 10 i 11.

Komisja Rewizyjna dokonała wyboru procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r., które zostaną poddane szczegółowej weryfikacji, tj.:

 • dostawa wyposażenia do pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – wyposażenie teleinformatyczne;
 • wykonanie aranżacji zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 11 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-10 08:31
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-17 12:03

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.