Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 12 / 2020

PROTOKÓŁ NR 12/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Jarosław Czyż, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wniosków o zmianę porządku przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu i wniosków z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019r.

4. Przeprowadzenie:

1) kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.,

2) kontroli procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

 

Pkt 3 Przyjęcie protokołu i wniosków z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Komisja Rewizyjna stwierdziła, że procedury udzielania dotacji organizacjom pozarządowym w 2019 r. przebiegały w sposób prawidłowy:

 • oferty, które spełniły wymogi formalne zostały przekazane do oceny merytorycznej;
 • oferty były opiniowane pod względem merytorycznym przez komisje konkursowe powołane uchwałami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego;
 • umowy dotacyjne zostały zawarte z oferentami, których oferty spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje oraz którym decyzją Zarządu Powiatu zostały przyznane dotacje.

Członkowie komisji przyjęli jednomyślnie protokół z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Protokół stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji przyjęli również wnioski zgłoszone w toki czynności kontrolnych przez panią Wiesławę Kowalską, członka komisji:

 • podawanie do publicznej wiadomości informacji o wnioskach odrzuconych
  i niespełniających wymogów formalnych w ogłoszonych konkursach ofert,
 • przeznaczenie niewykorzystanych środków finansowych z konkursów ofert na realizację kolejnych wniosków i/lub zabezpieczenie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych w konkursach zewnętrznych.

Wnioski stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4.1 Przeprowadzenie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego w 2019 r.

Zespół kontrolny (I) Komisji Rewizyjnej w składzie: Henryka Waligóra, przewodniczący zespołu i Jarosław Czyż przeprowadzili kontrolę w zakresie:

 • wykonania dochodów budżetowych,
 • wykonania wydatków budżetowych,
 • rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Przeprowadzając czynności kontrolne w ww. zakresach zespół kontrolny dokonał szczegółowej analizy:

 • dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”,
 • dochodów z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
 • wpływów z tytułu opłat za usługi geodezyjne,
 • dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych,
 • wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy,
 • wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • wydatku dotyczącego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”,
 • rozdysponowania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni,
 • rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

 

Pkt 4.2 Przeprowadzenie kontroli procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r.

Zespół kontrolny (II) Komisji Rewizyjnej w składzie: Krzysztof Strużyński, przewodniczący zespołu, Wiesława Kowalska i Paweł Skrzypczak przeprowadzili kontrolę w zakresie procedur realizowanych w zakresie zamówień publicznych w 2019 r. Ponadto skontrolowali zobowiązania wymagalne i zmiany w budżecie oraz korzystania przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Czynności kontrole w zakresie procedur zamówień publicznych dotyczyły:

 • postępowania nr 272.16.2019 w sprawie dostawy wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie teleinformatyczne,
 • postępowania nr 272.29.2019 w sprawie wykonania aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni,
 • postępowania nr 272.41.2019 w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark.

W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W ramach czynności kontrolnych dotyczących zmian w budżecie dokonywanych przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego skontrolowano uchwałę nr 286/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku i uchwałę nr 369/2019 z dnia 30 września 2019 roku, które dotyczyły rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

Zgodnie z §82 Statutu Powiatu Wrzesińskiego protokoły kontroli zostaną sporządzone w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, a następnie przekazane kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Jarosław Czyż, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół został zakończony i podpisany przez przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący komisji

Jarosław Czyż

drukuj (Protokół nr 12 / 2020)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Czyż
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2020-06-24 09:32

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.