Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 26 / 2015

PROTOKÓŁ NR 26/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 12 maja 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

3) w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania rocznicy „Poznańskiego Czerwca’56”,

2) dofinansowania wyjazdu uczniów szkół ponadgimnazjalnych na „Akcję twórczej profilaktyki rówieśniczej”,

3) dofinansowania „Pikniku u Sienkiewicza”,

4) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach i kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni.

 1. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu pn. „ Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada dla Aktywnych Seniorów z partnerskich powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku”.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
 4. Przedstawienie:

1) informacji o wpłaconej zaległej należności za dzierżawę lokalu (warsztatów szkolnych) przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni,

2) kosztów wynajmu samochodu służbowego,

3) wyników konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020”.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1) i 2)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła zestawienie wniosków/pism stanowiące załącznik nr 2 do protokołu informując, że wpłynęły:

1) wnioski o zwiększenie planu wydatków o kwotę:

 1. 36.700,00zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zlecanie zadań publicznych,
 2. 63.000,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcję doradcy klienta, którzy muszą być zatrudnieni, po realizacji projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 3. 18.000,00zł z przeznaczeniem: 5.000,00zł na letni wyjazd dzieci, 12.000,00zł na remont pomieszczeń, klatki schodowej oraz renowację szaf i krzeseł, 1.000,00zł na delegacje krajowe pracowników Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach,
 4. 21.950,00zł na uruchomienie Ośrodka Relax w Orzechowie w sezonie letnim,
 5. 20.100,00zł na zakup regałów archiwalnych pomieszczeń archiwum podręcznego Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,
 6. 90.000,00zł na zakup materiałów i usługi promujące powiat oraz organizację uroczystości kulturalnych,
 7. 700,00zł na zakup druków potwierdzenia odbioru w postępowaniu administracyjnym,
 8. 2.700,00zł na zakup publikacji pn. Ogólne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót drogowych,
 9. 188.254,00zł na nagrody jubileuszowe, odprawy, badania lekarskie, podnoszenie kwalifikacji i opłaty sądowe w Starostwie,
 10. 1.400,00zł na zakup materiałów na remont klatki schodowej,
 11. 243.500,00zł na realizację: grantów edukacyjnych, Powiatowej Akcji Letniej, projektu Lato w Relaxie, wypłatę stypendiów i organizację imprez sportowych;

2) wnioski o przesunięcie kwoty:

 1. 800,00zł w planie wydatków Wydziału Promocji i Kultury na realizację zadań statutowych,
 2. 450.000,00zł w planie wydatków (z bieżących na majątkowe) Referatu Dróg na wykonanie nawierzchni żużlowych odcinków dróg powiatowych nr: 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra i 2923P Biechowo – Gorzyce,
 3. 6.600,00zł w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 4. 3.420,00zł (uzyskanej z darowizn) w planie wydatków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zakup biletów do cyrku i opłacenie wykładów dla dzieci i młodzieży.

Ponadto poinformowała, że:

1) decyzją wojewody wielkopolskiego przyznano środki w kwocie 51.899,00zł na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”,

2) Referat Dróg zobowiązany jest dokonać pomiarów natężeń ruchu dróg powiatowych i dlatego zaproponowała, by pomiary na podstawie umów zleceń przeprowadzili pracownicy Starostwa. Dodała, że koszt szacuje się w kwocie około 30.000,00zł.

 

Uszczegóławiając kwestię środków na dotacje dla organizacji pozarządowych Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że komórki organizacyjne Starostwa wnioskowały o zwiększenie planów na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji o kwotę 15.000,00zł,

2) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 12.000,00zł,

3) ratownictwa i ochrony ludności o kwotę 5.000,00zł,

4) ochrony i promocji zdrowia o kwotę 4.700,00zł.

Dodał, że kierownicy komórek organizacyjnych wnioskują o zwiększenie, gdyż organizacje pozarządowe zgłaszają im chęć organizacji przedsięwzięć. Nadmienił, iż w poprzednim konkursie ofert nie wykorzystano kwoty 2.000,00zł na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

 

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zwiększenie planu wydatków:

1) Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 11.000,00zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zlecanie zadań publicznych z przeznaczeniem 5.000,00zł na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz 6.000,00zł na zadania z zakresu działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

2) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach o kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na letni wyjazd podopiecznych,

3) Wydziału Promocji i Kultury o kwotę 50.000,00zł na zakup materiałów i usługi promujące powiat oraz organizację uroczystości kulturalnych,

4) Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o kwotę 160.000,00zł na realizację: grantów edukacyjnych, Powiatowej Akcji Letniej, projektu Lato w Relaxie, wypłatę stypendiów i organizację imprez sportowych,

5) Referatu Dróg Powiatowych o kwotę 30.000,00zł na umowy zlecenia na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na drogach powiatowych.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup materiałów naukowych, dydaktycznych i książekgdyż jednostka dysponuje środkami na ten celPozostałe wnioski zaopiniowali pozytywnie, zgodnie z ich treścią.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do protokołu.

 

Pkt 1.3)

Beata Walkowiak zaznaczyła, iż ze względu na opracowywaną zmianę Statutu Powiatu Wrzesińskiego nie jest uzasadnione przyjęcie, na sesji w maju, zmiany projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, gdyż ww. dokumenty muszą być ze sobą spójne. Wnioskowała o zdjęcie ww. punktu z porządku obrad Zarządu.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu wnioskowała o wprowadzenie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego w miejsce pkt. zdjętego z porządku obrad.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie ww. zmiany w porządku obrad.

Bożena Nowacka zaznaczyła, iż projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu wskazuje przyczyny obniżenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Beata Walkowiak poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na bankową obsługę Powiatu Wrzesińskiego i jego jednostek podległych złożyła Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. ze siedzibą w Warszawie.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 107/2015 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt 3.1)

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. Zaznaczył, że Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. „Niepokonani” wystąpił o dofinansowanie uroczystości upamiętniającej kolejną rocznicę wydarzeń.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł netto na organizację rocznicy Poznańskiego Czerwca’56.

 

Pkt 3.2)

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego omówił wniosek stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Poinformował, że Komendant Powiatowy Policji wystąpił o dofinansowanie, kwotą 3.000,00zł, wyjazdu młodzieży do Warszawy na spotkanie organizowane w ramach programu Profilaktyka a Ty. Zaznaczył, że jest to program rządowy mający na celu promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień i przemocy.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 1.500,00zł na udział młodzieży w akcji twórczej profilaktyki rówieśniczej.

 

Pkt 3.3)

Julia Sosna, inspektor w Wydziale Promocji i Kultury przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. Poinformowała, że Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpiło o dofinansowanie „Pikniku u Sienkiewicza”. Dodała, że wnioskujący planuje przeznaczyć środki w kwocie 1.000,00zł na materiały promocyjne. Nadmieniła, iż chór licealny nie zakwalifikował się na międzynarodowy festiwal Eurotreff i dlatego środki w kwocie 3.000,00zł mogą być wykorzystane na inne cele.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł na organizację „Pikniku u Sienkiewicza”.

Pkt 3.4)

Julia Sosna omówiła wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia NMP w Pyzdrach wystąpiła o dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na kościele farnym. Dodała, że wnioskujący ubiega się o dotację w kwocie 40.000,00zł,

2) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni wystąpiła o dotację w kwocie 29.442,00zł na odnowienie drewnianego krzyża, który znajduje się na ścianie prezbiterium kościoła.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dotacje w kwocie:

1) 20.000,00zł na remont dachu kościoła farnego w Pyzdrach,

2) 20.000,00zł na renowację drewnianego krzyża wrzesińskiej Fary.

 

Pkt 4

Julia Sosna przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. Poinformowała, że marszałek województwa wielkopolskiego nie dofinansował projektu dla seniorów z powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel, i dlatego Wydział proponuje wnioskować o środki finansowe do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypomniała, iż realizowany od 2009 r. projekt ma na celu aktywizację osób starszych i przełamywanie barier językowych. Podkreśliła, iż wkład własny szacuje się w kwocie 8.900,00zł, a wysokość dotacji, o którą ubiegać się będzie powiat wynosi 13.350,00zł.

 

Beata Walkowiak zaznaczyła, że wysokość dotacji uzyskiwanych z Fundacji, na realizację innych projektów, nie wyniosła dotąd wnioskowanej kwoty.

Członkowie Zarządu jednomyślnie nie wyrazili zgody na złożenie wniosku do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej uznając, że wkład własny powiatu jest zbyt wysoki, a projekt skierowany jest do niewielkiej grupy osób. Uzgodnili, że Wydział powinien przeformułować koncepcję realizacji projektu w sposób przewidujący zaangażowanie niższej kwoty z budżetu powiatu.

 

Pkt 5

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. Podkreśliła, iż środki na finansowanie programu pochodzą z budżetu powiatu, gmin oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zaznaczyła, że gmina Września została ujęta w projekcie uchwały, jednak dotąd nie dostarczyła dokumentu świadczącego o woli przekazania środków. Dodała, że nastąpiło już otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego. Nadmieniła, iż założenia programu nie uległy zmianie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie uzgodnili, że należy w uchwale wprowadzić zapis ogólny, po konsultacji z radcą prawnym, który umożliwi wpływ środków z gminy Września.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 108/2015 w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2015 roku” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości uzasadniła projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. Zaznaczyła, że proponuje się dokonać zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością powiatu wrzesińskiego, położonej przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną przy ul. 3 Maja 3 we Wrześni. Podkreśliła, iż dzięki zamianie nastąpi zniesienie współwłasności, co umożliwi zarządzanie nieruchomościami wyłącznie przez jednego, odpowiedniego właściciela. Dodała, że nieruchomość przy ul. 3 Maja 3 znajduje się w bliskim sąsiedztwie Starostwa, stanowiąc siedzibę Referatu Dróg Powiatowych, co w przyszłości umożliwiłoby wykorzystywanie pomieszczeń na inne potrzeby urzędu. Poinformowała, że wartość nieruchomości należącej do Skarbu Państwa szacuje się w kwocie 1.443.000,00zł, a wartość udziału powiatu w wysokości 56190/71020 części nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 1 wynosi 1.211.000,00zł. Nadmieniła, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nie istnieje konieczność dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 7.1)

Maciej Michalak, podinspektor w Referacie Gospodarczym przedstawił pismo stanowiące załącznik nr 15 do protokołu. Poinformował, że dłużnik wpłacił zaległą należność za dzierżawę lokalu (warsztaty szkolne) przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni w kwocie 18.405,67zł informując jednocześnie, iż kwota naliczonych odsetek uległa przedawnieniu. Dodał, że radca prawny potwierdził, iż odsetki mają charakter roszczenia, które uległo przedawnieniu.

 

Pkt 7.2)

Maciej Michalak przedstawił zestawienie stanowiące załącznik nr 16 do protokołu. Zaznaczył, że wysokość miesięcznej kwoty za najem (od 3.588,60zł do 4.109,20zł), leasing w kwocie (od 2.820,27zł do 3.320,02zł) i zakup samochodu na kredyt (2.936,58zł lub 3.052,91zł) jest zależna od wersji, wyposażenia i rodzaju silnika samochodu. Nadmienił, iż ww. kwoty zostały oszacowane na okres co najmniej dwóch lat, w przypadku kredytu na okres 36 miesięcy. Dodał, że koszt zakupu samochodu marki Volkswagen Passat, w uboższej wersji, szacuje się w kwocie około 105.000,00zł, a wartość użytkowanego samochodu służbowego według wyceny lokalnego serwisu mechanicznego wynosi 21.900,00zł.

 

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) uzgodnili, że nie jest opłacalne przyjęcie jednego z ww. rozwiązań,

2) wyrazili zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 90.000,00zł (z czego cześć będą stanowić środki ze sprzedaży samochodu) na zakup samochodu służbowego.

 

Pkt 7.3)

Magdalena Niechcielska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich omówiła zmiany w strategii stanowiącej załącznik nr 17 do protokołu.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie projekt „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” wraz z przedstawionymi zmianami.

 

W związku z przyjęciem projektu strategii Magdalena Niechcielska wnioskowała o przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” stanowiącego załącznik nr 18 do protokołu.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 19 do protokołu. Poinformowała, że niemiecki koordynator projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) wykazał wyższą kwotę wartości projektu od kwoty wskazanej w pierwotnej uchwale. Dodała, że podjęcie przez Radę, w przedmiotowej sprawie, uchwały zmieniającej będzie skutkowało koniecznością podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia dla dyrektora szkoły.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” programu Erasmus+ został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.