Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 24 / 2015

PROTOKÓŁ NR 24/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) kosztów napraw samochodu służbowego,

2) dofinansowania Powiatowego Dnia Strażaka 2015,

3) dofinansowania XV Jubileuszowego Podsumowania Konkursów Matematycznych Powiatu Wrzesińskiego.

 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla powiatu wrzesińskiego wraz z rekomendacjami.

 2. Zaopiniowanie propozycji realizacji inwestycji drogowej polegającej na:

1) rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach,

2) budowie drogi w rejonie ulicy Miłosławskiej we Wrześni.

 1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

2) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych,

3) podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych,

4) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

5) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

6) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

 1. Przyjęcie:

1) projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę nr 247/XL/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

2) sprawozdań finansowych za 2014 rok.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Pkt 1.1)

Maciej Michalak, podinspektor Referatu Gospodarczego omówił materiał stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że samochód służbowy jest wyeksploatowany, jego przebieg wynosi 287 000 km i był już w nim dwukrotnie wymieniany wałek olejowy. Zaznaczył, że wytrzymałość wymienionego elementu przewiduje się na okres około dwóch miesięcy, biorąc po uwagę obecną eksploatację samochodu. Dodał, że w przypadku kolejnej naprawy wadliwego sprzętu zaistnieje konieczność wymiany kompletu sprzęgła i paska rozrządu, co szacuje się w kwocie około 7.200,00zł (w serwisie około 13.695,00zł). Zapytał, czy należy inwestować w kolejne naprawy samochodu czy dokonać jego sprzedaży.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował, by Referat Gospodarczy przygotował szacunek wynajmu/dzierżawy samochodu służbowego o podobnych parametrach technicznych na okres jednego, dwóch lat. Zaznaczył, że użytkowany samochód służbowy należy wystawić na sprzedaż.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie ww. rozwiązanie.

 

Pkt 1.2)

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że komendant Powiatowej Straży Pożarnej wystąpił o dofinansowanie corocznej uroczystości Dnia Strażaka.

 

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie dofinansowanie w kwocie 3.500,00zł na organizację Powiatowego Dnia Strażaka.

 

Pkt 1.3)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu omówiła wniosek stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Zaznaczyła, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o dofinansowanie podsumowania konkursów matematycznych, którego jest organizatorem. Nadmieniła, iż konkursy zostały przeprowadzone na różnych szczeblach edukacyjnych w szkołach na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł na organizację zakończenia konkursów matematycznych w powiecie.

 

Pkt 2

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił materiał stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Powołując się na art. 16a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zaznaczył, że ocena zasobów pomocy społecznej:

1) powinna być przedstawiona Radzie Powiatu, wraz z rekomendacjami, do dnia 30 kwietnia,

2) jest przygotowana w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej obejmując infrastrukturę, kadry, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej,

3) jej formularz został sporządzany za pomocą aplikacji internetowej opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

4) obejmuje 2014 rok oraz dwa wcześniejsze i dwa następne lata.

 

Członkowie Zarządu zaopiniowali jednomyślnie Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla powiatu wrzesińskiego wraz z rekomendacjami.

 

Pkt 3.1), 2)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do protokołu. Poinformował, że w sprawie wydania opinii o realizacji inwestycji drogowej wystąpił:

1) burmistrz gminy Pyzdry, który przewiduje rozbudowę istniejącej drogi gminnej tj. poszerzenie pasa drogowego ulicy Wymysłowskiej. Zaznaczył, że ww. działanie wiąże się z koniecznością przejęcia części gruntów od prywatnych właścicieli,

2) burmistrz gminy Września planuje budowę drogi w rejonie ulicy Miłosławskiej we Wrześni, której przebieg znajduje się w części istniejącej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej i częściowo na sąsiadujących z nią działkach. Podkreślił, iż realizacja tej inwestycji wiąże się z koniecznością przejęcia przez gminę: gruntu działki stanowiącej własność Skarbu Państwa (nieuregulowany stan), części prywatnej działki oraz nieruchomości należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

 

Członkowie Zarządu:

1) zaopiniowali jednomyślnie propozycję realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach,

2) uzgodnili jednomyślnie, iż należy wnioskować o wyjaśnienie burmistrza Wrześni w kwestii propozycji realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w rejonie ulicy Miłosławskiej we Wrześni tj. przejęcia przylegających terenów.

 

Pkt 4

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła specyfikację stanowiącą załącznik nr 8 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest, ich demontaż i odbiór tj. rozbiórka, zabezpieczenie odpadów, uporządkowanie miejsc po ich usunięciu, transport odebranych odpadów specjalistycznym sprzętem oraz przekazanie odpadów na składowisko do tego przeznaczone,

2) wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. aktualną decyzję administracyjną na prowadzenie transportu odpadów,

 2. umowę ze składowiskiem unieszkodliwiającym odpady zawierające azbest,

 3. pozwolenie zintegrowane albo zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów, decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w przypadku zarządzania składowiskiem,

 4. wykaz wykonanych dwóch usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na pracach związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem oraz transportem wyrobów zawierających azbest o wartości co najmniej 100.000,00zł brutto każda,

 5. potwierdzenie, że dysponuje co najmniej dwoma samochodami do transportu azbestu,

 6. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Podkreśliła, iż kryterium oceny stanowią: 97% cena oferty i 3% warunki płatności dotyczące fakturowania tj. 3 pkt., 1 pkt lub 0 pkt., jeśli wykonawca zobowiąże się odpowiednio do: wystawienia jednej/dwóch lub trzech faktur za całość przedmiotu zamówienia.

Członkowie Zarządu zatwierdzili jednomyślnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 5.1)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. Zaznaczyła, że zgodnie z nową wyceną nieruchomości niezabudowanych położonych w Bierzglinku, sporządzoną na podstawie metody porównawczej, nieuwzględniającej ich położenia i przeznaczenia:

1) kwota bazowa, dla wszystkich działek wynosi 68,00zł/m2 (83,64zł brutto/m2),

2) cena wywoławcza za 121 działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 6.933.600,00zł (w pierwszej wycenie była to kwota o 477.473,00zł wyższa),

3) 80 działek zostało wycenionych taniej.

Nadmieniła, że rzeczoznawca szacujący jako pierwszy wartości nieruchomości uwzględnił w swojej wycenie ukształtowanie działek, ich odległość od drogi oraz przeznaczenie. Dodała, iż według ewidencji gruntów i budynków średnia wartość działek wynosi 62,00zł/m2. Zaproponowała, by ceny nieruchomości, które w obowiązującej wycenie mają niższą wartość, podwyższyć do kwot proponowanych w pierwszej wycenie.

 

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że ceny nieruchomości o obniżonej wartości w stosunku do cen ogłoszonych w poprzednich przetargach ulegną wzrostowi do kwot z pierwszej wyceny, a w przypadku pozostałych działek cenę wywoławczą będzie stanowić kwota 68,00zł/m2.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wraz z przyjętą zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 101/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.2) i 3)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załącznik nr 10 i 11 do protokołu. Przypomniała, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości, do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału:

1) informację o wykonaniu budżetu tj. wysokość deficytu lub nadwyżki. Zaznaczyła, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 18.782.287,25zł, co stanowi 29,68% wykonania planu, a wydatki zrealizowane w kwocie 15.052.799,90zł odpowiadają 23,95% wykonania planu. Dodała, że nadwyżka wynosi 3.729.487,35zł,

2) informację obejmującą m.in.: dane dotyczące wykonania budżetu w poprzednim roku, w tym kwotę nadwyżki, kwotę zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych innym jednostkom, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy społecznej. Nadmieniła, iż ww. informacje zostały już wcześniej zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 rok.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 102/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych,

2) 103/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 5.4), 5) i 6)

Beata Walkowiak przedstawiła wnioski stanowiące załącznik nr 12 do protokołu. Poinformowała, że wpłynęły pisma skutkujące zmianą uchwały budżetowej oraz planu dochodów i wydatków budżetu oraz planu zadań z zakresu administracji rządowej tj.:

1) pismo wojewody wielkopolskiego informujące o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 rok o kwotę 4.500,00zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności,

2) wniosek Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej w sprawie przekazania środków w kwocie 192.348,00zł (do 31 maja) i w kwocie 64.116,00zł (do 30 września) dla emerytowanych nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat,

3) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia budżetu na organizację jubileuszu z okazji powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie.

 

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dokonanie ww. przesunięć/zmian w budżecie.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 104/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) 105/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) 106/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu.

 

Pkt 6.1)

Beata Walkowiak poinformowała, że przeanalizowała projekt uchwały określającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu i zaproponowała zmiany tj. m.in.:

1) kluby radnych, radni i mieszkańcy będą mogli zgłaszać wnioski do ujęcia w budżecie w terminie do 15 września,

2) wnioski powinny zawierać nazwę, krótką charakterystykę, uzasadnienie i szacunkowy koszt realizacji zadania,

3) wnioski będą opiniowane przez merytoryczne wydziały Starostwa lub podległe jednostki organizacyjne, w szczególności odnośnie dokumentacji technicznej i wysokości kosztów wnioskowanego zadania,

4) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego będą uwzględniać ww. wnioski przy składaniu Zarządowi propozycji do projektów planów finansowych, w terminie do 30 września.

Zaznaczyła, że w projekcie należy wnieść zmiany wynikające ze zmian, które są planowane w Statucie Powiatu Wrzesińskiego. W związku z powyższym poinformowała, że właściwy projekt uchwały Rady przedstawi na kolejnym posiedzeniu.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali wstępne zmiany do projektu uchwały Rady w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Pkt 6.2)

Beata Walkowiak omówiła sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowiące załącznik nr 16 do protokołu. Powołując się na art. 270 ustawy o finansach publicznych zaznaczyła, iż Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie, do dnia 31 maja, ww. sprawozdanie, gdyż będzie ono objęte porządkiem obrad sesji absolutoryjnej.

Członkowie Zarządu przyjęli przedstawione sprawozdania finansowe.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok. Zaznaczyła, iż skład orzekający stwierdził, że powiat wydatkował środki na pomoc kołom pszczelarzy, co nie jest zgodne z art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wskazującym, jakie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansuje powiat. Nadmieniła, iż w celu wyjaśnienia ww. kwestii naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa wystąpi o interpretację przepisów do Ministra Środowiska. Opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Odnosząc się do kwestii wyboru bankowej obsługi powiatu i jednostek podległych Beata Walkowiak poinformowała, że szacując wartość kredytu w rachunku bieżącym na trzyletni okres założyła, iż jego kwota przekroczy 30 000 Euro, co zobowiązuje powiat do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zaznaczyła, że z niewiążących wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że nie można zakładać, iż przez ten okres powiat będzie potrzebował środki wskazane w uchwale budżetowej, gdyż jest to kredyt przejściowy. Dodała, iż nie istnieją interpretacje, w jaki sposób prawidłowo oszacować jego wartość. Nadmieniła, że wystąpi o interpretację przepisów do Ministra Finansów. Podkreśliła, iż w związku z powyższym nie istnieje konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej. Wnioskowała o zgodę na przekazanie zapytania ofertowego, na okres dwóch lat, do wybranych banków.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na sformułowanie zapytania ofertowego na obsługę bankową powiatu i jego jednostek podległych na dwuletni okres.

Bożena Nowacka przedstawiła pismo Zarządu UKS „Olimp” w sprawie zgody na zmianę miejsca organizacji obozu sportowo-wypoczynkowego dla członków klubu. Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zmianę miejsca organizacji obozu.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu omówiła pismo w sprawie zwolnienia lub rozłożenia na raty opłaty rejestracyjnej pojazdu. Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Zaznaczyła, że opłaty wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, stanowią załącznik do wniosku o rejestrację i zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w przypadku braku potwierdzenia wpłaty składający wniosek powinien być wezwany do jego uzupełnienia. Podkreśliła, iż nie istnieją prawne możliwości zwolnienia lub rozłożenia na raty ww. opłaty.

Członkowie Zarządu nie wyrazili zgody na zwolnienie/rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdu.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński przypomniał o propozycji gminy Pyzdry na zamianę dróg, zgodnie z którą ulice stanowiące drogi powiatowe przejdą na własność gminy, natomiast droga gminna Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo na własność powiatu. Zaznaczył, iż na remonty dróg powiatowych w gminie Pyzdry przeznaczono kwotę 100.000,00zł z budżetu Referatu Dróg. Poinformował, że burmistrz gminy Pyzdry wnioskuje ponadto o środki na remont chodnika przy ul. Kilińskiego, gdyż jedynie wyremontowane drogi powiatowe mogą być przejęte przez gminę. Podkreślił, iż przedstawi szczegółowe koszty napraw dróg powiatowych celem podjęcia ostatecznej decyzji o zamianie z gminą Pyzdry.

Bożena Nowacka poinformowała, że wpłynęło wezwanie o zapłatę niewypłaconego w pełnej wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz wezwanie do zaniechania naruszeń dóbr osobistych dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Pisma stanowią załącznik nr 20 do protokołu. Zaznaczyła, że umniejszenie nastąpiło po wygaśnięciu poprzednio obowiązujących składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że nie ma podstaw, by wypłacić ww. składniki wynagrodzenia, jak również wystosować oświadczenie z przeprosinami.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu uzgodnili, że wnioski Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” powinny być omawiane na posiedzeniu Zarządu, a ponadto w protokołach powinny być umieszczone informacje o uchwałach/sprawach podjętych przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.