Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 23 / 2015

PROTOKÓŁ NR 23/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 20 kwietnia 2015 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec statutowego składu Zarządu stanowiło quorum do podjęcia uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Nieobecność jednego z członków została usprawiedliwiona. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

2) pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

3) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi,

4) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”.

 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu „Kulturalny Miłosław” kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu organizacji imprezy dla dzieci oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie,

2) wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem działek nr: 139/53 i 375/18 położonych w Bierzglinku na cele budowy sieci wodociągowej,

3) dofinansowania XXV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Marzeninie,

4) dofinansowania obozu letniego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin powiatu wrzesińskiego.

 1. Zaopiniowanie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Dworcowej i Dworzec,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ulic: Nowej i Głównej,

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Polnej,

4) propozycji realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark”,

5) propozycji przeprowadzenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020”.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1), 2)

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy uzasadnił projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu. Poinformował, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój Oś priorytetowa Osoby młode na rynku pracy. Zaznaczył, że przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy z terenu województwa wielkopolskiego mające na celu aktywizację osób do 29 roku życia z kategorii NEET (nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli się). Nadmienił, iż wydatkowanie na realizację projektu w powiecie wrzesińskim (staże, szkolenia na wózki widłowe i dla ślusarzy oraz dotacje na założenie działalności) jest planowane w wysokości 2.338.200,00zł na 2015 r. tj. kwotę wskazaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i 640.580,00zł na 2016 r. Dodał, że jest to projekt pozakonkursowy, a jego realizację przewiduje się do 30.06.2015 r. Podkreślił, iż pełnomocnictwo umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie, zawarcie umowy z Urzędem oraz podejmowanie wszelkich czynności związanych z realizacją projektu.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 96/2015 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,

2) 97/2015 w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.3), 4)

Magdalena Michalak, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich omówiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu. Zaznaczyła, że przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie banku do obsługi powiatu i jego jednostek, gdyż upływa termin obowiązującej umowy. Nadmieniła, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołuje się komisję oraz nadaje jej regulamin pracy.

 

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że członkami komisji przetargowej będącymi przedstawicielami Wydziału Finansowego będą: Anna Trubacz i Joanna Podsadna. Zaznaczyła, iż upływa roczny termin obowiązywania umowy zawartej z bankiem, a ponieważ powiat posiada kredyt w rachunku liniowym, którego wartość w okresie trzyletnim przekroczy kwotę 30.000 Euro, istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 98/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi,

2) 99/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Nawiązując do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że:

1) zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu przekazuje je organowi stanowiącemu, do dnia 30 kwietnia,

2) współpraca o charakterze finansowym była realizowana przez przyznawanie środków w otwartych konkursach ofert oraz uzyskiwanie przez organizacje, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (w łącznej kwocie 91.480,37zł),

3) pozafinansową współpracę realizowano poprzez organizację bezpłatnych szkoleń i spotkań informacyjnych, promowanie działalności organizacji na stronie internetowej powiatu i w biuletynie „Przegląd Powiatowy”,

4) w ogłoszonych, dwóch konkursach ofert Zarząd przyznał środki w kwocie 76.600,00zł na realizację 40 ofert, których wartość całkowita przekroczyła kwotę 450.000,00zł,

5) coraz więcej przedsięwzięć zostało realizowanych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Podsumowując realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. zaznaczył, iż jego cele zostały zrealizowane, a organizacje aktywnie działają na rzecz publiczną, uczestnicząc chętnie w szkoleniach na temat możliwości rozwoju dalszego ich funkcjonowania.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”.

 

Pkt 3.1)

Sebastian Kozłowski, inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawił wniosek/projekt uchwały stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. Zaznaczył, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” wystąpiło o nieodpłatne użyczenie kościoła poewangelickiego w Miłosławiu w celu organizacji imprezy dla dzieci, na której będą czytane bajki i odbędą się warsztaty muzyczne.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 100/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2)

Sebastian Kozłowski przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Poinformował, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z Wrześni wystąpiło o zgodę na udostępnienie gruntu działek nr: 139/53, 375/18 położonych w Bierzglinku na cele związane z budową sieci wodociągowej. Nadmienił, iż jest to jeden z etapów budowy sieci wodociągowej na terenie działek objętych miejscowym planem zagospodarowania.

 

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na udostępnienie gruntu działek nr: 139/53 i 375/18 położonych w Bierzglinku na cele związane z budową sieci wodociągowej.

 

Pkt 3.3), 4)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do protokołu. Poinformowała, że wpłynęły wnioski w sprawie dofinansowania:

1) jubileuszowego konkursu szachowego w Marzeninie,

2) wyjazdu letniego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin zamieszkujących gminę Miłosław.

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że w przypadku wniosków o dofinansowanie wyjazdów należy zastanowić się nad dofinansowaniem wyjazdu konkretnych osób, by środki trafiły do najbardziej potrzebujących.

 

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przyznanie kwoty:

1) 1.000,00zł na organizację XXV Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Ks. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego w Marzeninie,

2) 1.000,00zł na organizację obozu letniego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin gminy Miłosław z jednoczesnym poinformowaniem wnioskującego o możliwości korzystania z oferty „Powiatowej Akcji Letniej” lub otwartego konkursu ofert.

 

 

Pkt 4.1), 2), 3) i 4)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr: 11, 12, 13 i 14 do protokołu. Zaznaczył, że:

1) Burmistrz Gminy Miłosław poinformował o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej i Dworzec. Dodał, że opracowanie planu dla terenu, który w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, umożliwi określenie zasad kształtowania zabudowy,

2) Burmistrz Gminy Września wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulic: Nowej i Głównej w Nowym Folwarku przewidującej zmianę przebiegu dróg wewnętrznych, zabudowę usługową usług sportu i rekreacji, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami oraz zabudowę w odległości co najmniej 12 m od granicy lasu,

3) Wójt gminy Kołaczkowo poinformował o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulic: Wrzesińskiej i Polnej w Borzykowie. Zaznaczył, że w obowiązującym planie ustalono przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nadmienił, iż dla nowych terenów inwestycyjnych wyznaczono drogę wewnętrzną umożliwiającą wyznaczenie działek budowlanych w obrębie zabudowy mieszkaniowej, jednak z wnioskiem o zmianę wystąpił właściciel działek, który planuje rozwój istniejącego gospodarstwa rolnego,

4) rozbudowa drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark, która nastąpi na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, umożliwi połączenie dwóch odcinków dróg.

 

Członkowie Zarządu zaopiniowali jednomyślnie:

1) informację Burmistrza Gminy Miłosław o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Dworcowej i Dworzec,

2) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ulic: Nowej i Głównej,

3) informację Wójta Gminy Kołaczkowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Polnej,

4) propozycję realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark”.

 

Pkt 5

Magdalena Niechcielska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zaznaczyła, że w projekcie „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” zostały zamieszczone poprawki i w obowiązującej formie powinien on podlegać konsultacjom społecznym. Zaproponowała, by konsultacje przeprowadzić wśród mieszkańców i radnych poprzez udostępnienie strategii w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej powiatu oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa. Dodała, że jednocześnie będą dostępne formularze, na których będzie można wnosić uwagi i opinie do konsultowanego dokumentu. Nadmieniła, iż informacja o konsultacjach zostanie opublikowana w biuletynie „Przegląd Powiatowy”.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zauważył, że w strategii należy uwzględnić zmieniającą się sytuację dotyczącą siedziby Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” zostaną przeprowadzone w dniach 22 kwietnia – 6 maja w ww. formie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Waldemar Grzegorek

 2. /-/ Paweł Guzik

 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 4. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.