Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 22/2015

PROTOKÓŁ NR 22/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 14 kwietnia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) sfinansowania IV Międzypowiatowego Konkursu Młodych Instrumentalistów „O Laur Dzieci Wrzesińskich”,

2) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest,

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest.

 1. Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2015 rok.

 2. Zaopiniowanie:

1) wniosku w sprawie propozycji pozbawienia ulic na terenie miasta Pleszew kategorii dróg powiatowych,

2) koncepcji rozwiązań projektowych realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo
w m. Września”,

3) projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha we Wrześni wystąpił o dofinansowanie IV Międzypowiatowego Konkursu Młodych Instrumentalistów „O Laur Dzieci Wrzesińskich”. Zaznaczyła, że konkurs jest skierowany dla uczniów niepublicznych szkół muzycznych. Nadmieniła, iż wnioskujący wystąpił o sfinansowanie kosztu wynajmu auli Liceum Ogólnokształcącego i 7-godzinnej pracy akustyka.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przekazanie upominków dla najmłodszych uczestników konkursuUzgodnili, że w sprawie zwolnieniaz opłat za wynajem sali wnioskujący powinien zwrócić się do zarządcy auli.

 

Pkt 1.2)

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Zaznaczyła, że proboszcz Rzymsko-Katolickiej Parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach wystąpił o dofinansowanie odnowienia elewacji na ścianie północnej klasztoru. Przypomniała, iż ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 113.410,94zł, a wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskujący to 50.000,00zł. Dodała, że wnioskodawca nie uzyskał, w tym roku dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale gmina Pyzdry przekazała dotację w kwocie 20.000,00zł.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w wyniku ubiegłotygodniowej wichury dach Kościoła Farnego w Pyzdrach uległ zniszczeniu. Zaznaczył, że proboszcz parafii, chcąc wykonać naprawę dachu, postanowił zrezygnować z ubiegania się o dotację na realizację dalszego etapu remontu obiektu klasztornego i wystąpić o dofinansowanie remontu dachu kościoła.

 

Pkt 2.1), 2)

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich uzasadniła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu. Poinformowała, że w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest powołuje się komisję przetargową oraz nadaje jej regulamin pracy. Zaznaczyła, że komisja zajmuje się przygotowaniem postępowania, oceną spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badaniem i oceną ofert.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 93/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest,

2) 94/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3

Sebastian Kozłowski, inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawił informację stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. Podkreślił, że:

1) z dniem 01.04.2015 r. ustał obowiązek podatkowy w stosunku do działek nr: 375/78, 375/79 i 375/80, położonych w Bierzglinku, których sprzedaż potwierdzono aktem notarialnym podpisanym dnia 16.03.2015 r.,

2) z dniem 01.05.2015 r. ustanie obowiązek podatkowy w stosunku do działki nr 375/35, położonej w Bierzglinku w związku z jej sprzedażą, której potwierdzenie aktem notarialnym nastąpiło dnia 03.04.2015 r.

Przypomniał, że wysokość podatku rolnego na 2015 rok wynosiła 1.269,00zł, a w wyniku sprzedaży przedmiotowych działek ulegnie zmniejszeniu o kwotę 23,00zł.

 

Pkt 4.1)

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. Poinformowała, że Zarząd Powiatu w Pleszewie wystąpił o zaopiniowanie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych położonych w mieście Pleszew tj. ulic: Daszyńskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Tyniec, Kraszewskiego oraz Marszewskiej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 12). Nadmieniła, że zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych niezłożenie przez Zarząd opinii w terminie 21 dni skutkuje akceptacją wniosku.

Członkowie Zarządu zaopiniowali jednomyślnie propozycję pozbawienia ulic na terenie miasta Pleszew kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.

 

Pkt 4.2)

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych omówiła materiał stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Poinformowała, że projektant dokumentacji „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” (dot. ulicy Kościuszki we Wrześni) przedstawił koncepcje rozwiązań projektowych przewidujące:

1) budowę ronda o średnicy zewnętrznej 26 m przy ulicy Warsztatowej oraz wykonanie wysp kanalizujących ruch na skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego w I wariancie,

2) budowę rond o średnicy zewnętrznej 26 m w obydwu wskazanych miejscach w II wariancie,

3) wykonanie jednokierunkowych ciągów pieszo-rowerowych, po obu stronach jezdni wykonanych z kostki brukowej (z wydzieleniem pasa dla rowerów, od strony północnej, wykonanego z masy bitumicznej).

Zaznaczyła, że w opinii pracowników Referatu zasadne jest:

1) wykonanie skrzyżowań o ruchu okrężnym w obydwu miejscach i jednoczesnym zwężeniu ich średnicy zewnętrznej do 22 m ze względu na wąski pas drogowy,

2) wykonanie ciągów pieszo-rowerowych w całości z kostki brukowej.

Nadmieniła, iż wykonanie ww. zadań wiąże się z koniecznością wykupu gruntów w okolicy supermarketu Intermarche i skrzyżowania z ulicą Kilińskiego.

 

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na budowę, w ciągu drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo, na ulicy Kościuszki we Wrześni:

1) ronda o średnicy zewnętrznej 26 m na skrzyżowaniu z ulicą Warsztatową,

2) ronda o średnicy zewnętrznej 22 m na skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego,

3) jednokierunkowych ciągów pieszo-rowerowych, w całości wykonanych z kostki brukowej.

 

Pkt 4.3)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że radny posiadając inicjatywę uchwałodawczą zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. Zaznaczyła, że wnioskodawca zaproponował, by możliwość zgłaszania przez radnych i mieszkańców wniosków do budżetu powiatu na realizację różnych przedsięwzięć uregulować w formie formularza dostępnego w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa oraz na stronie powiatu. Przypomniała, iż stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe itp. mogą występować o środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nadmieniła, iż wcześniej ww. organizacje składały również wnioski do budżetu powiatu. Zaznaczyła, że należy uniknąć takiego rozwiązania, które wprowadziłoby w błąd organizacje pozarządowe.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zaznaczyła, że art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, będący podstawą uchwalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określa wyłącznie: wymaganą szczegółowość projektu budżetu (paragrafy, grupy itp.), terminy obowiązujące w toku prac oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów promocyjnych. Podkreśliła, iż wnioski mieszkańców wpływają do merytorycznych Wydziałów i są uwzględniane przy opracowywaniu budżetu. Nadmieniła, iż ujęcie proponowanego rozwiązania, w treści obowiązującej uchwały, musi skutkować uszczegółowieniem wnioskodawców.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że należy umożliwić składanie wniosków przez mieszkańców powiatu.

Beata Walkowiak zaproponowała, że przygotuje propozycję zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającą możliwość składania wniosków przez mieszkańców/organizacje powiatu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie ww. rozwiązanie.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. Poinformowała, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora wyłoniono kandydaturę pani Ewy Kaczmarek. Zaznaczyła, iż zgodnie z art. 36a ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach na krótszy okres.

Członkowie Zarządu powierzyli pani Ewie Kaczmarek stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na okres 5 lat tj. od 01.09.2015 r. do 30.08.2020 r.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 95/2015 w sprawie powierzenia Pani Ewie Kaczmarek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że trwają rozmowy o formalnym przejęciu budynku Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” przez gminę i Skarb Państwa. Zaznaczył, iż działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, będzie wnioskował o przejęcie nieruchomości na cel publiczny tj. siedzibę szkoły specjalnej. Nadmienił, iż w porozumieniu z burmistrzem uzgodnili, iż powiat będzie użytkował 2/3 powierzchni nieruchomości, a gmina będzie realizowała swoje przedsięwzięcia w pozostałej jego części.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.