Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 21 / 2015

PROTOKÓŁ NR 21/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 31 marca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie:

1) informacji o stanie dróg powiatowych,

2) propozycji zadań do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

 1. Zaopiniowanie:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.,

2) propozycji realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Laskowskiego i ul. Jana Pawła II we Wrześni.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 1.1) i 2)

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych omówiła materiał stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Zaznaczyła, że dane pochodzą sprzed 10 lat, natomiast ocena stanu technicznego nawierzchni dróg została sporządzona na podstawie wizualnej oceny pracowników Referatu. Poinformowała, że na terenie powiatu:

1) przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 320,932 km, z czego 285,843 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej,

2) 134,695 km dróg wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu lub przebudowy,

3) jest zlokalizowanych dwanaście obiektów mostowych, których rozszerzonego przeglądu dokonano w 2012 r.,

4) pięć mostów posiada uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ich użytkowników,

5) na dzień dzisiejszy zaewidencjonowanych jest 221 przepustów, z czego około 60 nadaje się do remontu/naprawy.

Zaznaczyła, że przy opracowywaniu zestawienia dróg, które powinny zostać przebudowane lub wyremontowane kierowano się oceną wizualną, natężeniem ruchu drogowego i posiadaniem dokumentacji technicznej:

1) Czerniejewo – granica powiatu – Września: odcinek o długości 10,840 km, opracowana jest dokumentacja projektowa przewidująca koszt w kwocie 16.286.813,64zł, istnieje możliwość etapowania przebudowy: I etap – od granicy powiatu do miejscowości Noskowo, w miejscowości Psary Małe i na ul. Czerniejewskiej we Wrześni jest wykonywana kanalizacja sanitarna przez gminę Września i na tych odcinkach drogi powiatowej nawierzchnia zostanie odtworzona na koszt wykonawcy kanalizacji,

2) ul. Kościuszki we Wrześni: I odcinek – od skrzyżowania z ul. Legia Wrzesińska do skrzyżowania z ul. Sikorskiego: dokumentacja projektowa przebudowy jest w trakcie realizacji, II odcinek – od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do wiaduktu na Dębinie: istnieje możliwość wzmocnienia nawierzchni cienką warstwą na zimno, koszt około 130.000,00zł,

3) ul. Szosa Witkowska i ul. Witkowska we Wrześni: ze względu na rozbudowę mieszkaniową i budowę przyłączy zasadne jest wykonanie nawierzchni tylko na ul. Witkowskiej tj. od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego,

4) Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo: opracowany projekt przebudowy drogi musi być dostosowany do nowych warunków terenowych tj. wybudowanego chodnika, w maju rozstrzygnie się konkurs na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, koszt szacuje się w kwocie 3.904.559,53zł,

5) Zieliniec – Kołaczkowo: istnieje możliwość wzmocnienia nawierzchni cienką warstwą na zimno, koszt około 760.000,00zł,

6) Zapowiednia – Wrąbczynkowskie Holendry – Wrąbczynek: jest opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi, koszt około 5.000.000,00zł,

7) Bugaj – Kołaczkowo: wykonano przebudowę drogi przez wieś Łagiewki, a na pozostałe odcinki drogi zostały opracowane dokumentacje projektowe,

8) Sokolniki – Szamarzewo: istnieje możliwość wzmocnienia nawierzchni cienką warstwą na zimno,

9) Orzeszkowo – granica powiatu – Targowa Górka: konieczna przebudowa,

10) Zasutowo – Podstolice – Targowa Górka: jest opracowany projekt przebudowy drogi i jej rozbudowy tj. poszerzenia do 6 m szerokości, koszt około 1.500.000,00zł,

11) Nowa Wieś Królewska – Gozdowo: konieczne jest wyrównanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej.

Izabela Karpińska poinformowała, że opcję wzmocnienia nawierzchni cienką warstwą na zimno można zastosować na odcinkach dróg: Pyzdry – Sporne (5,63 km), Ruda Komorska – Lisewo (4,63 km), Osowo – Skotniki (3,37 km), Osowo – Nowa Wieś Królewska (3,015 km).

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy ze środków, które nie zostaną wykorzystane na realizację zimowego utrzymania dróg w 2015 r. Referat będzie w stanie wykonać jakieś zadanie inwestycyjne na drogach.

Izabela Karpińska zaznaczyła, że środki te, w wysokości około 300.000,00zł mogą być w części przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg tj. wycinkę krzewów (około 100.000,00zł), remonty nawierzchni oraz w części zabezpieczone na zadania inwestycyjne. Dodała, że należy przeanalizować sytuację finansową Referatu, gdyż w jego budżecie na sesji Rady zostały zabezpieczone środki w wysokości 482.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg.

 

Członkowie Zarządu uzgodnili następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

1) w gminie Miłosław: drogi gruntowe: Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra oraz od skrzyżowania tej drogi w kierunku Gorzyc (koszt około 450.000,00zł),

2) w gminie Pyzdry: ulica Kaliska (koszt około 100.000,00zł),

3) w gminie Kołaczkowo: Sokolniki – Szamarzewo (wykonane przez firmę w ramach napraw gwarancyjnych, z tzw. „uzysku” po remoncie odcinka drogi Wygoda – Grabowo),

4) w gminie Września: uzależnione od rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”.

 

Rafał Zięty zaproponował, by wycinkę krzewów przeprowadzić jesienią, a środki przewidywane na to zadanie przeznaczyć na zadanie inwestycyjne w gminie Nekla.

 

Pkt 2.1) i 2)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wnioski stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do protokołu. Poinformował, że:

1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce wynika z faktu, iż jedna z firm, będąca właścicielem części gruntów objętych planem, wystąpiła o zmianę parametrów wysokościowych zabudowy i przeznaczenia terenów. Zaznaczył, że ze względu na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nastąpiły zmiany w niektórych zapisach przyjętego już planu. Nadmienił, iż w zasadniczej części, teren objęty planem jest przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny;

2) burmistrz Miasta i Gminy Września wystąpił o zaopiniowanie propozycji realizacji inwestycji polegającej na poszerzeniu dróg gminnych: ul. Laskowskiego i ul. Jana Pawła II we Wrześni. Dodał, że ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nakłada na zarządcę drogi konieczność uzyskania opinii zarządu powiatu. Nadmienił, że przebudowa ulic będzie wykonywana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Członkowie Zarządu zaopiniowali jednomyślnie, bez uwag:

1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/260/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2004 r.,

2) propozycję realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych: ul. Laskowskiego i ul. Jana Pawła II we Wrześni.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Izabela Karpińska poinformowała, że wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Diabły” z prośbą o przekazanie jednego drzewa z wycinki na warsztaty rzeźbiarskie. Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przekazanie drzewa z wycinkina warsztaty rzeźbiarskie.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w sprawie dofinansowania organizacji XXXIX Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przypomniała, że w 2013 r. ZSTiO wnioskował o dofinansowanie w kwocie 6.000,00zł, jednak ze względu na uzyskiwanie dochodów z tytułu organizacji olimpiady, Zarząd przekazał szkole kwotę 3.000,00zł, dopiero na jej późniejszy wniosek.

 

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie 1.000,00zł na zakup gadżetów i wyrazili zgodę na zwiększenie budżetu szkoły, na sesji Rady o kwotę 3.000,00zł na organizację olimpiady.

 

Maciej Michalak, podinspektor w Referacie Gospodarczym przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. Poinformował, że wynajmujący lokal przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zmarł, a jego żona wystąpiła o rozłożenie na raty zaległych płatności za najem w kwocie 18.405,67zł. Dodał, że odsetki wynoszą 21.259,91zł.

Członkowie Zarządu uznali jednomyślnie, iż należy uzgodnić prawną ścieżkę rozwiązania ww. sprawy.

 

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia omówił wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu. Poinformował, że:

1) Zarząd Polskiego Związku Niewidomych we Wrześni wystąpił o dofinansowanie organizacji zebrania sprawozdawczo-wyborczego jego członków,

2) Klub Motorowy MKS Nekla wnioskował o udostępnienie karetki transportowej na zawody motocrossowe. Dodał, że koszt rynkowy wynajęcia karetki szacuje się w kwocie 110,00zł, bez lekarza.

 

Członkowie Zarządu:

1) przyznali jednomyślnie kwotę 200,00zł dla Powiatowego Związku Niewidomych z Wrześni,

2) uzgodnili jednomyślnie, że wniosek o udostępnienie karetki należy przekazać Spółce „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

 

Pkt 4 Wolne głosy i wnioski.

Bożena Nowacka poinformowała, że został wykonany szacunkowy kosztorys budowy nowego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych, przewidujący 1800 m2 powierzchni użytkowej. Zaznaczyła, że przewidywany koszt budowy wynosi 6.900.000,00zł. Dodała, że koszt adaptacji budynku Zespołu Szkół w Marzeninie tj. parteru i obiektu dobudowanego (niewykończonego) na potrzeby szkoły specjalnej szacuje się w kwocie 4.000.000,00zł.

Odnosząc się do koncepcji przeniesienia szkoły do budynku Spółdzielni Inwalidów „Wiosna Ludów” przewodniczący Zarządu zaznaczył, że pojawiła się deklaracja spłaty zaległych składek ZUS, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia oraz przejęcie budynku przez gminę Września i Skarb Państwa. Podkreślił, iż z ostateczną decyzją o lokalizacji szkoły specjalnej należy zaczekać do momentu podjęcia rozstrzygnięć przez wojewodę wielkopolskiego.

Bożena Nowacka przedstawiła wniosek w sprawie przyznania środków finansowych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. Zaznaczyła, że ze względu na ciężki stan zdrowia osoby uprawnionej do złożenia wniosku, z prośbą o przyznanie 2.000,00zł wystąpiła jego żona. Powołując się na § 6 uchwały nr 41/V/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29.03.2007 r. zaznaczyła, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, środki na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem, mogą być przyznane poza wskazanym trybem tj. po upływie wyznaczonych terminów. Nadmieniła, iż przyznanie środków musi nastąpić w drodze uchwały Zarządu, który jest organem kompetentnym w tej sprawie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 92/2015 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.