Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 20 / 2015

PROTOKÓŁ NR 20/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 26 marca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie dofinansowania:

1) zakupu leku zwalczającego choroby pszczół przez Koła Pszczelarzy we Wrześni i w Kołaczkowie,

2) XII Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1,

2) powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””,

3) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

4) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

5) powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

6) wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (odrębne uchwały dla każdego z pakietów od nr 1 do nr 8).

Dalsza część porządku obrad została rozpatrzona po zakończeniu V sesji Rady Powiatu we Wrześni:

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+,

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 1.1)

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że Koło Pszczelarzy we Wrześni wystąpiło o dofinansowanie zakupu leku zwalczającego chorobę pszczół. Dodała, że wniosek w sprawie dofinansowania zakupu węzy pszczelej wpłynął z Koła Pszczelarzy w Kołaczkowie. Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Zarządu jednomyślnie przyznali dofinansowanie w kwocie 3.000,00zł dla Koła Pszczelarzy we Wrześni i w kwocie 1.000,00zł dla Koła Pszczelarzy w Kołaczkowie.

 

Pkt 1.2)

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia omówił wniosek stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że po raz dwunasty w Nekli odbędzie się olimpiada sportowa dla przedszkolaków, o której dofinansowanie wystąpiło Przedszkole „Miś Uszatek”.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę 300,00zł na organizację XII Międzygminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków w Nekli.

 

Pkt 2.1)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Zaznaczyła, że Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wystąpił o przedłużenie umowy użyczenia lokalu biurowego przy ul. Kaliskiej 1 we Wrześni. Przypomniała, że umowa użyczenia została podpisana w 2013 r. i ze względu na fakt, iż jest to organizacja pożytku publicznego, która dla realizacji celów statutowych musi posiadać siedzibę, uzasadnione jest użyczenie jej lokalu. Zaproponowała, by przedłużyć umowę użyczenia o jeden rok tj. do 31.03.2016 r. Wnioskowała o przyjęcie zmiany, w projekcie uchwały, polegającej na wprowadzeniu prawidłowego nr działki tj. 3703/19.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wraz z ww. zmianą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 74/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego i łazienki stanowiącej przedmiot wspólnego korzystania, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej 1 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.2)

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Poinformowała, że z uwagi na fakt, iż czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego wymagają wiedzy specjalistycznej, proponuje się powołać biegłych w osobach: Marek Dyba i Piotr Domżalski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych oraz Mirosław Remienica, pracownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 75/2015 w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.3) – 5)

Anna Wolska – Wróblewska omówiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 9 do protokołu. Zaznaczyła, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” należy powołać komisję, nadać jej regulamin pracy oraz powołać biegłych. Nadmieniła, że na realizację zamówienia zabezpieczono środki w kwocie 400.000,00zł. Dodała, że proponuje się powołać jako biegłych osoby już wyżej wskazane.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 76/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

2) 77/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

3) 78/2015 w sprawie powołania biegłych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego” w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.6)

Anna Wolska – Wróblewska omówiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki od nr. 10 do nr. 17 do protokołu. Poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawców pakietów realizowanych w ramach projektu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”:

1) dla pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Scientia ze siedzibą w Poznaniu,

2) dla pakietu nr 4 najkorzystniejszą ofertę złożył Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju Demostenes ze siedzibą w Poznaniu.

Nadmieniła, iż w projekcie uchwały dotyczącym pakietu nr 4 ujęto firmę, która nie złożyła oferty na tę część postępowania i dlatego zapis o wykluczeniu jej z przedmiotowego postępowania należy umieścić w projekcie uchwały dotyczącym pakietu nr 6. W związku z powyższym wnioskowała o przyjęcie ww. zmian w przedmiotowych projektach uchwał.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wraz z ww. zmianami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały od nr. 79/2015 do nr 86/2015 (odpowiednio dla pakietów od nr. 1 do nr 8) w sprawie wyboru wykonawcy, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 18 do protokołu. Poinformowała, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do realizacji projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) finansowanego w ramach Programu Erasmus+. Zaznaczyła, że udzielając upoważnienia dyrektorowi szkoły umożliwi się mu podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 87/2015 w sprawie upoważnienia Pana Włodzimierza Wawrzyniaka dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia”) w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+ została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2) i 3)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęte na sesji Rady, skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 88/2015 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 89/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 19 i 20 do protokołu.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Beata Walkowiak wnioskowała o upoważnienie:

1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań z tytułu umowy na sprzątanie pomieszczeń komendy,

2) Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Magister Scholasticus” („Nauczyciel Uczeń”), gdyż wykonywanie tych zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, a płatności z nich wynikające wykraczają poza roku budżetowy.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 90/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań,

2) 91/2015 w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 21 i 22 do protokołu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

 

Joanna Ostrowska

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 


Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.