Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 18 / 2015

PROTOKÓŁ NR 18/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 17 marca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Omówienie pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

 1. Uzgodnienie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji spółkom wodnym.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) ufundowania nagród dla zwycięzców Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

2) objęcia patronatem i współorganizacji akcji zbiórki krwi dla dzieci pn.: „Motoserce”,

3) dofinansowania zakupu strojów dla dziewczęcej drużyny halowej piłki siatkowej Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,

4) sfinansowania zakupu strojów dla chóru „Gama”.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:

1) powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”,

2) wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni.
 2. Zaopiniowanie:

1) pisma Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

2) wniosku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1.1 i 2)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu przedstawiła wnioski w sprawie zmian w budżecie powiatu skutkujące:

1) zwiększeniem planu wydatków Referatu Gospodarczego o kwotę:

 1. 1.107,00zł z przeznaczeniem na naprawę skradzionej studzienki kanalizacyjnej (z uzyskanego odszkodowania),
 2. 17.500,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia piwnicznego na potrzeby archiwum Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,

2) zwiększeniem planu wydatków Referatu Kancelaria Ogólna Biuro Rady i Zarządu o kwotę 17.475,00zł (ze środków, które nie zostały wykorzystane w 2014 r.) z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

3) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 4.332,00zł z przeznaczeniem na najem urządzeń wielofunkcyjnych (ze środków, które nie zostały wykorzystane w 2014 r.) i o kwotę 2.500,00zł na zakup akcesoriów komputerowych,

4) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Finansowego o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem na ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego na nieruchomościach stanowiących własność powiatu jako zabezpieczenie emisji obligacji przez Szpital Powiatowy Spółka z o. o.,

5) zwiększeniem planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę:

 1. 1.106,00zł ze względu na wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej położonej na terenie innego powiatu,
 2. 4.663,00zł z tytułu 10% partycypacji w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów,

6) przesunięciem kwoty 17.500,00zł w budżecie Referatu Dróg Powiatowych na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2162P – budowa chodnika w miejscowości Września, ul. Szosa Witkowska”,

7) zwiększeniem planu wydatków Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej o kwotę 107.738,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”,

8) zwiększeniem planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.000,00zł na obsługę informatyczną.

Ponadto poinformowała, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich wystąpił o zmianę nazwy zadania z: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – budowa Centrum Treningowego” na: „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Członkowie Zarządu zaakceptowali ww. zmiany w budżecie powiatu na 2015 r. wynikające z realizacji bieżącej działalności oraz wyrazili jednomyślnie zgodę na:

1) przeznaczenie kwoty 400.000,00zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

2) dofinansowanie zakupu samochodu terenowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 42.500,00zł,

3) dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego dowódczo-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 45.000,00zł,

4) sfinansowanie budowy parkingu wraz z drogą dojazdową i bramą parkingową przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni w kwocie 112.987,00zł,

5) sfinansowanie wymiany lamp w budynku B i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 27.141,00zł,

6) sfinansowanie remontu klatki schodowej i schodów w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 we Wrześni w kwocie 91.550,00zł,

7) przeznaczenie kwoty 682.500,00zł na bieżące remonty dróg powiatowych.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Pkt 2

Powołując się na uchwałę nr 48/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 r. Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że spółki wodne mogą występować o dotacje na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych. Nadmieniła, iż Zarząd informuje o możliwości uzyskania dotacji i terminie składania wniosków, który może trwać maksymalnie do 15 kwietnia.

Członkowie Zarządu wyznaczyli termin składania wniosków przez spółki wodne od 18 marca do 15 kwietnia br.

 

Pkt 3.1)

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego omówił wniosek stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wystąpił o ufundowanie nagród na turniej wiedzy pożarniczej.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie dofinansowanie w kwocie 1.500,00zł na organizację turnieju.

 

Pkt 3.2)

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Zaznaczył, że wnioskujący wystąpił o objęcie patronatem i współorganizację akcji zbiórki krwi dla dzieci pn.: „Motoserce”. Dodał, że w zeszłym roku, w czasie akcji zostało zebranych 65 litrów krwi.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na objęcie patronatem i dofinansowanie zbiórki krwi kwotą 650,00zł.

 

Pkt 3.3)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu omówiła wniosek stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o dofinansowanie zakupu strojów dla dziewczęcej drużyny piłki halowej. Nadmieniła, iż drużyna zdobyła mistrzostwo powiatu wrzesińskiego i będzie reprezentować powiat w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”.

Członkowie Zarządu uznali jednomyślnie, że zwiększą budżet szkoły o kwotę 720,00zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla dziewczęcej drużyny siatkarskiej.

 

Pkt 3.4)

Olga Kośmińska – Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. Poinformowała, że chór „Gama” wystąpił o ufundowanie spódnic dla jego członkiń oraz pokrycie kosztów przejazdu na XIV Świętogórskie Spotkanie Seniorów.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę około 1.400,00zł na uszycie spódnic dla chóru „Gama” i nie wyrazili zgody na pokrycie kosztów przejazdu na spotkanie seniorów w Gostyniu.

 

Pkt 4.1)

Olga Kośmińska – Giera uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Podkreśliła, że powiat gnieźnieński wskazał projekt uchwały, który umożliwi mu przyjęcie dotacji z samorządów na realizację projektu pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Przypomniała, iż środki w wysokości 1.000,00zł, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, zostały zabezpieczone w bieżącej uchwale budżetowej powiatu.

 

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego” został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.2)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu uzasadniła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. Poinformowała, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni planuje wystąpić o dofinansowanie projektu, w którym weźmie udział sześć szkół z: Holandii, Węgier, Francji, Grecji, Norwegii oraz Polski i którego celem będzie opracowanie strategii zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi. Nadmieniła, że projekt będzie realizowany od 01.09.2015 r. do 01.09.2017 r., a szkoła nie poniesie z tego tytułu żadnych zobowiązań finansowych.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment – Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements” („Zatrudnienie młodzieży – Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia” w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne” Programu Erasmus+ został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko”
nie oddano.

 

Pkt 5

Bożena Nowacka przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. Zaznaczyła, że w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powołuje się komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że przedstawicielami organu prowadzącego szkołę będą: Bożena Nowacka, Rafał Zięty i Stefan Tomczak.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 71/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6.1)

Bożena Nowacka przedstawiła pismo stanowiące załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że należy zaprosić dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na posiedzenie Zarządu celem omówienia spraw związanych z warunkami naboru.

 

Pkt 6.2)

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. Poinformowała, że burmistrz Pyzdr wystąpił o wydanie decyzji w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta do kategorii dróg gminnych.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zaliczenie wskazanych we wniosku dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje i komunikaty.

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że w budynku, w którym znajduje się siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej, będącym własnością gminy Pyzdry, całkowitemu zniszczeniu uległ piec gazowy. Dodał, że burmistrz Pyzdr wystąpił o dofinansowanie zakupu pieca w kwocie 3.000,00zł. Kamil Perlik wnioskował o przyjęcie projektu uchwały Rady, na podstawie której środki zostaną przekazane wnioskującemu. Projekt uchwały Rady stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd. Projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) wysokość pobieranej stawki jest uzależniona od zajętej powierzchni mającej wpływ na ruch drogowy,

2) dla pozostałych elementów pasa drogowego tj. chodników, utwardzonych poboczy, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, rowów, placów zieleni itp. ustalono jedną stawkę,

3) ustalono trzy wysokości stawek za umieszczenie w pasie drogowym:

 1. obiektów budowlanych i elementów budowli w kwocie 0,05zł,
 2. reklam w kwocie 2,00zł,
 3. obiektów zawierających informacje o województwie, powiecie lub gminie oraz informacje o zrealizowanych inwestycjach w ramach dofinansowań ze środków zewnętrznych w kwocie 0,01zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wniesienie dopłat do Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” na wpłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w wysokości 166.000,00zł.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.