Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 17 / 2015

PROTOKÓŁ NR 17/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 10 marca 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia dodatkowej kwoty na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:

1) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej,

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Września.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) dofinansowania zakupu ubrań dla członków Społecznej Straży Rybackiej we Wrześni,

2) wyrażenia zgody na udostępnienie działek na potrzeby budowy przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Opieszyn/Kaliska we Wrześni,

3) dofinansowania wyjazdu KPS Progress Września na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Siatkówce Halowej,

4) dofinansowania konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ustalenia dotacji w roku 2015 dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” prowadzonego przez panią Agnieszkę Więcek,

2) ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez pana Pawła Dziobę,

3) ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni,

4) upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego we Wrześni do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie zawarcia umowy dot. Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL,

5) upoważnienia inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień,

6) upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach: utwardzenia drogi powiatowej nr 2923P Biechowo – Gorzyce, nr 2918P Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra, budowy chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni i nieodpłatnego przekazania drewna sołectwu Goniczki.

 2. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o stwierdzeniu nieważności uchwały nr 21/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

 3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że:

1) w związku z decyzją PFRON o podziale środków, przewidującym finansowanie warsztatów terapii zajęciowej na poziomie 2014 r., powiat zobowiązany jest zabezpieczyć dodatkowo kwotę 1.375,00zł tytułem 10% partycypacji w kosztach
ich działalności,

2) powiat musi pokryć koszty pobytu trzech mieszkańców powiatu wrzesińskiego w warsztatach znajdujących się poza powiatem, które ze względu na ich lokalizację stanowią dla nich dogodniejszą i ekonomiczniejszą drogę dojazdu. Zaznaczył, że koszt uczestnictwa mieszkańców szacuje się w kwocie 3.288,00zł.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zabezpieczenie ww. kwot na działalność warsztatów terapii zajęciowej.

 

Pkt 2.1)

Jerzy Nowaczyk uzasadnił projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Podkreślił, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeznaczył środki w wysokości 2.634.518,00zł, co stanowi kwotę o 2,3% niższą od środków, które wpłynęły w ubiegłym roku. Podkreślił, że z otrzymanej kwoty na działalność warsztatów terapii zajęciowej zostaną przeznaczone środki w kwocie 1.639.943,00zł. Nadmienił, iż podział środków został opracowany w oparciu o wnioski, które wpłynęły od mieszkańców powiatu i wykonanie planu zrealizowanego w 2014 r.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.2)

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa omówiła projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 4 do protokołu. Zaznaczyła, że burmistrz gminy Września wystąpił o dotację w kwocie 7.000,00zł na szczepienie kasztanowców na terenie gminy. Podkreśliła, iż zadanie wpisuje się w „Program ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego”.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.1)

Urszula Łabęda omówiła wniosek stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Poinformowała, że Społeczna Straż Rybacka we Wrześni wystąpiła o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla członków straży (koszulek, butów, mundurów i kurtek).

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na sfinansowanie zakupu wymienionego we wniosku wyposażenia dla członków Społecznej Straży Rybackiej we Wrześni.

 

Pkt 3.2)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Poinformowała, że projektant działając w imieniu zlecającego budowę obiektu przy ul. Opieszyn/Kaliska we Wrześni wystąpił o uzgodnienie trasy przyłącza cieplnego i udostępnienie na potrzeby jego budowy działki nr 3703/18 stanowiącej współwłasność powiatu i Skarbu Państwa. Nadmieniła, iż projektant wystąpił do burmistrza gminy Września o decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej, prowadzącej docelowo do projektowanego centrum handlowego.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała, że w ramach budowy projektowanego przyłącza cieplnego istnieje możliwość podłączenia do miejskiej sieci cieplnej budynku będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni. Zaznaczyła, że w chwili obecnej budynek jest ogrzewany za pomocą kotłowni gazowej z 1999 r., która ze względu na swoją awaryjność i konieczność serwisowania generuje, poza opłatami za zużycie, wysokie nakłady finansowe. Nadmieniła, iż inwestor budowy przyłącza proponuje odstąpić od pobrania opłaty przyłączeniowej w kwocie 4.675,00zł netto jako rekompensatę za zgodę za zajęcie terenu pod budowę sieci. Nadmieniła, iż w przypadku wyrażenia zgody na proponowane rozwiązane powiat musi ponieść koszt wykonania prac projektowych w kwocie 3.000,00zł oraz prac budowlano-montażowych węzła w kwocie około 12.000,00zł. Dodała, że powstały węzeł cieplny będzie przekazany inwestorowi przyłącza, który ponosić będzie koszty eksploatacyjno-serwisowe. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na:

1) zajęcie terenu działki nr 3703/18 na potrzeby budowy przyłącza cieplnego do budynku położonego na sąsiedniej działce,

2) podłączenie budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrześni do miejskiej sieci cieplnej i poniesienie z tego tytułu wskazanych kosztów.

 

Pkt 3.3, 4)

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu przedstawiła wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) KPS Progess Września wystąpił o dofinansowanie wyjazdu na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej,

2) dyrektor Szkoły Podstawowej w Miłosławiu wystąpił o dofinansowanie organizacji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

 

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie dofinansowanie w kwocie:

1) 2.350,00zł na organizację wyjazdu na Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce plażowej,

2) 400,00zł na organizację Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego.

 

Pkt 4.1, 2, 3)

Bożena Nowacka uzasadniła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 11 i 12 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) na terenie powiatu wrzesińskiego nie funkcjonują szkoły dla dorosłych kształcące w formie zaocznej. Powołując się na art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty podkreśliła, iż w takiej sytuacji podstawą do ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej danego typu są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat. Dodała, że zgodnie z ww. zapisem, wystąpiono o informacje do powiatu słupeckiego i na ich podstawie przyjęto miesięczne kwoty dotacji w wysokości:

 1. 62,00zł na jednego ucznia szkoły policealnej dla dorosłych (forma zaoczna),

 2. 78,00zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (forma zaoczna),

2) zgodnie z art. 90 ust. 3a cytowanej ustawy dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” wyliczono wysokość dotacji w kwocie 4.205,00zł tj. kwotę w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 65/2015 w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA” prowadzonego przez panią Agnieszkę Więcek,

2) 66/2015 w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkoły niepublicznej dla dorosłych prowadzonej przez pana Pawła Dziobę,

3) 67/2015 w sprawie ustalenia dotacji w roku 2015 dla szkół niepublicznych dla dorosłych prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowców we Wrześni zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.4, 5, 6)

Izabela Karpińska, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu. Poinformowała, że:

1) upoważnienie pracownika Referatu umożliwi, w mieniu powiatu, podpisanie umowy dotyczącej Elektronicznego Systemu Opłat viaTOLL,

2) upoważnienie pracownika Referatu do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi i wydawania w tych sprawach decyzji będzie obowiązywać jedynie podczas nieobecności kierownika,

3) upoważnienie, które dotyczy kierownika Referatu zostało uaktualnione zgodnie z obowiązują podstawą prawną.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 68/2015 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego we Wrześni do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie zawarcia umowy dot. Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL,

2) 69/2015 w sprawie upoważnienia inspektora Referatu Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień,

3) 70/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5

Izabela Karpińska przedstawiła wnioski stanowiące załącznik nr 16 do protokołu. Zaznaczyła, że wnioskujący wystąpili o:

1) utwardzenie drogi powiatowej Biechowo – Gorzyce na odcinku około 2km, którego koszt szacuje się w kwocie 221.469,37zł oraz utwardzenie gruntowego odcinka drogi powiatowej Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra, którego koszt wyniesie 141.467,22zł,

2) budowę chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni na odcinku około 30m, której koszt wyniesie 17.468,95zł,

3) nieodpłatne przekazanie drewna z wycinki topoli, którego szacunkowy koszt wyniesie 1.472,04zł.

 

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, co następuje:

1) uznali, że decyzję w sprawie utwardzenia ww. dróg powiatowych podejmą przy rozdysponowaniu wolnych środków,

2) wyrazili zgodę na budowę chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni w ramach środków, którymi dysponuje Referat,

3) wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie ściętego drewna sołectwu Goniczki.

 

Pkt 6

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich poinformował, że uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzono nieważności uchwały nr 21/IV/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Zaznaczył, że powiat nie może udzielić pomocy finansowej gminie na wydatki związane z remontem zniszczeń domu parafialnego, gdyż zadanie to nie należy do zadań własnych gminy, a jednostka może udzielić dotacji innej jednostce wyłącznie na zadania przez nią realizowane. Nadmienił, iż środki nie zostały przekazane, a rozwiązanie umowy z gminą Miłosław nastąpi na podstawie porozumienia stron. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje i komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.