Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 15 / 2015

PROTOKÓŁ NR 15/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) ogłoszenia i zorganizowania III rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie współpracy z Radio Września na realizację audycji radiowej.

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+.

 3. Przedstawienie:

1) pism w sprawie naboru do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na rok szkolny 2015/2016,

2) informacji o możliwości wpisania budowy hali sportowej Zespołu Szkół Politechnicznych do „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1.1) i 2)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej wynikają z wniosków Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę:

1) 1.500,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich ścian wewnętrznych kościoła poewangelickiego w Miłosławiu,

2) 30.749,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania pn.: „Remont okien stalowych z wymianą drzwi drewnianych w kościele poewangelickim w Miłosławiu”.

Dodała, że w planie dochodów i wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Referatu Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu oraz Referatu Dróg Powiatowych mającymi na celu realizację bieżących zadań.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 60/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) 61/2015 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Pkt 1.3)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 4 do protokołu uzasadniła Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Poinformowała, że 13.02.2015 r. odbyły się II rokowania na sprzedaż działek gruntowych o nr geodezyjnych: 139/50 i 146/2 położonych w Bierzglinku. Zaznaczyła, że wpłynęła zaliczka na działkę nr 139/50, jednak oferent zaproponował cenę niższą, w wysokości 200.000,00zł. Nadmieniła, iż ceny wywoławcze nieruchomości stanowią 40% wyceny tj. ceny, które nie mogą już ulec obniżeniu. Dodała, że proponuje się przeprowadzić III rokowania na sprzedaż przedmiotowych działek, które odbędą się 03.04.2015 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 62/2015 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Wniosek stanowiący załącznik nr 5 do protokołu omówiła Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury. Poinformowała, że wpłynęła propozycja współpracy z Radio Września na realizację trzech audycji radiowych w miesiącu, po 8 minut. Dodała, że koszt wynosi 2.000,00zł brutto.

 

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w przypadku podjęcia współpracy z nowym medium należy rozważyć propozycję wydruku biuletynu powiatowego jeden raz w miesiącu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na podjęcie współpracy z Radio Września na realizację audycji radiowych na warunkach i za honorarium wskazane we wniosku.

 

Pkt 3

Projekt uchwały Rady stanowiący załącznik nr 6 do protokołu omówiła Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Poinformowała, że Liceum Ogólnokształcące we Wrześni planuje złożyć wniosek na realizację projektu, finansowanego w ramach programu Erasmus+. Zaznaczyła, że w projekcie weźmie udział pięć szkół partnerskich z Turcji, Rumunii, Włoch, Niemiec i Polski. Nadmieniła, iż realizacja projektu będzie trwała od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r., a jego wartość wyniesie około 50.000 Euro.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Challenges and Opportunities to Prevent Unemployment” („Zapobieganie bezrobociu – wyzwania i możliwości”) w ramach akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w ramach Programu Erasmus+ został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4.1)

Materiał stanowiący załącznik nr 7 do protokołu omówiła Katarzyna Starzyńska. Nawiązując do kwestii poruszanych w pismach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zaznaczyła, że:

1) liczba oddziałów, kierunki kształcenia:

 1. Zarząd wyraził zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej II LO, z jednoczesnym zaznaczeniem, że decyzję o liczbie oddziałów podejmie na etapie planowania naboru do szkół,

 2. wyrażenie zgody na utworzenie trzech profili kształcenia nie jest równoznaczne ze zgodą na otwarcie trzech klas licealnych,

 3. utworzenie trzeciego oddziału zostało uwarunkowane naborem 30 uczniów spoza powiatu,

2) nabór uczniów spoza powiatu:

 1. ZSTiO jest jedyną szkołą posiadającą internat, w którym mogą być lokowani uczniowie z całego kraju,

 2. dyrektor deklaruje, w ankietach do gimnazjalistów, ofertę edukacyjną atrakcyjną dla młodzieży z innych powiatów,

 3. otwarcie oddziałów ponad liczbę absolwentów gimnazjów jest możliwe przy dokonaniu naboru młodzieży spoza powiatu,

3) wyniki ankiety:

 1. poza preferencjami gimnazjalistów, przy określaniu naboru w kolejnym roku szkolnym, uwzględnia się: demografię, poziomy naboru, wyniki egzaminów, powtarzanie klas przez uczniów, oczekiwania rynku pracy itp.,

4) kryteria punktowe naboru:

 1. są podstawowym wyznacznikiem liczby oddziałów,

 2. uczniowie spoza powiatu mają stawiane te same kryteria punktowe, co absolwenci wrzesińskich gimnazjów,

 3. wyrażenie zgody na utworzenie zbyt wielu oddziałów tj. przyjęcie uczniów z niskim poziomem punktowym skutkuje nierzadko ich rezygnacją z nauki i przeniesieniem się do zasadniczej szkoły zawodowej, nieuzyskaniem promocji do kolejnej klasy lub nieprzystąpieniem do egzaminu maturalnego.

 

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że zaproponował spotkanie 10.03.2015 r. z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, gdyż temat wymaga omówienia w szerszym gronie.

Członkowie Zarządu uznali, że w piśmie do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących należy zawrzeć ww. kwestie.

 

Pkt 4.2)

Materiał stanowiący załącznik nr 8 do protokołu omówiła Hanna Brona, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich. Zaznaczyła, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zasady, priorytety i kryteria do opracowania „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018” umożliwiające zgłoszenie wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych. Podkreśliła, iż wnioski będą stanowić podstawę do wyboru zadań, które zostaną objęte programem. Zaproponowała, by wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na 2017 r., gdyż mimo braku projektu, pozwolenia na budowę i zabezpieczonych środków jest to możliwe. Nadmieniła, iż maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.200.000,00zł, warunkiem ubiegania się o objęcie programem jest dostępność obiektu dla ogółu społeczności lokalnej, a nie tylko uczniów danej szkoły czy zawodników klubu sportowego.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wpisanie budowy hali sportowej Zespołu Szkół Politechnicznych do „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2018”.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje i komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 4. /-/ Rafał Zięty

 

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.