Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 14 / 2015

PROTOKÓŁ NR 14/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 17 lutego 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co wobec statutowego składu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku,

2) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

3) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

4) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21.

 1. Przedstawienie zestawienia najemców zalegających z płatnościami z tytułu kosztów eksploatacyjnych i czynszu za najem lokali znajdujących się w budynku położonym przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni.

 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów.

 3. Wizja lokalna budynków: Zespołu Szkół w Marzeninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 4. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Pkt 1.1)

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich omówił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformował, że w konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego wpłynęło 46 ofert, spośród których komisja opiniująca proponuje dofinansować 42 przedsięwzięcia, w łącznej kwocie 74.960,00zł. Nadmienił, iż w zakresach: edukacja, kultura fizyczna i sport, ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo i ochrona ludności nie zostały rozdysponowane odpowiednio kwoty: 6.740,00zł, 1.300,00zł i 2.000,00zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 56/2015 w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2) i 3)

Joanna Suplewska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich uzasadniła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do protokołu. Zaznaczyła, że w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej Centrum Treningowego do realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” należy powołać komisję przetargową i nadać jej regulamin pracy.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 57/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

2) 58/2015 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że udział finansowy strony partnerskiej w realizacji projektu, na wniosek wojewody wielkopolskiego, będzie finansowany z rezerwy Ministra Finansów w kwocie 11.500.000,00zł, a udział własny powiatu stanowi kwota 3.000.000,00zł.

 

Pkt 1.4)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu. Poinformowała, że Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” wystąpiło o zgodę na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego na organizację przeglądu filmów w ramach projektu Offeliada on tour.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Uchwała nr 59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2

Jolanta Pielak omówiła zestawienie stanowiące załącznik nr 6 do protokołu. Podkreśliła, iż z płatnościami z tytułu czynszu najmu i kosztów eksploatacyjnych zalegają najemcy dwóch lokali: użytkownik lokalu znajdującego się w piwnicy budynku oraz osoby prowadzące działalność usługową. Zaznaczyła, że zaległości opiewają odpowiednio na kwoty:

1) 11.644,44zł, z czego opłaty za czynsz stanowią kwotę 10.379,17zł, w tym 981,82zł za bezumowne korzystanie z lokalu o powierzchni 69m2,

2) 10.902,60zł, z czego opłaty za czynsz stanowią 4.173,91zł, pozostałe zaległości obejmują opłaty za: energię, odpady komunalne i ogrzewanie.

Powołując się na ustawę Kodeks Cywilny poinformowała, że jeśli najemca lokalu zalega z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jednak musi uprzedzić najemcę na piśmie o miesięcznym terminie do zapłaty.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że należy wystąpić o uregulowanie płatności za czynsz do najemców lokali znajdujących się w budynku położonym przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, a następnie wypowiedzieć im umowy najmu.

 

Pkt 3

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. Poinformował, że Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów wystąpiło o dofinansowanie IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę 1.500,00zł na organizację rajdu rowerowego.

 

Pkt 4

Członkowie Zarządu przeprowadzili wizję:

1) budynku Zespołu Szkół w Marzeninie pod kątem możliwości adaptacji na potrzeby szkoły specjalnej,

2) budynku Zespołu Szkół Specjalnych w celu oceny zakresu/kosztorysu koniecznych prac remontowych w obiekcie.

W wizjach uczestniczył Mirosław Remienica, rzeczoznawca kosztorysowy.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych oraz zarządzania kryzysowego przedstawił wnioski w sprawie dofinansowania:

1) imprez i zawodów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej proponując przyznanie środków na organizację: Szkolnej Ligi Strzeleckiej XXVII edycji w kwocie 500,00zł, Biathlonu Letniego w kwocie 500,00zł, Akcji Lato z LOK 2015 w kwocie 200,00zł i Międzygminnych Zawodów z okazji Święta Niepodległości w kwocie 200,00zł,

2) zakupu lekkiego wozu bojowego przez Ochotniczą Straż Pożarną we Wrąbczynku. Nadmienił, iż jednostka nie figuruje w systemie ratowniczo-gaśniczym. Dodał, że jednostka wnioskuje o kwotę 15.000,00zł, której brakuje do sfinansowania zakupu wozu w łącznej kwocie 208.000,00zł.

 

Wnioski stanowią odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

Członkowie Zarządu:

1) przyznali jednomyślnie kwotę 1.400,00zł na organizację imprez i zawodów strzeleckich na terenie strzelnicy sportowej przy ul. Ogrodowej we Wrześni,

2) z powodu braku wolnych środków w budżecie powiatu nie przyznali dofinansowania na zakup lekkiego wozu bojowego przez OSP Wrąbczynek.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, ze wpłynęło pismo w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 467.209,00zł. Dodała, że środki te należy wprowadzić do budżetu powiatu do końca marca br.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Paweł Guzik

 3. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 4. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

 

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.