Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 13 / 2015

PROTOKÓŁ NR 13/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 10 lutego 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie wniosków w sprawach:

1) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta Września do kategorii dróg gminnych,

2) dofinansowania zimowego obozu sportowego członków klubu sportowego „Orkan” we Wrześni,

3) sfinansowania wyjazdu członków Powiatowego Zrzeszenia LZS we Wrześni na zawody lekkoatletyczne w ramach współzawodnictwa o puchar marszałka województwa wielkopolskiego,

4) dofinansowania festiwalu piosenki obcojęzycznej organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,

5) zatrudnienia instruktora do spraw szkolenia ogólnowojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

6) dofinansowania koncertu zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław,

7) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nekla,

8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Miłosław nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym,

2) przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego zadnia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni”.

 1. Zaopiniowanie zmiany koncepcji przeznaczenia części nieruchomości położonych w miejscowości Bierzglinek, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 139/75, 139/73 i 375/153.
 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że burmistrz gminy Września wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta do kategorii dróg gminnych.

Członkowie Zarządu:

1) pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie miasta Września do kategorii dróg gminnych,

2) zaproponowali zmianę nazwy ul. Bursztynowej ze względu na fakt, iż ulica o takiej nazwie znajduje się w miejscowości Psary Małe, która posiada wrzesiński kod pocztowy. Uznali, że zbieżność ta może powodować omyłkowe doręczanie przesyłek ich niewłaściwym adresatom.

Pkt 1.2), 3) i 4)

Aldona Szubert, inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej omówiła wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr: 3, 4 i 5 do protokołu. Poinformowała, że:

1) Zarząd L.U.K.S „Orkan” wystąpił, po raz kolejny o dofinansowanie zimowego obozu sportowego, który odbędzie się w lutym br. dla 20 uczestników,

2) Powiatowe Zrzeszenie LZS we Wrześni nie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem i z tego powodu nie może występować o środki finansowe na rozgrywki, w których członkowie nie mogą wziąć udziału,

3) dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o dofinansowanie festiwalu piosenki obcojęzycznej, w którym biorą udział uczniowie z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie.

Członkowie Zarządu jednomyślnie:

1) przyznali kwotę 2.000,00zł na organizację obozu zimowego dla członków L.U.K.S. „Orkan”,

2) nie przyznali dofinansowania Powiatowemu Zrzeszeniu LZS we Wrześni, gdyż klub nie jest zarejestrowany,

3) przyznali kwotę 700,00zł na nagrody dla laureatów festiwalu piosenki obcojęzycznej organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące.

Pkt 1.5)

Aldona Szubert omówiła pismo stanowiące załącznik nr 6 do protokołu. Zaznaczyła, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zatrudnienie instruktora do przeprowadzania szkolenia ogólnowojskowego w klasach o profilu wojskowym. Nadmieniła, iż dyrektor powołuje się na opracowywaną podstawę programową dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami o profilu wojskowym, w której mają być ujęte podstawy szkolenia obowiązujące w Siłach Zbrojnych. Dodała, że zajęcia te, w chwili obecnej, są realizowane przez nauczycieli przez 5 godz. w cyklu nauki.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż nie istnieją podstawy programowe do zatrudnienia instruktora do spraw szkolenia ogólnowojskowego, gdyż profil wojskowy stanowi jedynie innowację pedagogiczną.

Pkt 1.6)

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury przedstawiła pismo stanowiące załącznik nr 7 do protokołu. Zaznaczyła, że Stowarzyszenie Kulturalny Miłosław wystąpiło o współorganizację koncertu zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Zaznaczyła, że zysk ze sprzedaży biletów szacuje się w kwocie 5.000,00zł. Nadmieniła, iż Wydział dysponuje środkami na realizację zadań z zakresu kultury, gdyż w chwili obecnej nie zostały zawarte umowy na organizację koncertów w klubie AQQ.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę 10.000,00zł na współorganizację koncertu zespołu Stare Dobre Małżeństwo ze Stowarzyszeniem Kulturalny Miłosław.

Pkt 1.7) i 8)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 8 i 9 do protokołu.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że:

1) mieszkańcy gminy Nekla wystąpili o przeznaczenie większej ilości powierzchni pod zabudowę mieszkalną. Zaznaczył, że by wnioski zostały uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego, muszą być uprzednio przyjęte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu objętego zmianą,

2) burmistrz gminy Września wystąpił o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo przewidującego zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie, bez uwag:

1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nekla,

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słomowo.

Pkt 2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich uzasadniła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do protokołu. Zaznaczyła, że uchwały regulują stan majątkowy inwestycji polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku kościoła poewangelickiego w Miłosławiu oraz budowie boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. Nadmieniła, iż przekazanie nakładów/środka trwałego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 54/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminie Miłosław nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym,

2) 55/2015 w sprawie przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach zrealizowanego zadnia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni” zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Pkt 3

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przypomniała, że na posiedzeniu dnia 21.01.2015 r. Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie części działki nr 139/75, położonej w miejscowości Bierzglinek na cele związane z budownictwem mieszkaniowym, wielorodzinnym. Zaznaczyła, że wystąpiono do burmistrza gminy Września o zmianę studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego ww. terenu, co w konsekwencji doprowadzi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowała, by rozszerzyć teren objęty zmianą przeznaczenia tj.:

1) działkę nr 139/75 przeznaczyć w całości pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną,

2) działki nr: 139/73 i 375/153, położone między działką nr 139/75, a nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną, przeznaczyć częściowo pod zabudowę wielorodzinną oraz w części pod działalność handlową i usługową, w tym usługi edukacyjne i medyczne.

Dodała, że obszar objęty zmianą zajmuje powierzchnię 20,6514 ha.

Mapa stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zmianę przeznaczenia działek nr 139/75, 139/73 i 375/153, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek.

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Violetta Zdunowska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpiła o zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30% kosztu remontu ogrodzenia wokół terenu szkoły, szacowanego w kwocie 95.769,82zł. Zaznaczyła, że jednostka, posiadając tytuł prawny do zabytku może wystąpić w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Podkreśliła, iż ogrodzenie jest w złym stanie technicznym, a od strony ul. Szkolnej przechyla się, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wniosek wraz z kosztorysem stanowią załącznik nr 13 do protokołu.

Mirosław Remienica, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich zaznaczył, że około 30 m ogrodzenia wymaga całkowitej rozbiórki i przywrócenia do stanu pierwotnego, odnowy wymagają również wykonane z cegły cokoły.

Anna Trubacz, główna księgowa zaznaczyła, że zabezpieczenie środków na ww. cel musi nastąpić w drodze uchwały Rady. Nadmieniła, że przy założeniu, że VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, wkład własny szacuje się w kwocie około 42.000,00zł.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że należy:

1) przygotować koncepcję/kosztorys wyznaczenia miejsc parkingowych przed salą gimnastyczną wraz z przebudową wjazdu do szkoły,

2) dokonać wycinki drzew, a następnie przeprowadzić sukcesywną naprawę ogrodzenia, zaczynając od miejsc najbardziej zniszczonych.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek 
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 
 5. /-/ Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.