Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 12 / 2015

PROTOKÓŁ NR 12/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 3 lutego 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie informacji o realizacji art. 30a ustawy Karta Nauczyciela dotyczącego wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o.

 3. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 4. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

Pkt 1

Powołując się na art. 30a ust. 4 i 5 ustawy Karta Nauczyciela Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej poinformowała, iż:

1) do dnia 20.01.2015 r. organ prowadzący szkoły przeprowadził analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

2) z analizy wynika, iż nauczyciele stażyści nie osiągnęli średniej wysokości wynagrodzeń, ustalonej w ustawie, i w tej grupie płacowej wyliczono niedopłatę
w wysokości 5.541,24zł,

3) wyliczona kwota różnicy została podzielona między nauczycieli i wypłacona im do dnia 31.01.2015 r. w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki ich wynagrodzenia zasadniczego,

4) organ prowadzący szkoły, do dnia 10 lutego, sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli,

5) sprawozdanie, w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia, organ prowadzący przekazuje regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu samorządu, dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 2

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę, w kwocie 384.077,00zł złożyła firma W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ze siedzibą w Katowicach. Zaznaczyła, że wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu uzyskując łącznie 100 punktów, tj. odpowiednio 90 pkt. w kryterium ceny i 10 pkt. w kryterium gwarancji. Nadmieniła, iż ogólny szacunek wartości na realizację zamówień w 2015 r. opiewał na kwotę 489.670,00zł, z czego kwoty 15.108,09zł i 3.495,66zł zostały przeznaczone na zakup krzeseł plastikowych i tapicerowanych oraz taboretów obrotowych. Dodała, że po zawarciu umów na zakup i dostawę ww. mebli pozostanie 86.989,25zł do wykorzystania.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 53/2015 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup, dostawę, ustawienie oraz montaż mebli wraz z wyposażeniem do Szpitala Powiatowego we Wrześni sp. z o.o. została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewiecz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:54
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 10:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.