Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 11 / 2015

PROTOKÓŁ NR 11/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie:

1) informacji na temat naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ogłoszonego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,

2) koncepcji współpracy powiatu wrzesińskiego i Politechniki Poznańskiej w celu przygotowania projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

3) informacji o zmianie wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok,

4) porównania wysokości podatku od nieruchomości na 2014 i 2015 rok.

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania spotkania i wyjazdu członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

Dalsza część porządku obrad została rozpatrzona po zakończeniu IV sesji Rady Powiatu we Wrześni:

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże,

2) harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

3) planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

4) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 2. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Zaproponowała, by powiat wystąpił z wnioskami o dotację na:

1) uzupełnienie wkładu własnego na remont wieży Kościoła Poewagelickiego w Miłosławiu tj. kwotę 45.000,00zł. Dodała, że w przypadku uzyskania dofinansowania, środki zabezpieczone w budżecie powiatu na realizację ww. zadania w ramach wniosku, który został złożony do Ministerstwa Kultury, zostaną wykorzystane na projekt remontu oficyny w kompleksie pałacowo-parkowym w Kołaczkowie,

2) wykonanie programu konserwatorskiego na zabezpieczenie ścian w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu tj. kwotę 5.000,00zł.

Nadmieniła, iż dotacja może być udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty przy zabytku. Zaznaczyła, że wkład własny w kwocie 1.500,00zł na program konserwatorski musi być zabezpieczony w budżecie powiatu w momencie składania wniosku o dotację. Dodała, że wnioski o dotacje można składać do 02.03.2015 r.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wystąpienie z wnioskami o dotacje na realizację ww. zadań w konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ogłoszonym przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Informacja o warunkach udziału w konkursie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.2)

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu poinformował, że list intencyjny umożliwi Urzędowi Marszałkowskiemu prowadzenie negocjacji mających na celu pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na podpisanie listu intencyjnego w ww. sprawie.

Projekt listu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 1.3) i 4)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości poinformowała, że:

1) korekta podatku od nieruchomości za 2014 r. jest spowodowana:

 1. podziałem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 3703/16, położonej przy ul. Kaliskiej we Wrześni, na działki nr 3703/18 i 3703/19,

 2. rozbiórką budynku położonego na działce nr 3703/18 tj. byłej sali zabiegowej lecznicy dla zwierząt,

 3. nabyciem na podstawie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej Bursy Gimnazjalnej przy ul. Słowackiego we Wrześni,

2) podatek od nieruchomości za 2014 r. wzrósł o 159,00zł w stosunku do deklaracji złożonej w styczniu ubiegłego roku,

3) podatek od nieruchomości na 2015 r. wynosi 9.341,00zł,

4) działki położone we Wrześni, oznaczone geodezyjnie jako działki: nr 1515/6 przy ul. Chopina 10, nr 1515/5 przy ul. 3 Maja 12, nr 440/1 przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i nr 3896/24 przy ul. Kościuszki są zwolnione od podatku na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 16.09.2014 r.

Informacje stanowią odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

 

Pkt 2

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 6 do protokołu. Zaznaczył, że kierownictwo Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wystąpiło o dofinansowanie wyjazdu do Miłosławia na spotkanie z członkami koła w Miłosławiu.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę 200,00zł na wyjazd członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów do Miłosławia.

 

Pkt 3.1)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, iż zgodnie z § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Zarząd określa formę przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Nadmieniła, iż sprawozdawczość w wersji papierowej powinna być dostarczona w terminach określonych w ww. rozporządzeniu, natomiast wersję elektroniczną, w tych samych terminach, jednostka musi sporządzić za pomocą programu Budżet JB Plus.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 49/2015 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Pkt 3.2)

Beata Walkowiak poinformowała, że zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Zarząd może opracować harmonogram realizacji budżetu i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 50/2015 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt 3.3) i 4)

Beata Walkowiak zaznaczyła, że zmiany przyjęte w uchwale Rady zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r. skutkują zmianami w bieżącym planie dochodów i wydatków budżetu powiatu. Podkreśliła ponadto, iż na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości dokonuje się przesunięć kwoty 500,00zł między paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na pokrycie kosztów komorniczych. Nadmieniła, iż ww. zmiana skutkuje zmianą w planie zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 51/2015 w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 52/2015 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2015 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do protokołu.

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że należy podjąć działania zmierzające do przejęcia na własność Kościoła Poewangelickiego w Miłosławiu. Uzgodnili, że koordynacją projektu zajmie się Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński.

Rafał Zięty, członek Zarządu przypomniał o potrzebie oświetlenia terenu wokół promu w Nowej Wsi Podgórnej. Zauważył, iż jeśli teren po drugiej stronie Warty nie jest własnością powiatu wrzesińskiego, to należy podjąć działania zmierzające do nawiązania współpracy z innymi samorządami.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz 

 2. /-/ Waldemar Grzegorek 

 3. /-/ Paweł Guzik 

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz 

 5. /-/ Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.