Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół nr 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9/2015

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 21 stycznia 2015 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Przedstawienie planu wydatków i zakresu realizacji zadań w Referacie Dróg Powiatowych w 2015 roku.
 2. Zaopiniowanie:

1) koncepcji poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego w miejscowości Orzechowo,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów:

 1. zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
 2. pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71,
 3. usługowo-handlowego w Nekli zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/237/98 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 16 czerwca 1998 r.,

3) oferty na świadczenie usługi w zakresie systemu płatności PiK,

4) koncepcji zmiany przeznaczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Bierzglinek, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/75, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego oraz podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie,

5) planu finansowego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września w 2015 roku.

 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) współorganizacji koncertu zespołu Domowe Melodie w kościele poewangelickim w Miłosławiu,

2) dofinansowania wyjazdu szkolnego chóru Liceum Ogólnokształcącego na międzynarodowy festiwal Eurotreff,

3) dofinansowania wyjazdu sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni do Ciechocinka,

4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na remont zniszczonego w wyniku pożaru Domu Parafialnego przy ul. Pałczyńskiej w Miłosławiu.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015,

2) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015,

3) udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Violetty Zdunowskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do realizacji projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

2) uchylenia uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku.

 1. Przedstawienie pism/wniosków w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027.

 1. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.
 2. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Pkt 1

Jolanta Kubczak, kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła plan wydatków/zakres zadań Referatu stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Poinformowała, że plan budżetu na 2015 r. opiewa na kwotę 1.431.750,00zł, z czego 700.000,00zł stanowią środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg. Porównując bieżący budżet z wydatkami poniesionymi w 2014 r. na bieżące utrzymanie dróg zaznaczyła, iż w celu realizacji zadań w zakresie i na poziomie ubiegłorocznym tj. kwoty około 1.200.000,00zł, należy zwiększyć budżet Referatu o kwotę około 980.000,00zł. Odwołując się do zakresu zadań realizowanych w Referacie podkreśliła, iż w celu właściwego ich wykonywania należy zatrudnić pracownika do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz wykonywaniem robót na drogach oraz zatrudnić stażystę do spraw administrowania drogami.

Jolanta Kubczak wnioskowała o uruchomienie środków w kwocie 183.063,83zł z zimowego utrzymania dróg w 2014 r. na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Członkowie Zarządu:

1) jednomyślnie wyrazili zgodę na przeznaczenie kwoty 183.063,83zł z zimowego utrzymania dróg w 2014 r. na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg,

2) jednomyślnie uzgodnili, iż należy przeprowadzić analizę zadań wykonywanych w Referacie pod kątem możliwości realizacji części z nich przez pracowników innych wydziałów.

 

Pkt 2.1)

Jolanta Kubczak przedstawiła koncepcję poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego w miejscowości Orzechowo stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Zaznaczyła, iż w celu lepszego oznakowania skrzyżowania ulic: Miłosławskiej, Dworcowej, Szkolnej i Starowiejskiej w Orzechowie proponuje się wykonać jedno lub więcej z poniższych rozwiązań:

1) oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe,

2) montaż systemu dyscyplinowania kierowców zasilanego przy użyciu baterii słonecznych dla prędkości 40km/godz. na ul. Miłosławskiej,

3) montaż 3 szt. podświetlanych tablic dla jazdy w kierunku Jarocina,

4) montaż punktowych elementów odblaskowych na łuku,

5) montaż pasów dudniących przed przejściem dla pieszych,

6) montaż tablicy przeddrogowskazowej.

 

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na:

1) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego,

2) montaż pasów dudniących przed przejściem dla pieszych,

3) montaż tablicy przeddrogowskazowej.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, iż uzasadnione byłoby przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela sekcji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji i przedstawiciela wsi/Rady Sołeckiej.

 

Pkt 2.2)

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa przedstawił wnioski stanowiące odpowiednio załączniki nr 4, 5 i 6 do protokołu. Poinformował, że wpłynęły zawiadomienia o podjęciu prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenów. Zaznaczył, że:

1) właściciele gruntów w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni zgłosili wnioski w sprawie zmiany parametrów pojemnościowo-wysokościowych zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz likwidacji/zmniejszenia powierzchni przeznaczonej pod budowę dróg wewnętrznych. Nadmienił, iż kwestie dróg są konsultowane z GDDKiA w celu opracowania powiązania sieci dróg wewnętrznych z drogą krajową nr 15 (uregulowanie zjazdów),

2) właściciel nieruchomości objętej zmianą planu w Gutowie Małym wystąpił o zmianę przeznaczenia terenu z budownictwa mieszkaniowo-rzemieślniczego pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe tj. zmniejszenie uciążliwości usług. Nadmienił, iż wnioskujący wystąpił o możliwość zmiany parametrów podziałowych gruntu, co umożliwi dzielenie terenu na działki o mniejszej powierzchni niż przewidziane w planie,

3) zmiana planu w Nekli przewiduje zmniejszenie obszaru pod budownictwo mieszkaniowe, a ponadto dostosowanie planu do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Członkowie Zarządu zaopiniowali jednomyślnie, bez uwag, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów:

1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,

2) pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71,

3) usługowo-handlowego w Nekli zatwierdzonego uchwałą nr XXXVIII/237/98 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 16 czerwca 1998 r.

 

Pkt 2.3)

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu omówiła ofertę stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu. Zaznaczyła, że Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. proponuje wprowadzić platformę umożliwiającą dokonywanie opłat z tytułu czynności związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji samochodów za pomocą kart płatniczych. Nadmieniła, iż do każdej dokonanej przez klienta opłaty doliczona będzie opłata manipulacyjna w wysokości 2,00zł.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zwróciła uwagę na fakt, iż opłata uiszczona za pomocą karty płatniczej wpłynie na konto urzędu dopiero po upływie 1-3 dni. Zapytała, czy w takiej sytuacji pojazd będzie mógł być zarejestrowany/dokument wydany uprawnionej osobie.

Elwira Haręźlak zauważyła, iż transakcja przeprowadzona za pośrednictwem karty blokuje środki na koncie opłacającego, a w przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną klient dostarcza potwierdzenie uiszczenia opłaty, będące podstawą do podjęcia czynności przez pracownika wydziału.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na wprowadzenie usługi w zakresie systemu płatności Pojazd i Kierowca na dwóch stanowiskach w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu.

 

Pkt 2.4)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości omówiła koncepcję zmiany przeznaczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Bierzglinek, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/75, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego. Odwołując się do mapy stanowiącej załącznik nr 8 do protokołu poinformowała, że proponuje się część przedmiotowej działki tj. powierzchnię równą 3.3538ha przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne. Uzasadniając przedstawioną koncepcję zaznaczyła, że nastąpił wzrost zainteresowania terenami zabudowy wielorodzinnej, a przedmiotowy teren znajduje się w niewielkiej odległości od miasta Września i w sąsiedztwie działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Nadmieniła, iż wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia skutkować będzie wystąpieniem do burmistrza gminy Września o przystąpieniu do zmiany studium i w konsekwencji do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Dodała, że ww. zmiana umożliwi zmianę przeznaczenia terenów sąsiadujących, w zależności od potrzeb urbanistycznych.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na przeznaczenie części nieruchomości położonej w miejscowości Bierzglinek, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 139/75 pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne.

 

Pkt 2.5)

Ilona Dębicka, naczelnik Wydziału Promocji i Kultury omówiła plan finansowy stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. Poinformowała, że plan opiewający na kwotę 45.000,00zł został opracowany zgodnie z zawartym porozumieniem i aneksem do umowy. Nadmieniła, iż dyrektor biblioteki planuje przeznaczyć kwotę 8.852,00zł na publikację powieści przygodowej dotyczącej powiatu wrzesińskiego pn. „Strażnicy srebrnej róży”.

Członkowie Zarządu zatwierdzili jednomyślnie plan finansowy na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września w 2015 roku.

 

Pkt 3

Ilona Dębicka przedstawiła sprawozdanie stanowiące załącznik nr 10 do protokołu. Poinformowała, że sprawozdanie zostało złożone w terminie, a środki zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym i korektą przyjętą w grudniu 2014 r.

Członkowie Zarządu zatwierdzili jednomyślnie sprawozdanie z realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września.

 

Pkt 4.1) i 2)

Ilona Dębicka omówiła wnioski stanowiące odpowiednio załącznik nr 11 i 12 do protokołu. Zaznaczyła, że:

1) Stowarzyszenie „Kulturalny Miłosław” wystąpiło o współorganizację koncertu zespołu Domowe Melodie. Podkreśliła, że koncert będzie biletowany, a zysk ze sprzedaży pokryje honorarium wykonawców,

2) dyrektor Liceum Ogólnokształcącego wystąpił o dofinansowanie wyjazdu szkolnego chóru na festiwal Eurotreff w Wolfenbüttel.

 

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę:

1) 3.000,00zł na organizację koncertu zespołu Domowe Melodie w Kościele Poewangelickim w Miłosławiu,

2) 3.000,00zł na wyjazd szkolnego chóru Liceum Ogólnokształcącego na międzynarodowy festiwal Eurotreff.

 

Pkt 4.3)

Artur Czajkowski, inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 13 do protokołu. Zaznaczył, że sekcja emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpiła o dofinansowanie wyjazdu członków do Ciechocinka.

Członkowie Zarządu przyznali jednomyślnie kwotę 2.000,00zł na wyjazd sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego do Ciechocinka.

 

Pkt 4.4)

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił wniosek stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. Poinformował, że zgodnie z informacją burmistrza gminy Miłosław koszty remontu Domu Parafialnego w Miłosławiu zostały wycenione na kwotę 46.000,00zł, z czego 25.717,00zl stanowią środki pozyskane z parafii, gminy i odszkodowania.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 5.000,00zł na remont Domu Parafialnego przy ul. Pałczyńskiej w Miłosławiu.

W związku z ww. decyzją Kamil Perlik wnioskował o przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław stanowiącego załącznik nr 15 do protokołu.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.1)

Kamil Perlik uzasadnił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 16 do protokołu. Zaznaczył, że w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powołuje się komisję konkursową. Nadmienił, iż w pracach komisji uczestniczą przedstawiciele wydziałów merytorycznych Starostwa oraz organizacji pozarządowych.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2015 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko”
nie oddano.

 

Pkt 5.2)

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przedstawiła projekt/opinie uchwały stanowiące załącznik nr 17 do protokołu. Uzasadniając projekt poinformowała, że plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowe związki nauczycieli.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 43/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2015 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 5.3) i 6.1)

Katarzyna Starzyńska omówiła projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr 18 i 19 do protokołu. Zaznaczyła, że Liceum Ogólnokształcące we Wrześni uzyskało finansowanie w kwocie 207.401,00zł na realizację projektu „Magister Scholasticus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nadmieniła, iż nowy dyrektor szkoły potrzebuje pełnomocnictwa do składania stosownych oświadczeń woli i podpisania umowy wsparcia finansowego. Dodała, że projekt będzie realizowany od 31.12.2014 r. do 30.12.2016 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 44/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Violetty Zdunowskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do realizacji projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do projektu „Magister Scholasticus” (Nauczyciel Uczeń) w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6.2)

Olga Kośmińska-Giera, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Kultury omówiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. Przypomniała, że uchwałą podjętą w październiku 2014 r. Rada udzieliła powiatowi gnieźnieńskiemu pomocy finansowej w wysokości 1.000,00zł na koordynację Szlaku Piastowskiego na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, iż powiat koordynujący wskazał, że projekt będzie realizowany jako zadanie wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z czym przekazanie dotacji może nastąpić na podstawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 r. Podkreśliła, iż w takiej sytuacji należy unieważnić wcześniej podjętą uchwałę. Odwołując się do projektu koordynacji Szlaku Piastowskiego nadmieniła, iż powołany koordynator przedstawił szczegółowy plan działań zakładający m.in.: oznakowanie obiektów, wykonanie ich wizualizacji, stworzenie strony internetowej.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie uchylenia uchwały nr 283/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu w 2015 roku został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 7

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu omówiła pisma/wnioski skutkujące zmianami w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1) wydatki budżetowe zwiększą się o kwoty:

 1. 250.000,00zł na realizację projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w związku z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na budowę Centrum Treningowego,
 2. 3.841,00zł na realizację projektu „Our Identity: National and European? – A research of National and European Landmarks (Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi) w ramach programu Comenius przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

2) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwoty:

 1. 2.639,00zł dla Domu Pomocy Społecznej na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 2. 5.000,00zł dla gminy Miłosław na pomoc finansową dla parafii w związku z pożarem.

Nadmieniła, iż Dom Pomocy Społecznej wnioskuje o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500,00zł z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej.

Członkowie Zarządu zatwierdzili zmiany w bieżącym budżecie powiatu uznając jednocześnie, iż w kwestii centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej należy dokonać analizy przyczyn problemu i/lub rzeczywistej potrzeby ich naprawy/znalezieniem alternatywnego rozwiązania.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał Rady Powiatu we Wrześni:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 zostały przyjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Projekty uchwał Rady stanowią odpowiednio załączniki nr 21 i 22 do protokołu.

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta poinformował, że wpłynęła propozycja burmistrza Pyzdr w sprawie zamiany dróg na terenie gminy tj. powiat przejąłby drogę gminną Pietrzyków – Ksawerów – Borkowo w zamian za ulice: Kaliska, 3 Maja, 11 Listopada i Sienkiewicza. Zaznaczył, iż swoją propozycję burmistrz uwarunkował koniecznością wyremontowania ww. dróg powiatowych. Nadmienił, iż do ww. kwestii powróci, gdy opracowane zostaną szacunki remontów dróg.

Katarzyna Starzyńska przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących stanowiący załącznik nr 23 do protokołu. Podkreśliła, że dyrektor wnioskuje o zatwierdzenie naboru do trzech klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni na profile: wojskowy, policyjny i ratownictwa medycznego. Zaznaczyła, że we wrześniu 2014 r. wnioskujący otrzymał zgodę Zarządu na poszerzenie oferty edukacyjnej o profil policyjny i ratownictwo medyczne, z zaznaczeniem, że decyzja o liczbie klas pierwszych zostanie podjęta w terminie późniejszym. Nadmieniła, iż w grudniu 2014 r. Zarząd zatwierdził nabór do II Liceum na poziomie trzech oddziałów uwarunkowany jednak koniecznością przyjęcia co najmniej 30 uczniów spoza powiatu. Dodała, iż liczba profili nie jest jednoznaczna z liczbą oddziałów, co znaczy, iż niespełnienie ww. warunku może skutkować utworzeniem dwóch oddziałów, w tym jednego łączonego.

Członkowie Zarządu jednomyślnie podtrzymali stanowisko zajęte w grudniu 2014 r. tj. wyrazili zgodę na otwarcie trzech oddziałów w II Liceum Ogólnokształcącym pod warunkiem, iż co najmniej 30 uczniów będzie pochodzić spoza powiatu.

Beata Walkowiak poinformowała, że Zarząd, na podstawie ustawy o finansach publicznych, zobowiązany jest, do końca stycznia, przedstawić kwartalną informację o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014 r., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. Zaznaczyła, że:

1) dochody zostały zrealizowane w kwocie 62.811.928,10zł, co stanowi 98,98% planu,

2) wydatki zostały zrealizowane w kwocie 62.876.677,24zł, co stanowi 95,07% planu.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 45/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz
 2. /-/ Waldemar Grzegorek
 3. /-/ Paweł Guzik
 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz
 5. /-/ Rafał Zięty

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 10:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.