Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2014

PROTOKÓŁ NR 5/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie stwierdzając obecność trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu stanowiło quorum do podejmowania uchwał i decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku,

2) przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2015,

3) wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego,

4) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

5) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok,

6) ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego,

7) ogłoszenia i zorganizowania II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) udostępnienia ściany budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni na potrzeby umieszczenia wizualizacji,

2) poprawy warunków lokalowych Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 1. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Pkt 1.1)

Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich omówił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Kamil Perlik poinformował, że konkurs ofert zostanie ogłoszony na zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu:

1) kultury, sztuki i ochrony tradycji,

2) edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3) ratownictwa i ochrony ludności,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Nadmienił, iż na realizację zadań zabezpieczono środki w wysokości 85.000,00zł, a termin na składanie ofert upłynie 23.01.2015 r. Zaproponował, by podmioty wykazały w ofercie środki finansowe własne oraz/lub środki finansowe z innych źródeł w ramach warunków otrzymania dofinansowania.

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu zauważyła, iż w budżecie powiatu nie figuruje rozdział dotyczący turystyki i w związku z tym wnioskowała o usunięcie tego słowa z drugiego z ww. zakresów.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż:

1) wysokość wkładu własnego oferenta ze środków własnych oraz/lub środków finansowych z innych źródeł powinna wynosić nie mniej niż 15% całkowitych kosztów zadania,

2) należy wykreślić słowo „turystyka” z zakresu „edukacja, kultura fizyczna, sport i turystyka”.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały z ww. zmianami wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 29/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.2)

Kamil Perlik omówił projekt uchwały stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

Kamil Perlik poinformował, że audytor wewnętrzny zaproponował w planie audytu:

1) zadania zapewniające tj.:

 1. audyt wydatków na realizację zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 2. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami przez Powiat Wrzesiński,

2) czynność doradczą tj.: audyt zgodności bezpieczeństwa teleinformatycznego z Krajowymi Ramami Interoperacyjności,

3) czynność sprawdzającą tj.: realizacja rekomendacji audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaproponował, by zadanie zapewniające dotyczące nieruchomości zastąpić audytem wewnętrznej organizacji Referatu Dróg Powiatowych i zarządzania drogami.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż zadanie zapewniające dotyczące nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez powiat powinno być zastąpione zadaniem pn.: „Zarządzanie i administrowanie drogami powiatowymi oraz organizacja pracy w Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały z ww. zmianą wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 30/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2015 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.3)

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich omówiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 4 do protokołu.

Anna Wolska – Wróblewska zaznaczyła, iż uchwałą przekazuje się sprzęt medyczny w formie aportu na łączną kwotę 290.414,13zł i jednocześnie wnosi wkład pieniężny w wysokości 4.585,87zł na uzupełnienie pokrycia do pełnej wysokości, co umożliwi objęcie przez powiat nowo utworzonych udziałów na łączną kwotę 295.0000,00zł.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 31/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.4) i 5)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że jednostki organizacyjne powiatu wystąpiły o przesunięcia w planach wydatków na 2014 rok, co umożliwi im realizację bieżącej działalności. Zaznaczyła, iż przesunięcia te mają charakter czyszczący, zapewniając prawidłowość wykonywanych zadań lub zakup środków niezbędnych do funkcjonowania.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 32/2014 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 33/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do protokołu.

 

Pkt 1.6)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 7 do protokołu.

Jolanta Pielak poinformowała, że proponuje się przeprowadzić kolejny przetarg na sprzedaż 125 działek niezabudowanych położonych w Bierzglinku z niezmienionymi cenami wywoławczymi nieruchomości. Zaznaczyła, iż przetargi odbędą się od 16.02. do 09.03.2015 r. Przypomniała, że w bieżącym roku sprzedano sześć działek.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 34/2014 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.7)

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przedstawiła projekt uchwały stanowiący załącznik nr 8 do protokołu.

Jolanta Pielak poinformowała, że 12.12.2014 r. odbyły się I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bierzglinku tj.:

1) działki nr 139/50 z ceną wywoławczą w wysokości 396.280,00zł,

2) działki nr 146/2 z ceną wywoławczą w wysokości 181.480,00zł, które zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.

Zaproponowała, by ogłosić kolejne rokowania. Poinformowała, iż ceny wywoławcze nieruchomości nie mogą ulec zmianie, gdyż stanowią najniższą wartość tj. 40% wyceny. Dodała, że przetarg odbędzie się 09.02.2015 r.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział trzech członków Zarządu.

Uchwała nr 35/2014 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 2.1)

Jolanta Pielak przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 9 do protokołu.

Jolanta Pielak zaznaczyła, iż wnioskujący planuje wynająć ścianę budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni na potrzeby umieszczenia wizualizacji jednej ze znanych sieci supermarketów oferujących sprzęt RTV i AGD, multimedia itp. Zaznaczyła, że wnioskujący zaproponował kwotę 5,00zł/m2 za najem, natomiast powiat nie określił stawki za udostępnianie powierzchni pod reklamy, banery. Zauważyła, że na ścianie umieszczane są banery powiatowe,
a zamontowanie reklamy zajmującej tak dużą powierzchnię może spowodować naruszenie jej struktury i będzie wymagać decyzji o warunkach zabudowy.

Członkowie Zarządu nie wyrazili jednomyślnie zgody na udostępnienie ściany budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni na potrzeby umieszczenia wizualizacji.

 

Pkt 2.2)

Katarzyna Starzyńska, p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej przedstawiła wniosek stanowiący załącznik nr 10 do protokołu.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że rodzice uczniów wnioskują o poprawę warunków lokalowych Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni z jednoczesnym przyznaniem nowego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych budynku. Zaznaczyła, że dyrektor szkoły w możliwy sposób dba o wewnętrzny wygląd szkoły, planuje wymianę drzwi na piętrze i malowanie korytarzy. Dodała, że dyrektor wnioskuje o pomoc techniczną w wykonaniu malowania klatek schodowych.

Członkowie Zarządu uzgodnili, iż przeprowadzą wizję lokalną budynku Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni wraz z wyceną pilnych remontów/napraw. Uznali, że w chwili obecnej, gdy nie istnieją możliwości budowy nowego obiektu/przeniesienia szkoły do innego budynku należy zadbać o komfort pracy i nauki przebywających w szkole osób.

 

Pkt 3

Magdalena Michalak, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich omówiła specyfikację stanowiącą załącznik nr 11 do protokołu.

Magdalena Michalak poinformowała, że w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego”:

1) przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli,

2) zamówienie zostało podzielone na osiem części tj.:

a) zarządzanie szkołą,

b) motywowanie uczniów, trening twórczości w pracy zespołowej,

c) technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole,

d) metody nauczania,

e) umiejętności wychowawcze nauczyciela,

f) współpraca szkoły z rodzicami,

g) rozwój osobisty nauczyciela,

h) sukces edukacyjny w szkole

3) przewiduje się możliwość składania ofert częściowych i zamówienia uzupełniające w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego,

4) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

a) oświadczenie określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z ich kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem,

c) wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane należycie,

5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy zobowiązani są złożyć:

a) oświadczenie, o którym mówi art. 24 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

6) przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 60% i doświadczenia wykonawcy 40%,

7) termin wykonania zamówienia przewiduje się zgodnie z harmonogramem szkoleń, jednak nie później niż do 12.06.2015 r.

 

W głosowaniu nad zatwierdzeniem treści specyfikacji wzięło udział trzech członków Zarządu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w formie warsztatów i wykładów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego” realizowanego przez Powiat Wrzesiński, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół została zatwierdzona jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że w wyniku negocjacji wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. na wykonanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” uzgodniono kwotę 22.140,00zł, co stanowi 75% ustalonego wynagrodzenia. Zaznaczyła, że prawa autorskie do korzystania i rozporządzania dokumentem, z dniem zapłaty wynagrodzenia, przejdą na powiat. Dodała, że na podstawie zawartej ugody strony zobowiążą się, iż nie będą wnosiły dalszych roszczeń pieniężnych i/lub niepieniężnych. Nadmieniła, iż zapłata nastąpi na rachunek bankowy firmy w terminie jednego dnia roboczego licząc od dnia podpisania ugody przez jej strony, a faktura VAT zostanie wystawiona powiatowi w dniu podpisania ugody. Pismo ugodowe stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Beata Walkowiak zauważyła, iż firma powinna anulować pierwszą fakturę i wystawić fakturę obowiązującą tj. opiewającą na wartość przyjętą w ugodzie lub wystawić korektę faktury wyraźnie wskazującą kwotę do zapłaty.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na podpisanie ugody z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. na wykonanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” na kwotę 22.140,00zł, co stanowi 75% ustalonego wynagrodzenia.

W pkt. Wolne głosy i wnioski Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że na skrzyżowaniu ulic: Dworcowej – Szkolnej – Starowiejskiej i Miłosławskiej w Orzechowie mają miejsce liczne kolizje drogowe. Zaznaczył, że interweniował w Referacie Dróg Powiatowych i uzyskał informację, iż zostaną podjęte działania zapobiegające kolejnym wypadkom.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Waldemar Grzegorek

 2. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 3. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 11:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.