Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 2 / 2014

PROTOKÓŁ NR 2/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 12 grudnia 2014 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

2) podwyższenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej typu dom dziecka.

 1. Przedstawienie:

1) korekty planu finansowego na 2014 rok na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września,

2) konieczności przesunięcia środków na wykonanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020”,

3) wykorzystania dotacji budżetu powiatu przez spółki wodne w 2014 roku,

4) projektu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015,

2) wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu,

3) ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) ustawienia zasłon przeciwśnieżnych na terenie powiatu wrzesińskiego,

2) zaliczenia dróg przebiegających przez działki nr: 1683/1, 1365 i 2173, położone w Pyzdrach do kategorii dróg gminnych.

 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok.

 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1)

Wniosek stanowiący załącznik nr 2 do protokołu przedstawił Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioskując o zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę Jerzy Nowaczyk zaznaczył, że osoby pełniące funkcje koordynatorów:

1) są zatrudnione na umowę zlecenia, co utrudnia ich sytuację zawodową np. korzystanie ze szkoleń i życiową np. pozyskiwanie kredytów,

2) mają wysokie kwalifikacje zawodowe, są psychologami z uprawnieniami pedagogicznymi,

3) uzyskują wynagrodzenie w wysokości 1.900,00zł brutto.

Dodał, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowujące część kosztów wynagrodzenia koordynatorów w ramach resortowego programu wspierania i rozwoju pieczy zastępczej, preferuje likwidację tzw. umów śmieciowych. Zaproponował, by zatrudnić dwie osoby w formie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.01. do 31.12.2015 r. z wynagrodzeniem w wysokości 2.300,00zł brutto.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę na warunkach zaproponowanych przez dyrektora PCPR-u.

 

Pkt 1.2)

Wnioski stanowiące załącznik nr 3 do protokołu omówił Jerzy Nowaczyk.

Jerzy Nowaczyk poinformował, że osoby sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej typu rodzinny dom dziecka oraz pogotowania opiekuńczego wnioskują o podwyższenie wynagrodzenia za pracę. Zaznaczył, iż wnioskujący pełnią ww. funkcje od zaledwie kilku lat uzyskując wynagrodzenie odpowiednio w wysokości:

1) 2.000,00zł brutto, dodatkowo 1.000,00zł brutto/dziecko (6 dzieci), część utrzymania domu jest dofinansowywana ze środków PCPR-u,

2) 2.600,00zł brutto, dodatkowo 1.000,00zł brutto/dziecko (2 dzieci).

Zaznaczył, że opiekunowie dysponują środkami, które pozwalają im we właściwy sposób sprawować opiekę nad dziećmi. Ponadto nadmienił, iż w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzeń dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej i dlatego w przyszłorocznym projekcie budżetu powiatu zabezpieczono środki na ww. cel w kwotach obowiązujących.

Członkowie Zarządu nie wyrazili jednomyślnie zgody na wzrost wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej typu dom dziecka.

 

Pkt 2.1)

Korektę planu stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu przedstawiła Katarzyna Balicka, podinspektor Wydziału Promocji i Kultury.

Katarzyna Balicka przypomniała, że plan finansowy dotacji udzielanej na realizację zadań biblioteki powiatowej został zatwierdzony w lutym br. i przewidywał wykorzystanie kwoty 45.000,00zł, która zgodnie z porozumieniem zawartym między powiatem a gminą Września, jest przekazywana w czterech transzach. Zaznaczyła, że korekta przyjętego planu przewiduje:

1) przesunięcie kwoty 320,00zł z dodatku funkcyjnego dla dyrektora na zakup rocznika „Museion”

2) przesunięcie kwoty około 1.000,00zł z publikacji książki pn.: „Ziemia wrzesińska w okresie I wojny światowej. Czasy i ludzie” na zakup materiałów szkoleniowych.

Dodała, że środki zostały już wydatkowane, zgodnie z ww. przeznaczeniem.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie korektę planu finansowego na 2014 rok na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy WrześniaUznali, że należy zwrócić wnioskującemu uwagę na konieczność uzgadniania zmian w planie przed planowanymi wydatkami.

 

Pkt 2.2)

Odnosząc się do współpracy z firmą Ergo Sp. z o.o. na wykonanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020” Magdalena Niechcielska, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że:

1) firma złożyła wypowiedzenie umowy żądając zapłaty w wysokości 85% jej wartości tj. 25.092,00zł, pod rygorem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,

2) do momentu zapłaty powiat nie ma prawa dysponować dokumentem,

3) koordynujący projekt uznali wyłącznie w części uwagi, które zostały zgłoszone do treści strategii,

4) dokument zawiera błędy merytoryczne, przykładowo: błędnie przepisane dane statystyczne przekazywane z jednostek powiatowych, zadania inwestycyjne nie zostały ujęte w kontekście nowej perspektywy finansowania, gdyż wskazywane są programy/osie/priorytety stanowiące dofinansowanie zadań o zupełnie innym charakterze,

5) zadania strategiczne miały stanowić odrębny dokument tj. lokalny plan rozwoju, a zostały ujęte w załączniku nr 2 do strategii, co przy jego zmianie spowoduje konieczność przyjęcia aktualizacji całego dokumentu przez Radę Powiatu,

6) w strategii nie zostały ujęte zagadnienia obejmujące m.in.:

 1. ocenę oddziaływania i aktualności założeń dotychczasowego planu rozwoju lokalnego powiatu,

 2. analizę lokalnych dokumentów strategicznych, a także analizę aktualności przyjętych kierunków rozwoju w dotychczasowych dokumentach,

 3. wnioski i rekomendacje do analizy SWOT,

 4. analizę aktywności promocyjnej, marketingowej i PR powiatu,

 5. prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią,

 6. charakterystykę dobrych praktyk dotyczących wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego powiatu.

Podsumowując zaznaczyła, iż dokument jest chaotyczny i nieczytelny, został wykonany w sposób nierzetelny, zawiera błędy merytoryczne i językowe.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, iż firmie należy przedstawić propozycję ugodową. Wycenili wykonanie projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020”, w kontekście ww. uchybień, na kwotę 19.188,00zł, co stanowi 65% wartości wynagrodzenia. Uznali, że należy zaprosić przedstawiciela firmy na rozmowę celem ustalenia ostatecznej kwoty, za którą powiat uzyska prawo do dysponowania dokumentem.

Pkt 2.3)

Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 5 do protokołu przedstawiła Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że na podstawie uchwały podjętej w maju br., Zarząd rozdysponował kwotę 45.000,00zł na realizację zadań przez spółki wodne: Pyzdry – Obiekt Ksawerów, Targowa Górka, Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo, Miłosław, Gutowo Małe i Kołaczkowo. Zaznaczyła, że roboty zostały wykonane przez spółki w wyznaczonym terminie, odbioru dokonali pracownicy Starostwa sporządzając protokoły potwierdzające zakres wykonanych robót i ich przyjęcie.

Pkt 2.4)

Projekt naboru/wyniki ankiety/zestawienie liczby uczniów stanowiące załącznik nr 6 do protokołu oraz wniosek stanowiący załącznik nr 7 do protokołu omówiła Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

Bożena Nowacka zaznaczyła, iż oczekiwania dyrektorów szkół są zawyżone, gdyż w konsekwencji, za zgodą Zarządu tworzonych jest wiele oddziałów w technikach i liceach, gdzie poziom nauczania ulega stopniowemu obniżeniu. Dodała, że profilowanie kształcenia w II Liceum powoduje wzrost zainteresowania młodzieży nauką innowacyjnych kierunków. Podkreśliła, iż należy uwzględnić preferencje uczniów w projekcie naboru, a jednocześnie mieć na uwadze fakt, iż jest tworzonych zbyt wiele oddziałów w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie liczbę oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie wrzesińskim:

1) Liceum Ogólnokształcące: 5 oddziałów bez podziału na grupy,

2) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

 1. II Liceum Ogólnokształcące: 2 oddziały, a kolejny zostanie utworzony, jeśli zostanie przyjętych 30 uczniów mieszkających poza powiatem,

 2. Technikum nr 2: 4 oddziały, z czego w jednym mogą się uczyć uczniowie kształcący się w różnych kierunkach,

3) Zespół Szkół Politechnicznych:

 1. Technikum nr 1: 6 oddziałów,

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1: 2 oddziały,

4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2:

 1. Technikum nr 3: 1 oddział (łączony z dwóch kierunków),

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2: 7 oddziałów, oddział w Pyzdrach powstanie, jeśli nabór odbędzie się na poziomie 30 uczniów.

Bożena Nowacka przedstawiła wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni w sprawie utworzenia nowego typu szkoły tj. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli naukę w gimnazjum. Dodała, że możliwością kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej zainteresowani są rodzice uczniów, którzy ukończą edukację w przyszłym roku. Nadmieniła, iż w nowym typie szkoły uczniowie zostaną przygotowani do samodzielnej lub wspomaganej pracy zawodowej, utrwalą i poszerzą zakres posiadanej wiedzy oraz wykształcą nowe zachowania i nawyki akceptowane w społeczeństwie.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na utworzenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Pkt 3.1)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 8 do protokołu omówiła Bożena Nowacka.

Bożena Nowacka poinformowała, że w październiku br. uchwałą Zarządu przyznano stypendia edukacyjno-socjalne uczniom warunkując, iż osoby ubiegające się o stypendium marszałka województwa wielkopolskiego, otrzymają środki z budżetu powiatu wówczas, gdy nie dostaną innej formy wsparcia finansowego. Zaznaczyła, że część z uczniów wymienionych w załączniku do uchwały nie otrzymała stypendium marszałka, dlatego proponuje się przyznać im stypendium edukacyjno-socjalne, a w miejsce osób, które otrzymały dofinansowanie z województwa, weszły osoby z listy rezerwowej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 8/2014 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2014/2015 została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.2)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 9 do protokołu omówiła Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że powołana komisja zajmuje się inwentaryzacją mienia Skarbu Państwa przekazywanego powiatowi. Zaproponowała, by jej dotychczasowy skład w osobach: Waldemar Grzegorek i Rafał Zięty nie ulegał zmianie.

Wskazani członkowie Zarządu wyrazili zgodę na udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 9/2014 w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 3.3)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 10 do protokołu omówił Bartłomiej Kaczmarzewski, podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że regulamin nie uległ większym zmianom od dotychczas obowiązujących.

Bożena Nowacka zaznaczyła, iż w projekcie regulaminu nie uwzględniono sugestii Zarządu, przykładowo:

1) możliwości sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność powiatu,

2) zróżnicowania cen drewna dla nabywcy, który wycina je na swój koszt i nabywcy, który kupuje drewno wycięte przez pracowników Referatu,

3) możliwości przekazania wyciętych krzewów i gałęzi przyciętych drzew w zamian za usługę,

4) możliwości nieodpłatnego przekazania drewna instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom o charakterze charytatywnym lub społecznym.

Dodała, że wpłata za drewno powinna nastąpić przed jego wydaniem, gdyż obecnie, ze względu na możliwość zapłaty już po nabyciu drewna, nabywcy zalegają z płatnościami lub rozkładają je na raty, które są wpłacane nieregularnie.

Członkowie Zarządu uzgodnili jednomyślnie, że w regulaminie powinny się znaleźć ww. kwestie i dopiero w takiej wersji zostanie on ponownie poddany pod obrady.

 

Pkt 4.1)

Wniosek stanowiący załącznik nr 11 do protokołu przedstawił Bartłomiej Kaczmarzewski.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłoszono propozycję ustawienia zasłon przeciwśnieżnych na drogach powiatowych. Zaznaczył, że ze względu na brak doświadczenia w zakresie skuteczności ich działania, proponuje się przetestować jeden odcinek około 500m na obszarze gminy Kołaczkowo. Dodał, że koszt ustawienia zasłon wyniesie około 18.000,00zł.

Jerzy Mazurkiewicz, członek Zarządu zaproponował przetestowanie krótszego odcinka drogi tj. terenu przy przystanku autobusowym w Biechowie, gdzie w czasie opadów śniegu tworzą się zaspy uniemożliwiające ruchu w obydwu kierunkach.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na ustawienie zasłon przeciwśnieżnych w Biechowie.

 

Pkt 4.2)

Wniosek stanowiący załącznik nr 12 do protokołu przedstawiła Bożena Nowacka.

Bożena Nowacka poinformowała, że burmistrz Pyzdr wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg położonych na działkach 1683/1, 1365 i 2173 w Pyzdrach do kategorii dróg gminnych.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zaliczenie ww. dróg w Pyzdrach do kategorii dróg gminnych.

 

Pkt 5

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 13 do protokołu omówiła Beata Walkowiak, skarbnik powiatu.

Beata Walkowiak zaznaczyła, że wpłynęły dochody dla jednostek organizacyjnych powiatu tj.

1) dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 10.000,00zł z tytułu odszkodowania i darowizn,

2) dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 5.362,00zł z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusu, które zostaną przeznaczone na wydatki w ww. jednostkach odpowiednio na: zakup wyposażenia aneksów kuchennych i sprzętu komputerowego oraz zakup paliwa.

Dodała, że uchwałą koryguje się plany Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Starostwa Powiatowego dostosowując je do bieżących potrzeb (szczegóły w uzasadnieniu do uchwały). Zaznaczyła, że rezerwa ogólna zmniejszy się o kwotę 4.586,00zł w celu uzupełnienia jednego udziału Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. do pełnej wysokości wynoszącej 5.000,00zł.

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Wrześni w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok został przyjęty jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Elżbieta Helman, kierownik Referatu Gospodarczego przedstawiła pismo Energo Inwest Broker SA w sprawie zgody na wyłonienie ubezpieczyciela polisy nadwyżkowej OC, gdyż w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, na tę część zamówienia, nie wpłynęła oferta. Nadmieniła, iż OC nadwyżkowe umożliwi zwiększenie sumy gwarancyjnej o 1.000.000,00zł w przypadku, gdy wystąpią szkody o znacznej wysokości, przekraczające podstawową polisę. Dodała, że istnieje możliwość przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki. Zaznaczyła, że koszt ubezpieczenia wyniesie 25.000,00zł/rok. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przeprowadzenie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie ubezpieczyciela polisy nadwyżkowej OC.

Beata Walkowiak poinformowała, że wpłynęło zarządzenie wojewody wielkopolskiego zwiększające plan dotacji celowych na 2014 rok o kwotę 766,00zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów. W związku z możliwością dokonania ww. przesunięć w drodze uchwały Zarządu wnioskowała o jej podjęcie. Dodała, że ww. zmiana skutkuje koniecznością dostosowania planów finansowych jednostki.

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 10/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok,

2) 11/2014 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) 12/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu.

Beata Walkowiak przedstawiła autopoprawki do projektów uchwał budżetowych na 2015 rok, które skutkują:

1) uzupełnieniem objaśnień przyjętych wartości w projekcie WPF-u,

2) ograniczeniem szczegółowości planowanych kwot dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne w projekcie budżetu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii komisji stałych Rady autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu we Wrześni w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027,

2) uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią odpowiednio załączniki nr 18 i 19 do protokołu. Autopoprawki stanowią odpowiednio załączniki nr 20 i 21 do protokołu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 11:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.