Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 1 / 2014

PROTOKÓŁ NR 1/2014

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 8 grudnia 2014 roku

 

Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu otworzył posiedzenie stwierdzając obecność wszystkich członków Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

2) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część III – ubezpieczenia komunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance,

3) wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część V – ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych,

4) przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem,

5) przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym,

6) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

7) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok.

 1. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:

1) przedłużenia umowy zlecenia dla pracownika zatrudnionego do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w Rodzinnym Domu Dziecka w Pyzdrach,

2) rozwiązania umowy o wsparcie realizacji zadania pn. „Olimpiada Zdrowy Styl Życia” zawartej między Powiatem Wrzesińskim a Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowym we Wrześni, za porozumieniem stron,

3) wyrażenia zgody na przejazdy drogą powiatową nr 2947 przez miejscowość Noskowo pojazdami o masie rzeczywistej powyżej 15 ton,

4) dysponowania działkami nr: 375/9, 375/28, 375/26 stanowiącymi własność powiatu na potrzeby budowy linii kablowej niskiego napięcia do działek położonych w miejscowości Bierzglinek.

 1. Przedstawienie informacji o zmianie wysokości podatku rolnego na 2014 rok.

 2. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

 3. Wolne głosy i wnioski.

 

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednomyślnie przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 1.1) – 3)

Projekty uchwał stanowiące odpowiednio załączniki nr: 2, 3 i 4 do protokołu przedstawiła Magdalena Michalak, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Magdalena Michalak poinformowała, że na realizację części: I, III i V przetargu na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016 wpłynęły odpowiednio oferty:

 1. Compensa T.U.S.A Vienna Insurance Group w kwocie 199.309,74zł, a zamawiający na tę część przeznaczył kwotę 230.000,00zł,

 2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w kwocie 30.925,20zł, mieszcząc się
  w przyjętym przez zamawiającego szacunku wartości w kwocie 49.000,00zł,

 3. Inter Polska S.A. w kwocie 2.958,00zł, co stanowi cenę niższą od przyjętej wartości szacunkowej w kwocie 6.000,00zł.

Zaznaczyła, iż oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu składając oferty zgodne ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych, nie uzyskując jednak maksymalnej wysokości punktacji, gdyż nie spełnili kryterium zakresu ochrony.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 1/2014 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

2) 2/2014 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część III – ubezpieczenia komunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance,

3) 3/2014 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym pn. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2015/2016, część V – ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia w czasie zagranicznych podróży służbowych zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.4)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu omówiła Bożena Nowacka, sekretarz powiatu.

 

Powołując się na uchwałę Rady określającą zasady przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Bożena Nowacka zaznaczyła, że:

 1. powiat jest zobowiązany, zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stworzyć tzw. fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

 2. fundusz jest w wysokości 0,2 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

 3. środki mogą być przyznane nauczycielom na częściowe pokrycie kosztów badań specjalistycznych i częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem,

 4. wnioski są przyjmowane w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 listopada, a ich merytorycznej oceny dokonuje zespół.

Zaznaczyła, iż w budżecie powiatu na 2014 r. zabezpieczono kwotę 30.000,00zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z czego w drugiej turze, środki proponuje się przyznać 40 osobom, w łącznej wysokości 16.300,00zł.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 4/2014 w sprawie przyznania środków finansowych dla nauczycieli na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzonym leczeniem została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.5)

Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 6 do protokołu omówiła Bożena Nowacka.

Bożena Nowacka poinformowała, że uchwałą Zarządu reguluje się wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, które mogą być dofinansowywane ze środków budżetu powiatu. Zaznaczyła, że dofinansowaniu podlegają formy kształcenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji do nauki drugiego przedmiotu (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne). Dodała, że kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 1.200,00zł, jednak nie więcej niż 70% wniesionej opłaty.

W głosowaniu nad podjęciem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwała nr 5/2014 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym została podjęta jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

 

Pkt 1.6)

Beata Walkowiak, skarbnik powiatu poinformowała, że zmiany przyjęte uchwałą Rady zmieniającą bieżący budżet powiatu skutkują koniecznością dostosowania planów finansowych: dochodów i wydatków oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto zaznaczyła, że:

 1. Referat Gospodarczy wystąpił o dokonanie przesunięć między paragrafami (z zakupów na usługi, z opłat za energię elektryczną na usługi),

 2. wojewoda wielkopolski zablokował kwotę 150.000,00zł na zasiłki dla bezrobotnych, jednak decyzja ta nie powoduje zmian w planie dotacji celowych na 2014 rok.

 

W głosowaniu nad podjęciem uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Uchwały nr:

1) 6/2014 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 7/2014 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2014 rok zostały podjęte jednomyślnie. Głosów „przeciwko” nie oddano.

Uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu.

 

Pkt 2.1)

Wniosek stanowiący załącznik nr 9 do protokołu przedstawił Jerzy Nowaczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Jerzy Nowaczyk poinformował, że dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach wystąpił o przedłużenie umowy zlecenia dla pracownika zatrudnionego do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Powołując się na art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaznaczył, iż powiat, na wniosek dyrektora zatrudnia co najmniej jedną osobę do pomocy, gdy w placówce przebywa więcej niż 4 dzieci, a taki wymóg jest spełniony w ww. sytuacji.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zatrudnienie, na umowę zlecenia, osoby wskazanej przez dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

 

Pkt 2.2)

Wniosek stanowiący załącznik nr 10 do protokołu omówił Kamil Perlik, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Kamil Perlik poinformował, że Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni wystąpił o rozwiązanie umowy na realizację olimpiady pn.: „Zdrowy styl życia”, którą powiat dofinansował kwotą 1.500,00zł. Zaznaczył, iż wnioskujący planował przeznaczyć dotację na realizację etapu rejonowego, jednak na skutek przesunięcia jego terminu na 19.12.2014 r., zadanie nie może być zrealizowane, gdyż zgodnie z umową jego termin upłynie 15.12.2014 r. Nadmienił, iż wnioskujący zadeklarował zwrot dotacji w całości. Dodał, iż przesunięcie terminu realizacji zadania nie jest możliwe, gdyż wskazana w umowie data stanowi jednocześnie ostatni dzień realizacji zadań, na które powiat ogłasza otwarty konkurs ofert.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na rozwiązanie umowy o wsparcie realizacji zadania pn. „Olimpiada Zdrowy Styl Życia” zawartej między Powiatem Wrzesińskim a Polskim Czerwonym Krzyżem Oddziałem Rejonowym we Wrześni, za porozumieniem stron.

 

Pkt 2.3)

Wniosek stanowiący załącznik nr 11 do protokołu przedstawiła Jolanta Kubczak, kierownik Referatu Dróg Powiatowych.

Jolanta Kubczak zaznaczyła, iż mieszkaniec Marzenina, będący właścicielem firmy transportowej, wystąpił o zgodę na przejazdy drogą powiatową nr 2947 przez miejscowość Noskowo pojazdem o masie rzeczywistej powyżej 15 ton. Zaznaczyła, że na odcinku drogi znajduje się most o długości około 12m, na którym obowiązuje ograniczenie tonażu. Nadmieniła, iż ograniczenie zostało wprowadzone w oparciu o ekspertyzę techniczną wytrzymałości mostu opracowaną przez Politechnikę Poznańską. Dodała, że ze względu na fakt, iż most jest niewielkiej długości, nie istnieje sytuacja, że pojazdy ciężarowe o masie powyżej 15 ton znajdują się w całości na długości obiektu. Zaznaczyła, iż nie istnieje zagrożenie, by nastąpił wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężkich po całkowitym zniesieniu ograniczenia.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na zlikwidowanie ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 15 ton drogą powiatową nr 2947 przez miejscowość Noskowo.

 

Pkt 2.4)

Wniosek stanowiący załącznik nr 12 do protokołu omówiła Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że inwestor działający w imieniu firmy ENEA Operator Sp. z o.o. wystąpił o zgodę na udostępnienie działek nr: 375/9, 375/28 i 375/26 w celu wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do działek położonych w Bierzglinku. Nadmieniła, iż z wnioskiem o wykonanie przyłącza wystąpił właściciel jednej z działek.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na dysponowanie działkami nr: 375/9, 375/28, 375/26 stanowiącymi własność powiatu na potrzeby budowy linii kablowej niskiego napięcia do działek położonych w miejscowości Bierzglinek.

 

Pkt 3

Informację stanowiącą załącznik nr 13 do protokołu przedstawiła Jolanta Pielak.

Jolanta Pielak poinformowała, że podatek rolny uległ zmniejszeniu o kwotę 2,00zł w wyniku sprzedaży działki nr 375/34 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w Bierzglinku. Zaznaczyła, że po korekcie wynosi on 1.294,00zł.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że sołtys Czeszewa wystąpił z deklaracją zakupu materiałów za kwotę 15.000,00zł na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej, jeśli Zarząd wyrazi zgodę na dofinansowanie realizacji zadania.

Jolanta Kubczak zaznaczyła, że za środki, którymi dysponuje sołectwo możliwe będzie wykonanie chodnika na długości około 150m2. Ponadto podkreśliła, iż konieczne będzie wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli określić zakres robót. Zaproponowała, by sołtys kupił kostkę grubości 8cm, za pomocą której będzie można wykonać umocnione pobocze bez konieczności układania krawężnika oddzielającego pas drogowy od pasa umożliwiającego ruch pieszych.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na współfinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Czeszewo z materiałów zakupionych ze środków sołeckich.

Bożena Nowacka przypomniała, że Powiatowe Zrzeszenie LZS we Wrześni otrzymało, decyzją Zarządu dofinansowanie w wysokości 5.000,00zł na udział reprezentantów we współzawodnictwie sportowym o puchar marszałka województwa wielkopolskiego. Zaznaczyła, iż w ciągu roku, odbyły się tylko trzy wyjazdy na zawody sportowe na łączną kwotę 1.703,68zł. Wnioskowała, by niewykorzystaną część dofinansowania przekazanego wnioskującemu przeznaczyć na bieżące zadania Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Członkowie Zarządu wyrazili jednomyślnie zgodę na przesunięcie ww. środków na realizację zadań w zakresie edukacji i kultury fizycznej.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz, przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. /-/ Dionizy Jaśniewicz

 2. /-/ Waldemar Grzegorek

 3. /-/ Paweł Guzik

 4. /-/ Jerzy Mazurkiewicz

 5. /-/ Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna,

Biuro Rady i Zarządu

 

Załączniki do protokołu znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – Referat Kancelaria Ogólna, Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pok. 117.

 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-06-09 11:02

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.