Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), art. 11 ust. 2ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), Uchwały nr 88/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”, 

ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku

I. Rodzaj zadania i cel konkursu
1. Celem konkursu jest stworzenie systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 r.
2. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zakres zadania określony jest w art. 3-3b oraz 4a ww. ustawy.
3. Punkty prowadzone będą w:
a) Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
4. W ww. punktach zapewniony będzie: dostęp do instalacji energetycznej i telekomunikacyjnej, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i oprogramowaniem dotyczącym informacji prawnej, urządzenie drukujące wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz materiały biurowe. Punkty wyposażone będą w podstawowe meble biurowe (szafa zamykana na klucz, biurko/stół, krzesła).

II. Termin realizacji zadania 
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku a zakończy 31 grudnia 2020 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego 4 godziny dziennie, który może być, na żądanie Starosty Wrzesińskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert 
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. W przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy,
2) wpisane są na listę, której mowa w art. 11d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
2. W przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) wpisane są na listę, której mowa w art. 11d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.


IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 
1. Na realizację zadania w 2020 roku przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł brutto (z czego kwota 63.030,00 zł brutto przeznaczona jest na jeden punkt, w tym 2.970,00 zł na wykonanie zadania z zakresu edukacji prawnej).
2. Środki na realizację zadania publicznego, w wysokości określonej w pkt. 1, stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.
3. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
4. W 2018 r. udzielono dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w kwocie 60.725,88 zł brutto. W 2019 r. udzielono dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie 126.060,00 zł brutto.


V. Warunki realizacji zadania 
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2. Nie dopuszcza się wyceny przez Oferenta wkładu własnego niefinansowego rzeczowego. 
3. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
4. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 
w następujących punktach:
1) w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek – 13:00-17:00, wtorek, piątek – 8:00-12:00,
2) we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godzinach: poniedziałek-piątek 14:00-18:00.
5. W przypadku, gdy liczba uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzona w razie potrzeby w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jedno spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
7. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
8. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić:
a) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzy się realizację w 2020 r. jednego zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez przeprowadzenie cyklu prelekcji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańców powiatu wrzesińskiego, których tematem będą wybrane zagadnienia i problemy prawne, najczęściej zgłaszane przez beneficjentów porad prawnych,
b) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się realizację w 2020 r. jednego zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego na temat świadczenia nieodpłatnej mediacji. 
9. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 
10. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i przepisów, w szczególności ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
11. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

VI. Terminy i warunki składania ofert: 
1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
a) wariant nr 1 - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2020 r.,
b) wariant nr 2 - Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2020 r.
3. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Do oferty należy dołączyć: 
a) kopię aktualnego statutu organizacji, 
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) kopie zawartych umów:
-  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – w przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- z osobą, o której mowa w art. 11 ust.3a ww. ustawy – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- z mediatorem wpisanym na listę, o której mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy – w przypadku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
którzy będą udzielali porad w punktach wskazanych powyżej, znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 r.,
d) kopię decyzji Wojewody Wielkopolskiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów: nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o której mowa w art. 11d ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
e) oświadczenie, że informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ppkt d), nie uległy zmianie na dzień składania oferty (załącznik do ogłoszenia),
f) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy – w przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
g) dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.
6. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty, może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
7. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji przystępującej do konkursu, wraz z datą tego potwierdzenia.
8. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
9. W ofercie należy zawrzeć tytuł zadania publicznego:
a) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2020 r.”,
lub
b) „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2020 r.”.
10. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik – w zakresie wymagań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Złożone oferty będą oceniane, pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Na etapie rozpatrywania oferty pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o uzupełnienie brakujących załączników i/lub poprawienie oczywistych omyłek w terminie dwóch dni roboczych od momentu wezwania telefonicznego lub mailowego.
3. Oferty nieuzupełnione po wezwaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej.
4.  Oferty nie będą podlegać uzupełnieniu lub poprawieniu i zostaną odrzucone pod względem formalnym, jeżeli:
a) oferta zostanie złożona przez podmiot nieuprawniony,
b) oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w pkt. VI.8,
c) oferta zawierać będzie kwotę finansowania przekraczającą wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania,
d) oferta będzie sporządzona na niewłaściwym formularzu,
e) oferta będzie sporządzona nieczytelnie,
f) działalność statutowa oferenta nie będzie spójna z rodzajem zadania objętego konkursem,
g) uchybienia i braki w ofercie uniemożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie proponowanego zadania.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2019 r.
6. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 
7. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
8. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) zgodność oferty pod względem merytorycznym z wymogami konkursowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
d) posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania,
e) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta, w realizacji podobnych zadań.
9. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów, prowadzenie punktu powierzy się organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, organizacje składające oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą złożyć deklarację w zakresie możliwości ewentualnej obsługi drugiego punktu tego samego typu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.
11. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Wrzesiński. Dane zostaną wykorzystane 
na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2020 roku.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-11-08 14:51
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 14:53
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-11-08 14:53

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.