Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1747
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:42
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-13 14:25

Treść strony

Protokół nr 13 / 2020

PROTOKÓŁ NR 13/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
  4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 281.104,00 zł z tytułu:

1) wpływu wpłaty od CKE Warszawa za przeprowadzenie próbnego egzaminu zawodowego w kwocie 440,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

2) wpływu z usług w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zwiększonych wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku w kwocie 26.600,00 zł;

3) wpływu ze sprzedaży usług noclegowych w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 1.555,00 zł;

4) otrzymanej darowizny dla Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zakup gier integracyjnych w kwocie 500,00 zł oraz na dofinansowanie wakacji letnich dla wychowanków w kwocie 2.000,00 zł;

5) wpływu za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 4.000,00 zł;

6) otrzymanego odszkodowania w kwocie 4.428,00 zł za uszkodzenie bariery ochronnej znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2162P w m. Kleparz;

7) wpływu ze sprzedaży składników majątkowych (ciągnik Ursus C-330 i C-360, przyczepa rolnicza, samochód marki Żuk i Fiat Punto) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 41.581 00 zł;

8) zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków w łącznej kwocie 100.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

9) udzielenia przez Gminę i Miasto Pyzdry pomocy finansowej w 2020 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia -Wrąbczynek – Zagórów” w kwocie 100.000,00 zł.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 281,104,00 zł z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 18.878,00 zł na przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów związanych z usamodzielnieniem się 2 wychowanków oraz środków na zagospodarowanie dla 1 wychowanka;

2) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 22.635,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej,

b) 21.119,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty),

c) 5.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”;

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 26.600,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, leków, wyrobów medycznych, usługi remontowe, opłatę podatku od towarów i usług VAT;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł na dofinansowanie wakacji letnich dla wychowanków oraz na zakup gier integracyjnych;

5) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wymienione jest przy dochodach budżetowych;

6) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 29.400,00 zł na zakup materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu zawodowego (440,00 zł), wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 osób (26.364,00 zł) oraz odprawy (2.596,00 zł),

b) 86.171,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty);

7) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększą się plan o kwotę:

a) 1.400,00 zł na organizację obozu szkoleniowego dla uczniów klas mundurowych,

b) 155,00 zł na zakup materiałów do napraw,

c) 130.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

d) 131.476,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty);

8) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 54.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa Strefy rekreacyjno – rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni”,

b) 165.502,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty);

9) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 88.001,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe);

10) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 193.794,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań (godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty);

11) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.845,00 zł na zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie,

b) 4.428.00 zł na wymianę uszkodzonej bariery ochronnej w m. Kleparz,

c) 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”,

d) 97.000,00 zł na szkolenie z programu Finanse Optivum (10.000,00 zł) i na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa systemu teleinformatycznego” (87.000,00),

e) 120.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup zestawu do histeroskopii dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”,

f) 1.200,00 zł na przeprowadzenie sprawdzającej klasyfikacji gruntów,

g) 250.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

12) Szpitala Powiatowego we Wrześni zmniejsza się o kwotę 1.370.000,00 zł plan wydatków na poręczenia i gwarancje na 2020 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że w związku z uchwałą Nr 13/589/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2020 r., gdzie wskazano, że w uchwale 130/XVIII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 maja 2020 r. zwiększono przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 1.877.442,66 zł i jednocześnie nie zmieniono limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Dokonuje się usunięcia nieprawidłowości wskazanej w powołanej wyżej uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dodała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie”. Okres realizacji to lata 2020 - 2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.380,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 705.000,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firma Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 1.600.000,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że kwotę w wysokości 1.370.000,00 zł, o którą zmniejsza się plan wydatków na poręczenia i gwarancje na 2020 r. Szpitala Powiatowego we Wrześni planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w kwocie 455.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” w kwocie 1.600.000,00 zł. W pozostałym okresie prognozy środki te planuje się przeznaczyć na inwestycje o charakterze jednorocznym.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu                             

drukuj (Protokół nr 13 / 2020)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Strużyński
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2020-08-21 11:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.