Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1746
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:42
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-13 14:25

Treść strony

Protokół nr 15 / 2020

PROTOKÓŁ NR 15/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 28 września 2020 r. 

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał objętych porządkiem obrad XXII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Porządkiem obrad sesji objęty został projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie ww. projektu uchwały Beatę Matuszewską, skarbnik powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodała, że zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie projektu, dofinansowanie może być przekazywane beneficjentowi w formie zaliczki, refundacji poniesionych przez niego środków na jego realizację oraz w formie płatności końcowej. Dopowiedziała, że dofinansowanie w formie zaliczki może być przekazywane maksymalnie do wysokości 80% kwoty dofinansowania, a pozostałe 20% dofinansowania będzie przekazywane w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków z zastrzeżeniem, że płatność końcowa powinna wynosić minimum 10% dofinansowania. Poinformowała, że kwota dofinansowania wynosi 3.485.125,70 zł, w przyszłym roku pozostaje kwota do realizacji w wysokości 817.000,00 zł. Dodała, że zostanie ona zrefundowana po rozliczeniu, czyli w 2021 r., ponieważ zakończenie realizacji zadania jest planowane w marcu 2021 r. Dopowiedziała, że spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto, natomiast koszty obsługi rozłożone są na lata 2020 – 2021, ponieważ, zakłada się, iż ostatni termin spłaty kredytu może nastąpić 31 grudnia 2021 r., a w związku z tym koszt obsługi odsetek nastąpi dopiero w styczniu 2022 r.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.553.533,73 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 r. o kwotę:

a) 25.987,50 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

b) 60.390,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł z projektu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego Kołaczkowo - Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”;

3) korekty planu dochodów bieżących realizowanych poprzez zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł;

4) zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.438.194,00 zł z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

5) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.485.125,70 zł z projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 245.090,21 zł z projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

7) przyznania środków w kwocie 5.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

8) zwiększenia planu dochodów o kwotę 234.390,86 zł na:

a) realizację umowy o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w kwocie 198.940,00 zł,

b) realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w kwocie 35.450,86 zł;

9) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez:

a) Bursę Międzyszkolną we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 256.587,49 zł,

b) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 478,00 zł,

c) Starostwo Powiatowe we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 927.208,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 591.932,00 zł,

d) Liceum Ogólnokształcące we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 208,00 zł i zmniejszenie o kwotę 5.554,00 zł,

e) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poprzez zmniejszenie o kwotę 250,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł,

f) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 50.249,00 zł oraz zmniejszenie o kwoty: 399.394,00 zł i 1.013.655,00 zł,

g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 35.304,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 46.808,00 zł,

h) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie poprzez zwiększenie o kwotę 44,00 zł i zmniejszenie o kwotę 326,00 zł,

i) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie poprzez zwiększenie o kwotę 37,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 276,00 zł,

j) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 256,00 zł,

k) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 76,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 208,00 zł,

l) Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 420,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 520,00 zł,

m) Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 9.599,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 9.599,00 zł,

n) Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 5.126,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 5.277,00 zł,

o) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 10.095,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.161,73 zł,

p) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 72.228,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 18.814,60 zł,

q) Zespół Szkół Zawodowych we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 1.585,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.055,00 zł;

10) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez:

a) Dom Pomocy Społecznej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 123,00 zł,

b) Starostwo Powiatowe we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 813.193,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 334,00 zł,

c) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni poprzez zwiększenie o kwotę 50.900,00 zł,

d) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni poprzez zmniejszenie o kwotę 2.401,00 zł.

 

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 242.424,38 zł z tego dla:

1) Szpitala Powiatowego we Wrześni przeznacza się kwotę w wysokości 259.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.” na zakup nowego ultrasonografu do pracowni USG;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 25.987,50 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,

b) 60.390,00 zł na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi informacyjnej;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 457.989,67 zł w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

b) 175.369,15 zł poprzez dostosowanie ich do potrzeb,

c) 1.201.754,04 zł:

 • zmniejsza się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek Zagórów” o kwotę 1.161.894,40 zł,
 • zmniejsza się plan na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo - pieszego” o kwotę 427.951,45 zł,
 • zmniejsza się plan na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo” o kwotę 547.571,19 zł,
 • zmniejsza się plan na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego Kołaczkowo - Zieliniec o kwotę 60.000,00 zł,
 • zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” o kwotę 200.000,00 zł,
 • zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin” o kwotę 200.000,00 zł,
 • zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn” o kwotę 200.000,00 zł,
 • zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry ul. Niepodległości” o kwotę 200.000,00 zł,
 • zwiększa się plan na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P Sokolniki - Szamarzewo” o kwotę 200.000,00 zł,
 • zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 4.337,00 zł;

4) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie:

a) „Zakupu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego z modułem las i jezioro oraz monitorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w kwocie 24.000,00 zł,

b) „Zakupu przyczepy ciężarowej z najazdami dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” w kwocie 9.779,00 zł;

5) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych;

6) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 121.041,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań w kwocie 11.041,00 zł oraz na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie” w kwocie 110.000,00 zł;

7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 227.379,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zmniejsza się plan na wydatki bieżące o kwotę 123.230,00 zł dostosowując plan do potrzeb oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach”;

9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 889.017,37 zł dostosowując plan do potrzeb;

10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - zaplecze dydaktyczno - sportowe zwiększa się plan o kwotę 15.336,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 465.620,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

12) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 938.967,25 zł;

13) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 467.895,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

14) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 358.608,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

15) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 509.882,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

16) Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 92.921,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

17) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 93.309,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

18) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 192.732,00 zł dostosowując plan do potrzeb;

19) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 259.861,86 zł na:

a) realizację umowy o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w kwocie 198.940,00 zł,

b) realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w kwocie 35.450,86 zł,

c) uzupełnienie środków na realizację zadań w kwocie 25.471,00 zł;

20) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 351.158,00 zł;

21) zwiększa się plan o kwotę 51.158,00 zł na nagrody starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Beata Matuszewska poinformowała, że w budżecie dokonuje się również poniższych zmian:

1) w projekcie pn.: „Nauka to lubię” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego na wynagrodzenia:

a) zmniejsza się plan o kwotę:

 • 1.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 • 5.000,00 zł w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • 1.000,00 zł w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 • 2.200,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

b) zwiększa się plan o kwotę 9.200,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) w projekcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” dokonuje się przesunięć między jednostkami:

a) zwiększa się plan o kwotę:

 • 134.435,57 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
 • 14.304,31 zł w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • 14.258,43 zł w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

b) zmniejsza się plan o kwotę 162.998,31 zł w Starostwie Powiatowym we Wrześni;

3) zmniejsza się plan na wydatki statutowe o kwotę 2.000,00 zł w celu udzielenia dotacji Gminie Miłosław na zarybienie zbiornika w m. Gorzyce;

4) przenosi się zaplanowane środki w kwocie 21.000,00 zł z dotacji na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na dotację na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy „Arka” we Wrześni;

5) zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 1.061,32 zł na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu do histeroskopii dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”;

6) wprowadza się kredyt w kwocie 3.485.125,70 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Beata Matuszewska dodała, że Powiat Wrzesiński otrzymał w 2020 r.  środki w kwocie 3.438.194,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowią dochód powiatu w roku bieżącym. Kwota ta w 2021 r. będzie stanowić przychody i zostanie wykorzystana na wydatki majątkowe.

Beata Matuszewska poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego:

a) zmniejsza się łączne planowane nakłady o kwotę:

 • 1.000,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 • 5.000,00 zł w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • 1.000,00 zł w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 • 2.200,00 zł w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

b) zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 9.200,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” zmniejsza się łączne planowane nakłady o kwotę 365.998,31 zł;

3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” w:

a) Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 38.304,31 zł na lata 2020 - 2022,

b) Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 38.258,43 zł na lata 2020 - 2022,

c) Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 289.435,57 zł na lata 2020 - 2022;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 316,00 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowo - rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.995,75 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 23.000,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Jak zdać maturę z matematyki - Matura 2021” w roku szkolnym 2020 - 2021, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.800,00 zł;

8) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Najem placu z przeznaczeniem na parking w latach 2020 - 2023, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 54.000,00 zł;

9) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 195.700,00 zł na lata 2020 -2021;

10) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 13.151,00 zł na lata 2020 - 2023;

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł;

12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2020/2021”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł;

13) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2020/2021”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 120.000,00 zł;

14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup paliwa w latach 2020/2021”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 77.700,00 zł;

15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2020/2021”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł;

16) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo - pieszego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 427.951,45 zł;

17) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 552.445,19 zł;

18) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego Kołaczkowo -  Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł na lata 2020 - 2021.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego na zadanie pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” zwiększy się zadłużeniu powiatu wrzesińskiego na koniec 2020 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego zwiększy się zadłużenie powiatu wrzesińskiego na koniec 2020 r. o kwotę w wysokości  3.485.125,70 zł.

Janusz Balcerzak zapytał, czym jest spowodowane zmniejszenie kwoty wpływów w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni i Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zmniejszona kwota wpływów w ww. jednostkach jest spowodowana sytuacją związaną z pandemią, w wyniku której wszystkie zaplanowane szkolenia, kursy i spotkania zostały odwołane lub przełożone na późniejsze terminy.

Janusz Balcerzak zapytał, dlaczego jest taka duża rozbieżność między przyznanymi nagrodami starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w jednostkach oświatowych powiatu wrzesińskiego.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że są to kwoty zmienne i co roku różnią się. Poinformowała, że wszystko zależy od liczby nauczycieli, którym przyznano nagrody za zdobyte osiągnięcia.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu                   

drukuj (Protokół nr 15 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.