Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1744
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:42
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-13 14:25

Treść strony

Protokół nr 14 / 2020

PROTOKÓŁ NR 14/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

Rober Balicki, zastępca przewodniczącego komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Robert Balicki przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na sesję absolutoryjną Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok.

Członkowie komisji zapoznali się z materiałami na sesję absolutoryjną.

Robert Balicki zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. Oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak poinformował, że dochody i wydatki w ciągu roku budżetowego były zmieniane. Dodał, że w dziale oświata i wychowanie wykonanie było na niższym poziomie niż planowano. Dopowiedział, że natomiast wzrosła kwota wydatków na wynagrodzenia, ponieważ w 2018 r. na wynagrodzenia wydatkowano 38.218.000,00 zł, a w 2019 r. 43.530.000,00 zł, czyli więcej o ponad 5.000.000,00 zł. Poinformował, że w dziale ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w 2018 r. wydatkowano 10.000.000,00 zł, a w 2019 r. 11.390.000,00 zł.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że jeśli chodzi o dział oświata i wychowaniem to spadek wydatków jest związany z realizacją inwestycji. Dodała, że w 2019 r. nie zrealizowano zadania dotyczącego budowy nowej bursy, a płatności związane z budową hali sportowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zrealizowano i wpisano w wydatki w 2020 r. Dopowiedziała, że między 2018 r. a 2019 r. utworzono nowe jednostki oświatowe: Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (funkcjonuje od grudnia 2018 r.), Bursę Międzyszkolną we Wrześni (funkcjonuje od września 2019 r.) i Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. Poinformowała, że od września 2019 r. zmieniła się reforma oświatowa, w wyniku, której zlikwidowano gimnazja, a do szkół ponadpodstawowych przyjęto dodatkowy rocznik uczniów. Dodała, że wzrosły wynagrodzenia dla nauczycieli. Między 2018 r. a 2019 r. na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano 3.700.000,00 zł, a między 2019 r. a 2020 r., na ten moment, wydatkowano już ponad 5.000.000,00 zł. Dopowiedziała, że na koniec 2019 r. powiat dołożył do oświaty ponad 3.000.000,00 zł, ponieważ przekazana subwencja oświatowa nie była wystarczająca. Poinformowała, że w I półroczu 2020 r. powiat dołożył już 600.000,00 zł do oświaty.

Janusz Balcerzak zapytał, czy zadania majątkowe zaplanowane na 2019 r. zostały w całości zrealizowane.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zadania majątkowe w 2019 r. zrealizowano na poziomie 97%. Poinformowała, że zaplanowaną na 2019 r. budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku drogi Gutowo Małe – Grzybowo oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Grzymysławice – Chwalibogowo przeniesiono na 2020 r.

Robert Balicki poinformował, że porządkiem obrad sesji absolutoryjnej objęty został punkt: przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok. Dodał, że Raport został sporządzony czytelnie i starannie oraz bardzo szczegółowo.

Robert Balicki poprosił Beatę Matuszewską o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał:

  • zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński dotyczy uzupełnienia wykazu jednostek obsługiwanych o nową powstałą jednostkę – Bursę Międzyszkolną. Dodała, że Rada Powiatu Wrzesińskiego dnia 10 września 2019 roku podjęła uchwałą w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach. Dopowiedziała, że w związku z powyższym po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2019 r. zasadnym jest wykreślenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach z wykazu jednostek obsługiwanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 3.512.408,84 zł z tytułu:

1) wpływu odszkodowania za zalanie i utworzenie zacieków na sufitach i ścianach w salach dydaktycznych w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w skutek uszkodzenia odpowietrznika centralnego ogrzewania na pionie w kwocie 2.231,00 zł;

2) wpływu środków stanowiących 2,5 % w związku z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PFRON w kwocie 6.900,00 zł;

3) dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek – Zagórów” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.816.164,00 zł;

4) otrzymanych środków na zagospodarowanie zielenią oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działkach położonych w Bierzglinku w kwocie 225.000,00 zł;

5) otrzymanych środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 90.216,00 zł;

6) otrzymanej darowizny od uczniów Międzynarodowej Szkoły z Frankfurtu nad Menem na zakup altany drewnianej w kwocie 6.931,00 zł;

7) wpływu odszkodowania za uszkodzony szlaban wjazdowy na parking Starostwa Powiatowego we Wrześni w kwocie 5.757,00 zł;

8) zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków w kwocie 26.700,00 zł na sfinansowanie w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni oraz zawiadomienia o przyznaniu środków w kwocie 25.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

9) udzielenia przez Gminę Nekla pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie drugiego progu zwalniającego w m. Stępocin” w kwocie 10.455,00 zł;

10) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, iż decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2020 r. o kwotę:

a) 15.062,44 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

b) 675,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

c) 171.103,06 zł i 31.914,34 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”;

11) zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększonym planie dotacji celowych na 2020 r. o kwotę 16.000,00 zł na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni;

12) zawiadomienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o zwiększonym planie dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 2.300,00 zł na zakup 5 odcinków węży tłocznych W 110 na potrzeby Komendy Powiatowej PSP we Wrześni;

13) udzielenia przez Gminę Kołaczkowo pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego Kołaczkowo - Zieliniec przy drodze powiatowej nr 2917P” w kwocie 60.000.00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3.998.867,05 zł z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 6.900,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników obsługujących program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,

b) 7.500,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka oraz na zagospodarowanie przez usamodzielnionego wychowanka,

c) 203.017,40 zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”;

2) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 15.062,44 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego wspomnianego w ww. dochodach;

3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 2.300,00 zł na zakup 5 odcinków węży tłocznych W 110;

4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 16.000,00 zł zgodnie z ww. w dochodach zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego;

5) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 90.216,00 zł z na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej,

b) 225.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie zielenią oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działkach położonych w Bierzglinku”,

c) 7.602,00 zł na wymianę uszkodzonego szlabanu oraz na zakup sterownika otwierania syreną szlabanu wjazdowego na parking Starostwa,

d) 675,00 zł zgodnie z ww. w dochodach zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

e) 223.288,00 zł na zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy w tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (192.566,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (30.722,00 zł),

f) 10.455,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie drugiego progu zwalniającego w m. Stępocin”,

g) 2.816.164,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek – Zagórów”,

h) 5.500,00 zł na wykonanie opinii dotyczącej zgodności obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntu ze stanem faktycznym dla części działek położonych w Bierzglinku,

i) 486.458,21 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców w tym na adaptację pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 39.380,36 zł oraz na zakup wyposażenia do placówek oświatowych w kwocie 164.677,00 zł,

j) 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo - rowerowego Kołaczkowo - Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”;

6) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 6.931,00 zł na zakup altany drewnianej;

7) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 51.700,00 zł na sfinansowanie w 2020 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;

8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 2.231,00 zł na remont zalanych ścian i sufitu;

9) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 238.133,00 zł.

Beata Matuszewska poinformowała, że tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” w kwocie 18.500,00 zł oraz zmniejsza się plan na wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 zł i przenosi się je na zadanie majątkowe pn.: „Zagospodarowanie zielenią działek nr 375/37 i nr 375/61 oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 375/61 położonych w Bierzglinku”.

Dodała, że w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” (wydatki bieżące) zwiększa się planowane nakłady w 2020 r. o kwotę 282.400,85 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” (wydatki majątkowe) zwiększa się planowane nakłady w 2020 r. o kwotę 204.057,36 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020 zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 830.776,21 zł, w tym w 2020 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 730.776,21 zł to jest do kwoty 69.223,79 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2020.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Robert Balicki, zastępca przewodniczącego komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Zastępca Przewodniczący komisji

/-/ Robert Balicki

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu                       

drukuj (Protokół nr 14 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.