Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2492
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 11 / 2019

PROTOKÓŁ NR 11/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 13 grudnia 2019 r. 

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2020 rok.
  4. Omówienie materiałów na XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
  5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2020 rok.

Członkowie komisji opracowali plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego na 2020 rok. Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2020 rok.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z materiałami na XV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Pozostałe materiały objęte planowanym porządkiem obrad sesji znajdują się w zbiorze w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.12.2019.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się z tytułu:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. o kwotę 20.366,00 zł na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;

2) zmniejszenia planu dotacji na 2019 r. o kwotę 799,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

3) otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 10.200,00 zł na realizację programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia „klasy mundurowej” w 2019 r. (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania”;

4) zwiększenia dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni z tytułu wyżywienia mieszkańców bursy przy ul. Słowackiego 11 w kwocie 20.000,00 zł;

5) zwiększenia dochodów uzyskanych z wpływów z tytułu czynszu za wynajem kuchni, wzrostu kosztu utrzymania mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni oraz zwrotu kosztów dojazdu mieszkańców na zajęcia hipoterapii w kwocie 36.529,00 zł;

6) zwiększenia dochodów z tytułu opłat wnoszonych przez pracodawców za wydanie zezwoleń na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 1.105,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

7) zwiększenia dochodów uzyskanych przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni z tytułu wpływów za wydanie duplikatów świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 259,00 zł;

8) zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie ściany i sufitu w sali lekcyjnej, za wynajem sal dydaktycznych, zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej oraz częściowego zwrotu środków finansowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w kwocie 4.679,00 zł, dochody realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się dla:

1) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 799,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

b) zwiększa się plan o kwotę 49.936,00 zł na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup środków czystości i łóżek rehabilitacyjnych,

c) zmniejsza się plan o kwotę 13.407,00 zł ze względu na niższy koszt inwestycji pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Samopomocy Społecznej we Wrześni” i „Wymiana windy towarowej służącej do transportu posiłków z kuchni w piwnicy do jadalni na parter budynku DPS. Wymiana okien na I i II piętrze budynku DPS w pokojach mieszkańców i na holach”;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 10.200,00 zł na realizację programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”,

b) 20.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych;

c) 1.705,00 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

d) 11.874,00 zł na realizację zajęć indywidualnych uczniów,

e) 2.000,00 zł na usunięcie awarii rurociągu kanalizacyjnego,

f) 16.111,00 zł na zakup nowej zmywarki do naczyń w kuchni internatu;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 11.861,00 zł na usunięcie awarii przepompowni ścieków i studzienek kanalizacyjno - sanitarnych i związanych z tym prac naprawczych - oczyszczenie zbiornika, udrożnienie przepływów nieczystości;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.953,00 zł na zakup materiałów do nauki w zawodzie, zakup środków czystości i artykułów biurowych oraz na naprawę i malowanie zalanych pomieszczeń;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 1.490,00 zł;

6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 15.000,00 zł. Środki zabezpieczone były jako wkład własny;

7) Starostwie Powiatowym we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 4.605,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się planowane nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” – wykonanie dokumentacji zmniejsza się planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 11 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.