Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2494
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 10 / 2019

PROTOKÓŁ NR 10/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ,

PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady powitał radnych, starostę, pracowników Starostwa, przedstawicieli służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu i lokalnych mediów oraz zaproszonych gości. Poinformował, że posiedzenia komisji stałych odbyły się w tym samym czasie w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Zaproponował, aby ze względu na tematykę posiedzenia, poprowadził je Krzysztof Strużyński, przewodniczący Komisji  Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Budżetowo - Finansowej, Planowania i Rozwoju Lokalnego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Krzysztof Strużyński przedstawił zaplanowany porządku obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.
  4. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 - 2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Poinformował, że w związku z brakiem propozycji zmian do treści proponowanego porządku obrad stwierdził, że Rada jednomyślnie przyjęła treść porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

Pkt 4 Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

Krzysztof Strużyński oddał głos Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu.

Starosta wrzesiński poinformował, że projekt budżetu przedłożony przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego jest wynikiem ciężkiej pracy zmierzającej do zbudowania racjonalnej konstrukcji budżetu na 2020 r. Dodał, że projekt budżetu na 2020 r. nazwałby budżetem przetrwania. Dopowiedział, że w projekcie budżetu zostało zapisane około 30% zadań inwestycyjnych, które są wynikiem podjętych, we wcześniejszych latach, zobowiązań i będą realizowane ze środków zewnętrznych. Poinformował, że jeśli nie nastąpią zdecydowane korekty dotyczące źródeł i wielkości dochodów to 2020 r. będzie ciągłym zmaganiem się z utrzymaniem równowagi budżetowej i podjęciem działań oszczędnościowych, aby te zadania, które są zadaniami samorządu powiatowego mogły zostać zrealizowane na takim poziomie, jaki jest zapisany w projekcie budżetu. Dodał, że pierwszym czynnikiem mającym wpływ na budżet jest wzrost płac minimalnych w 2020 r. i wzrost kosztów energii. Dopowiedział, że główne źródła dochodów samorządu powiatowego stanowią: subwencja oświatowa oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Poinformował, że fundamentalną zasadą konstruowania budżetu i nakładania zadań na samorządy jest zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. Dodał, że ten warunek jest niespełniony, ponieważ zadania nałożone na samorządy nie znajdują odpowiednich i proporcjonalnych środków w przychodach. Dopowiedział, że dotyczy to przede wszystkim subwencji oświatowej. Poinformował, że przy konstruowaniu projektu budżetu na 2020 r. koniecznością była likwidacja wszystkich zadań fakultatywnych i ograniczenie zadań dodatkowych realizowanych przez samorząd w ramach swoich kompetencji. Dodał, że przystępując do debaty nad projektem budżetu należy mieć świadomość, iż  szereg zadań wymaga realizacji, jednak przy konstrukcji i wysokości dochodów zapisanych w budżecie na 2020 r. jest to niemożliwe.

Krzysztof Strużyński poprosił o przedstawienie projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

1) uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwałę nr 50/IX/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 44/VIII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 czerwca 2015 r.;

2) uchwałę nr 317/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok;

3) pismo Ministra Finansów i Rozwoju informujące o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok;

4) pismo Wojewody Wielkopolskiego informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych;

5) pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zgody, o której mowa w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020”, na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania zadania pn.: „Budowa budynku strażnicy dla JRG i KPPSP we Wrześni” w ramach środków budżetu państwa do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym: w 2019 r. do kwoty 1.200.000,00 zł, w 2020 r. do kwoty 1.800.000,00 zł;

6) pismo Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków. Udzielono zapewnienia, że na finansowanie zadania pn.: „Budowa budynku strażnicy dla JRG i KPPSP we Wrześni”, realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, do którego finansowanie właściwym dysponentem części budżetowej jest Wojewoda Wielkopolski w limicie ustalonym na ten cel w ustawach budżetowych na lata 2019-2020 uwzględnione zostaną środki w wysokości 11.150.000,00 zł, z tego w 2019 r. kwota 7.400.000,00 zł, w 2020 r. kwota 3.750.000,00 zł, w rezerwie celowej utworzonej w celu realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, a także udzieleniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania;

7) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1530).

Beata Matuszewska przedstawiła:

1) umowy zawarte przez Powiat Wrzesiński i podjęte uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego, które mają znaczący wpływ na budżet powiatu;

2) zasady przyjęte uchwałą nr 317/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok;

3) wnioski złożone mające wpływ na budżet 2020 roku;

4) wnioski złożone i petycje do budżetu na 2020 rok;

5) wnioski złożone do budżetu na 2020 rok dotyczące realizacji zadań drogowych;

6) środki uwzględnione w projekcie budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2020 rok;

7) ilość oddziałów w jednostkach oświatowych (stan na 30.09.2019 r.);

8) stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych oraz w pozostałych jednostkach powiatowych.

Informacje znajdują się w materiale informacyjnym do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. (od strony 3 do strony 42), który stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 423/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 roku.

Krzysztof Strużyński otworzył dyskusję nad przedstawionymi materiałami.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy obowiązują już programy emerytalne.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w jednostkach samorządu terytorialnego programy emerytalne będą obowiązywać od 2021 r. Dodała, że w budżecie niezależnie od ilości pracowników będzie trzeba zabezpieczyć środki na składkę emerytalną na wszystkich pracowników.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, jaki był koszt dofinansowania dla Koła Pszczelarzy z Nekli na spotkanie opłatkowe i zakup węzy pszczelej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wniosek Koła Pszczelarzy w Nekli został rozpatrzony pozytywnie tylko w części. Dodała, że zabezpieczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł na zakup węzy pszczelej. Dopowiedziała, że nie przekazano środków finansowych na dofinansowanie spotkania opłatkowego.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że do planu budżetu na 2020 r. wpłynął tylko jeden wniosek, w związku z czym zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł na zakup węzy pszczelej.

Wiesława Kowalska zapytała, dlaczego wniosek mieszkańców wsi Górne Grądy dotyczący przebudowy drogi powiatowej Górne Grądy – Anielewo (Kolonia Janowska) nie jest wymieniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 w złożonych do budżetu wnioskach i petycjach. Poinformowała, że petycja była punktem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, następnie została poddana pod głosowanie na sesji przez Radę Powiatu dnia 7 listopada 2019 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisane są zadania, na które zostały już zaciągnięte zobowiązania lub podpisane umowy. Dodała, że w dokumencie tym ujęte są wszystkie zadania podjęte uchwałami przez Radę Powiatu.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że wniosek mieszkańców miejscowości Górne Grądy został złożony po terminie.

Beata Matuszewska dodała, że wnioski o ujęcie zadań w budżecie składane mogą być:

1) w terminie do 15 września przez kluby radnych, radnych i mieszkańców;

2) w terminie do 30 września przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

Dopowiedziała, że mieszkańcy Górnych Grądów złożyli wniosek dnia 30 września, czyli po wymaganym terminie.

Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że komisja posiada 3 miesiące na rozpatrzenie petycji i tak też się stało. Dodał, że zadanie zostanie złożone do budżetu na 2021 rok.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy w związku z rosnącymi kosztami, należy spodziewać się redukcji etatów bądź zwolnień w Starostwie Powiatowym we Wrześni i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że aktualnie trwają rozmowy w poszukiwaniu odpowiedniego rozwiązania. Poinformowała, że zakłada się, iż w Starostwie Powiatowym we Wrześni i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego z zakresu administracji i obsługi będzie musiało zostać zmniejszone łącznie 10% etatów.

Radny Grzegorz Trocha dodał, że z przedstawionego zestawienia wynika, iż zatrudnienie w oświacie wzrosło o 61 osób. Zapytał, czy wzięto pod uwagę przydzielenie nauczycielom nadgodzin, co jest tańszym rozwiązaniem, niż zatrudnienie osób, które będzie należało zwolnić ze względu na trudną sytuację finansową.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że istniała konieczność zatrudnienia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Grzegorz Trocha zapytał, czy wzrost etatów w szkołach dotyczy zatrudnienia nauczycieli uczących zawodów.

Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni poinformował, że  wzrost zatrudnienia kadry nauczycielskiej związany jest z podwójnym rocznikiem w naborze. Dodał, że w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni przybyło 7 oddziałów w stosunku do roku poprzedniego, czyli na 1 oddział przypada około 40 godzin tygodniowo, co daje 280 godzin na 7 oddziałów tygodniowo. Dopowiedział, że na ten moment obłożenie nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych łącznie z nadgodzinami jest prawie maksymalne, dlatego aktualnie nie ma możliwości przesunięcia w jakikolwiek sposób nadgodzin.

Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2020 rok w odniesieniu do projektu budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały nr 423/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7  listopada 2019 roku.

Beata Matuszewska poinformowała, że na 2020 r. dochody zaplanowano w kwocie 114.814.247,95 zł, w tym dochody bieżące 85.168.147,95 zł i dochody majątkowe 29.646.100,00 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 118.424.222,76 zł, w tym wydatki bieżące 81.715.192,35 zł i wydatki majątkowe 36.709.030,41 zł. Dodała, że ze względu na to, że wydatki przewyższają dochody powstaje deficyt budżetowy w wysokości 3.609.974,81 zł. Dopowiedziała, że na 2020 r. przychody zaplanowano na kwotę 6.988.224,81 zł, a rozchody na kwotę 3.378.250,00 zł. Poinformowała, że w 2020 r. planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na kwotę 2.704.624,30 zł, który będzie spłacany w latach 2021 – 2027. Dodała, że powyższy kredyt pozwoli na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego”;

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”.

Dopowiedziała że na ww. 2 zadania drogowe Powiat Wrzesiński podpisał umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 4.056.935,00 zł. Poinformowała, że przeniesiono planowane wydatki z 2019 r. na 2020 r. w kwocie 226.665,51 zł na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Dodała, że aby móc przyjąć projekt budżetu, musi zostać spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące. Powiat wrzesiński spełnił tę zasadę, ponieważ dochody bieżące w kwocie 85.168.147,95 zł przewyższają wydatki bieżące w kwocie 81.715.192,35 zł. Dopowiedziała, że na dochody budżetowe składają się: subwencja ogólna, czyli część oświatowa, równoważąca i wyrównawcza, dotacje i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Są to również środki finansowe przypisane odrębnymi ustawami oraz środki pochodzące z zagranicznych źródeł oraz budżetu unii europejskiej. Poinformowała, że powiat posiada dochody własne, do których należą: sprzedaż majątku, opłaty komunikacyjne za rejestrację pojazdów i wydanie prawo jazdy, wpływy z opłat za usługi geodezyjne, trwały zarząd, odsetki na rachunku bankowym, koszty utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej czy odpłatności gmin, które przekazują środki na dzieci przebywające w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, ale pochodzącego z innego powiatu. Dodała, że planowana kwota na 2020 r. dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 20.889.361,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. na kwotę 1.300.000,00 zł. Dopowiedziała, że subwencja ogólna zaplanowana została na 2020 r. na kwotę 42.291.693,00 zł:

1) część oświatowa – 38.496.064,00 zł;

2) część wyrównawcza – 2.627.552,00 zł;

3) część równoważąca – 1.168.077,00 zł.

Poinformowała, że subwencja oświatowa powinna zagwarantować wszystkie potrzeby szkół. Na ten moment tego nie gwarantuje. Dodała, że Powiat Wrzesiński w 2019 r. dołożył do budżetu oświatowego 2.700.000,00 zł.

Radny Maciej Handkiewicz poinformował, że w projekcie budżetu na 2020 r. dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych są mniejsze o 73.000,00 zł od planu na 2019 r. Dodał, że natomiast dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się, że będą wyższe o 300.000,00 zł, niż w planie na 2019 r. Dopowiedział, że planowana kwota subwencji oświatowej na 2020 r. jest wyższa o kwotę 7.152.171,00 zł od planu na 2019 r. Poinformował, że z przedstawionego planu budżetu na 2020 r. wynika, że wzrost wynagrodzeń w oświacie planowany jest na kwotę 5.049.000,00 zł, czyli różnica pomiędzy wzrostem subwencji, a wzrostem płac wynosi 1.100.000,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wzrost subwencji jest znaczny, jednak w szkołach ponadpodstawowych są podwójne roczniki, a w związku z tym powstało więcej oddziałów i zostali zatrudnieni nowi nauczyciele. Dopowiedziała, że subwencja oświatowa w 2019 r. była już niewystarczająca, ponieważ Powiat Wrzesiński dołożył do niej kwotę 2.700.000,00 zł. Poinformowała, że jeśli chodzi o wydatki budżetowe na 2020 r. to wydatki majątkowe wynoszą 36.709.030,41 zł, a wydatki bieżące 81.715.192,35 zł. Na wydatki majątkowe składają się: środki z dofinansowania w kwocie 27.370.705,00 zł, koszty pokryte ze środków własnych w kwocie 5.054.724,00 zł oraz wolne środki pozostałe z 2019 r., które nie mogą zostać przeznaczone na żadne inne cele w kwocie 4.283.600,00 zł. Z wydatków majątkowych najwięcej środków finansowych zostaje przeznaczonych na: oświatę (23.000.000,00 zł) i na inwestycje drogowe (6.800.000,00 zł). Dodała, że do zadań na drogach powiatowych należą:

1) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” (1.219.528,51 zł);

2) „Przebudowa drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” (5.542.030,79 zł);

3) „Modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka” (23.616,00 zł) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego;

4) „Instalacja radarowych wyświetlaczy przy drodze powiatowej w miejscowości Bieganowo” (14.960,50 zł) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Z wydatków majątkowych finansowe są również m.in. następujące zadania:

1) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” (5.596.515,00 zł);

2) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” (20.111,00 zł);

3) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” (500.000,00 zł).

Poinformowała, że z kwoty wydatków bieżących jest przeznaczona kwota 53.141.458,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dodała, że ta kwota nie zabezpieczy środków na wypłaty i podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r. Dopowiedziała, że będzie musiała nastąpić redukcja etatów, aby móc zmieścić się ww. kwocie. Poinformowała, że jest spadek środków finansowych na wydatki związane z zadaniami statutowymi. Należało ograniczyć wszystkie wydatki fakultatywne. Dodała, że na zadania bieżące zaplanowana jest kwota 4.196.000,00 zł. Przedstawiła różnicę zaplanowanych wydatków bieżących na 2020 r. w różnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z planem budżetu na 2019 r. Wymieniła zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r:

1) Gmina Września:

a) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo” – 25.000,00 zł,

b) „Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gulczewo” – 25.000,00 zł;

2) Gmina Miłosław:

a) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce” – 23.985,00 zł,

b) „Rodzinna Strefa Dziecka” – 10.000,00 zł,

c) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Orzechowo” – 24.759,00 zł;

3) Gmina Nekla:

a) „Modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka” – 23.616,00 zł,

b) „Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Podstolice” – 18.268,07 zł;

4) Gmina Kołaczkowo:

a) „Budowa strefy sportowej w miejscowości Sokolniki” – 18.403,28 zł,

b) „Instalacja radarowych wyświetlaczy przy drodze powiatowej nr 2922P w miejscowości Bieganowo” – 14.960,50 zł;

5) Gmina Pyzdry:

a) „Budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków” – 25.000,00 zł,

b) „Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry” – 24.999,75 zł.

Łącznie na zadania w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę w wysokości 233.991,60 zł.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy w Starostwie Powiatowym we Wrześni są osoby mające najniższe wynagrodzenie i będą musiały obligatoryjnie mieć podwyższone minimalne wynagrodzenie.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w Starostwie Powiatowym we Wrześni pracują osoby mające minimalne wynagrodzenie.

Radny Marek Kołodziejczyk poinformował, że w 2019 r. na wynagrodzenia była przeznaczona kwota w wysokości 50.000.000,00 zł, na 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę wyższą o 1.300.000,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że środków finansowych na wynagrodzenia na 2020 r. jest więcej o kwotę 2.134.000,00 zł, niż na 2019 r. Dopowiedziała, że projekt budżetu zakłada na wynagrodzenia na 2020 r. kwotę w wysokości 53.141.458,00 zł.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy w budżecie uwzględniona jest budowa nowej bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, czy będzie ona realizowana.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na ten moment budowa nowej bursy nie będzie realizowana i nie ma podstaw prawnych, aby uwzględnić to zadanie w budżecie powiatu.

Radna Wiesława Kowalska zapytała, czy gminy, na których realizowane są zadania na drogach powiatowych, przeznaczają na ich wykonanie wkład własny.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na realizację zadań, które uwzględnione są w projekcie budżetu na 2020 r. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” i „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” gminy nie przekazywały wkładu własnego.

Wiesława Kowalska poinformowała, że są powiaty, w których gminy przekazują dotacje w wysokości 50% kosztów inwestycji na drogach powiatowych. Zapytała, czy w związku z krytyczną sytuacją finansową samorządów można zmienić współfinansowanie zadań realizowanych przez powiat.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że powiat otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch wcześniej wymienionych zadań. Poinformowała, że umowy na wykonanie zadań zostały już zawarte. Dodała, że Gmina Września planuje w 2020 r. dofinansować w kwocie 250.000,00 zł budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku drogi powiatowej Gutowo Małe – Grzybowo.

Wiesława Kowalska zapytała, jaka została zaplanowana kwota na wydatki w zakresie rolnictwa i, czy w tej kwocie są dotacje dla spółek wodnych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Poinformowała, że z tej kwoty przeznaczone zostanie 45.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych, a pozostałe 5.000,00 zł wydatkowane zostanie na ochronę pszczół i zwierzyny drobnej.

Wiesława Kowalska zapytała, jaka jest korzyść, z tego, iż Powiat Wrzesiński posiada 100% udziałów w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Poinformowała, że radni podejmują uchwały, które dotyczą m.in. środków przekazywanych na Szpital Powiatowy we Wrześni, a posiadają problem z uzyskaniem informacji na jego temat. Dodała, że Komisja Rewizyjna nie posiada możliwości wglądu w dane, jak kształtuje się polityka finansowa w szpitalu. Dopowiedziała, że może warto zastanowić się nad formą prawną Szpitala Powiatowe we Wrześni.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że Powiat Wrzesiński posiada 100% udziałów w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodała, że został wybudowany szpital, a Powiat Wrzesiński poręczył za udzieloną obligację.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy kwota 500.000,00 zł przeznaczona jest na podniesienie udziałów w Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w związku z remontem oddziału dziecięcego. Zapytała, czy ta kwota będzie wystarczająca.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jest to kwota szacunkowa, ponieważ powiat nie posiada jeszcze wszystkich dokumentów. Poinformowała, że planuje się rozpoczęcie  remontu oddziału dziecięcego w 2020 r. z częściową zapłatą faktur w 2021 r.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, na jaki cel konkretnie zostanie przeznaczona kwota 500.000,00 zł.

Zbigniew Hupało, prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. odpowiedział, że jeśli nie są posiadane ostateczne kosztorysy, a przede wszystkim rozstrzygnięcie przetargu na modernizację oddziału dziecięcego, to trudno podać ogólną kwotę, która będzie wydatkowana na ww. zadanie.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, czy znany jest termin ogłoszenia przetargu na wykonawcę zadania, jakim jest remont oddziału dziecięcego.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że w styczniu 2020 r. jest planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.

Przemysław Hirschfeld zapytał, czy jest wdrożony program naprawczy w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że od momentu, kiedy został prezesem Szpitala we Wrześni w placówce są wdrażane działania naprawcze. Poinformował, że nie jest to opracowane w żadnym dokumencie, ale takie działania są prowadzone np. ponowne uruchomienie oddziału neurologicznego od 1 grudnia 2019 r., którego dalsze niefunkcjonowanie skutkowałoby zmniejszeniem kontraktu z NFZ. Dodał, że w szpitalu odbywają się działania restrukturyzacji kosztowej. Zrezygnowano z części umów, które szpital miał podpisane na różnego rodzaju świadczenia. Poinformował, że zmniejszenie zatrudnienia pracowników szpitala będzie odbywać się w sposób naturalny np. po odejściu pracownika na emeryturę, nie zostanie w to miejsce zatrudniona nowa osoba. Dodał, że jednak ma to swoją granicę, ponieważ szpital musi funkcjonować, a do tego potrzebna jest odpowiednia kadra. Dopowiedział, że w przypadku pielęgniarek, zmniejszenie etatów jest niemożliwe, ponieważ istnieje niedobór w skali systemu. Poinformował, że istnieją pewne pomysły dotyczące reorganizacji pracy administracyjnej i obsługi Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że o tych planach zostaną poinformowani w pierwszej kolejności organy spółki, czyli zgromadzenie wspólników i rada nadzorcza. Dopowiedział, że jest możliwa restrukturyzacja w szpitalu, która pozwoli zdobywać i realizować nowe świadczenia, które z jednej strony są potrzebne pacjentom, a z drugiej strony opłacalne dla szpitala.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w ostatnich kilkunastu tygodniach w Szpitalu Powiatowym we Wrześni wszystkie wypłaty dla lekarzy, pielęgniarek i lekarzy kontraktowych wpływały na czas.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że należy rozróżnić dwie kwestie: wynagrodzenia w ramach umowy o pracę i kontrakty, czyli umowy cywilno – prawne, które nie są umowami o pracę. Poinformował, że było kilkudniowe przesunięcie w realizacji faktur, natomiast w przypadku  umów cywilnoprawnych nigdy nie zdarzyły się opóźnienia i wynagrodzenia były wypłacane do 8 dnia miesiąca.

Radny Paweł Skrzypczak poinformował, że ze względu na ograniczony budżet, w projekcie budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 r. nie zostały uwzględnione dodatkowe zajęcia i stypendia dla uczniów. Dodał, że powiat musiał dołożyć środki finansowe na subwencję oświatową, która jest niedoszacowana przez państwo. Dopowiedział, że w budżecie na 2020 r. nie ma środków finansowych na organizację zajęć dodatkowych dla uczniów.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że będzie realizowany program pn.: „Nauka to lubię! - kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego.” w ramach, którego w roku szkolnym 2019/2020 będą realizowane następujące liczby godzin: w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni 1100 godzin w ramach 23 grantów, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 440 godzin w ramach 18 grantów, w Zespole Szkół Politechnicznych 350 godzin i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 3500 godzin w ramach 88 grantów. Dodał, że projekty, które są realizowane i zaplanowane do realizacji w przyszłym roku zrekompensują zajęcia, na które w projekcie budżetu na 2020 r. nie ma środków finansowych. Dopowiedział, że niepokojące jest to, iż nie ma żadnych dodatkowych zajęć sportowych.

Małgorzata Cichacka poinformowała, że w materiałach informacyjnych oraz uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 r. przy projekcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”” podano całkowitą wartość zadania na kwotę 29.031.391,06 zł, którą zwiększono do kwoty 33.920.955,61 zł. Dodała, że kwota dofinansowania wynosi 27.579.821,49 zł, natomiast wkład własny 1.451.569,58 zł. Zapytała, czy pozostała kwota w wysokości 4.889.564,54 zł jest po stronie powiatu, czy po stronie dofinansowującej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.920.955,61 zł, z czego kwota dofinansowania to 27.579.821,49 zł, a wkładu własnego 1.451.569,58 zł. Poinformowała, że kwota 4.889.564,54 zł jest po stronie Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że są to koszty niekwalifikowane. Dopowiedziała, że kwota w wysokości 4.889.564,54 zł to koszty niekwalifikowalne, które znajdują się po stronie budżetu Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, jaka była przyjęta w poprzednich latach zasada przyznawania wzrostu wynagrodzeń pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego. Zapytał, czy podwyżka jest przyznawana co roku uwzględniając refundacje, czy okazjonalnie.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w 2018 r. przeprowadzono całkowitą zmianę angaży i zwiększenia zatrudnienia we wszystkich jednostkach oświatowych i organizacyjnych Powiatu Wrzesińskiego.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy wynagrodzenia rosną wprost proporcjonalnie do inflacji.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wynagrodzenia nie rosną wprost proporcjonalnie do inflacji. Nie jest możliwe, aby wprowadzić coroczne zwiększenie wynagrodzeń o minimalny procent inflacji.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy w związku z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych istnieje plan dotyczący obowiązkowej podwyżki minimalnych wynagrodzeń.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na ten moment do czerwca 2020 r. zagwarantowane są wszystkie wypłaty dla nauczycieli z tytułu angażu. Poinformowała, że w pozostałej części na oświatę powiat będzie zobowiązany dołożyć środki finansowe. Dodała, że w przypadku administracji, po obliczeniach i analizach stwierdzono, że 10% etatów w powiecie musi ulec zmniejszeniu. Dopowiedziała, że sytuacja, która obecnie trwa w administracji samorządowej nie jest najgorsza, ponieważ skutki obniżenia podatku będą widoczne w lata 2021 – 2022. Poinformowała, że będzie to miało wpływ m.in. na zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od osób prawnych, ponieważ dziś każdy posiada możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że w projekcie budżetu powiatu na 2020 r. nie został uwzględniony żaden złożony przez niego wniosek. Zapytał o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania drogowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo” i „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego”.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że środki finansowe na ww. zadania zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 r.

Janusz Balcerzak zapytał, czy dotacje, które gminy przekazały na zakup karetki pogotowia wpłynęły do budżetu powiatu. Dodał, że nie są uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w budżecie na 2019 r. zapisana była kwota w wysokości 220.000,00 zł na zakup ambulansu ratowniczego. Poinformowała, że ze względu na brak takiego pojazdu na rynku, nie został on zakupiony. Dodała, że gminy zostały poproszone o przeniesienie dotacji z 2019 r. na 2020 r. Dopowiedziała, że do dziś nie wpłynęły uchwały gmin dotyczące przeniesienia tych środków, co uniemożliwiło uwzględnienie ich w projekcie budżetu powiatu na 2020 r. Poinformowała, że w związku z powyższym powiat nie zabezpieczył wkładu własnego na 2020 r. na zakup ambulansu. Dodała, że w momencie, kiedy gminy przekażą podjęte uchwały, dotacje zostaną uwzględnione w budżecie na 2020 r.

Marek Kołodziejczyk poinformował, że w 2019 r. pula środków finansowych wojewody na rozdysponowanie dla gmin i powiatów wynosiła 360.000.000,00 zł, natomiast na 2020 r. przewidywana kwota to 228.000.000,00 zł, czyli o 30% mniej.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy Powiat Wrzesiński złożył w 2019 r. wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wszystkie planowane inwestycje drogowe są wpisane w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 r. Dodała, że było złożonych 6 wniosków, z czego na 2 wnioski powiat otrzymał dofinansowanie.

Beata Matuszewska poinformowała, że zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 – 2027, wydatki w 2021 r. będą malały ze względu na zakończenie realizowanych inwestycji przez Powiat Wrzesiński. Dodała, że natomiast wydatki bieżące będą utrzymywane na poziomie średnio inflacyjnym, czyli 2,5% i będą rosły stopniowo aż do 2024 r. Dopowiedziała, że są to jednak tylko szacunki, ponieważ wiele zmian jest wprowadzanych w ciągu roku. Poinformowała, że w 2020 r. będzie deficyt, w kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę budżetową. Dodała, że obsługa długu jest na wysokim poziomie, ponieważ powiat spłaca zaciągnięte we wcześniejszych latach kredyty. Dopowiedziała, że w każdym kolejnym roku odsetki kredytu będą malały, aż do całkowitej spłaty w 2027 r. Poinformowała, że kwota długu na koniec 2020 r. będzie wynosić 24.720.487,30 zł.

Starosta wrzesiński poinformował, że Szpital Powiatowy we Wrześni działa jako spółka, w której wszystkie dane podlegają ocenie i sprawozdaniu finansowemu. Dodał, że każdego roku przygotowywane jest sprawozdanie finansowe z funkcjonowania spółki, do którego ma dostęp każdy obywatel. Dopowiedział, że zaletą funkcjonowania spółki prawa handlowego jest to, iż wszystkie dane są podawane do publicznej wiadomości. Poinformował, że na budżet 2020 r. wpływ będzie mieć szereg istotnych zagrożeń m.in. kwestia płac i pochodnych z tym związanych, utrzymanie poziomu płac oraz koszty energii. Dodał, że wspólnie z innymi samorządami negocjowano koszty energii na 2020 r. Dopowiedział, że dzięki temu uzyskano niższą cenę, od tej którą, uzyskano by na rynku. Poinformował, że należy posiadać świadomość, iż jeśli wzrosną koszty energii, to wynegocjowane ceny również ulegną zmianie. Dodał, że kolejną ważną kwestią jest poziom wynagrodzeń. Sytuacja, w której podwyższana jest teraz minimalna płaca, powoduje spłaszczenie wynagrodzeń pracowników wieloletnich. Dopowiedział, że tylko porozumienie, współpraca, szukanie wspólnych rozwiązań, dążenie do osiągnięcia wspólnego celu umożliwi realizację budżetu w takim kształcie i zakresie, jaki został zaplanowany. Poinformował, że zagrożeniem zewnętrznym dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest niski poziom finansowania szpitali powiatowych w Polsce. Dodał, że w obecnym systemie finansowania, szpital nie jest w stanie obsługiwać obligacji wraz z odsetkami. Dopowiedział, że aby przy głosowaniu nad przyjęciem projektu budżetu na 2020 r. radni  mieli świadomość zarówno ograniczeń, jak i zadań, które powiat jest zobowiązany wykonać.

Po zakończeniu dyskusji i zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego Krzysztof Strużyński przeprowadził odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 i budżetu powiatu na 2020 rok, w którym wzięli udział wszyscy członkowie komisji. Opinie komisji stałych stanowią załączniki od nr 3 do nr 5 do protokołu.

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2027;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok zostały zaopiniowane pozytywnie.

Opinia Komisji znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0012.12.2019, gdzie stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr XV/2019 z sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Pkt 5 Wolne głosy i włoski.

Krzysztof Strużyński udzielił głosu Piotrowi Borowiczowi, sołtysowi miejscowości Marzenin.

Piotr Borowicz poinformował, że droga z Marzenina do stacji kolejowej jest jedynym połączeniem dla mieszkańców przemieszczających się z domu do pracy i szkoły oraz z powrotem. Dodał, że linie autobusowe zostały zlikwidowane. Dopowiedział, że w czerwcu złożył wniosek o uwzględnienie na 2020 r. przebudowy drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Marzenin do stacji kolejowej. Poinformował, że droga ta jest w złym stanie. Dodał, że chciałby dowiedzieć się, dlaczego to zadanie nie zostało ujęte w budżecie. Dopowiedział, że na przebudowę tej drogi byłyby przeznaczane środki finansowe z Funduszu Dróg.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że w aktualniej sytuacji budżetu nie widzi realnej perspektywy, aby taki wniosek móc realizować. Dodał, że w projekcie budżetu na 2020 r. powiat nie posiada środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć, jako wkład własny na takie zadanie. 

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady poinformował, że powiat działa w ramach środków finansowych, które posiada i które może pozyskać. Dodał, że oprócz uzyskania dofinansowania, należy również posiadać wkład własny na realizację danego zadania.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 10 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.