Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2487
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 9 / 2019

PROTOKÓŁ NR 9/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 6 listopada 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich;

2) Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji;

3) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

4) Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;

5) Beata Matuszewska, skarbnik powiatu;

6) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programów na lata 2020 - 2026.
 4. Inwestycje realizowane na terenie powiatu wrzesińskiego.
 5. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.
 6. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programów na lata 2020 - 2026.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie informacji Grzegorza Stangreciaka, zastępcę naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że Urząd Marszałkowski przeprowadza 6 naborów na pozyskiwanie środków finansowych w latach 2020 – 2026. Dodał, że powiat może przystąpić aktualnie tylko do jednego naboru na działanie 2.1.2 Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych. Dopowiedział, że zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego do dnia 30 listopada 2019 r. urząd jest zobowiązany ogłosić harmonogram naborów na 2020 r. Poinformował, że w zakresie nowej perspektywy na lata 2021 – 2027 wszystko jest na etapie konsultacji społecznej. Dodał, że w perspektywie 2014 – 2020 było 11 celów polityki spójności, które uproszczono i skonsolidowano do 5 celów:

1) inteligentniejsza Europa (innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza) - wsparcie ryzykownych inwestycji, badanie i rozwój, wsparcie współpracy miedzy biznesem a nauką, stymulacja rozwoju przedsiębiorczości w ramach inteligentnych specjalizacji w tym rozwój katastrów, wzmacnianie sieci i współpracy w zakresie badań innowacji, ułatwianie dostępu do zaawansowanych usług biznesowych, wsparcie integracji technologii cyfrowej, rozwijanie kompetencji w obszarach inteligentnych specjalizacji i innowacji przedsiębiorstwa oraz instytucjach badawczych;

2) bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa - termomodernizacja, wzrost produkcji energii odnawialnej na małą skalę dzięki wzmocnieniu sieci niskiego i średniego napięcia, dalszy rozwój systemów zbierania i oczyszczania ścieków, wspieranie recyklingu i odpadów komunalnych, ochrona i zapobieganie klęskom żywiołowym;

3) bardziej połączona Europa - zrównoważona mobilność intermodalna, wsparcie dla sieci dróg lokalnych i kolejowych, zrównoważona mobilność miejska, poprawa łączności cyfrowej, czyli uruchomienie szybkich sieci szerokopasmowych na obszarach, na których jeszcze nie występują;

4) Europa o silniejszym wymiarze społecznym - projekty społeczne, poprawa dostępności i skuteczności systemu opieki zdrowotnej, dostęp do kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz poprawa ich jakości i dostęp do zatrudnienia;

5) Europa bliżej obywateli - wzmocnienie obszarów metropolitarnych, jako siła napędowa wzrostu, przeciwdziałanie skutkom niekontrolowanego rozrastania się miast, rewitalizacja obszarów podupadających i łagodzenie skutków zmian demograficznych i ubóstwa zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” zapytał, kiedy jest planowane zakończenie budowy sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że zakończenie budowy zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni planuje się na dzień 13 grudnia 2019 r. Poinformował, że aktualnie montowana jest podłoga. Dodał, że wyłoniono w postępowaniu przetargowym dostawcę trybun mobilnych na 160 miejsc z terminem wykonania do 6 tygodni.

Radny Janusz Balcerzak poinformował, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej przy wydatkach budżetowych znajduje się zapis, iż zwiększa się plan o kwotę 20.000 00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno – sportowego. Zapytał, na co dokładnie zostanie przeznaczona ww. kwota.

Grzegorz Stangreciak odpowiedział, że środki finansowe zostały zaplanowane w budżecie, ponieważ nie był znany dokładny termin, w którym wykonawca generalny zacznie realizację podłogi hali sportowej. Poinformował, że ze względu na nadchodzący okres zimowy, należało zawrzeć umowę na dostawę ciepła. Dodał, że koszty ogrzewania będą po stronie powiatu, dlatego w budżecie planuje się zwiększyć środki finansowe na ich pokrycie.

 

Pkt 4 Inwestycje realizowane na terenie powiatu wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Grzegorza Stangreciaka.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że są realizowane 2 największe zadania pn.:

1) „Budowa i wyposażenie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

2) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pt.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Dodał, że na modernizację i rozbudowę Centrum Oświatowego składają się:

 • budowa i wyposażenie zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni;
 • modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni;
 • modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

 

Pkt 5 Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad sesji:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do projektów uchwał w sprawie przekształceń szkół ponadpodstawowych w związku ze zmianą przepisów Prawa oświatowego Olgę Kośmińską – Gierę, naczelnika Wydziału Edukacji.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał powstały ze względu na obowiązek, jaki został nałożony przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe. Dodała, że zgodnie z art. 146 i 152 ustawy Prawo oświatowe Rada Powiatu w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. stwierdza w drodze uchwały przekształcenie dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie oraz 4-letniego technikum w 5-letnie. Dopowiedziała, że uchwały będą stanowić akty założycielskie szkół. Uchwały dotyczą:

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;
 • II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
 • Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;
 • Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;
 • Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

4) zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Wrześni nr 67/IX/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Olgę Kośmińską – Gierę.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że projekty uchwał powstały ze względu na obowiązek, jaki został nałożony ustawą o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dodała, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdza przekształcenie dotychczasowej publicznej placówki kształcenia praktycznego, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego, które funkcjonuje w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w publiczne centrum kształcenia zawodowego, które otrzyma nazwę Centrum Kształcenia Zawodowego. Dopowiedziała, że po podjęciu projektu uchwały Rada Pedagogiczna dokona stosownych zapisów w statucie. Poinformowała, że w uchwale na podstawie, której utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni należy dokonać stosownych zapisów, iż z dniem 1 września 2019 r. powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego.

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nałożyła w 2012 r. na powiaty obowiązek usuwania i przechowywania statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych. Dodała, że stosowną dyspozycję o usunięciu statku wydaje policja, następnie powiat będzie zobowiązany usunąć i przechować taki obiekt pływający. Dopowiedziała, że w niniejszej uchwale proponuje się stawki na poziomie maksymalnym, tak jak określił je Minister Finansów w obwieszczeniu na 2020 rok.

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2020 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak, naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Rada Powiatu ustala co roku w drodze uchwały stawki opłat za holowanie pojazdów i koszty związane z wydaniem takiej dyspozycji, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie, w którym określa maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące na terenie całej Polski. Dopowiedziała, że ze względu na przeprowadzone postępowania prokuratorskie i rozstrzygnięcia sądowe, w zakresie uchwalania przez powiaty stawek na poziomie maksymalnym, zostały wypracowane rekomendacje według, których należy najpierw przeprowadzić zapytanie ofertowe w odniesieniu do zadania realizowanego przez lokalnych przedsiębiorców, a następnie w oparciu o przedstawione propozycje przedsiębiorców ustalić wysokość stawek. Poinformowała, że Rada Powiatu określając stawki może uwzględnić wyłącznie następujące kryteria: konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z drogi i ich przechowywania, w szczególności świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dojazd do miejsca zdarzenia od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż 40 minut oraz rzeczywiste koszty muszą być tożsame z umowami, które będą podpisywane z lokalnymi przedsiębiorcami.

7) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”;

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Elwirę Haręźlak.

Elwira Haręźlak poinformowała, że Poznańska Kolei Metropolitarna to wspólne przedsięwzięcie jednostek samorządowych różnego szczebla tj. Marszałek Województwa, Miasto Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wrzesiński i gminy powiatów leżące wzdłuż danej linii komunikacyjnej. Dodała, że połączenie Poznań - Września, Września – Poznań posiada nazwę Poznańska Kolej Metropolitalna 2 (PKM 2). Dopowiedziała, że obszar Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje promień 50 km wokół Poznania. Poinformowała, że PKM funkcjonuje już w ramach miejscowości Poznań, Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Jarocin i Grodzisk Wielkopolski. Dodała, że wszystkie ww. jednostki samorządu terytorialnego współfinansują przedmiotowe zadanie na poziomie:

 • Urząd Marszałkowski - 84,33%;
 • Miasto Poznań - 3,83%;
 • Powiaty Poznański - 1,74%;
 • Powiat Wrzesiński - 1,74%;
 • gminy leżące wzdłuż linii komunikacyjnej PKM 2, czyli Swarzędz, Kostrzyn, Nekla i Września – każda z gmin po 2,09%.

Poinformowała, że PKM to aktualnie 19 par połączeń Poznań - Września. Od 1 grudnia 2019 r. w ramach uruchomienia PKM 2 będą 23 pary połączeń. Dodała, że podstawowym celem jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu - do 30 minut. Na ten moment jest 5 połączeń z Wrześni do Poznania w porze rannej, a od 1 grudnia 2019 r. będzie 7 par tj. 5:29, 5:50, 6:27, 6:57, 7:29, 7:44 i 8:22. W godzinach popołudniowych jest aktualnie 6 par połączeń, a od 1 grudnia 2019 r. będzie ich 10 tj. 14:27, 14:39, 15:05, 15:30, 16:04, 16:23, 17:07, 17:30, 18:10 i 18:44. Dopowiedziała, że 10 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie w Urzędzie Marszałkowskim pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi wzdłuż tej linii. Poinformowała, że do połowy listopada wszystkie jednostki samorządu są zobowiązane do wywołania uchwał i wpisania tego zadania do Wieloletniej Prognoz Finansowych. Dodała, że dnia 6 grudnia 2019 r. nastąpi podpisanie umowy. Dopowiedziała, że całkowity koszt realizacji zadania wynosi 564.000,00 zł i rozłożony jest na następujące lata:

1) 2020 r. - 183.000,00 zł;

2) 2021 r. - 188.000,00 zł;

3) 2022 r. - 193.000,00 zł.

Poinformowała, że PKM umożliwia korzystanie ze wszystkich środków transportu tj. pociągi, autobusy i tramwaje w ramach tzw. biletu PK.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego;

9) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2903P Ciemierów Kolonia – granica powiatu – Anielewo na odcinku Górne Grądy – Anielewo;

10) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów radnych powiatowych;

11) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;

12) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Pkt 6 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027. Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 4.162.414,00 zł z tytułu:

1) otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w kwocie 501,00 zł;

2) uzyskanych dochodów z tytułu udziału w Targach Rolnicza Jesień oraz sprzedaży usług noclegowych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 50.996,00 zł;

3) otrzymania dofinansowania na zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” w kwocie 3.325.218,00 zł,

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” w kwocie 731.717,00 zł w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych;

4) zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 8.111,00 zł (3.108,00 zł na obsługę administracyjną i 5.003,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej);

5) zwiększenia dochodów uzyskanych jako 2,5% z realizacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.956.00 zł;

6) wprowadzenia dochodów z tytułu wnoszonych opłat przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców w kwocie 39.915,00 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 8.111,00 zł zgodnie z ww. w dochodach dotacją celową,

b) 20.000,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno – sportowego,

c) 12.000,00 zł na zadanie pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” oraz na zakup bieżących materiałów,

d) 2.000,00 zł na ewentualną zapłatę prowizji od planowanego kredytu;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.920,00 zł na wczesne wspomaganie i rozwój dziecka dla 3 kolejnych dzieci;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 300,00 zł na zapłacenie zobowiązań wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

b) 4.920,00 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku sali rehabilitacyjnej;

4) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.979,00 zł na zakup testów do diagnozy inteligencji niewerbalnej, uwagi i pamięci u dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, z autyzmem, z uszkodzeniem słuchu, ze słabą znajomością języka polskiego;

5) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.118,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 12.900,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

b) 50.996,00 zł na zakup materiałów do napraw, środki czystości, materiały biurowe oraz opłacenie podatku VAT. Ponadto tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”;

7) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę nagród;

8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnej Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na usługi związane z przeprowadzonymi szkoleniami;

9) Gminy Września udziela się dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni na dofinansowanie działalności w kwocie 1.667,00 zł;

10) powiatów udziela się dotacji na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów w kwocie 133,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.904,66 zł w 2019 r. Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.904,66 zł w 2019 r. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł w 2019 r. Powyższe zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych kosztów mediów budowanego zaplecza dydaktyczno - sportowego;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, przenosi się planowane wydatki z 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł na 2019 r.;

5) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego w latach 2019 – 2021”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 32.200,00 zł, z tego w 2019 r. 1.400,00 zł, w 2020 r. i 2021 r. po 15.400,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „ Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów na parking strzeżony”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 50.000,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r. 50.000,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w Starostwie Powiatowym we Wrześni przy ul. Chopina 10”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.500,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków, w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. po 10.500,00 zł;

8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa monitorowania zdarzeń pożarowych - przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Monitorowania Operatora Systemu”. Okres realizacji to lata 2019 - 2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.410,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r., 2021 r., 2022 r. po 5.000,00 zł i w 2023 r. 410,00 zł;

9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja systemu alarmowego z modułem telefonicznym budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.900,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. po 1.300,00 zł;

10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Usługa generowania kodu dostępu Kasety Straży Pożarnej oraz aktualizacji oprogramowania tej kasety”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.500,00 zł, z tego w 2019 r. 0,00 zł, w 2020 r., 2021 r. i 2022 r. po 2.500,00 zł;

11) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.325.218,00 zł w 2020 r.;

12) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 731.717,00 zł w 2020 r.;

13) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu dla operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Kutno na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny - Września i Września - Poznań Główny. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 564.000,00 zł, z tego w 2019 r. nie planuje się wydatków, w 2020 r. 183.000,00 zł, w 2021 r. 188.000,00 zł i w 2022 r. 193.000,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 9 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.