Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2552
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 26 września 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na XIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 10.085.745,00 zł z tytułu:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. o kwotę 639.780,00 zł w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń od 1 września). zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 450,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2010;

2) zmienionego planu dotacji celowych na 2019 r. poprzez:

a) zmniejszenie o kwotę 17.312,00 zł,

b) zwiększenie o kwotę 953,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby;

3) zwiększenia planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 11.955,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.;

4) zmniejszenia o kwotę 4.665.951,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

5) zmniejszenia o kwotę 6.511.944,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

6) zmniejszenia planu dochodów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni o kwotę 14.700,00 zł celem dostosowania planu do realnych wpływów;

7) zwiększenia wpływów z udostępniania sal dydaktycznych - zwrot kosztów, korekt składek ZUS, sprzedaży usług noclegowych uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 10.342,00 zł;

8) zwiększenia planu dochodów realizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni o kwotę 389.430,00 zł;

9) otrzymania dofinansowania na realizację projektu Erasmus+, przedsięwzięcie pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweipen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę)”, zwiększa się plan o kwotę 64.384,00 zł;

10) zwiększenia wpływów z tytułu najmu pomieszczeń, zwrotu kosztów, odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika składek uzyskanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w kwocie 6.568,00 zł;

11) zwiększenia wpływów z tytułu otrzymanej darowizny przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 300,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o 9.085.745,00 zł z tego dla:

1) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwiększa się plan o kwotę 11.955,00 zł na cel wymieniony w dochodach;

2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 16.359,00 zł na cel wymieniony w dochodach;

3) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 450,00 zł na cel wymieniony w dochodach,

b) 20.763,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

4) Gminy Miłosław na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie na dofinansowanie działalności w kwocie 20.000,00 zł;

5) Stowarzyszenia Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej na dofinansowanie działalności w kwocie 20.000,00 zł;

6) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.217.00 zł na wypłatę ekwiwalentu, nagrody jubileuszowej oraz na zakup aparatu do elektroterapii;

7) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 38.122,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika placówki odchodzącego na emeryturę;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 11.774.896,00 zł z realizacji przedsięwzięć pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” i zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

b) zwiększa się plan o kwotę 217.477,00 zł w związku z korektami, które dokonuje się celem dostosowania planów do realizacji zadań;

9) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 125.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa urządzenia wodnego - ziemnego stawu służącemu kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich (retencja wodna)”;

10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 169.616,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

11) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 84.347,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem l września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

12) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 431.129,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 roku, wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań. Ponadto zwiększa się środki na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2”;

13) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 452.182,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentu) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 332.241,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, indywidualne nauczanie) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

15) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 613.368,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 r., wypłatę nadgodzin, nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań w tym na wynajem sal dydaktycznych. Ponadto zabezpiecza się środki na realizacje przedsięwzięcia pn. „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiflen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)”;

16) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 275.405,00 zł na wypłatę wynagrodzenia (wzrost wynagrodzeń z dniem 1 września 2019 roku, wypłatę nadgodzin, odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, nagród jubileuszowych) oraz na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

17) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.238,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

18) zmniejsza się rezerwę celową (majątkową) o kwotę 125.000,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że wprowadza się w 2019 r. przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł. Środki te przeznacza się na sfinansowanie skutków finansowych podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od września bieżącego roku oraz skutków finansowych przyjęcia do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński tzw. „podwójnego rocznika” w związku z otrzymaniem niewystarczającej na pokrycie tych kosztów części oświatowej subwencji ogólnej.

Poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się poniższe zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” koryguje się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 35.721.883,92 zł oraz przenosi się planowane wydatki w kwocie 4.915.218,00 zł z 2019 r. na 2020 r.;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wydłuża się okres realizacji do 2020 r., koryguje się łączne planowane nakłady finansowe do kwoty 49.599.898,07 zł oraz przenosi się planowane wydatki w kwocie 6.859.678,00 zł z 2019 r. na 2020 r.;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022” zmienia się okres realizacji z lat „2020 – 2022” na lata: „2019 – 2022”;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni” zmienia się okres realizacji. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1,23 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się o 15.000,00 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 130.924,00 zł, w tym w 2019 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 130.924,00 zł;

7) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym w latach 2019 – 2021”;

b) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni”;

c) „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022”;

d) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2019/2020”;

e) „Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2019/2020”;

f) „Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2019/2020”;

g) „Zakup paliwa w latach 2019/2020”;

h) „Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu w latach 2019/2020”;

i) „Von der Teilung bis zur Zusanzmenarbeit - wir schweiflen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, o realizację budowy bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że odstąpiono od umowy z wykonawcą, który zrezygnował z realizacji zadania. Poinformowała, że zostanie ogłoszony kolejny przetarg i przeprowadzona inwentaryzacja prac, które zostały wykonane już na terenie budowy. Dodała, że za przeprowadzone prace, powiat będzie zobowiązany pokryć koszty, a wykonawca, który odstąpił od umowy poniesie karę pieniężna.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 8 / 2019)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.