Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2493
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 7 / 2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na XI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w porządku obrad sesji ujęty jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński. Dodała, że w 2016 r. podjęta została uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego, w której wskazano jednostki obsługiwane oraz jednostkę obsługującą jaką jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dopowiedziała, że dnia 1 lipca 2019 r. założono Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. Poinformowała, że w związku z powyższym należy uzupełnić wykaz jednostek obsługiwanych o nowopowstałą jednostkę tj. Powiatową Szkołę Muzyczną I stopnia we Wrześni. Zakres wspólnej obsługi będzie obejmował rachunkowość, sprawozdawczość oraz obsługę płacową.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Pkt 4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 381.217,82 zł z tytułu:

1) udzielenia pomocy finansowej na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni, Powiatowi Wrzesińskiemu przez:

a) Gminę Kołaczkowo 20.000 00 zł,

b) Gminę Miłosław 30.000,00 zł,

c) Gminę Nekla 30.000,00 zł

d) Gminę Pyzdry 30.000,00 zł,

e) Gminę Września 100.000,00 zł;

2) udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu wrzesińskiego - Drzewko za elektrośmieci” w kwocie 7.500,00 zł;

3) decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2019 r. o kwotę 18.653,82 zł na realizację pomocy dla repatriantów;

4) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu (zniszczenie bariery energochłonnej, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4181P w m. Kruszyny) w kwocie 7.169,00 zł;

5) otrzymania darowizny oraz zwiększonych dochodów z tytułu odsetek na rachunku bankowym uzyskanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 1.976,00 zł;

6) zwiększonych wpływów za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w 29.741,00 zł;

7) zwiększonych wpływów z tytułu otrzymanej darowizny oraz zwiększonych wpływów odsetek z rachunku bankowego osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie 2.582,00 zł;

8) zwiększonych wpływów z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców, otrzymanej darowizny, odszkodowania oraz zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów osiągniętych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 59.346,00 zł;

9) wpływów z tytułu kosztów wyżywienia uczniów w bursie szkolnej oraz opłaty za pobyt w bursie szkolnej realizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w kwocie 43.750,00 zł;

10) otrzymanej darowizny na zakup biletów na Termy Maltańskie osiągniętej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 500,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 975.726,82 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 18.653,82 zł na zakup biletów,

b) 41.610,00 zł na zapłacenie za nałożoną korektę finansową przy realizacji projektu „Jesteśmy Aktywni”,

c) 14.120.00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz przywrócenie łączności awaryjnej dźwigu;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 14.615,00 zł na wyrównanie wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe;

3) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 31.717,00 zł na zakup drukarki, nagłośnienia do Sali konferencyjnej, artykułów malarskich oraz wyposażenia;

b) 109.330,00 zł na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

c) 21.934,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

4) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 25.200,00 zł na wynajem sal lekcyjnych;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii zwiększa się plan o kwotę 150.000.00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni:

a) zwiększą się plan o kwotę 2.325,00 zł na usługę serwisową frezarki,

b) tworzy się plan w kwocie 250.042,00 zł na funkcjonowanie nowo powołanej bursy szkolnej;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 26.640,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

8) Starostwa Powiatowego we Wrześni tworzy się plan w kwocie 270.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni”;

9) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększą się plan o kwotę:

a) 53.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa hali garażowej wraz z częścią magazynowo - socjalną zlokalizowaną przy ul. Lipowej 2 w Bierzglinku”,

b) 10.000.00 zł na zabezpieczenie środków na usługi stwierdzenia zgonu w powiecie wrzesińskim oraz przygotowanie materiałów promujących inicjatywy prozdrowotne,

c) 7.169,00 zł na naprawę bariery energochłonnej powstałej w wyniku uszkodzenia,

d) 450,00 zł na udzielenie dotacji dla Miasta Zielona Góra w związku z koniecznością zawarcia porozumienia na przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze,

e) 37.236,00 zł na działalność szkoły muzycznej I stopnia,

f) 13.370.00 zł na otwarcie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz organizację VI Powiatowego Pikniku Naukowego,

g) 1.500,00 zł na realizację Zielonej Szkoły oraz międzynarodowej wymiany młodzieży,

h) 30.000,00 zł na materiały promocyjne, kolportaż i wydruk Przeglądu Powiatowego, pokrycie kosztów organizacji wizyt delegacji zagranicznych,

i) 40.000,00 zł na usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowych,

j) 10.000,00 zł na zajęcia z piłki siatkowej oraz organizację Biegu Powstańców Wielkopolskich,

k) 1.000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców nieruchomości powiatowych,

l) 4.400.00 zł na naprawę drukarki i na zawarcie umowy na konserwację instalacji elektrycznej,

m) 45.560,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Złotowskiego na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

n) 7.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Promowanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu wrzesińskiego - Drzewko za elektrośmieci”,

o) 20.000,00 zł na wykonanie studium wykonalności;

10) zmniejsza się rezerwę celową (bieżącą) o kwotę 149.145,00 zł;

11) zmniejsza się rezerwę celową (majątkową) o kwotę 133.000,00 zł.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że wprowadza się nowe poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie dotyczy pożyczki w łącznej kwocie 108.300,00 zł i będzie przypadało w latach 2021 - 2032. Zmienia się nazwę zadana majątkowego z „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”.

Poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2020 - 2022”,

b) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w latach 2019 - 2020”,

c) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”,

2) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 4.900,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 88.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.000,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 17.000,00 zł, z tego w 2019 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł;

5) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firnu! „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”;

6) zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2010” na „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Pkt 5. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący komisji zapytał, czy będzie realizowany program związany z usuwaniem azbestu.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na ten moment Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie uruchomił środków na realizacje programu usuwania azbestu.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 7 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.