Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2497
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 27 maja 2019 r. 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.'

3. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie materiałów na VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na VI sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ulicy Koszarowej 12;

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wrzesińskiego;

3) utworzenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni przy ulicy Słowackiego 11;

4) kryteriów rekrutacji do Bursy Międzyszkolnej we Wrześni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych warunków;

5) ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia;

6) rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Spławie;

7) wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej na rzecz Skarbu Państwa.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 42.445,25 zł z tytułu:

1) otrzymania odszkodowania przez Starostwo Powiatowe we Wrześni za szkody na mieniu:

a) uszkodzenie lustra drogowego w miejscowości Sokolniki, uszkodzenia nawierzchni jezdni i pobocza ul. Szosa Witkowska we Wrześni, uszkodzenie bariery ochronnej na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym we Wrześni w kwocie 4.562,00 zł,

b) uszkodzenie iluminacji świątecznej w kwocie 8.312,00 zł;

2) otrzymania darowizny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie w kwocie 500,00 zł;

3) otrzymania darowizny przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w kwocie 4.710,00 zł;

4) otrzymania darowizny przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 9.528,00 zł;

5) zwiększonych wpływów za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 1.807,00 zł;

6) otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 13.026,25 zł z przeznaczeniem na organizację obozu szkoleniowego z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 1.009.289,81 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 2.183,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

b) 9.528,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży do Garbsen,

c) 1.280,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia praktycznego uczniów technikum weterynaryjnego,

d) 1.807,00 zł na wykonanie projektu sztandaru szkoły oraz opłacenie podatku VAT,

e) 15.850,00 zł na wymianę sterowania kotła gazowego w kotłowni gazowej oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku sali gimnastycznej,

f) 4.700,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z planowanym wyjazdem delegacji do Budapesztu,

g) 16.282,81 zł na organizację obozu szkoleniowego dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu „Edukacja wojskowa” w ramach realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” (kwota 13.026,25 zł - z dofinansowania  (80%), kwota 3.256,56 zł - wkład własny (20%));

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 4.562,00 zł na odtworzenie zniszczonego mienia,

b) 515.000,00 zł na zadania majątkowe pn.:

  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” o kwotę 150.000,00 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” o kwotę 90.000,00 zł,
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo Osowo - aktualizacja dokumentacji projektowej” o kwotę 25.000,00 zł,
  • „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” o kwotę 250.000,00 zł;

c) 8.312.00 zł na zakup nowej iluminacji,

d) 6.500,00 zł na wykonanie pieczątek, identyfikatorów, tablic informacyjnych,

e) 5.535,00 zł na demontaż anten telekomunikacyjnych znajdujących się na wieży Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu,

f) 2.500.00 zł na wykonanie audytu ex-post dla zrealizowanego zadania pn.: „Termomodernizacja i zmian sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

g) 280.140,00 zł na granty edukacyjne na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację uzdolnionej młodzieży. Na organizację VI Powiatowego Pikniku Naukowego, Dzień Edukacji Narodowej,

h) 10.000.00 zł na realizację Zielonej Szkoły oraz międzynarodowej wymiany młodzieży,

i) 10.000,00 zł na realizację stypendiów edukacyjnych,

j) 45.000,00 zł na realizację Grantów Edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz na realizację Powiatowej Strefy Sportu,

k) 700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz Związków Powiatów Polskich za rok 2019,

l) 40.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/270 powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej”;

3) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.200,00 zł na organizację 100-Lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza;

4) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększą się plan o kwotę 15.000,00 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 500,00  zł na wycieczkę do Trójmiasta;

6) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększą się plan o kwotę 4.710,00 zł na dofinansowania wypoczynku letniego dla podopiecznych;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 100.568,00 zł na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;

8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zakup komputerów;

9) udziela się wsparcia na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadania pn.: „Naprawa poszycia dachowego pokrywającego budynek Posterunku Policji w Miłosławiu przy ul. Pałczyńskiej 3” w kwocie 50.000,00 zł;

10) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.000,00 zł;

11) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 100.568,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie w  sprawie uchwały nr 32/V/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. stwierdzając, że została podjęta sprzecznie z przepisami prawa i zasadą spójności budżetu. Dopowiedziała,  że w/w uchwałą wprowadzono zmiany w budżecie na 2019 r. poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85508 o kwotę 8.838,00 zł, w tym na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w trybie interwencyjnym w rodzinie zastępczej w kwocie 757,00 zł. Poinformowała, że źle zakwalifikowano środki finansowe, ponieważ ww. wydatki sklasyfikowano w § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Dodała, że po analizie planowych wydatków ustalono, że wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w trybie interwencyjnym winny być zaklasyfikowane do § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (grupa wydatków: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań).

Poinformowała, że dokonuje się zmiany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 787,20 zł na zadanie pn.: „Instalacja radarowych wyświetlaczy prędkości MP-DP1 przy drodze powiatowej nr 2904P w miejscowości Spławie”. Kwota 787,20 zł zwiększy zadanie pn.: „Budowa 2-torowej kręgielni zewnętrznej w miejscowości Grabowo Królewskie”.

Dodała, że w związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonuje się następującej zmiany: wydatki z tytułu umowy wsparcia realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. inwestycji klasyfikowane jako wydatki majątkowe zostaną ujęte w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 - 2027 jako wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednocześnie nadmienia się, że pierwotny plan na 2019 r. w tym zakresie stanowił kwotę 1.210.000,00 zł. W pierwszym kwartale w ramach tych środków na podstawie uchwały nr 141/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego dokonano wydatków na ten cel w kwocie 305.000,00 zł. Zatem z planu na 2019 r. pozostaje kwota 905.000,00 zł. W związku z dokonanym wcześniej wniesieniem wkładu pieniężnego (305.000,00 zł) w uchwale budżetowej na 2019 r. dokonane zostanie przeniesienie pozostałych planowanych na ten cel środków w kwocie 905.000,00 zł na wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analogiczne zmiany zostaną dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w bieżącym roku budżetowym i latach następnych.

Beata Matuszewska poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2019/2010. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 105.000,00 zł,  z tego w 2019 r. - 42.000,00 zł i w 2020 r. - 63.000,00 zł),

b) „Powiatowe Granty Edukacyjne” w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2019/2020. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 110.000,00 zł z tego w 2019 r. - 50.000,00 zł i w 2020 r. - 60.000,00 zł),

c) „Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia sportowo – rekreacyjne) w ramach Powiatowego Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2019/2020. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 141.000,00 zł z tego w 2019 r. - 44.000,00 zł i w 2020 r. - 97.000,00 zł),

d) „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 11.080,00 zł z tego w 2019 r. - 10,00 zł, w 2020 r. - 3.690,00 zł, w 2021 r. - 3.690,00 zł i w 2022 r. - 3.690,00 zł),

e) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska @2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 11.078,61 zł z tego w 2019 r. - 8,61 zł, w 2020 r. - 3.690,00 zł, w 2021 r. - 3.690,00 zł i w 2022 r. - 3.690,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 150.000,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” wprowadza się zmiany tak jak przy zmianach do uchwały budżetowej.

Beata Matuszewska dodała, że dokonuje się zmiany w zakresie planowanych spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego, która dotyczy w szczególności przychodów powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dopowiedziała, że w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wystąpił oczywisty błąd pisarski, który zostanie poprawiony. Poinformowała, że nie została uwzględniona kwota mniejszego kredytu, który został zaciągnięty w 2018 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnemu Januszowi Balcerzakowi.

Janusz Balcerzak poinformował, że pierwotny plan na 2019 r. na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 1.210.000,00 zł. Dodał, że wydatkowano z tej kwoty 305.000,00 zł, z czego pozostało 905.000,00 zł. Zapytał na co została przeznaczona kwota 305.000,00 zł i co stanie się z pozostałą kwotą.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w momencie, kiedy szpital wystąpi do powiatu o wsparcie, to powiat jest zobowiązany go udzielić. Dodała, że z kwoty 1.210.000,00 zł została wydatkowana kwota 305.000,00 zł z tytułu podniesienia udziałów. Dopowiedziała,  że pozostała kwota przeznaczona jest również na wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Janusz Balcerzak zapytał, komu przeznacza się kwotę 40.000,00 zł na zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 3893/270 powierzchni 537 m2 położonej we Wrześni przy ul. Leśnej.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że prywatnemu właścicielowi działki.

Janusz Balcerzak poinformował, że Fundusz Płac wzrósł w tym roku z kwoty 41.000.000,00 zł na 44.000.000,00 zł. Zapytał, czy wynagrodzenie to przeznacza się dla pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz nauczycieli szkół.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników starostwa, wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych Powiatu Wrzesińskiego.

Janusz Balcerzak oznajmił, że niepokoi go sytuacja związana z zamknięciem basenu przy Ośrodku Relaks w Orzechowie. Dodał, że przeczytał w gazecie artykuł dotyczący modernizacji obiektu.

Rafał Zięty poinformował, że koncepcja modernizacji jest przygotowana już od 2010 r. Dodał, że aby zrealizować to zadanie, należy znaleźć środki finansowe na ten cel.  

Beata Matuszewska dodała, że koszty utrzymania basenu w Orzechowie są bardzo duże. Dopowiedziała, że jest to obiekt, który wymaga odrestaurowania.

Janusz Balcerzak wspomniał również o podjętej uchwale Zarządu Powiatu w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Zapytał dlaczego koszty na demontaż anten telekomunikacyjnych znajdujących się na wieży Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu pokrywa powiat.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że wieża na kościele w Miłosławiu jest naruszona i istnieje niebezpieczeństwo, dlatego koszt demontażu anteny jest wysoki. Poinformowała, że   w momencie, kiedy zostanie wystawiona faktura za wykonanie usługi, to jej kosztami obciąży się właściciela.

Janusz Balcerzak zaproponował, aby w tabeli w wykazie zadań majątkowych wykazywać również środki własne i środki pozyskane z zewnątrz na konkretne zadania.

Beata Matuszewska dodała, że proponuje, aby wprowadzić takie zapisy od nowego budżetu powiatu.

Janusz Balcerzak poinformował, że odbył się przetarg na Targową Górkę w kwocie 400.000,00 zł. Dodał, że przetarg wygrano na kwotę 330.000,00 zł, czyli o kwotę 70.000,00 zł mniejszą od kwoty, na którą został przeprowadzony przetarg. Zapytał, czy w związku z powyższym droga zostanie wykonana nie na 500 m, a na 600 m, czy pozostałe środki zostaną przekazane na inny cel.

Rafał Zięty odpowiedział, że zadanie zostanie realizowane tak jak było początkowo zaplanowane, ponieważ w między czasie mogą wystąpić nieplanowane zdarzenia.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.