Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2553
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 14:04

Treść strony

Protokół nr 4 / 2019

PROTOKÓŁ NR 4/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Anna Trubacz, główna księgowa;

2) Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

4. Omówienie materiałów na V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

5. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie punktu Eugeniusza Wiśniewskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski poinformował, że liczba bezrobotnych w Powiecie Wrzesińskim na koniec lutego 2019 r. wynosiła 1316 osób i w porównaniu do 28 lutego 2018 r. zmniejszyła się o 28 osób. Dodał, że jest to niewielki spadek do roku ubiegłego. Dopowiedział, że znacznie zmalała dynamika spadku bezrobocia w stosunku do lat ubiegłych. Poinformował, że stopa bezrobocia na dzień 28 lutego 2019 r. wynosiła 3,9% w powiecie wrzesińskim, 6,1% w kraju i 3,3% w województwie. Dodał, że w roku ubiegłym na dzień 28 lutego 2018 r. stopa bezrobocia wynosiła 4,1% w powiecie wrzesińskim, 6,8% w kraju i 3,9% w województwie.

Poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni otrzymał na:

1) finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kwotę 833.798,62 zł. Środki te pozwolą zaktywizować około 162 osób bezrobotnych, w tym:

a) pracami interwencyjnymi – 9 osób,

b) pracami społecznie użytecznymi – 20 osób,

c) robotami publicznymi – 15 osób,

d) stażami – 108 osób,

e) dotacjami na podjęcie działalności gospodarczej – 5 osób,

f) refundacją pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 5 osób.

2) realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 kwotę 957.893,35 zł. W ramach tego jest realizowany projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)”. Skierowany jest on do osób powyżej 29 roku życia. Łączna wartość projektu wynosi 926.126,58 zł (w 2019 r. 213.721,52 zł). Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Zakłada aktywizację 110 osób bezrobotnych poprzez realizację następujących zadań:

 • staże;
 • szkolenia;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany dla osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • kobiety;
 • długotrwale bezrobotni;
 • bezrobotni niepełnosprawni;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • bezrobotni niepełnosprawni;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia.

3) realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kwotę 1.514.405,55 zł

a) projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Projekt zakłada aktywizację 246 młodych bezrobotnych z powiatu wrzesińskiego.Łączna wartość projektu to 2.386.114,25 zł (w 2019 r. 550.641,75 zł). Projekt jest skierowany dla bezrobotnych do 29 roku życia należących do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu;

b) projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt zakłada aktywizację 261 młodych bezrobotnych z powiatu wrzesińskiego. Łączna wartość projektu to 2.668.604,09 zł (w 2019 r. 963.763,80 zł). Projekt skierowany jest dla bezrobotnych do 29 roku życia.

Aktywizacja ww. dwóch projektów odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

 • staże
 • szkolenia
 • bony szkoleniowe
 • bony na zasiedlenie
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach tych projektów priorytetowo traktowane są następujące osoby:

 • bezrobotni niepełnosprawni,
 • długotrwale bezrobotni,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

4) szkolenie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwotę 345.500,00 zł, którą przeznacza się na finansowanie działań obejmujących:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety obowiązujące w 2019 r. to:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym województwie zawodach deficytowych;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub, o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

e) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W ramach powyższych priorytetów na szkolenia została przyznana kwota 345.500,00 zł. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r. złożył zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 82.100,00 zł. Przeznaczone zostaną na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach następujących priorytetów:

 • Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • Priorytet III - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

5) realizację programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie 23.700,00 zł. W ramach tego programu 3 osoby bezrobotne zostaną skierowane na staż. Ponadto urząd złożył wstępne zapotrzebowanie na środki rezerwy Funduszu Pracy na 2019 r. na kwotę 494.700,00 zł. Po ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy urząd przystąpi do opracowania i złożenia wniosków.

Ogólna kwota środków finansowych na aktywizację w 2019 r. wyniosła 3.675.297,52 zł. Na finansowanie innych fakultatywnych zadań Urząd Pracy otrzymał kwotę w wysokości 213.300,00 zł.

 

Pkt 4 Omówienie materiałów na V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na V sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

 

Pkt 5 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Annę Trubacz, główną księgową.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 121.311,00 zł z tytułu:

1) zmniejszenia subwencji oświatowej na 2019 r. dla Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 11.028,00 zł;

2) zmiany harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.518,00 zł w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

3) otrzymania darowizny na wyposażenie dla pracowni terapeutycznej w kwocie 3.525,00 zł pozyskanej przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

4) otrzymania darowizny i wpłat na turniej Cukierniczo – Piekarniczy w kwocie 5.041,00 zł pozyskanej przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

5) dodatkowych wpłat za nocleg w internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 3.255,00 zł.

Dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.373.955,70 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 200.269,00 zł na:

a) zawarcie umowy z agencją ochrony (2.860,00 zł),

b) malowanie sal lekcyjnych, biur oraz korytarzy szkolnych (19.300,00 zł),

c) indywidualne nauczanie ucznia (9.054,00 zł),

d) zakup sztandaru do szkoły (3.255,00 zł),

e) zabezpieczenie wkładu własnego w związku z zawartą umową MON w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa (15.800,00 zł),

f) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - wymiana oświetlenia w budynku dydaktycznym A” (150.000,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym”;

3) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 186.300,00 zł na:

a) zakup 32 komputerów stacjonarnych poleasingowych jako wyposażenie dwóch pracowni informatycznych (32.000,00 zł),

b) zakup układu elektronicznego dla zawodu technik elektronik (10.000,00 zł),

c) zakup szafek szatniowych 252 sztuki (63.000,00 zł),

d) realizację projektu pn.: „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” opłaty bankowe za transakcje do kontrahentów zagranicznych (1.300,00 zł),

e) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych” (80.000,00 zł);

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 177.848,00 zł na:

a) naprawę dachu na budynku przy ul. Koszarowej (15.256,00 zł),

b) zakup nagród na Turniej Cukierniczo – Piekarniczy (5.041,00 zł),

c) zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja terenu przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2” (157.551,00 zł);

5) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup 21 6-modułowych szafek szkolnych dla uczniów oraz 5 szaf ubraniowych BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego”;

6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zabudowa meblowa do sekretariatu”;

7) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 3.525,00 zł na zakup wyposażenia dla pracowni terapeutycznej;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 56.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”;

9) zabezpieczenia środków w kwocie 400.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

10) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.196.233,00 zł na projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Związane jest to ze zmiana harmonogramu realizacji projektu. Kwota dofinansowania to 120.518,00 zł, a wkład własny to 1.075.715,00 zł,

b) 17.109,00 zł na odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz umieszczenia dziecka z terenu Powiatu Wrzesińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Kaliskiego,

c) 16.008,00 zł na świadczenie usług pocztowych (11.507,00 zł) oraz na najem urządzeń wielofunkcyjnych (4.501,00 zł),

d) 5.794,70 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu płatności;

11) zmniejsza się rezerwy o kwotę 72.131,00 zł.

Anna Trubacz dopowiedziała, że zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 825.990,00 zł. Dopowiedziała, że w 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 8.790.062,64 zł (kwota planowana 9.616.053,43 zł) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badan i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Trubacz poinformowała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcie pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2019 – 2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 157.800,00 zł, w tym w 2019 r.  planowane wydatki to kwota 92.050,00 zł i w 2020 r. to kwota 65.750 zł;

2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2019 – 2020”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.600,00 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 6.200,00 zł i w 2020 r. to kwota 2.400,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.300,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się łączne planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 5.794,70 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” zwiększa się łączne planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.196.233,00 zł;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.507,00 zł;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 200,00 zł, z tego w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 110,00 zł, a w 2020 r. zmniejsza się o kwotę 90,00 zł;

8) w przedsięwzięciu pn.: „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast w 2019 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.501,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Radny Janusz Balcerzak zapytał o różnice kwot wydatkowanych na 250 szafek w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni na kwotę 63.000,00 zł i 21 szafek 6- modułowych oraz 5 szaf ubraniowych bhp dla nauczycieli wychowania fizycznego na kwotę 28.000,00 zł.

Anna Trubacz odpowiedziała, że są to inne rodzaje szafek, dlatego różnice w kosztach. Dla Zespołu Szkół Politechnicznych zakupione zostaną małe szafki szatniowe, natomiast dla Zespołu Szkół specjalnych zostaną zakupione szafy 6-modułowe o wysokości 180 cm, szerokości 90 cm i głębokości 45 cm, wykonanych z blach stalowych.

Przewodniczący komisji zapytał czy na ten moment nie zabezpiecza się w budżecie środków finansowych na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych Grzymysławice - Chwalibogowo – Osowo, Gutowo Małe – Grzybowo i Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie.

Anna Trubacz odpowiedziała, że na etapie składania wniosków nie jest wymagane zabezpieczenie środków. Poinformowała, że projekty uchwał, które są ujęte w porządku obrad sesji dotyczą wyrażenia woli przystąpienia w 2019 r. do realizacji tych zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dodała, że w budżecie zabezpieczone są środki na drogę Gutowo Małe – Grzybowo oraz na drogę Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie, która w wykazie zadań majątkowych wpisana jest pod inną nazwą.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 4 / 2019)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.