Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2485
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO – FINANSOWEJ, PLANOWANIA I ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 13 lutego 2019 r.

 

Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał na IV sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie:

1) zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a w celu utworzenia bursy międzyszkolnej;

2) zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni przy ul. Koszarowej 12;

3) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku;

4) określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady poinformował, że na Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa radny Maciej Handkiewicz zaproponował, aby:

  • § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymał brzmienie: uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały oraz jeżeli wystąpią oczekiwane skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia;
  • § 5 ust. 2 otrzymał brzmienie: projekt uchwały wraz z opinią właściwej merytorycznie komisji zostaje wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. O terminach posiedzeń Przewodniczący Rady informuje Komitet lub Pełnomocnika Komitetu.

5) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wrzesiński prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3893/27 o powierzchni 0,0537 ha;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2018.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie uzasadnień do ww. projektów uchwał Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 4.258.293,39 zł z tytułu:

1) pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującego o ostatecznych kwotach na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni realizujących zadania określone ustawą, która łącznie wynosi 215.600,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się plan o kwotę 726,00 zł;

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 335.372,00 zł z projektu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

3) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.784.100,39 zł z projektu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. W 2018 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 8.790.062,64 zł (kwota planowana 9.616.053,43 zł) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Na koniec 2018 r. wpłynęła część środków z rozliczenia w kwocie 5.784.100,39 zł. W związku z powyższym na dzień 01.01.2019 r. stanowią one wolne środki z roku ubiegłego. Istnieje konieczność umniejszenia planu dochodów i wprowadzenia wolnych środków w tej samej kwocie celem spłaty części kredytu;

4) zwiększa się plan o kwotę 1.189.709,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zwiększenie związane jest z brakiem otrzymania środków w 2018 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 2.432.803,22 zł, z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 90.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania zastępczego usunięcia skutków działalności wstrzymanej decyzją cofającą zezwolenie na zbiór i transport odpadów,

b) 363.024,00 zł na projekt pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu - środki niewykorzystane w 2018 r. zostaną przeznaczone na zakup pozostałego wyposażenia przewidzianego w projekcie oraz na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową urządzenia wodnego - stawu ziemnego zasilanego wodami gruntowymi oraz opadowymi;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia do ZSTiO we Wrześni” - kosze do koszykówki oraz bramki do gry w piłkę ręczną,

b) 59.929,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów;

3) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 19.448,00 zł na indywidualne nauczanie uczniów,

b) 15.864,00 zł na wczesne wspomaganie dziecka;

4) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 10.795,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 22.266,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

6) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 726,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

7) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 14.000,00 zł na naprawę dachu,

b) 13.577,00 zł na realizację projektu pn.: „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów”;

8) organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej zwiększa się dotacje na dofinansowanie działalności:

a) Gmina Września o kwotę 6.667,00 zł,

b) Gmina Miłosław o kwotę 4.000,00 zł,

c) Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej o kwotę 4.000,00 zł;

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.189.709,00 zł z projektu pn.: „Jesteśmy Aktywni”. Powyższe zwiększenie związane jest z brakiem otrzymania środków w 2018 r.;

10) zabezpiecza się środki w kwocie 400.000,00 zł na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.;

11) zwiększa się plan na realizację projektu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe o kwotę 315.767,22 zł. Powyższe zwiększenie związane jest ze zmianą harmonogramu. Środki te pozostały niezrealizowane w 2018 r. i stanowią wolne środki z roku ubiegłego. Przeznacza się je następującym jednostką:

a) Starostwie Powiatowemu we Wrześni (296.345,63 zł),

b) Liceum Ogólnokształcącemu we Wrześni (178,75 zł),

c) Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (9.338,52 zł),

d) Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni (1.672,63 zł),

e) Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (2.698,20 zł),

f) Zespołowi Szkół Specjalnych we Wrześni (533,49 zł);

12) zmniejsza się rezerwę o kwotę 156.969,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2019 – 2027 w wykazie przedsięwzięć wprowadza się poniższe zmiany:

1) dodaje się przedsięwzięcia pn.:

a) „Internet Światłowodowy w Zespole Szkół Specjalnych”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.842,43 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 3.210,30 zł,

b) „Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej”. Okres realizacji to lata 2018 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.842,43 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 1.331,68 zł,

c) „Internet Światłowodowy w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”. Okres realizacji to lata 2018 – 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 66.420,00 zł, w tym w latach 2019 - 2020 planowane wydatki to kwota 22.140,00 zł rocznie, w 2021 r. to kwota 17.958,00 zł,

d) „Usługa radiowo – telewizyjna”. Okres realizacji to lata 2019 - 2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.200,00 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 3.000,00 zł, w 2020 r. to kwota 3.600,00 zł, w 2021 r. to kwota 600,00 zł,

e) „Usługa dostępu do sieci Internetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie”. Okres realizacji to lata 2019 - 2022. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.841,20 zł, w tym w 2019 r. planowane wydatki to kwota 3.210,30 zł, w latach 2020 - 2021 to kwota 4.280,40 zł rocznie, w 2022 r. to kwota 1.070,10 zł,

f) „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.672,63 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 296.345,63 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 5.178,75 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

4) w przedsięwzięciu pn: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 2.698,20 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt  w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 9.338,52 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

6) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka - to lubię!” - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego (wydatki realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 533,49 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

7) w przedsięwzięciu pn.: „Jesteśmy aktywni” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 1.189.709,00 zł. W/w zwiększenie wynika z niewykonania wydatków na w/w projekt w pełnej kwocie planowanej na 2018 r.;

8) w przedsięwzięciu pn.: „European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 13.577,00 zł. Niniejsze zwiększenie wynika z niewykonania wydatków planowanych na 2018 r.;

9) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i Wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 363.024,00 zł (z tego 335.372,00 zł z dofinansowania, 17.652,00 zł to wkład własny objęty umową o dofinansowanie, 10.000,00 zł to wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie). Niniejsze zwiększenie wynika z niewykonania wydatków planowanych na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0006.2019.

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali treści ww. projektów uchwał.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Krzysztof Strużyński, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Krzysztof Strużyński

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.