Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3157
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 35 / 2017

PROTOKÓŁ NR 35/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3.Omówienie materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

5. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2018 rok.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXXIX sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na XXXIX sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;

2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

3) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego;

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy powstania szatni na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodała, że wnioski można składać do dnia 05.01.2018 r. Dopowiedziała, że zabezpieczono środki finansowe na 2018 r., jednak może zdarzyć się tak, że powiat będzie wnioskował o wyższą kwotę, ponieważ aktualnie trwa aktualizacja kosztorysów, a nie można wnioskować o więcej niż 100.000,00 zł. Poinformowała, że powiat będzie wnioskował o kwotę 60.000,00 zł. Dodała, że wartość dofinansowania z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wyniesie maksymalnie 50% kosztów całkowitych zadania, pozostałe 50% kosztów to wartość wkładu własnego.

4) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

5) w sprawie zmiany uchwały nr 63/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku;

Beata Matuszewska poinformowała, że udziela się pomocy finansowej Gminie Września w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł na wykonanie II etapu inwestycji tj. realizację zadania w terenie pn. „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice”, w tym w 2016 r. do kwoty 37.289, w 2017 r. do kwoty 205.536,00, a w 2018 r. do kwoty 64.675,00. Dodała,  że kwota 64.675,00 zł została już zabezpieczona w autopoprawce do projektu budżetu na 2018 r.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 763.911,00 zł w związku iż:

1) zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 50.000,00 zł;

2) zwiększono wpływy z tytułu czynszów najmu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 2.399,00 zł;

3) zwiększono wpływy z tytułu otrzymania darowizn oraz wynajmu stanowisk na targi Rolnicza Jesień przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni o kwotę 12.615,00 zł;

4) zwiększono plan dochodów Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni o kwotę 1.317,00 zł;

5) zwiększono plan dochodów Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w związku z otrzymaną darowizną w kwocie 7.000,00 zł i odszkodowania w kwocie 1.823,00 zł;

6) zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 447.630,00 zł realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni;

7) zmniejszono plan o kwotę 391.435,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Związane jest to z opóźnieniem wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na przesunięcie środków z 2017 r.  na 2018 r. , na co uzyskał zgodę.

Dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o taką samą kwotę, jak dochody budżetowe, czyli o 763.911,00 zł z tego:

1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.399,00 zł na zakup wyposażenia;

2) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 12.615,00 zł na zakup wyposażenia;

3) w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł na zakup wyposażenia i o kwotę 1.823,00 zł na usunięcie skutków nawałnicy;

4) w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.000,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

5) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 2.947,00 zł na dokonanie korekty odpisu na ZFŚS;

6) w Starostwie Powiatowym we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 400.071,00 zł (kwota dofinansowania 391.435,00 zł, kwota wkładu własnego 8.636,00 zł) na realizację projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

b) zmniejsza się plan o kwotę 64.675,00 zł z zadania „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Stefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”;

c) zmniejsza się plan o kwotę 326.949,00 zł z zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”.

Beata Matuszewska dopowiedziała, że dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego i w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

Poinformowała, że w uchwale nr 249/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30.11.2017 r. w załączniku nr 4 prostuje się oczywisty błąd pisarski. W załączniku tym dodano nowe zadanie majątkowe „Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej w kwocie 55.000,00 zł poprzez podanie klasyfikacji budżetowej dział 754, rozdział 75405, a powinien być dział 754, rozdział 75411.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł, to jest do kwoty 5.417.604,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.638,00 zł, to jest do kwoty 153.362,00 zł;

3) w przedsięwzięciu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 60.441,00 zł, to jest do kwoty 2.136,501,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 326.949,00 zł, a zwiększa planowane wydatki o tę kwotę w 2018 r., to jest do kwoty 3.651.218,00 zł);

5) w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł, to jest do kwoty 2.869.294,00 zł;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.814,06 zł (w 2016 r. 45.603,06 zł, w 2017 r. 205.536,00 zł, a w 2018 r. 64.675,00 zł). Okres realizacji to lata 2015 – 2018;

b) „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł (w 2017 r. nie planuje się nakładów, w 2018 r. 60.000,00 zł). Okres realizacji to lata 2017 – 2018.

 

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję i oddał głos radnej Marii Taciak.

 

Maria Taciak poinformowała, że z przedstawionych informacji wynika, że zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” w związku z konieczności zabezpieczenia środków na roboty związane z poszerzeniem drogi. Zapytała, czy na etapie projektowania nie było to uzgodnione.

 

Szczegółowa odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona na sesji Rady Powiatu przez Bartłomieja Kaczmarzewskiego, p.o. kierownika Referatu Dróg Powiatowych

Janusz Balcerzak poinformował, że w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” planowany był wykup nieruchomości. Dodał, że przenosi się to zadanie na przyszły rok. Dopowiedział, że czas wykupu trwa bardzo długo. Zapytał, jaka jest przyczyna przeniesienia realizacji zadania na przyszły rok. Poinformował, że uważa, iż przetarg powinien zostać rozpisany jak najszybciej, ponieważ później mogą wystąpić problemy z pozyskaniem wykonawcy na przebudowę ul. Kościuszki. Dodał, że zmniejszeniu uległy dochody w związku z tym, że nie zostały sprzedane wszystkie nieruchomości, które były zaplanowane. Zapytał, czy dotyczy to tylko działek, czy także lokalu przy ul. 3 Maja we Wrześni i budynku przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że w budżecie na 2017 r. zaplanowana była tylko sprzedaż działek w Bierzglinku. Poinformowała, że nie dokonano całkowitej sprzedaży zaplanowanych działek. Dodała, że został sprzedany jeden lokal przy ul. 3 Maja we Wrześni, natomiast akt notarialny i wpływ środków zostanie dokonany w przyszłym roku.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że sytuacja ul. Kościuszki jest skomplikowana, ponieważ od 40 lat nie były regulowane księgi wieczyste m.in. gminy, Skarbu Państwa i powiatu.  Dodał, że na terenie Wrześni jest wiele takich stanów prawnych, które wymagają badań historycznych. Dopowiedział, że jednak nie ma to bezpośredniego przełożenia na czas realizacji inwestycji przebudowy ul. Kościuszki. Poinformował, że w sprawie postępowania dotyczącego ul. Kościuszki nastąpiło rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego kwestionujące rozstrzygnięcie wojewody dotyczące prawomocności pozwolenia na budowę. Dodał, że najprawdopodobniej w połowie stycznia nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, czy w związku z realizacją zadania pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” wykonawcy ponoszą kary za opóźnienie m.in. robót geodezyjnych czy wykonanie map. Dodał, że terminy robót geodezyjnych są napięte.

Starosta wrzesiński poinformował, że trudno było znaleźć wykonawców, ponieważ prace nad realizacją zadania zostały uruchomione w tym samym czasie, we wszystkich powiatach województwa. Dodał, że tylko 2 lub 3 powiaty nie przystąpiły do udziału w realizacji działania. Dopowiedział, że zgłosili się wykonawcy z Krakowa, którzy dokonali cyfryzacji znaczącej części zasobów. Poinformował, że obliczenia zostały dokonane na rok (pierwsza cześć do końca 2017 r., natomiast druga jest do czerwca 2018 r). Dodał, że ze względu na opóźnienia naliczane są kary zgodnie z umową, natomiast kontynuacja realizacji zadania będzie trwać do czerwca przyszłego roku. Dopowiedział, że główny problem polega na tym, że jest duża ilość zadań, a nie ma wystarczającej liczby firm wykonawczych, które byłyby wstanie oprócz bieżącej działalności realizować również powyższe przedsięwzięcie w określonym czasie. Poinformował, że jest wiele źródeł finansowania projektu i stopniowo zmierza się do cyfryzacji całych zasobów geodezyjnych. Dodał, że problem istnieje w Pyzdrach, ponieważ nie ma tam map geodezyjnych i wszystko opiera się na tzw. mapach lotniczych, co przy procesie cyfryzacji jest zadaniem o wiele trudniejszym, niż gdyby były mapy geodezyjne. Dopowiedział, że praca na materiałach informatycznych jest znacznie łatwiejsza. Poinformował, że firmy posiadają różnego rodzaju aplikacje, a wizyty w terenie nie będą konieczne, ponieważ geodeta po zgłoszeniu będzie korzystał z dostępnego zasobu i na miejsce będzie przyjeżdżał już z gotowym materiałem.

Krzysztof Strużyński poinformował, że geodeci mają świadomość, iż w Gminie Pyzdry nie ma map geodezyjnych. Dodał, że zdarzały się takie sytuacje, że zaplanowano budowę wodociągów, a okazywało się, że nie istnieją podkłady geodezyjne i w takim momencie należało całą inwestycję przedłużyć o rok, aby wykonać podkłady geodezyjne.

Przewodniczący komisji poinformował, że dnia 27.11.2017 r. odbyła się debata budżetowa  dotycząca projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027. Dodał, że komisje stałe zaopiniowały pozytywnie powyższe projekty. Dopowiedział, że na sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego dnia 28.12.2017 r. odbędzie się głosowanie nad podjęciem projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 i w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. Poinformował, że radni zostali również zapoznani z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r., projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 i możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r.

Przewodniczący komisji poprosił o omówienie autopoprawek do projektu budżetu na 2018 r. Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że autopoprawką dochody zwiększa się o kwotę 239.604,00 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 239.604,00 zł. Po podjęciu uchwały budżetu wraz z autopoprawką dochody budżetowe będą wynosić 133.131.192,00 zł. Związane jest to z tym, że:

1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody o kwotę 391.435,00 zł w związku z przeniesieniem z 2017 r. planowanej kwoty dofinansowania na zadanie pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejsza się planowane dochody o kwotę 151.831,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”.

Dopowiedziała, że autopoprawką wydatki zwiększa się o kwotę 790.305,00 zł, z tego wydatki majątkowe o kwotę 790.305,00 zł. Po podjęciu uchwały budżetu wraz z autopoprawką wydatki budżetowe będą wynosić 143.602.538,00 zł. Poinformowała, że:

1) wprowadza się realizację II etapu zadania pn.: „Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” w kwocie 64.675,00 zł;

2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan o kwotę 356.949,00 zł na:

a) zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 3.324.269,00 zł o kwotę 326.949,00 zł na zadanie majątkowe „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”. Kwota ta zaplanowana jest na wypłatę odszkodowań i zostanie pokryta z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.,

b) zwiększenie planowanych wydatków 2.820.294,00 zł o kwotę 30.000,00 zł na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki”. Kwota na zabezpieczenie środków na roboty związane z poszerzeniem drogi i zostaną pokryte z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

3) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 460.512,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”. Z powyższej kwoty dofinansowanie wynosi 391.435,00 zł, a wkład własny 69.077,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

4) zwiększa się plan o kwotę 26.862,00 zł na zadanie „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Kwota ta została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

5) zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 151.831,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;

6) zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł na „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Kwota została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

7) zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.013,00 zł na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z Powiatu Wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.791,00 zł w związku z umieszczeniem dwoje małoletnich w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Radziejowskim,

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.778,00 zł w związku z umieszczeniem małoletniego w rodzinie zastępczej niezawodowej, co spowodowało zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o kwotę 2.398,20 zł miesięcznie;

Kwota 40.013,00 zł została zabezpieczona z rezerwy ogólnej;

8) zabezpieczono środki na nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo – sanitarno – magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w kwocie 60.000,00 zł. Kwota ta zostanie pokryta z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2017 r.;

9) w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonuje się przeniesienia w kwocie 127.086,00 zł:

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 127.086,00 zł zastępuje się kwotą 102.507,00 zł,

b) dodaje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.579,00 zł.

 

Dodała, że deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 550.701,00 zł i wynosi 10.471.346,00 zł. Natomiast planowane przychody zwiększa się o kwotę 550.701,00 zł i wyniosą 13.146.912,00 zł. Poinformowała, że rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 610.832,00 zł, natomiast rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 73.875,00 zł i wynosić będzie 354.562,00 zł.

 

Beata Matuszewska przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1) w załączniku nr 1  do projektu uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2018 r. nie zaplanowano dochodów w rozdziale wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Dochody zostaną skorygowane w trakcie roku budżetowego o faktyczne wpływy o ile takie zaistnieją. Natomiast zaplanowano tylko odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Nie zaplanowano natomiast dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat, jeśli odsetki wpłyną do budżetu zostanie dokonana stosowna korekta w trakcie roku budżetowego. Projekt budżetu na 2018 r. zakłada realne wpływy, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną zrealizowane;

2) w załączniku nr 4 do projektu chwały budżetowej obejmującym dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego doprowadzono do zgodności z przepisami i pozostałymi załącznikami;

3) w załączniku nr 3.5. do projektu uchwały budżetowej obejmującym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. dokonano sklasyfikowania w odpowiednich paragrafach właściwych dla źródła dochodów.

 

Maria Taciak poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się uzupełnienia w kolumnie „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w latach 2019 – 2024. Zapytała, czy nie było to wcześniej uwzględnione.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zostało to pominięte przy projekcie budżetu. Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała to i w związku z tym, zostanie to uzupełnione. Przedstawiła wyjaśnienia do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027:

1) dokonuje się uzupełnienia w kolumnie 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2019 – 2024. Uzupełnione kwoty dotyczą przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019 – 2024 na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych;

2) w 2017 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 475.566,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w 2018 r. Z uwagi na to, że do dnia podejmowania niniejszej uchwały nie zaciągnięto kredytu nie ujmuje się spłat w określonej kolumnie;

3) dokonuje się zmian w kolumnie 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych bez względu na stopień finansowania tymi środkami w latach 2018 – 2019 poprzez zwiększenie uprzednio wykazanych kwot o wydatki na wkład krajowy nieobjęty umowami o dofinansowanie. Po dokonaniu zmian w zakresie zadań współfinansowanych ze środków unijnych na 2018 r. dokonuje się uzupełnienia w 2018 r. o kwotę 2.636.219,00 zł, natomiast w 2019 r. uzupełnia się o kwotę 306.483,00 zł.

 

Pkt 5 Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2018 rok.

 

Przewodniczący komisji zaprezentował plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 2
do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2018 rok.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 35 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.