Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3152
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 34 / 2017

PROTOKÓŁ NR 34/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXXVIII sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXXVIII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXVIII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Radna Maria Taciak zapytała, jaki jest koszt projektu w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu odpowiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Poinformowała, że koszty są na etapie wyliczania, jednak wnioski należy składać do dnia 31.12.2017 r. Dodała, że wartość dofinansowania wynosi 95 % kosztów kwalifikowalnych, a wkładu własnego rzeczowego 5 % kosztów kwalifikowalnych. Dopowiedziała, że termin realizacji zadania jest od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. Poinformowała, że po wyrażeniu zgody na złożenie wniosku, zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy są to środki przeznaczone na korepetycje dla uczniów.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że są to środki finansowe na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej i na wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Józef Szafarek poprosił Marię Taciak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Maria Taciak poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni udzielił bardzo szczegółowej odpowiedzi na poniesione zarzuty w skardze. Dodała, że skarżąca skierowała również sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, z której odpowiedzią zapoznała się Komisja Rewizyjna. Dopowiedziała, że Państwowa Inspekcja Pracy w swoim piśmie przywoływała orzeczenie Sądu Najwyższego. Poinformowała, że miało to formę zalecenia dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, a nie rozstrzygnięcia na korzyść skarżącej, czy na niekorzyść dyrektora szkoły. Dodała, że Państwowa Inspekcja Pracy szczegółowo zajęła się zarzutem dotyczącym nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie stwierdziła jednak żadnych zastrzeżeń w tej sprawie. Dopowiedziała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w swoim piśmie wyjaśnił wszystkie kwestie, które muszą być wypełnione zanim zostanie uruchomiona praktyczna nauka młodzieży. Poinformowała, że zarzut ten jest bezzasadny. Oznajmiła, że Komisja Rewizyjna nie zajmowała się zarzutem dotyczącym nieprawidłowego rozwiązania umowy stosunku pracy, ponieważ wykracza to poza jej kompetencje. Dodała, że sprawa została skierowana do sądu, który rozstrzygnie, czy było to postępowanie zgodne z prawem czy też nie. Poinformowała, że w sprawie zarzutu dotyczącego nie wywiązania się z obietnicy zapewnienia skarżącej bezpłatnego korzystania z mediów i mieszkania przez dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, rozmowy w tej sprawie nie zostały przeprowadzone, a dyrektor szkoły zapewnił mieszkanie skarżącej do czasu znalezienia mieszkania. Odnosząc się do wszystkich zarzutów Komisja Rewizyjna uznała, że skarga jest bezzasadna. Dodała, że umowę o pracę rozwiązano w 2016 r., a skargę złożono dopiero w 2017 r.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 9.851,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+);

2) Decyzją Ministra Rozwoju Finansów zwiększony został plan dotacji celowych na 2017 r. o kwotę 32.361,00 zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;

3) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych o kwotę 2.900,00 zł i 1.800,00 zł z tytułu kwalifikacji wojskowej;

4) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 8.000,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni na bieżącą działalność m.in. na zakup wyposażenia;

5) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych o kwotę 4.000,00 zł z tytułu gospodarki gruntami  nieruchomościami i zwiększony o tę samą kwotę plan dotacji na pokrycie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem strat wywołanych klęskami żywiołowymi;

6) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych o kwotę 2.000,00 zł z tytułu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

7) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zmniejszony został plan dotacji celowych o kwotę 134.291,00 zł z tytułu składek opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;

8) Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 4.200,00 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

9) zwiększono wpływy o kwotę 20.000,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce;

10) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu otrzymanych przez  Dom Pomocy Społecznej we Wrześni kar umownych;

11) zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.500,00 zł realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni z tytułu czynszów najmu;

12) zwiększono wpływy o kwotę 4.551,00 zł realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (1.619,00 zł z tytułu czynszów najmu, 1.519,00 zł z wpływów z usług, 1.413,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za graffiti na ścianach budynku);

13) otrzymano przez Starostwo Powiatowe we Wrześni odszkodowanie za szkody na mieniu powstałe wskutek nawałnicy zwiększa się plan o kwotę 6.633,00 zł.

Beata Matuszewska dodała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 47.327,00 zł i przeznacza się dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni kwotę 5.177,00 zł na nauczanie indywidualne (3.677,00 zł), oraz świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i BHP (1.500,00 zł);

2) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni kwotę 11.450,00 zł na zakup wyposażenia do auli szkolnej;

3) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 30.700,00 zł na partycypację w kosztach remontu dachu na budynku położonym przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni (27.700,00 zł) i na usługi pocztowe (3.000,00 zł).

Beata Matuszewska dopowiedziała, że w budżecie dokonuje się poniższych zmian:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.220,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej” i przenosi się te środki na wydatki bieżące realizowane przez powyższą jednostkę;

2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.158,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wózka widłowego” i przeznacza się te środki na nowe zadanie majątkowe pn.: „Zakup spawarek inwertorowych z wyposażeniem”;

3) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 400,00 zł dla organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i przenosi się te środki na dotację dla miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;

4) zmniejsza się plan dotacji o kwotę 640,00 zł dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i przenosi się te środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

 

Poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej zostanie wprowadzona autopoprawka dotycząca:

1) zwiększonych wpływów o kwotę 23.863,00 zł zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni (przeprowadzenie kursów i wynajem sal);

2) zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 91.685,00 zł dla:

a) Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kwotę 55.000,00 zł na wpłatę na fundusz celowy – dofinansowanie zakupu pompy szlamowej;

b) Gminy Pyzdry kwotę 25.000,00 zł na wykonanie odwodnienia drogi gruntowej przy budowanym boisku w miejscowości Pietrzyków;

c) Starostwa Powiatowego we Wrześni kwotę 11.685,00 zł na wykonanie opinii stanu technicznego wraz z programem robót zabezpieczenia wieży budynku Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa;

 

3) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 84.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn.: „Odbudowa mienia uszkodzonego wskutek nawałnicy w sierpniu 2017 r.”

 

Dodała, że autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe zadanie pn. „Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego” na okres realizacji 2017 – 2018 i łącznie planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 9.800,00 zł (w 2017 r. 2.800,00 zł, a w 2018 r. 7.000,00 zł).

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że jeżeli lekarz rodzinny nie może stwierdzić zgonu w stosunku do pacjenta, który umiera nagle, to wtedy powiat zapewnia tzw. koronera, który stwierdza zgon. Dodał, że żaden lekarz z powiatu wrzesińskiego nie chciał podjąć się tego zadania. Dopowiedział, że powiat podpisuje umowę z zespołem lekarzy w Poznaniu, którzy odbierają telefon alarmowy i mają obowiązek przybyć we wskazane miejsce, aby stwierdzić zgon. Poinformował, że w budżecie powiatu należy zapewnić środki finansowe na ten cel. Dodał, że koszty płacone są od zdarzenia. 

Maria Taciak zapytała, jak wygląda powyższe zadanie od strony praktycznej.

Starosta Wrzesiński wyjaśnił, że procedura polega na tym, że w przypadku, kiedy umiera dana osoba, policjant lub prokurator dzwonią pod wskazany numer alarmowy. Następnie przyjeżdża koroner i stwierdza akt zgonu.

Beata Matuszewska poinformowała, że do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 29.600,00 zł, w 2018 r. nie dokonuje się zmian, a w 2019 r. zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn. „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 47.500,00 zł do kwoty 174.000,00 zł;

3) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”;

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo”; 

c) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P – budowa chodnika w m. Orzechowo”;

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P – budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Nekla”.

Dodała, że do porządku sesji zostaną wprowadzone dwa projekty uchwał Rady:

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry,

2) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 34 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Józef Szafarek
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 14:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.