Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3249
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-07-12 12:35

Treść strony

Protokół nr 33 / 2017

PROTOKÓŁ NR 33/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Pkt 1 Otwarcie posiedzenia.

Ze względu na tematykę posiedzenie komisji stałych odbyło się w tym samym czasie. Posiedzenie otworzył i prowadził Józef Szafarek, przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Budżetowo – Finansowej oraz Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek wyjaśnił, że jako przewodniczący Komisji  Budżetowo – Finansowej został poproszony o prowadzenie posiedzenia, ponieważ dotyczy spraw budżetowych.

 

Pkt 2 Przyjęcie porządku obrad.

Józef Szafarek przedstawił zaplanowany porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

4. Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 -2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

 

Zapytał, czy radni chcą wnieść zmiany do treści proponowanego porządku posiedzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 3 Dyskusja nad projektem budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok i wydanie opinii przez członków Komisji.

Pkt 4 Dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 -2027 i wydanie opinii przez członków Komisji.

Józef Szafarek wprowadził w tematykę posiedzenia i poinformował, że po raz 7 prowadzi debatę budżetową. Dodał, że po zapoznaniu się z materiałami można zauważyć, że projekt budżetu powiatu na 2018 r. różni od tego na 2017 r., ponieważ dochody budżetu są znacznie większe niż na 2017 r. i wynoszą 132.891.588,00 zł, czyli o 61.197.526,00 zł więcej niż w 2017 r., kiedy wynosiły 71.694.062,00 zł. Dopowiedział, że natomiast wydatki na 2018 r. proponowane są w wysokości 142.812.233,00 zł, czyli o 69.017.117,00 zł więcej niż w 2017 r., kiedy wynosiły 73.795.116,00 zł.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że jest to budżet wyjątkowy, ponieważ dochody i wydatki przekraczają prawie dwukrotnie wartości projektu na 2017 r. Dodał, że jest to projekt budżetu, który jest realnie do zrealizowania. Dopowiedział, że pomimo dużych zadań inwestycyjnych, finansowanych z pozyskanych środków, w budżecie zabezpieczone są środki na realizację zadań bieżących powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu.  Poinformował, że wykonanie budżetu w 2018 r. będzie zależeć przede wszystkim od dyscypliny i zaangażowania wszystkich, w tym radnych Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że jest to satysfakcja uczestniczyć w realizacji tak trudnego budżetu.

 

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok Beatę Matuszewską.

 

Na początku Beata Matuszewska przedstawiła w formie multimedialnej projekt budżetu na 2018 r. w odniesieniu do projektu budżetu na 2017 r. Szczegółowy zakres omówionych kwestii znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. Materiał informacyjny oraz uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r. znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod symbolem klasyfikacyjnym SOR.0002.12.2017.

 

Beata Matuszewska przedstawiła, jak zmienił się stan zatrudnienia w jednostkach powiatowych i jednostkach oświatowych Powiatu Wrzesińskiego, a także ilość oddziałów w jednostkach oświatowych. Poinformowała, że liczba etatów na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 675,34 etatu i została umniejszona o 11,91 etatu w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast liczba osób zatrudnionych na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 716 osób i jest niższa o 12 osób w stosunku do roku ubiegłego.

 

Beata Matuszewska poinformowała o dochodach i wydatkach na 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Dodała, że deficyt budżetu jest wyższy niż w ubiegłych latach ze względu na realizację inwestycji zawartych w budżecie i wynosi 9.920.645,00 zł. Dopowiedziała, że zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Deficyt budżetu na 2017 r. wynosił 2.101.054,00 zł. Poinformowała, że kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 2.675.566,00 zł, a kwota planowanych przychodów wynosi 12.596.211,00 zł.

Dodała, że na 2018 r. plan:

1) dochodów wynosi 132.891.588,0 zł:

a) majątkowe – 64.447.282,00 zł (48,50%),

b) bieżące – 68.444.306,00 zł (51,50%);

2) wydatków wynosi 142.812.233,00 zł:

a) majątkowe – 76.338.617,64 zł (53,45%),

b) bieżące – 66.473,615,36 zł (46,55%).

 

Poinformowała, że w projekcie budżetu, dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 1.970.690,64 zł. W związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

 

Dodała, że na dochody majątkowe, które planowane są na kwotę 64.447.282,00 zł składają się:

1) dotacja przekazana przez wojewodę na zadania zlecone w kwocie 200.000,00 zł;

2) dofinansowanie projektów w kwocie 61.320.342,00 zł:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki” – 1.794.552,00 zł,

b) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” – 1.047.399,00 zł,

c) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – 10.167.440,00 zł,

d) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – 45.464.929,00 zł,

e) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” – 2.641.965,00 zł,

f) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” – 204.057,00 zł;

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki) w kwocie 10.000,00 zł;

4) wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 2.791.940,00 zł;

5) wpływy ze sprzedaży autobusu w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w kwocie 125.000,00 zł.

 

Poinformowała, że natomiast dochody budżetowe wpływają w ciągu roku do budżetu powiatu z różnych tytułów. Dodała, że duży wpływ na dochody bieżące mają podpisane umowy na realizację projektów unijnych:

1) „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” – 735.782,00 zł;

2) „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” – 853.556,00 zł;

3) „Jesteśmy aktywni” – 316.262,00 zł.

 

Dopowiedziała, że dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 7.985.284,00 zł. Składają się na nie:

1) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 7.213.373,00 zł;

2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.000,00 zł (kwalifikacja wojskowa);

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 199.533,00 zł;

4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 369.878,00 zł;

5) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 200.000,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni).

 

Poinformowała, że subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 31.557.015,00 zł:

1) część oświatowa - 27.493.911,00 zł. Jest wyższa o 812.128,00 zł niż w 2017 r., kiedy wynosiła 26.681.783,00 zł;

2) część równoważąca – 1.117.143,00 zł. Jest wyższa o 313.843,00 zł niż w 2017 r., kiedy wynosiła 803.300,00 zł;

3) część wyrównawcza – 2.945.961,00 zł. Jest niższa o 359.449,00 zł niż w 2017 r., kiedy wynosiła 3.295.410,00 zł.

 

Dodała, że na dochody od osób fizycznych i prawnych składają się:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planowana kwota na 2018 r. wynosi 17.399.361,00 zł;

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota na 2018 r. wynosi 1.200.000,00 zł.

 

Dopowiedziała, że dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 2.221.194,00 zł:

1) „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” – wpływ z tytułu dotacji w 2018 r. wyniesie 735.782,00 zł;

2) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wpływ z tytułu dotacji w 2018 r. wyniesie 268.251,00 zł;

3) „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” - wpływ z tytułu dotacji w 2018 r. wyniesie 853.556,00 zł;

4) „Jesteśmy aktywni” - wpływ z tytułu dotacji w 2018 r. wyniesie 316.262,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się również kwota w wysokości 47.343,00 zł. Jest to wpływ środków na 2018 r. na realizację projektu pn.: „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów”.

 

Poinformowała, że dotacje i środki zewnętrzne będą m.in.:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gmin powiatu wrzesińskiego na realizację programu usuwania azbestu;

2) z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy na nagrody dla pracowników.

 

Dodała, że w budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 76.338.617,64 zł, z tego:

1) wydatki inwestycyjne: 75.663.019,00 zł, z tego:

a) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki” - 2.820.294,00 zł,

b) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo - Graboszewow m. Września” - 3.324.269,00 zł,

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin” -175.000.00 zł,

d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Nekla” - 200.000,00 zł,

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” -175.000.00 zł,

f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska” - 550.000,00 zł,

g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” -70.000.00 zł,

h) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo - 50.000,00 zł,

i) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica” - 430.000,00 zł,

j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” - 100.000.00 zł,

k) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - 1.232.234,00 zł,

l) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni’’ - 200.000,00 zł,

m) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - 48.166.326,00 zł;

n) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - 12.727.609,00 zł,

o) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” - 5.442.287,00 zł;

2) zakupy inwestycyjne: 493.437,00 zł, z tego:

a) „Zakup działek pod poszerzenie drogi powiatowej (Gutowo Małe działka 23/26 o powierzchni 0,0127 ha i 24/10 o powierzchni 0,0227 h” - 25.000,00 zł,

b) „Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania” - 129.168,00 zł,

c) „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych” - 135.212,00 zł,

d) „Zakup wyposażenia do placówek oświatowych w związku z realizacją projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!”” - 204.057,00 zł;

3) dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 182.161,64 zł.

 

Natomiast na wydatki bieżące w kwocie 66.473.615,36 zł składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych 57.798.875,36 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.761.411,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 17.037.464,36 zł;

2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym – 800.000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.211.262,00 zł;

4) dotacje na zadania bieżące – 3.114.077,00 zł;

5) obsługa długu – 230.554,00 zł;

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – 1.645.575,00 zł;

7) dotacje na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 673.272,00 zł.

 

Józef Szafarek podziękował Pani skarbnik za przedstawienie informacji. Otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

 

Radna Maria Taciak zapytała, czy w dochodach zostały wskazane wszystkie kwoty wynikające z realizacji projektów, na które były podpisane umowy. Zapytała, czy wszystkie projekty, na które zostały lub dopiero zostaną otrzymane środki finansowe ujęte są w dochodach budżetu powiatu.

 

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jeśli chodzi o środki unijne, to na projekty miękkie otrzymywane są środki zaliczkowe w formie refundacji, czyli po wydatkowaniu środków własnych. Poinformowała, że na projekt pn.: „Bądź na topie – zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” środki już dawno powinny wpłynąć do budżetu, a wniosek, który złożono w marcu nadal nie został zatwierdzony. Dodała, że w przypadku projektów miękkich planowanie odbywa się według harmonogramu. Dopowiedziała, że powiat nie ma gwarancji, czy środki wpłyną w danym roku do budżetu. Natomiast w przypadku projektów twardych również można zaliczkować środki, czyli otrzymać do 80 % kwoty całkowitego dofinansowania. Poinformowała, że w pierwszych latach wnioskuje się o 80 % dofinansowania, a pozostałe 20 % otrzymuje się po zakończeniu realizacji projektu. Dodała, że w przypadku przebudowy drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki plan jest wpisany w budżet po stronie dochodów i wydatków. Dopowiedziała, że powiat zobowiązany jest dokonać płatności w styczniu, jednak nie ma gwarancji, czy otrzyma środki finansowe w 2018 r. Poinformowała, że zadanie można rozliczyć dopiero w terminie od 01.06. do 30.06., jednak nie ma informacji, kiedy zostaną wypłacone środki finansowe. Każdy projekt jest rozpisywany i rozliczany indywidualnie.

 

Radny Przemysław Hirschfeld poprosił o wyjaśnienie przeznaczenia kwoty 200.000,00 zł na budowę budynku strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni oraz dlaczego, ta kwota jest tak niska.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Dodała, że Wojewoda Wielkopolski wskazuje kwoty do zaplanowania na 2018 r. i na budowę strażnicy we Wrześni została przypisana kwota 200.000,00 zł. Dopowiedziała, że w ubiegłym roku przy projekcie budżetu na powyższe zadanie była zapisana kwota 1.300.000,00 zł, potem nastąpiło zwiększenie do kwoty 2.320.000,00 zł. Poinformowała, że w 2016 r. to zadanie w ogóle nie było realizowane. Dodała, że nie ma ciągłości ani systematyczności wykonywania tego zadania. Poinformowała, że istnieje wyrok sądu, z którego wynika, iż zadań administracji rządowej realizowanych przez powiaty, czy gminy nie można dofinansować ze środków własnych z wyjątkiem orzekania.

 

Starosta wrzesiński poinformował, że Komenda Główna Straży Pożarnej rozpisała harmonogram zadań inwestycyjnych, w tym zadanie budowy budynku strażnicy dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni. Dodał, że ta inwestycja będzie realizowana w poszczególnych latach, na 2018 r. przeznacza się około 3.000.000,00 zł. Dopowiedział, że zadanie będzie realizowane przez najbliższe 2 lata, czyli do 2020 r. Poinformował, że najprawdopodobniej na początku 2018 r. powiat otrzyma informację o zwiększeniu budżetu na realizację powyższego zadania. Dodał, że Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej poinformował, iż przetarg, który się odbędzie, mimo że nawet będzie wypłacony w transzach, aby odbył się na całe zadanie, czyli firma, która stanie do przetargu będzie realizowała zadanie do samego końca, ale w transzach w 2018, 2019 i 2020 r.

 

Maria Taciak poinformowała, że po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały budżetowej można zauważyć, że budżet na 2018 r. wygląda korzystnie dla powiatu i inwestycji, które będą realizowane. Dodała, że po stronie dochodów przy pozycji dotyczącej gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w uzasadnieniu przyjęto wpływy do budżetu na poziomie 2.701.940,00 zł, co odpowiada wartości sprzedaży 42 działek. Dopowiedziała, że również z informacji zawartej w uzasadnieniu do projektu budżetu wynika, że w latach 2013 – 2016 sprzedano 50 działek położonych w Bierzglinku. Łączne dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w latach 2013 – 2016 wynosiły 11.151.062,00 zł, co średnio stanowi 2.787.765,00 zł. W latach 2013 – 2016 sprzedano 50 działek, a w 2017 r. zbyto w drodze przetargu 21 działek, zatem prognoza sprzedaży 42 działek zaplanowana na 2018 r. jest bardzo optymistyczna. Dodała, że na terenie Wrześni rozwija się intensywnie budownictwo wielorodzinne stawiane przez deweloperów. Dopowiedziała, że koszt m2 powierzchni jest w miarę korzystny dla nabywców mieszkań. Poinformowała, że będzie to miało negatywny wpływ na prognozę sprzedaży 42 działek w 2018 r. Ponadto w uzasadnieniu zawarto informację, że wystąpiono o zmianę granic miasta, co ma podnieść atrakcyjność dla potencjalnych nabywców działek w Bierzglinku. Dodała, że takie optymistyczne podejście i wyznaczenie 2018 r. na zrealizowanie planu jest pod dużym znakiem zapytania. Dopowiedziała, że do zmiany granic miasta Września nie tylko potrzebna jest decyzja burmistrza, ale m.in.: wcześniejsze konsultacje społeczne, opinia Rady, a ostatecznie Rady Ministrów.

Dodała, że dokonała również analizy po stronie wydatków. Dopowiedziała, że w projekcie uchwały budżetowej zostało zawarte zestawienie wniosków złożonych do budżetu dotyczących realizacji zadań drogowych. Przedstawiła parytety dla określonych gmin i określonych zadań: dla Gminy Nekla, Gminy Miłosław i Gminy Pyzdry po 550.000,00 zł i dla Gminy Kołaczkowo 100.000,00 zł. Poinformowała, że do projektu budżetu są wpisane nowe inwestycje, na które nie ma w ogóle projektów, ewentualnie inwestycje, których projekty muszą być dostosowane do stanu faktycznego. Dodała, że w wykazie zadań inwestycyjnych występuje pozycja, która nie miała odzwierciedlenia w wykazie wniosków złożonych do budżetu dotyczących realizacji zadań drogowych. Zapytała, czy wnioski, które zostały wyszczególnione w wykazie, i dla których została wydana ocena (pozytywna/negatywna), dokonał tego Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Poinformowała, że w wykazie zadań inwestycyjnych znajduje się „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo – gr. powiatu Pogorzelica” na kwotę 430.000,00 zł. Zapytała, kto zgłosił ten wniosek, ponieważ w wykazie złożonych wniosków nie ma tego zadania. Dodała, że od wielu lat zmaga się z tym, aby do budżetu powiatu była wprowadzona realizacja inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej”. Dopowiedziała, że proponowała nawet realizację zadania etapowo. Poinformowała, że jedne inwestycje wprowadzane są do budżetu bez projektu, a zadanie, które ciągnie się od wielu lat nie zostało wpisane do budżetu, mimo że, przygotowanie projektu jest w fazie końcowej. Dodała, że należy się wzajemnie szanować składając wnioski do budżetu. Dopowiedziała, że nie może być tak, iż wprowadzane są do budżetu nowe inwestycje, a ta, o którą starano się już od wielu lat jest odkładana.

 

Beata Matuszewska poinformowała, że została przeprowadzona symulacja działek. Dodała, że działki, które zostały sprzedane były działkami większymi. Dopowiedziała, że nie można patrzeć na ilość sprzedanych działek, a na ich wartość. Oznajmiła, że jeśli okaże się, iż nie będzie można sprzedać działek, Zarząd Powiatu dokona modyfikacji budżetu. Poinformowała, że Zarząd ma prawo własnej decyzji, czy podjąć kontynuację czy budowę nowej drogi. Dodała, że z informacji Referatu Dróg Powiatowych wynika, iż nie na wszystkie drogi potrzebne jest przygotowywanie dokumentów na zewnątrz. Część zadań wykonują pracownicy Referatu Dróg Powiatowych, w związku z czym dokumentacja jest wykonywana w referacie. Dopowiedziała, że zadania, które są realizowane na drogach powiatu i nie wymagają np. odwodnienia, są znacznie droższe niż w gminach. Poinformowała, że na terenie gmin nie potrzeba poboczy ani odwodnień. Dodała, że wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września zostało przełożone na przyszły rok. Dopowiedziała, że wnioski do budżetu powiatu składane były przez radnych czy gminy, a w związku z tym, niektóre drogi się powtarzają. Zarząd Powiatu nie wziął pod uwagę wszystkich dróg, ponieważ ilość środków finansowych nie pozwala na realizację wszystkich złożonych wniosków. Poinformowała, że wcześniej ustalono, iż w pierwszej kolejności będzie realizowane zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewow m. Września”, a następnie zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej”. Dodała, że rozbudowa odcinka drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewow m. Września planowana jest na 2018 r. Dopowiedziała, że nawet, kiedy powiat nie uzyska dofinansowania ze środków zewnętrznych na tą inwestycję, to jest planowana jej realizacja w całości w 2018 r.

 

Maria Taciak dodała, że w swojej wypowiedzi nie odniosła się do kompetencji Zarządu Powiatu w zakresie podejmowania decyzji w zakresie zadań drogowych. Zwróciła uwagę na to, że wprowadzone są do budżetu nowe zadania na wysokie kwoty. Dodała, że przy niektórych inwestycjach występuje adnotacja, iż istnieje deklaracja ze strony samorządów gminnych. Zapytała, czy zostało to sformalizowane, czy gminy złożyły deklaracje i czy przedłożyły podjęte uchwały, w których zagwarantowane są środki na realizację określonych zadań. Zapytała, skąd pewność, że np. Gmina Nekla uchwali budżet, w którym 30% środków na zadania inwestycyjne przeznaczy na realizację właśnie tego zadania. Poinformowała, że przyjęte zadania do realizacji nie mają jeszcze decyzji Rad poszczególnych gmin.

 

Starosta wrzesiński poinformował, że jeśli chodzi o zadania drogowe, nie da się tego rozpatrywać w przedziale jednego roku. Dodał, że realizacja zadań odbywa się w dwóch formach: pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Oznajmił, że jest dużo zadań inwestycyjnych związanych z pozwoleniem na budowę, które umożliwiają modernizację odcinków drogowych. Oprócz pozwoleń na budowę i zgłoszeń, jest jeszcze: budowa chodników, inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową w terenach miejskich i wiejskich. Poinformował, że w 2018 r. są konkretne pozwolenia na budowę lub gotowe projekty. Dodał, że nie ma dokumentacji na zadanie pn.: „Przebudowę drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”. Natomiast jest dokumentacja na zadanie pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”, dlatego realizacja tego zadania będzie kontynuowana w 2018 r. Dopowiedział, że chcąc zracjonalizować wydatki na tzw. zgłoszenia, próbowano aby zaplanowane w 2018 r. zadania były w podobnym udziale w poszczególnych gminach. Poinformował, że burmistrzowie deklarowali udział własny gmin w realizacji zadań drogowych, najczęściej jest to na poziomie 30 %, jednak bywają zadania, które są realizowane na poziomie 50 %. Gmina Września w 100 % wykonała chodnik w Chwalibogowie. Dodał, że priorytetem w kolejności wykonywania zadań jest możliwość stworzenia dokumentacji, w terenie ustalane są priorytety z samorządami gminnymi, bo mimo, że droga jest powiatowa to przebiega przez teren gminy. Dopowiedział, że wszystkie propozycje zadań drogowych były konsultowane i uzgadniane z propozycjami mieszkańców, którzy zgłaszali wnioski i burmistrzami poszczególnych gmin. Poinformował, że istnieje wiele uwarunkowań zależnych i niezależnych od powiatu, które decydują o tym, jaka droga może być zrealizowana i w jakim czasie. Odnosząc się do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" - wykonanie dokumentacji projektowej”, zwrócił uwagę, iż projekt na tę drogę jest wykonywany, jednak został opóźniony ze względu na to, że jest to rejon intensywnej rozbudowy infrastruktury. Poinformował, że między ul. Słowackiego, a ul. Szosa Witkowska występują prace związane z infrastrukturą drogową, wodno – kanalizacyjną, powstaje centrum przesiadkowe i planowana jest budowa ronda. Dodał, że są to czynniki odpowiadające za opóźnienie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Witkowo - Września w m. Września. Ustalono początkowo, że najpierw zostanie zrealizowana droga powiatowa Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września, a następnie droga powiatowa Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września.

 

Starosta wrzesiński poinformował, że do niedawna ważnym zadaniem był parking wokół dworca kolejowego we Wrześni. Wskazywano, że były projekty budowy parkingu na skwerze przy biurowcu. Dodał, że zadanie zostało zrealizowane i powstał parking przy dworcu kolejowym. Dopowiedział, że nie można poukładać zadań i inwestycji od początku do końca w jednym roku i w określonej kolejności, bo czynników wpływających na to jest zbyt wiele. Poinformował, że realizowane są te zadania, które z perspektywy listopada 2017 r. są możliwe do wykonania. Dodał, że w ciągu roku budżetowego zadania, a szczególnie drogowe, te które nie wymagają dokumentacji prawnej i inżynieryjnej, i są wykonywane na zgłoszenie lub tych modernizacyjnych, realizowane są w ciągu roku w większym zakresie, często m.in. przy pomocy samorządów gminnych. Dopowiedział, że jeśli dziś mówi się o projekcie budżetu na 2018 r., to nie jest to projekt zamknięty, a startowy. Poinformował, że, które zadania zostaną zrealizowane okaże się w trakcie ich realizacji, ponieważ na to mają wpływ przetargi, warunki techniczne i uwarunkowania pogodowe.

 

Maria Taciak dodała, że starosta sam sobie teraz zaprzeczył dokumentem, który nazywa się wykaz zadań majątkowych, ponieważ powiedział, że należy realizować przede wszystkim te zadania, na które są projekty, i które najprawdopodobniej zostaną zrealizowane. Dopowiedziała, że nie ma projektów na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” i „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica”.

Starosta wrzesiński poinformował, że na przebudowę wyżej wymienionych dróg nie jest wymaga dokumentacja.

Maria Taciak dodała, że projekt na „Przebudowę drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września" można było wykonać, ponieważ zawsze można dokonać aktualizacji dokumentacji. Dopowiedziała, że przy ul. Witkowskiej stale będą powstać budynki i domy, przy tej drodze znajdują się działki ogrodowe. Poinformowała, że gdyby wychodzono z założenia, że lepiej odczekać np. 10 lat, aż stwierdzi się, że przestrzeń przy ul. Szosa Witkowska całkowicie została zabudowana, to wtedy będzie można przystąpić do realizacji zadania.

Radny Mirosław Balicki zapytał, jaka byłaby forma dofinansowania Gminy Kołaczkowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” na kwotę 100.000.00 zł.

Józef Szafarek poinformował, że na terenie Kołaczkowa było realizowanych wiele zadań dofinansowywanych przez powiat wrzesiński. Dodał, że Kołaczkowo zawsze uczestniczyło przy realizacji zadań, które szacowano na minimum 20%. Dopowiedział, że w 2017 r. mieszkańcy również złożyli wniosek do Zarządu, w którym deklarują pomoc w postaci prac wykonywanych przy budowie chodnika w m. Krzywa Góra.

Starosta wrzesiński dodał, że w projekcie budżetu na 2018 r. znajduje się płatność na „Przebudowę drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki” w kwocie 1.750.800,00 zł oraz na budowę chodnika w m. Krzywa Góra w kwocie 100.000,00 zł. Dopowiedział, że nie da się sprawiedliwie ani obiektywnie dokonać porównań nakładów finansowych na drogi poszczególnych gmin w przedziale jednego roku, należy to wykonać z perspektywą na kilka lat.

Radny Bogdan Kruk zapytał, czy jest możliwe wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica”, której długość wynosi  około 5 km drogi za kwotę 430.000,00 zł.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że jest to kwota za 1 km drogi.

Starosta Wrzesiński dodał, że często tak bywa, że odcinek drogi jest w różnym stopniu zużyty. Dopowiedział, że czasem naprawa 1 km drogi czy kilku metrów poprawia znacznie jakość danego odcinka drogi. Poinformował, że Samorząd Województwa będzie budował drogę wojewódzką w kierunku Mikuszewa, w związku z czym powstanie ciąg komunikacyjny, który poprawi komunikację na znacznym odcinku drogi przy połączeniu drogi wojewódzkiej z powiatową.

Radny Janusz Balcerzak przytoczył słowa starosty, iż Gmina Września w 100 %  wybudowała chodnik w Chwalibogowie, ale nic nie wspomniał o tym, że Gmina również w 100 % wybudowała chodnik od drogi nr 92 w stronę Podstolic na ponad 100 m odcinku drogi. Dodał, że ma nadzieję, iż w inwentaryzacji majątku trwałego znajdzie się budowa tego chodnika. Dopowiedział, że starosta zapowiadał na sesji, że zwróci się do Rady Powiatu o to by w budżecie zagwarantować kwotę 1.000.000,00 zł na odział udarowy. Zapytał, czy ta sprawa została odłożona, czy jednak już wiadomo, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował w przyszłym roku to zadanie.

Starosta wrzesiński dodał, że nie przytoczył w swojej wypowiedzi wszystkich odcinków dróg, finansowanych  w 100% przez Gminy, tylko podał przykład. Oznajmił, że jeśli chodzi o sprawę dotyczącą oddziału udarowego, to wszystkie informacje zostaną przedstawione dnia 30.11.2017 r. na sesji Rady, która w szczególności poświęcona będzie sytuacji Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Radny Przemysław Hirschfeld poinformował, że po zliczeniu wydatków na inwestycje drogowe, wynika, że w 2017 r. przeniesiono około 6.500.000,00 zł na 2018 r. ze względu na nie zrealizowane inwestycje w 2017 r. Dodał, że po zliczeniu środków finansowych na nowe inwestycje w 2018 r. wyszło 1.400.000,00 zł. Zapytał, czy jeśli inwestycje na 2018 r. zostaną zakończone w 2018 r. to czy na 2019 r. nie planuje się żadnych inwestycji drogowych.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że jeżeli jest koniec 2017 r. i omawiany jest projekt budżetu na 2018 r. to te zadania z punktu widzenia Zarządu Powiatu określone są, jako realne do zrealizowania. Jakie zadania będą realizowane w 2019 r. jeszcze nie wiadomo, natomiast pośrednio z dzisiejszej dyskusji wynika, że jest przygotowywana dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”. Poinformował, że jeśli zostanie przygotowana dokumentacja, to będzie to jedno z większych zadań inwestycyjnych, które będzie planowane do zrealizowania. Dodał, że środki zewnętrzne pozwalają na pomnażanie środków własnych budżetu. Dopowiedział, że każda z większych inwestycji, szczególnie drogowych zgłaszane były do Programu Regionalnego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg i tak jest nadal. Poinformował, że jest przygotowana dokumentacja na drogę w kierunku Czerniejewa, jest przygotowywana dokumentacja na „Przebudowę drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”, aktualizowana jest dokumentacja na drogę Targowa Górka – Mała Górka. Wszystko zależy od okoliczności tj.: koszty całkowite, dofinansowanie i potencjalny udział samorządów gminnych.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, ile jest przewidywanych łącznie kilometrów na modernizację, przebudowę i naprawę dróg powiatowych w 2018 r.

Starosta wrzesiński poinformował, że bardzo często przy korzystnym rozstrzygnięciu przetargowym zadań wydłużany jest lub poszerzany zakres inwestycji, tych które nie są związane z pozwoleniami na budowę.

Beata Matuszewska poinformowała, że ilość kilometrów na modernizację, przebudowę i naprawę dróg powiatowych wynosi 3.521 km.

Radna Halina Kotyk zapytała, czy teren między ul. Szosą Witkowską a ul. Słowackiego przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną czy wielorodzinną.

Starosta wrzesiński odpowiedział, że powstaje tam budownictwo jednorodzinne, szeregowe i wielorodzinne. Poinformował, że budowa łącznika między tymi dwoma drogami jest związana z budową infrastruktury. Dodał, że jednym z głównych powodów przedłużenia okresu wykonywania inwestycji przebudowy ul. Szosa Witkowska jest fakt, iż właśnie przebudowywana jest infrastruktura i nie można geodezyjnie nanieść na przygotowywany projekt tych odcinków sieci kanalizacyjnej, które są w trakcie realizacji.

Po zakończeniu dyskusji i zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Wrzesińskiego Józef Szafarek przeprowadził odrębne głosowania nad zaopiniowaniem projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 i budżetu powiatu na 2018 rok, w którym wzięło udział 6 członków komisji.

Opinie komisji stałych stanowią załączniki od nr 3 do nr 6 do protokołu.

 

Projekty:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027;

2) budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok zostały jednomyślnie zaopiniowane pozytywnie.

Opinia Komisji Budżetowo – Finansowej znajduje się w Referacie Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu pod numerem sprawy SOR.0002.12.2017.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji                                                    

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 33 / 2017)

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.