Szybkie linki

Banery

Powiat Wrzesiński

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 3156
ostatnia aktualizacja tej strony:
2020-07-20 14:44
ostatnia aktualizacja w BIP:
2024-06-19 14:55

Treść strony

Protokół nr 32 / 2017

PROTOKÓŁ NR 32/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETOWO - FINANSOWEJ

z dnia 7 listopada 2017 r.

 

Józef Szafarek, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Anna Trubacz, główna księgowa powiatu;

2) Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia;

3) Stefan Tomczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej;

4) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Józef Szafarek przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu.

4. Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Omówienie materiałów na XXXVII sesję Rady Powiatu.

Józef Szafarek przeczytał treść porządku obrad na XXXVII sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego. Przedstawił tytuły projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

4) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”;

5) w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

Radna Maria Taciak zapytała, jakie są zasady ustalenia kosztów, jak i inne zasady realizacji projektu, które zostały szczegółowo określone w umowie partnerstwa na rzecz realizacji projektu zawartej dnia 23.08.2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wrzesińskim oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o.

Przewodniczący komisji poprosił o udzielenie odpowiedzi Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że umowa partnerska to trójstronna umowa podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wrzesińskim oraz Szpitalem Powiatowym we Wrześni Sp. z o. o. Poinformowała, że powiat figuruje w niej jako partner finansujący, czyli zobowiązuje się do zabezpieczenia wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup infrastruktury informatycznej, która będzie zlokalizowana w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Dodała, że na podstawie audytu, który został dokonany w toku prac przygotowawczych, wszystkie kwoty zostały uszczegółowione. Dopowiedziała, że pierwotna kwota różniła się od kwoty teraźniejszej.

Radny Krzysztof Strużyński zapytał, jaka była wysokość wspomnianych wyżej kwot.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że zadanie współfinansowane będzie przez Powiat Wrzesiński w kwocie 343.701,20 zł. Dodała, że pierwotna kwota szacowana była na około 348.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, jakie koszty w związku z tym zadaniem ponosi Województwo Wielkopolskie, a jakie Szpital Powiatowy we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że zostało podpisane porozumienie, iż Szpital Powiatowy we Wrześni zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Poinformowała, że powiat zobowiązuje się pokryć w całości wkład  finansowy partnera na warunkach określonych w umowie. Dodała, że partner i partner finansujący solidarnie odpowiadają za zapłatę na rzecz partnera wiodącego pełnej wysokości wkładu finansowego partnera, w związku z tym solidarnie odpowiadają za zapłatę kwoty wskazanej w uchwale. Dopowiedziała, że wkład finansowy partnera nie uwzględnia kosztów niekwalifikowalnych, które zostały uregulowane w porozumieniu między szpitalem a powiatem,w takim kształcie, iż spółka zobowiązuje się ponosić ewentualne koszty niekwalifikowalne. Poinformowała, że w załączniku do umowy znajduje się wykaz niezbędnych elementów infrastruktury informatycznej.

Maria Taciak zapytała, jaki jest całkowity koszt wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że wartość projektu wynosi 2.291.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.947.000,00 i wkład własny 343.000,00 zł. Poinformowała, że środki trwałe zostaną zakupione w kwocie 629.000,00 zł, wartości niematerialne i prawne, czyli licencje na kwotę 1.166.000,00 zł, a usługi związane z transmisją danych (serwery) na kwotę 104.000,00 zł. Dodała, że koszty związane z tzw. procesorem wynoszą 309.000,00 zł, na audyt przeznacza się 1.500,00 zł, na promocję 11.000,00 zł i na inżyniera kontraktu 68.000,00 zł.

Maria Taciak zapytała, na jakie działania promocyjne zostaje przeznaczona kwota 11.000,00 zł.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że przeznacza się tę kwotę na tabliczki informujące o finansowaniu realizacji zadania.

Maria Taciak zapytała, jaki jest ostateczny termin wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej należy dokonać nie później niż do końca 2019 r. Dodała, że ten termin pojawia się już w umowie o przekazaniu środków.

Krzysztof Strużyński zapytał, czy znany jest przybliżony koszt utrzymania tego przedsięwzięcia i jaką ilość środków finansowych szpital będzie musiał pokryć rocznie lub miesięcznie.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że w toku opracowywania studium i prac wykonawczych pojawiała się kwota około 3.000,00 zł miesięcznie na utrzymanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, czyli około 40.000,00 zł rocznie.

Radny Janusz Balcerzak zapytał, czy zakupione urządzenia potrzebne do funkcjonowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będą majątkiem szpitala.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że właścicielem zakupionego sprzętu będzie Szpital Powiatowy we Wrześni.

Maria Taciak zapytała, czy dokumentacja będzie wdrażana na bieżąco czy będzie trzeba cofnąć się do historii dokumentacji medycznej.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że najprawdopodobniej dokumentacja medyczna będzie wprowadzana na bieżąco. Dodała, że wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wynika ze zmieniających się przepisów i obowiązków, które zostały nałożone na podmioty lecznicze. Dopowiedziała, że system będzie można ocenić po pewnym czasie jego funkcjonowania.

Janusz Balcerzak zapytał, czy w innych regionach kraju wdrażany jest system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że system wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Dodała, że najprawdopodobniej nie każde województwo bierze udział we wdrażaniu Elektrycznej Dokumentacji Medycznej. Dopowiedziała, że założenie było takie, aby wszystkie szpitale powiatowe i marszałkowskie weszły do realizacji programu wdrażania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

7) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

8) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego;

9) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni;

Stefan Tomczak poinformował, że ostateczna decyzja o utworzeniu szkoły muzycznej należy do Ministra Kultury, który rzadko wydaje decyzje na otwarcie takiej szkoły.

Maria Taciak zapytała, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego argumentuje swoje decyzje o niewyrażeniu zgody na otwarcie szkoły muzycznej.

Stefan Tomczak odpowiedział, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako argument wskazuje, iż w pobliżu powiatu wrzesińskiego znajdują się szkoły muzyczne np. w Gnieźnie i Słupcy. Poinformował, że jeśli Minister wyrazi zgodę na utworzenie szkoły muzycznej będzie należeć się jej subwencja oświatowa. Dodał, że jego zdaniem taka szkoła jest potrzebna, ponieważ miasto Września się rozwija, napływa coraz większa liczba ludzi, którzy oczekują  pełną ofertę edukacyjną na terenie Wrześni.

10) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

Maria Taciak zapytała, czy w związku z tym, iż utworzenie przedszkola jest zadaniem własnym gminy zostało zawarte porozumienie między Powiatem Wrzesińskim a  Gminą Września.

Stefan Tomczak odpowiedział, że porozumienie będzie zawierane z gminą dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Dodał, że były przeprowadzane rozmowy na ten temat i jest wstępna zgoda na zawarcie porozumienia.   

Maria Taciak zapytała, czy warunkiem zawarcia porozumienia między powiatem a gminą będzie podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Wrzesińskiego.

Stefan Tomczak odpowiedział, że aby zawrzeć porozumienie między powiatem a gminą należy najpierw podjąć uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni.

 

Pkt 4 Omówienie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027.

Józef Szafarek poprosił o przedstawienie zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027 Annę Trubacz, główną księgową powiatu.

Anna Trubacz poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 2.440.220,00 zł z tytułu :

1) zmniejszenia planu o kwotę 2.163.552,00 zł z dofinansowania do projektu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”. Zmniejszenie wpływów spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2018 r.;

2) zmniejszenia planu o kwotę 330.086,00 zł z dofinansowania do realizacji projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

3) zmniejszenia planu o kwotę 125.000,00 zł z planowanej sprzedaży autobusu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zakupionego w ramach projektu pn.: „Sprawny dojazd”;

4) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz zalania w kwocie 10.862,00 zł, kary umownej w kwocie 200,00 zł oraz za wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 409,00 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

5) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy oraz wpłaty za materiały do egzaminów z Okręgowej Komisji Edukacyjnej w kwocie 2.910,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2;

6) odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy w kwocie 23.613,00 zł osiągniętego przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

7) sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 18.624,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Domu Samopomocy w Gozdowie;

8) wpływów z najmu pomieszczeń w kwocie 100.000,00 zł osiągniętych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

9) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstałą w czasie nawałnicy, wpływów z opłat i różnych dochodów w kwocie 5.777,00 zł osiągniętych przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

10) otrzymanego odszkodowania za szkodę powstała w czasie nawałnicy w kwocie 15.563,00 zł oraz za szkodę za pękniętą szybę w samochodzie w kwocie 460,00 zł osiągniętych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 6.765.708,00 zł z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę:

a) 5.442.287,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 we Wrześni na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”,

b) 348.778,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”;

2) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni:

a) zmniejsza się plan o kwotę 135.212,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”,

b) zwiększa się plan o kwotę 32.411,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia;

3) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 16.547,00 zł na wykonanie prac remontowych w świetlicy, wymianę drzwi tarasowych, zakup wyposażenia, artykułów spożywczych na wigilię dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz za wypłatę nagrody jubileuszowej;

4) Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan o kwotę 3.539,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

5) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 212.847,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia oraz zakup energii, usługi remontowe spowodowane nawałnicą, materiały do egzaminów zawodowych;

6) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 188.859,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia;

7) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 33.075,00 zł na wynagrodzenia, pokrycie kosztów remontu dachu, sal lekcyjnych;

8) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 131.933,00 zł na nagrody jubileuszowe, indywidualne nauczanie, odprawy, ekwiwalent, wynagrodzenia, materiały biurowe, energię, materiały remontowe;

9) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 18.624,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup altany ogrodowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy „Na skarpie” w Gozdowie oraz zwiększenie planu o kwotę 28.699,00 zł;

10) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan o kwotę 150.582,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań oraz o kwotę 65.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup wózka widłowego”;

11) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.408,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań;

12) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę:

  • 460,00 zł na wymianę szyby w samochodzie,
  • 15.563,00 zł na likwidację szkód powstałych po nawałnicy
  • 14.500 zł na uzupełninie środków do realizacji zadań,
  • 10.550,00 zł na zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w miejscowości Grzymysławice w związku z zadaniem majątkowym pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
  • 8.110,00 zł na uzupełnienie środków do realizacji zadań,
  • 1.000,00 zł na opracowanie sprawozdania z opieki nad zabytkami;

b) zmniejsza się plan o kwotę:

  • 3.690,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
  • 27.050,00 zł po dokonaniu analizy budżetowej,
  • 1.706.183,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września”; 

13) zwiększa się rezerwę ogólna o kwotę 28.785,00 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że w budżecie na 2017 r. planowano kredyt w wysokości 4.801.054,00 zł m.in. na zadania: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” (1.656.183,00 zł) i „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (2.669.305,00 zł). Dodała, że w związku, że zadania zostaną przeniesione na 2018 r. dokonuje się umniejszenia planowanego kredytu o kwotę 4.325.488,00 zł. Dopowiedziała, że kredyt po zmianie będzie wynosił 475.566,00 zł. Poinformowała, że przenosi się środki w wysokości 983.900,00 zł związane z realizacja projektu pn.: „Jesteśmy aktywni” z wydatków na programy finansowane na dotacje na wydatki finansowane. Dodała, że zmianie uległ również deficyt powiatu, zmniejszając się do kwoty w wysokości 804.955,00 zł.

 

Anna Trubacz poinformowała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 56.265,00 zł, w 2018 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 30.837,00 zł);

2) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok, do 2018 r. i przenosi się planowane wydatki z 2017 r. na 2018 r. (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.442.287,00 zł do kwoty 25.621,00 zł i przenosi się je na 2018 r.);

3) w przedsięwzięciu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.558,00 zł do kwoty 2.076.060,00 zł (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348.778,00 zł do kwoty 784.786,00 zł, w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 388.336,00 zł do kwoty 1.232.234,00 zł);

4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 10.550,00 zł do kwoty 49.203.875,00 zł (w 2017 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.860,00 zł do kwoty 268.637,00 zł, w 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.690,00 zł do kwoty 48.166.326,00 zł);

5) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 31.482.474,00 zł (w 2018 r. zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.697.237,00 zł do kwoty 12.710.561,00 zł);

6) w przedsięwzięciu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem – zapewnienie wykonania bieżących zadań” przenosi się planowane wydatki między latami (zwiększa się planowane nakłady finansowe w 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 144.761,00 zł, zmniejsza się planowane nakłady finansowe w 2018 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 74.175,00 zł);

7) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” przenosi się planowane wydatki między latami (w 2017 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.706.183,00 zł do kwoty 474.000,00 zł, zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 1.706.183,00 zł do kwoty 3.324.269,00 zł);

8) dodaje się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”. Okres realizacji 2017 -2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 126.500,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 126.500,00 zł);

b) „Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”. Okres realizacji 2017 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 37.000,00 zł);

c) „Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych”. Okres realizacji 2017 - 2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 135.212,00 zł (w 2017 r. 0,00 zł, w 2018 r. 135.212,00 zł).

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

 

Maria Taciak zapytała, czy sprawa dotycząca profilu ratownictwa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni została rozstrzygnięta.

Stefan Tomczak odpowiedział, że sprawa została wyjaśniona. Dodał, że zajęcia zostały uruchomione, a ratownik, który prowadzi zajęcia z ratownictwa medycznego otrzymał w ramach grantów edukacyjnych 2 godziny dodatkowe na prowadzenie zajęć.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Józef Szafarek, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Józef Szafarek

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 32 / 2017)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.